آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="Article"> <P> <DIV style="MARGIN: 0cm" align="center"><STRONG><SPAN style="COLOR: #004080">سازمان ین لمللی <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ه ه ختصار <a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوa> وانده ی ود، زرگترین سازمان ین لمللی ست ه مر تدوین نتشار <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای ین لمللی ا ه عهده ارد.SPAN>STRONG>DIV> <DIV class=GImg><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html"><div class="mzc"><strong>شنایی ا سازمان ین لمللی ستاندارد strong>div>,استاندارد, ایزو, استانداردسازی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیa>div> <P>P>DIV> <P>P> <P>سازمان <a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوa> بکه سترده ی ا تشکیل ی هد ه عضای ن هادهای لی سئول وزه <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ر 162 شور ختلف هان ستند.P> <P>P> <P><a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوa> ار سمی ود ا23 وریه سال 1947 غاز رده ست. ین سازمان ه ترویج هانی <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای قتصادی صنعتی ی پردازد تا بادلات صنایع نون ختلف ا ر ک استا ماهنگ ند.P> <P>سازمان ین لمللی <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> سازی، ا جود ین ه ک سازمان غیردولتی ست ما ه لیل ین ه <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای ین وسسه تبدیل ه وانین ی ردد ز یشتر سازمان ای غیردولتی درتمندتر ی اشد.P> <P>ر ین بکه ر شور تنها ک عضو حسوب ی ود. بیرخانه رکزی سازمان <a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوa> ، ه ماهنگی ل ین تشکیلات ا ر عهده ارد، ر هر نو شور سوئیس ستقر ست.P> <P><a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوa> سازمانی غیردولتی ست ه پل رتباطی ین خش عمومی صوصی حسوب ی ود. زیرا ز ک سو سیاری ز هادهای عضو سازمان <a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوa> خشی ز ساختار ولتی شور ود ستند ز سوی یگر سایر عضای سازمان <a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوaه املا صوصی ستند، ز ریق شارکت تشکلهای صنعتی ا ین سازمان مکاری ی نند.P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: auto" class=SooTitrContent> <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ایی لی تلقی ی ود ه ر ساس فاد وشته ده ر <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> لی یران ماره 5 تدوین ر میته لی <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ربوط ه سازمان <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> تشکیل یدهد ه تصویب سیده اشدDIV>DIV> <P>ا نین ترکیبی، سازمان <a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوa> توانایی سازماندهی ستیابی ه جماع ر زمینه اه لهایی ا ارد ه یازمندی ای کسب و کار یازهای سیعتر امعه ا رآورده ی سازد.P> <P>ر ساس مار نتشرشده ر پایان اه گوست سال 2011، سازمان <a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوa> ارای 162 عضو، 219 میته نی 561 میته رعی 2478 ارگروه ست ه ر شته ای ختلف ز شاورزی ساختمان رفته تا مهندسی مکانیک تجهیزات پزشکی دیدترین ناوریهای وز ه مر تدوین <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای ین لمللی شتغال ارند.P> <P>مهوری سلامی یران ر 360 میته نی رعی سازمان <a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوa> ز مله میته نی ناوری طلاعات تناظر ا میته نی شترک ناوری طلاعات (JTC1) عضویت ارد.P> <H2><SPAN style="COLOR: teal">شنایی ا سازمان لی <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> یرانSPAN>H2> <P>ه وجب ند ک اده 3 انون صلاح وانین قررات سازمان <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> تحقیقات صنعتی یران، صوب همن اه 1371 تنها رجع سمی شور ست ه ظیفه تعیین، تدوین شر <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای لی (سمی) یران ا ه عهده ارد.P> <P>تدوین <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ر وزههای ختلف ر میسیون ای نی رکب ز ارشناسان سازمان، صاحبنظران راکز ۆسسات علمی، پژوهشی، تولیدی قتصادی گاه رتبط نجام ی ود وششی مگام ا صالح لی ا توجه ه رایط تولیدی، ناوری تجاری ست ه ز شارکت گاهانه نصفانه صاحبان ق فع، امل تولیدکنندگان، صرف نندگان، صادر نندگان اردکنندگان، راکز علمی تخصصی، هادها، سازمانهای ولتی غیردولتی اصل ی ود.P> <DIV class=GImg><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html">,استاندارد, ایزو, استانداردسازی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیa>div>DIV> <P>P> <P>پیشنویس <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای لی یران رای ظرخواهی ه راجع ینفع عضای میسیونهای نی ربوط رسال ی ود پس ز ریافت ظرها پیشنهادها ر میته لی رتبط ا ن شته رح ر صورت تصویب ه عنوان <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> لی (سمی) یران اپ نتشر ی ود.P> <P>پیش ویس <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ایی ه ۆسسات سازمانهای علاقه ند یصلاح یز ا عایت وابط تعیین ده تهیه ی نند رکمیته لی رح ررسی رصورت تصویب، ه عنوان <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> لی یران اپ نتشر ی ود.P> <P>دین ترتیب، <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ایی لی تلقی ی ود ه ر ساس فاد وشته ده ر <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> لی یران ماره 5 تدوین ر میته لی <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ربوط ه سازمان <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> تشکیل یدهد ه تصویب سیده اشد.P> <P>سازمان <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> تحقیقات صنعتی یران ز عضای صلی سازمان ین لمللی <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> (ISOمیسیون ین لمللی لکتروتکنیک (IEC) سازمان ین لمللی ندازه ناسی انونی (OIML) ست ه عنوان تنها ابط میسیون دکس غذایی (CAC) ر شور عالیت ی ند.P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: auto" class=SooTitrContent> <a class="hlink" title="یزو" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یزوa> ار سمی ود ا23 وریه سال 1947 غاز رده ست. ین سازمان ه ترویج هانی <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای قتصادی صنعتی ی پردازد تا بادلات صنایع نون ختلف ا ر ک استا ماهنگ ندDIV>DIV> <P>ر تدوین <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای لی یران من توجه ه رایط لی یازمندیهای اص شور، ز خرین پیشرفتهای علمی، نی صنعتی هان <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای ین لمللی هره یری ی ود.P> <P>سازمان <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> تحقیقات صنعتی یران ی تواند ا عایت وازین پیشبینی ده ر انون، رای مایت ز صرف نندگان، فظ سلامت یمنی ردی عمومی، صول طمینان ز یفیت حصولات لاحظات زیست حیطی قتصادی، جرای عضی ز <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای لی یران ا رای حصولات تولیدی اخل شور ا قلام ارداتی، ا تصویب ورای عالی <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردaجباری ماید.P> <P>سازمان ی تواند ه نظور فظ ازارهای ین لمللی رای حصولات شور، جرای <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> الاهای صادراتی رجه ندی ن ا جباری ماید.P> <P>مچنین رای طمینان خشیدن ه ستفاده نندگان ز دمات سازمانها ۆسسات عال ر زمینه شاوره، موزش، ازرسی، میزی صدور واهی سیستم ای دیریت یفیت دیریت زیست حیطی، زمایشگاهها راکز الیبراسیون (اسنجی) سایل سنجش، سازمان <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ین ونه سازمانها ۆسسات ا ر ساس وابط ظام تأیید صلاحیت یران رزیابی ی ند ر صورت حراز رایط ازم، واهینامه تأیید صلاحیت ه نها عطا ر عملکرد نها ظارت ی ند.P> <P>ترویج ستگاه ین لمللی کاها، الیبراسیون (اسنجی) سایل سنجش، تعیین عیار لزات رانبها نجام تحقیقات اربردی رای رتقای سطح <a class="hlink" title="ستاندارد" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>ای لی یران ز یگر ظایف ین سازمان ست.P> <PP><STRONG> <P align=""><STRONG>رآوری:حسن رادیSTRONG>P> <P align=""><STRONG>خش انش زندگی تبیانSTRONG> P> <P>STRONG> <P>P> <P>P> <P>نابع:مشهری نلاین، isoP> <P>P>div> <div class="ItemsRlatedArticle"> <div class="ItemRlatedArticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html">,استاندارد, ایزو, استانداردسازی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیa>div> <div class="SummaryTRA"> پارکهای علم ناوری،هادی جتماعی ایگاهی رای توسعه وآوریهای انش حور ز ریق ساعدت ر تشکیل تقویت نگاههای قتصادی وچک متوسط (SMEs) خشی زراهبرد ندیشمندانه ماهنگ رای توسعه لی حسوب ی وند. div> div> <div class="ItemRlatedArticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html">,استاندارد, ایزو, استانداردسازی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیa>div> <h1> شنایی ا وتور لی h1> <div class="SummaryTRA"> وتور لی پروژه ی شترک ین رکز تحقیقات وتور یران ودرو (I.P.C.O) رکز تحقیقات وتور لمان (F.E.V) ی اشد. ین وتور ز پایه ر ساس سوخت از بیعی راحی ده div> div> <div class="ItemRlatedArticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/2015514181842.html">,استاندارد, ایزو, استانداردسازی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیa>div> <h1> گاهی ه علل توسعه انش ناوری ر... h1> <div class="SummaryTRA"> ر ک گاه لی ا ر ظر رفتن اخص ای پیشرفت علم ناوری امل نتشارات ختراعات اربردهای علمی جم پروژه ای بتنی ر ناوری، شورهای نطقه سکاندیناوی امل روژ، سوئد، نلاند, انمارک یسلند شورهایی پیشرو ر روپا ستند. div> div> div> div> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/RTL/Persian/SendToSocialNetwork.css?seed=19/01/2015" /> <div class="SendToSocialNetwork"> div> <p class="source" >نبع : tebyan.netp>
آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات