چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟(3) - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟(3) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="Article"> <P> <DIV style="MARGIN: 0cm" align="center"><STRONG><SPAN style="COLOR: #400080">ر سمت ول وم  ه یان قدمات <a class="hlink" title="وشتن" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181922.html" style="text-decoration:none;color:#000000">وشتنa> ک قاله علمی پرداختیم ر ین سمت ه ررسی فرنس ا ا مان رجاعات ک <a class="hlink" title="قاله علمی" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181922.html" style="text-decoration:none;color:#000000">قاله علمیa> ی پردازیم. SPAN>STRONG>DIV> <P>P> <DIV class=GImg><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181922.html"><div class="mzc"><strong>گونه ک قاله علمی نویسیم؟(3) strong>div>,مقاله علمی, نوشتن,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیa>div>DIV> <P>P> <H2><SPAN style="COLOR: maroon">رجاعاتSPAN>H2> <P>عتبار ک زارش پژوهشی علاوه ر صحت قت ادها ستدلال اصل ز نها، ه نابع راجعی ست ه ز طلاعات نها ر پژوهش ستفاده ده ست. رجاعات ز وارد هم ساختار ک <a class="hlink" title="قاله علمی" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181922.html" style="text-decoration:none;color:#000000">قاله علمیa> ست، ه سیله ن، گونگی ستفاده ز ندیشهای یگران ا ه واننده عرفی یماید. ر ین سمت ه و حث هم رجاعات شاره یود ه کی یوه رجاع ادن ر تن ست یگری یوه کر نابع ر پایان قاله.P> <PP> <H2><SPAN style="COLOR: maroon">رجاعات ر تنSPAN>H2> <P>خستین یزی ه رباره ستناددادن ر تن اید شخص شود، ین ست ه: ه یزی اید ستند ردد؟ ک رنی (1990) وارد ستنادآوردن ا ه رح زیر یان اشتهست:P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: red">لف)SPAN>STRONG> اید ندیشهایی ا ه ه یگران تعلق ارند، شخص رد ا کر أخذ شان اد ه ز نِ ه سانی یاشند (مانتاریP> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: red">)SPAN>STRONG> ر زمان ه فکار ندیشهایی ا هارچوب کری سان یگری مخوانی ارند، وارد ا اید ا کر div>div> <p class="source" >نبع : tebyan.netp>
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟(3) گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات