معرفی رشته داروسازی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته داروسازی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته اطلاعات علمی و صنعتی از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی رشته داروسازی strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">سیاری ز ردم ز مله تعداد ابل توجهی ز اوطلبان زمون سراسری ناخت صحیحی ز رشته داروسازی دارند. نها میانند ه غل ارغلتحصیل اروسازی، ارو روشی یست تی دف ین شته یز قط تربیت اروساز میاشد. را ه اروسازی تنها کی ز تخصصای ارغلتحصیل ین شته ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">اید انست ه ر علمپزشکیرایداوایکیمار، وشایتعددیز ملهارو رمانی‌، راحی وانرمانیجود ارد هر ینیانارو رمانیهعنوانتداولترینیوهر تمامنیا ایعست شتهاروسازی‌، شتهیستهر مینزمینها یماران ردمرتبطیردد. مچنینکاروساز ر صورتاموفقودنژیمارو رمانیاید عللعدموفقیتا ررسیند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ز مینو یتوانفتشتهاروسازیخشیز علومپزشکیستهر ابطها تولید ساختارو، ررسیضعیتارو ر دننسان وجوداتزنده یزانتأثیر ارو ر سلامتامعه مردنحراناییماریزا قشیفا یند. هعبارتیگر شتهاروسازیهناختادهؤثر، رمولهردنیناده‌ (تبدیلادهؤثر هرمیهابلصرفراییمار اشد ثلرص‌، پسول‌، ربتا ستفادهز وشایتزریقی‌) ررسیثراتارو ر دنیمار یپردازد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">اید الب اشد ه دانید دود ۳۰ تا ۵۰ رصد علت اموفق یوه داوای ک یمار، ه ارو ربوط یود؛ عنی یفیت ارو، نتخاب وعارو حوه ستفاده ز ارو (ین ه یمار ارو ا ا ه واد غذایی ا اروای یگر ستفاده رده ست) یتواند ثر ارو ا تضعیف ند. ین ظیفه ک اروساز ست ه علت ا تشخیص هد ر ین زمینه پزشک عالج ا اهنمایی ند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">اروسازیتلفیقیز علومپایه الینیست همینلیلتوانمندیر روسیزیک‌، یمی زیستناسیرایینشتهروریست‌. مچنینانشجویینشتهرایرائهدماتهیماراناید تواند ا فراد ه رستیرتباطرقرار رده وبصحبتند ر منردیسختوش دیاشد ونروسینشتهسیار راگیر تنوعوده منبهفظی منبهتحلیلیارد ر تیجههمت تلاشابلتوجهیازمند ست‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">دود ۹۰ رصد ارغلتحصیلانینشتهذبازار ار یوند هز ینیانیشز ۰ رصد ذباروخانها ابقیر صنایعاروسازی‌ (صنعتساخت نترلارو) ارخانهایرایشی هداشتیشغولهار یوند ا ر ارهایجراییزارتهداشت‌، رمان موزشپزشکیعالیتینند. ز سوییگر ر الاضر دود ۹۷ رصد اروهایورد یاز شور (ز ظر عددی‌) ر ارخانهایتعدد اروسازیاخلشور ساختهیود دونکین ارخانها هارشناساناروسازییاز ارند. ینر الیستهکثر ارخانهایاروسازیشور ارایاحدیهاماحد تحقیقاتستند مکانعالیتایتحقیقاتیرایارغلتحصیلانعلاقهند هیا ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>رسایرشته داروسازی ر ولتحصیل‌:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">روسپایه‌: یولوژیظری‌، یزیکظری‌، یاضیاتپایه قدماتمار، یمیعمومی‌، یوشیمی‌، یزیولوژی‌، یمیلی‌، تشریح‌، صولدماتهداشتی‌،مار یاتی‌، یمیتجزیه‌، یکروبناسیظری عملی‌، نگلناسی ارچناسی‌، یمونولوژی‌، مکایولیه‌، امپیوتر.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>روستخصصی‌:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">یاهناسیارویی‌، شکالارویی‌، تغذیه ژیمرمانی‌، واد وراکیظری‌، دیریتر اروسازی‌، رمانناسی‌، طلاعاتارویی‌، یمیارویی‌، ارماکولوژی‌، فرداتپزشکی‌، رآوردهایارویییولوژیکی‌، یزیکالارماسی‌، وشایستگاهی‌، سمناسی‌، یوفارماسی‌، اروسازیصنعتی‌، نترلیکروبیارویی‌، ارآموزیصنعت‌، زبانتخصصی‌، قدماتاروسازی‌، یاهناسیاروسازی‌، ارآموزیاروخانه‌. (یشتر رسایینشته‌‌ مراها زمایشگاهرائهیود).p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>انشگاهای پذیرنده رشته داروسازی:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">انشگاهای علوم پزشکی دمات هداشتی رمانی صفهان، هواز، تبریز، تهران، هید هشتی تهران، یراز، رمان، رمانشاه، ازندران ساری، شهد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>قاطع تحصیلی: کترای رفهیstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ام تعریف شته: شته کترای عمومی اروسازی Doctor of Pharmacy Pharm. D اخه ی ز علوم پزشکی ست ه ه نظور فع یازهای دمات ارویی امعه ر سازمان ای رتبط ا ارو تاسیس ده ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>تاریخچه شته پیشرفت ای دید:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ا توجه ه یاز شر ه رمان یماری ا مچنین پیشرفت علم یمی یولوژی مچنین رتباط تنگا تنگ علوم ختلف مچنین شوده دن عرصه رای رائه وش ای دید رمانی ااستفاده ز ارو ای دیدتر وثر تر رشته داروسازی ز بتدای رن یستم ه عنوان ک شته ستقل طرخ ردید ه ین مر ر یران ا ستقلال ین شته ز شته پزشکی تاسیس انشکده اروسازی ر سال ۳۱۳ ر انشگاه تهران حقق ردید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ه رور زمان ا توجه ه یاز شور ه ستفاده ز دمات اروسازان مچنین حساس رورت ر تدوین رنامه ای تحصیلی ین شته، انشکده ای اروسازی یگری ر تبریز، صفهان، شهد، هوازو سپس هید هشتی، رمان، یراز، ساری رمانشاه تاسیس ردید. مچنین رنامه رشته داروسازی ه صورت دون ر سال ۳۶۱ توسط ورای انقلاب فرهنگی رائه ه ین رنامه ا می تغییر ر سال ۳۶۷ ازنگری ردیده ست. مروزه علاوه ر تاسیس انشکده ای اروسازی ر انشکده ه حاظ شد تحولات عظیم علمی قدام ه تاسیس راکز تحقیقاتی مچنین ا توجه ه یاز امعه ه دمات تخصصی تر قدام ه تاسیس ا ندازی شته ای تخصصی موده ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>لسفه تدوین رنامه (رزشها اورها):strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">فظ سلامت نسان حیط زندگی ی ز قوق صلی و حسوب ی ود ر رشته داروسازی یز ا توجه ه اربردهای تعیین ننده ن ر تامین سلامت امعه ر استای تحقق عدالت جتماعی، ر د ظر رفتن ین ق ساسی تاکید ی ود . انشمندان سلمان یرانی ر ناخت حیط زندگی اروها پیشقدم وده ند راین رنامه ر وح اکم ر رهنگ غنی لی ر زمینه ای قلیم ناسی نبه ای خلاقی خصوص خلاق پزشکی تاکید ارد. مچنین ز یازهای ساسی نسانها تمایل ه شد تعالی ست نسانها طرتا الب ناخت هتر لقت ستند . ذا راین رنامه ر فزودن طلاعات، یجاد گرشهای ازم تقویت نبه پژوهشگری ستیابی ه هانهای لقت توجه ی ود سعی ی ردد ا کار یری یوه ای دید دیم تعلیم و تربیت ر هت فزایش درت تفکر، ستقلال، تصمیم یری فزایش توان رفه ی راگیرندگان ا توجه ه یازهای امعه ولویت ای لی ا هره یری ز راگیری داوم ام رداشته ود.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>سالت (Mission):strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">اموریت صلی تربیت انش موختگانی ست ه ی توانند ر ظام ای هداشتی تامین سلامت موزشی، پژوهشی، رنامه یزی دماتی ربوط ه اروها نجام ظیفه نند ا تربیت ین یروها تامین سلامتی پیشرفت واهد اشت. مچنین ا ستفاده ز تدها تکنیک ای دید ساخت ارو رائه شاوره ه تشخیص رمان پیشگیری ز یماری ا مک ی ود. طور لی ین شته ر لاقیت، وآوری، ارگروهی خلاق رفه ی یز تاکید ارد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>شم نداز (Vision):strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ر ک نیای رحال تغییر . تحول پیشرفت، انش موخته اروسازی قش وثر ارآمدی ر رتقای سطح علمی ر قطع موزش پژوهش پاسخ ویی ه یازهای ر ال تحول دمات هداشتی امعه ا ا مکاری سایر تخصصین روه پزشکی واهند اشت. مید ی ود ا جرای وفق ین رنامه موزشی سطح علمی ر ین شته رتقا افته ر د ستانداردهای ین لمللی اشد شور امعه ا ا پیشرفت ای علمی نیا ماهنگ ماید. طابق ستانداردهای ین لمللی، کتر اروساز اید ایگاه ای اقعی ود ا ر لقه رمان امعه سب ماید . ذا مید ی ود ه ین شته تواند ااقل ر ه سال ینده ایگاه اقعی ود ا ز حاظ فع یازهای رف ابسته ر سطح لی تی ین لمللی سب ماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>هداف لی (Aims):strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ز انش موختگان ین شته نتظار ی ود اطلاعات عمومی افی ر نبه ای ختلف علوم ارویی اشته یازهای امعه ا ر ین رتباط ل ماید . هداف لی ین شته عبارتند ز :p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">لف- رآوردن یازهای عمومی موزشی پژوهشی رای هم هتر علم اروسازی عوامل رتبط ا ین علمp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- شنایی ا پژوهش ای علمی عملی ر یطه علوم اروییp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">) فزایش هارت ا گاهی ا ر صوصp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- ناخت امل صوصیات اروهای وجود ر ارماکوپه اروییp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- توانایی داره اروخانه ای عمومی تخصصی اهنمایی یماران شاوره پزشکان ر ستفاده رست ز اروهاp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- ساخت اروها واد رایشی هداشتی ر د اروخانهp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- ساخت اروها واد رایشی هداشتی ر صنعتp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- نترل می یفی اروها واد غذایی رایش هداشتیp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- پیشگیری ز سمیت عوارض انبی اروها طلاع سانی اروهاp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- شنایی ا راجع فرانس ای اروسازی علوم اروییp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- توان ناخت رنامه یزی رای ل سائل رتبط ا ارو سلامت ر سطح لیp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- رهنگ ا عقائد وامع وناگونp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- مور پژوهشی موزشی حیط پیرامون ویشp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">- تحکیم خلاق رفه یp> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>قش ای انش موختگان رشته داروسازی عبارتند ز :strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">) دماتی<br />۲) دیریتی<br />۳) شاوره ی موزشی<br />) پژوهشیp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>ظایف رفه ی انش موختگان:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">رنقش دماتی ی توانند ر:p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">) اروخانه هری ه عنوان سئول ه ر سن جرای مور سخه پیچی اهنمایی تقاضیان دمات ارویی ظارت ارد، رائه دمات ماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">۲) اروخانه یمارستانی ه عنوان سئول نی ه ر سن جرای مور سخه پیچی تامین اروهای خش ای ختلف یمارستان اهنمایی تقاضیان دمات ارویی ظارت ارد، رائه دمت مایند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>ر قش شاوره ی موزشی ی توانند:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">) ر اروخانه عم ز هری یمارستانی ر نتخاب صرف صحیح اروها ه یماران پزشکان مک مایندp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">۲) ا رائه طلاعات صحیح ه پزشک یمار اعث اهش عوارض سمی انبی اروها ردد.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">رنقش دیریتی ی توانند:p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">) ر سازمانها وسسات ارویی ه عنوان دیر عالیت مایدp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">۲) ر لیه مور ربوط ه ارو عم ز رتباط ا ارخانه ای اروسازی ا یگر راکز تولید ارو، بکه ای هداشتی ر سطح جرایی ظارتی رائه دمات مایندp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">۳) ر ارخانه ای اروسازی ر ساخت نترل اروها ه عنوان سئول نی ظارت مایند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>ر قش پژوهشی ی توانند:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">) ا توجه ه هداف شته، ا طالعه پیرامونی ر صوص لگوی صرف ارو وع یماری ا نطقه عالیت ه فزایش سطح گاهی پزشکان ر ن نطقه شخص مک ماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">۲) ر خش ای پژوهشی امل راکز تحقیقاتی مچنین تحقیق و توسعه ارخانه ای اروسازی رائه دمات ماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>ستراتژیهای تدوین رنامه:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ین رنامه بتنی ست راستراتژی تلفیقی (انشجو ا ستاد حوری ر سب وع رس رایطستفاده ز نون دید ادگیری اددهی پژوهش، موزش ر حیط ار اقعی، تحلیل ظایف رفه ی ینده ناخت علوم بزارها تکنیک ای تخصصی دید.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br />مچنین ر ین رنامه ر سب رایط ز نونی ظیر ار تمرین عملی ر حیط زمایشگاه یلد، ار ر روههای وچک، رح ل سئله، یوه ای موزشی Modular ودآموزی، ستفاده ز امپیوتر، سخنرانی، رائه سمینار عالیت ای موزشی ظری توسط راگیرنده demonstration evidence based approachکه یشتر ر خش موزشهای الینی ارورزی ا کار ی ود ستفاده واهد د.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>رایط حوه پذیرش انشجو:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">پذیرش انشجو ز ریق زمون سراسری ه صورت تمرکز واهد ودp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">شته ای شابه رشته داروسازی ر ارج ز شور:p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ین شته ر قاطع ختلف عم ز یسانس وق یسانس کتری ر ارج ز شور جود اردp> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>ضعیت دامه تحصیل ر قاطع الاتر:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">پس ز خذ درک کترای عمومی ارو سازی ه رط اشتن عدل ل الاتر ز ۵، انشجو ی تواند ر متحان وره تخصصی رکت ند. انشجویان پذیرفته ده ر وره تخصصی سته ه رایش تحصیلی ود،‌ احدهای وناگون تنوع یگری ا (تقریبا ۰ احد) ر سطح پیشرفته تخصصی ی ذرانند ه خش عمده ن پایان امه تخصصی ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br />بل ز نتخاب پایان امه تخصصی، انشجو اید ر متحان امع تخصصی ه ر سطح شور رگزار ی ود مره بولی ا سب ماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br />سرانجام پس ز گارش فاع ز پایان امه ه خذ درک کترای تخصصی (P.h.D) ایل ی ید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">شته ای تخصصی ارو سازی ه ر ال اضر ر اخل شور رایه ی ردند عبارت ست ز: یمی ارویی، ارو سازی، فردات پزشکی، ادیو ارماسی، ارماکولوژی، واد وراکی ب ناسی، رآورده ای رایشی هداشتی، ارو سازی یمارستانی، رآورده ای یولوژیک، زهر ناسی. علاوه ر شته ای اد ده، ارغ لتحصیلان شته ارو سازی عمومی ی توانند ر تخصص ای علوم پایه پزشکی ظیر: یو یمی، ‌نگل ناسی پزشکی، یکرب ناسی پزشکی، یزیولوژی، مار یاتی، تغذیه، یمونولوژی، ویروس شناسی نتیک یز رکت مایند.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">نبع:span><span style="color: #888888;">tebyan-ardebil.irspan>p> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی رشته داروسازی, رشته داروسازی, اروسازی, عرفی شته انشگاهی, شته انشگاهیtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی رشته داروسازی, رشته داروسازی, اروسازی, عرفی شته انشگاهی, شته انشگاهیtitle> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته داروسازی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دروس تخصصی رشته ی داروسازی , معرفی شغل داروسازی , رشته ی دارو سازی , رشته داروسازی

معرفی رشته داروسازی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات