معرفی رشته مهندسی رباتیک - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته مهندسی رباتیک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته هندسی باتیک strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="xwidt: 100%; text-align: center;"> <p style="text-align: justify;">شته نی هندسی باتیک کی ز شته ای یان سته ی دید ر یران یباشد ،دید ودنش یتواند دلیل تاسیس ر د کثر ۵ سال ذشته اشد یان شته ی ست ه لیل شتراکاتی ه ا شته ای مهندسی برق رایشات لکترونیک نترل مچنین مهندسی مکانیک رایش راحی امدات هندسی امپیوتر رایش رم فزاردارد.p> <p style="text-align: justify;">اهی وقات تی فراد تحصیل رده یز ه شتباه ،مان یبرندمهندس باتیک ،هندس رق یز ی اشد علاوه ر ین کانیک امپوتر یز ست،ر صورتی ه رای انشجوبان باتیک اضح ودن ین شتباه غیر ابل نکار ست ه قیه شته ا ک هندس باتیک تنها ک هندس باتیک ست.p> <p style="text-align: justify;">را ه ه صرف رائه روسی ون داراهای لکترونیکی نطقی یز پردازنده ر رنامه رسی هندسی امپیوتر-رم فزار شتراک ین روس ر باتیک هندسی لکترونیک ،میتوان سبتی ز لکترونیک باتیک ه امپیوتر اد.ظیفه ربرد ا تفاوت ست.اید کی ز مونه ای ریبنده گهی ای ستخدام ار رکتها ا ارخانه ا اشد ه نهم دلیل اربرد ورد نتظار نها،ام ند شته هندسی ا ر نار کدیگر رار یدهند.p> <p style="text-align: justify;">ه عبارتی ین یگر ستگی ه یاز صنعت ارخانه ا ارد ه سته ه یازشان ، شته ای انشگاه تاسیس ده ند، شته باتیک یز ز ین صل ستثنا یست .p> <p style="text-align: justify;">ک هندس باتیک تی ا جود توانایی ر رخی ز وارد ختصاصی وجود ر یگر شته ا،تنها ک هندس باتیک ستاین صل ا یتوان رای یگر شته ای نی هندسی تعمیم اد.p> <p style="text-align: justify;">شته ای دید رای یاز ای دید پاسخ ه نها راحی ده ند به بع ن توانایی فراد تحصیل رده یز هترین پاسخ رای ین یازها یباشد ه شته باتیک یز پاسخگو ه یاز باتیکی صنعت یباشد.p> <p style="text-align: justify;">رایشهای ین شته ر قطع ارشناسی رشد،ر یران کاترونیک یباشد لبته ود باتیک ه ر یران نوز جود دارد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رتباط شته باتیک ا یگر شته اstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />ر قیقت گر ک هندس باتیک صد و وری یجاد ک تکنولوژی ا ر سر پروراند رای ثال رح ک بات وتبالسیت دم اره ا ریزد لزوم ه ستفاده ز روسی ه بلا ً ،راگرفته ا تکمیل نها یباشد ه عبارتی اید ر رنامه ویسی تنظیم لگوریتم هینه ،راحی دارهای لکتریکی لکترونیکی ورد یاز، راحی کانیزم عالی قص ار مد ر یجاد تعادل پویا هارت افی اشته اشد.p> <p style="text-align: justify;">ه صوص ر زمینه راحی امیپوتری دارها ، جزاء ز مه همتر رنامه ویسی ر سطح الای رار اشته اشد تا ین یازها ا رطرف ند.p> <p style="text-align: justify;">ر رض رای راحی ک بات ی اوشگر اید ا وشهای عایق ندی شنا اشد ا ر ک بات پرنده ا راحی سیستم ئرودینامیکی تا دودی شنایی اشته اشدو ا ر تولید ساخت بات نگنده، شنا ه وارد ختلف یژگی ای ختلف نها ثل ستحکام سبک زنی ا نعطاف سختی یگر ورد ین نینی اشد.p> <p style="text-align: justify;">لبته ثل یگر شته ای یان شته ی رتباط ای زیادی یتوان ا یگر علوم نون پیدا رد ه وارد وق ربوط ه باتیک ودند ه ه ظر ن ین رتباطات ر ین شته یشتر ز یگر شته است.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>صنعت باتیکstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />مروزه ستفاده ز باتها اتوماسیون غیر ابل نکار عرفی ده رای تمام صنایع ارخانه ا یباشد ه وری ه ارخانه ا وز ه وز ه ین سمت وی ی ورند لیلش م شخص ست زیرا ازده ی هتر سرعت قت م زینه ودن یگر صوصیات ورد نتظار ا ه رمغان یآورد.p> <p style="text-align: justify;">باتها ولین ار ر سال ۹۵۴ ر صنعت ه ارگرفته دند ه ک ازوی بات ا Manipulator ام اشت ه تنها ۳ رجه زادی ود.باتهای صنعتی مروزی کثراً مان ازوی باتیکی ستند لی ا رجه زادی یلی پیشرفته تر بست ه ذشته ار یکنند باتها ر صنعت ه یوه ا وشها دلهای ختلفی ه ارگرفته یشوند. ما تاسفانه مانطور ه ودتان یدانید، ه رات یتوان فت رتباط ین انشگاه صنعت ر یران یلی م اهی ر د صفر یباشد ین جود انشگاه ا زیر سوال یبرد ،را ه، گر صنعت ،تشنه علم وآوری بود پس را عده ای ه ام انشجو ه تحصیل علم یپردازند؟p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>ستردگی علم باتیکstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />مان ور ه ر رتباط ین شته ا یگر شته ا کر د رای عالیت وآوری تحقیق پیشرفت ه رات یتوان فت کی ز سیع ترین اخه ای نی هندسی،شته هندسی باتیک یباشد.p> <p style="text-align: justify;">رای ثال باتی ا عرفی یکنم ه رتباط سیار می ا شته ای نی هندسی علوم پایه ارد،بات راح تحت رمان پزشک راح ر تاق عمل ا ضور ستقیم پزشک ا غیر ستقیم ا مک ینترنت ،مودی ز پیشرفت ین شته ست ه سیار فید یاتی یباشد.تصور نید باتی ا ه ما راحی رده ید سیله ی رای جات ک یمارو هبودی ی ده ست ه طعاَ ذت وفقیت نفخستگی زحمتتان ا ز ین یبرد.p> <p style="text-align: justify;">مونه ارز یگر ستردگی علم باتیک، ه سیار ورد توجه شورهای ختلف ثل اپن،ره،مریکا یران ند شور یگر یباشد،باتهایامداد جات ستنند ه اری سان روه مداد ر وادث غیر ابل پیش ینی یباشد.ه ر ال ین رایش ز باتیک ن در همیت اشته ست ه سابقاتی تحت عنوان بیه سازی مداد جات ر وبوکاپ رگزار یگردد.p> <p style="text-align: justify;">ظیفه صلی باتهای مداد سان پیدا ردن صدومین علام کان نها ه سرور یباشد.p> <p style="text-align: justify;">باتها ر پروژه ای JPL رکت ضایی NASA قش همی ارند ز مله نها Spriteو Sojourner ی اشد.ین یز ستفاده یگری ز باتیک یباشد .p> <p style="text-align: justify;">صارف باتها ر مه بعاد زندگی نسان ه سرعت ر ال سترش ست تا ارهای سخت طرناک ا ه ای نسان نجام هند ثل ررسی ضعیت اخلی اکتورها سته ی ه ک بات یچ اه تحت تاثیر تشعشعات ادیو کتیو رار میگیرد ین ک ایگزینی وب فید باتها یباشد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>یاز ارخانه ا صنایع هان ینده غلیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />ر بتدا اید کر نم ه ازار غلی ین شته ر یران شباع شده ست را ه تا ین حظه یچ هندس باتیکی ارغ لتحصیل شده ست (ر یرانه حتمالا ً تا اه یگراولین ارغ لتحصیل ین شته ارد امعه ود ه مید دا ،کثراً ذب ارخانه ا واهند د زیرا زینه ک هندس باتیک یرانی یلی پایین تر ز ه صرفه تر ز ارجی یباشد ا ستخدام ند هندس ختلف یز زینه ر ست ا فراد توانا ر ر رف ردن یازهای باتیکی ارخانه ا یز ه یلی یلی م ستنند ، ستمزد الا ریافت رده اید ه ندازه ک ارغ لتحصیل ین شته یز هارت افی طالعه توانایی داشته اشند.p> <p style="text-align: justify;">ارخانه ای ارای بات ای صنعتی خطوط توماسیون ه صوص ازوهای باتیک ولین ارخانه ا ر ذب یروی پرسنلی ر ین شته ند ر ولویت ول ین ارخانه ا ربوط ه صنایع اشین سازی سپس رکت ای تولید ننده تراشه ای سیلیکونی الکترونیکی یباشند ،ز مله ین ارخانه ا ر یران ه ارای طوط توماسیون ا ازوهای باتی ا یگر باتهای صنعتی ستند، یتوان ام رد ه رح زیر ست: ارخانه اشین سازی یران ودرو،اشین سازی سایپا،اشی سمنان،اشی زد،تراکتور سازی تبریز،یش ودرو،ب تبرک،نستانتره اهرود ندین ارخانه یگر ه کثرا اشین سازی ستنند ا یتوان ام رد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>باتیک بات ر یرانstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />ر زمینه تولید بات نوز سی ر یران یزی شنیده ست، گر تعمیر ازسازی باتهای ارداتی تنها خش ،ساخت بات ،رای سابقات باتیک یماند ه اید دمتان عرض نم تیم ای یرانی م ترین ضور ا ارند نهم دلیل زینه ابل توجه ساخت یباشد ه بود مایت انشگاه ا ه الی ه ر یز یگری ،بود پشتیبان تبلیغاتی ه لته ین ورد ر ال اضر ه رات یتوان فت کی ز ویترین شورها ر سابقات وبوکاپ ر خش بیه سازی مداد جات بیه سازی وتبال ،یران یباشد.p> <p style="text-align: justify;">اید علت متناع عالان باتیک ر خش ای یگر م زینه ودن ین شته اشد تاسفانه علت ن ر کثر واقع پولی ست.الب ست دانید ر سابقات رمن لمان ه ۲۴ رداد رگزار د کثر تیم ای رکت ننده ر خش بیه سازی باتهای مداد جات یرانی ودند.ه ر ال رچه شکل زرگ اشد ه الی ه ... ، دای ا زرگتر ست ا ا ر ستفتده ز توانایی ودمان اری یرساند. ر ورد یران لبته ا توجه ه تمام طالب یان ده ر ورد یران ای مید اری ست ه کثر ارخانه ا صاحبان صنایع ر ساس لایل ختلف ثل قابت وز ه وز ه سمت ستفاده ز بات وی ورده ند ین وضوع لیلی ر جود تی شد سیار شم یر ازار غلی ین شته ارد.p> <br /> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>شم نداری ز باتیکstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />هری ا تصور نید ه باتها ر کثر عالیت ای نسانی شری مک سان شر ده ند.ه قین ه گاهی ا می ورنگری می زرگ مایی ز ینده ین شته سیار گران ننده اید طرناک اشد.تصور ین ه باتی ما ا ر ک عمله فریبد ا باتی ه ارای حساس ندیشه ماعاتی باتی ه ر سر سایل ورد ظر ان ثل م توجهی ه نها روع ه ورش نند یگر وارد ه کنون نده ار ر اطن گران ننده ست.p> <p style="text-align: justify;">بته فید ودن ساخته ست شر ر رجه ول رار یگیرد ر استای مین طالب د یست گاهی ا تامل دی ه یلم "رد ۲۰۰ ساله" یاندازید ه ه تصور ما مک یکند.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>انشگاه صنعتی اهرود باتیکstrong>span><br />ر هر اه سال ک زار سیصد شتاد ک ر انشگاه صنعتی ارود ولین پذیرش ر شته هندسی باتیک ر قطع ارشناسی غاز د. غازی ا نگیزه ای راوان انشجویان ساتید ن .غازی ا شم ندازی ند ساله ر شور ا دیف تولید علم ر ین زمینه پرورش انشجویان ر شته باتیک.p> <p style="text-align: justify;">مانند تمام انشگاه ا ر یران ارج ز یران ا تاسیس ک شته ر ک انشگاه خصوصا ً ک شته یان شته ی اشد طعا انشگاه ا شکلات واجه واهد د ه بته تا نون پیشرفت سیار شم یری ر ل شکلات فزایش سطح علمی ن ده ست.p> <p style="text-align: justify;">ما گر شکلی جود داشته اشد یا سی ر هت فع انع تلاش واهد رد ه سبب ز ین فتن شکلات عدی تیجه پایانی پیشرفت رتقاسطح علمی شود. ه ر ال پیشرفت وبی یده یشود ینده وشنی ر نتظار انشجویان باتیک یده یشود.p> <p style="text-align: justify;">ز مله رنامهای انشگاه ر استای هداف باتیک ا دین رح ست.p> <p style="text-align: justify;">لاسهای قدماتی باتیک رای رودی ای ر سال ه درسان نها انشجویان باتیک ستند ه ر سابقات ختلف تبه یآورند.p> <p style="text-align: justify;">لاسهای پیشرفته باتیک لاسهای پیشرفته لکترونیک ه از م درسان باتیکی ارد ر لاف جود انشجویان رشد لکترونیک نترل درت کتری نترل، لسات فتگی ا حوریت باتیک وضوعات ربوطه لاسها لسات رنامه ای وق رنامه یگری ه دیریت کثر نها ا باتیکی است.ازم ه کر ست ه و تاق کی زمایشگاه باتیک تاق پروژه باتیک ه رب ن ر وی باتیک ا رای راحی ساخت از ست.p> <p style="text-align: justify;">ند بات موزشی یز ز وسسات روپایی ز رف انشگاه ریداری ده ست ه رای صارف موزشی ستفاده یشود.<br /><span style="color: #999999;">نبع:migna.irspan>p> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته هندسی باتیک, هندسی باتیک, شته هندسی باتیک, باتیک, زارشهای علمیtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته هندسی باتیک, هندسی باتیک, شته هندسی باتیک, باتیک, زارشهای علمیtitle> div> div>  div>
معرفی رشته مهندسی رباتیک گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات