معرفی رشته پزشکی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته پزشکی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته پزشکی strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>یباچه:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">ر ال اضر، ظام موزش پزشکی عمومی‌، امل 4 وره علوم پایه، یزیوپاتولوژی، ارآموزی الینی ارورزی الینی ست .وره علوم پایه وره علوم پایه پزشکی 5 ترم تحصیلی ست ه ا تمام ن،‌ انشجویان جاز ه رود ه وره عدی(یزیوپاتولوژی) ستند پیش ز رود ه وره عدی،‌ متحان امع علوم پایه پزشکی ز تمام انشجویان ه ور سراسری مزمان، توسط زارت هداشت، رمان موزش پزشکی ر تمام انشگاهای علوم پزشکی ه عمل یید بولدگان،‌جاز ه رود ه وره یزیوپاتولوژی واهند ود. ین متحان، ر ردارنده باحث تدریس ده ر وره علوم پایه ست.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>رسای ین شته ر ول تحصیلstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>روس علوم پایهstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">یوشیمی، افتناسی،، تشریح (ظری- عملیتشریح (ناتومی) (ظری عملییزیولوژی(ظری عملییمونولوژی(ظریپیدمیولوژی، وانشناسی، نینناسی، تغذیه، نتیک، زبان تخصصی، سیبناسی عمومی، نگلناسی، یکروبناسی وره یزیوپاتولوژی ین وره امل 31 احد رسی ست ه و ترم تحصیلی ول واهد شید. ر پایان ین وره عدل انشجو ز روس یزیوپاتولوژی، اید ستم 12 اشد، ر غیر ین صورت انشجو اید رسایی ا ه ر نها مره متر ز 12 ورده ست،‌ جدداً خواند. داکثر دت جاز،‌ر راحل ول وم (علوم پایه یزیوپاتولوژی) 5 سال ست. ر پایان ین و وره انشجویانی ه مه احدها ا ا وفقیت گذرانند، ه وره ارآموزی الینی اه یابند. اید توجه اشت ه لاک بولی ر متحانات ین رحله، سب داقل مره 12 ز 20 ست؛ ر الی ه ر روس پایه، لاک سب مره 10 ز 20 یاشد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>روس یزیوپاتولوژیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">سیبناسی ختصاصی، ارماکولوژی، سیمیولوژی، ورهای یزیوپاتولوژی رگانا .ورهارآموزی الینی انشجویان پزشکی ر ین رحله ادر ستند تا موختهای ود ا ز روس ختلف ا افتهای الینی ز یماران ستری ر یمارستانا تطبیق اده ا هرهیری ناسب ز وشای تشخیص زمایشگاهی، یماری ا تشخیص هند قدامات ناسب رمانی ا رای یمار نجام هند. ین وره امل 97 احد رسی ست ه ر هار خش صلی رائه یردد عمدتاً سائل ایج ر پزشکی عمومی ا امل یود ه عبارتند ز اخلی، راحی، زنان ودکان. ر سایر خشا ه خشای رعی حسوب یوند یز یماریای ایع ر نها موزش اده یود. ا توجه ه ین طلب، هار شته صلی راحی، اخلی، زنان ودکان زمان یشتری ا ه ود ختصاص یهند.p> <p style="text-align: justify;">ر وره ارآموزی، انشجویان اید وش رخورد ا یمار، تهیه رح ال یمار حوه تشخیص رمان ا را گیرند تا ر ورهعدی - ارورزی- ه ود تصمیم یرنده واهند ود، توانند ه مک یماران شتابند تصمیمات ازم ا تّاذ مایند. ر وره ارآموزی مره بولی ر روس عملی ظری 12 ست عدّ لّ وره ارآموزی اید الای 14 اشد نانچه متر ز 14 اشد، اید احدهای ا مره متر ز 14 تکرار ود تا عدل ل ه 14 رسد. ر پایان ین وره، انشجویان بل ز رود ه وره ارورزی ر متحانی ه ام متحان امع ارورزی رکت یمایند پس ز بولی ه وره ارورزی ارد یوند. نانچه انشجویی ر متحان ربوط بول گردد، داکثر 4 رتبه یتواند ر ین متحان رکت ماید.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><br />span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>روس ارآموزی الینیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">یماریای عصاب، یماریای عفونی، ارآموزی اخلی، یماریای راحی، یماریای رتوپدی، یماریای عفونی، ارآموزی راحی، تاریخ خلاق پزشکی، یماریای ودکان، پزشکی انونی سمومیتا، ارماکولوژی الینی،‌ ارآموزی شم،‌ ارآموزی پوست، ارآموزی هداشت، ارآموزی خش ودکان،‌ هداشت، ارآموزی وش لق ینی، ارآموزی رتوپدی. یماریای زنان زایمان، ارآموزی ادیولوژی، یماریای وانی، ارآموزی وانپزشکی.p> <p style="text-align: justify;">وره ارورزی الینی ین وره خرین رحله موزش پزشکی ست ن ا وره نترنی یز یویند. ین وره 64 احد رسی ست 18 اه ه ول ینجامد. ر وره ارورزی،‌انشجویان سؤولیت عاینه یماران تشخیص قدامات رمانی ا ر یمارستان ر عهده واهند اشت موختهای ود ا ر ورهای بل ه ور عملی نجام واهند اد تا ماده پذیرش غل پزشکی ر امعه وند توانند ه ور ستقل ه رمان یماران پردازند. ر پایان ین وره بل ز راغت ز تحصیل، ارورزان اید رس پایانامه ا ه 6 احد رسی ست، غاز نند.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>روس ارورزی الینیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">ارورزی خش راحی، ارورزی خش شم، ارورزی خش سوانح سوختگی، ارورزی خش رتوپدی، ارورزی خش رولوژی، ارورزی خش طفال، ارورزی خش هداشت، ارورزی خش وش لق ینی،‌ ارورزی خش اخلی، ارورزی خش زنان زایمان، ارورزی خش ورژانس، ارورزی خش فرولوژی، ارورزی خش پوست، ارورزی خش وانپزشکی .p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>تواناییای ازمstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">تصور سیاری ز اوطلبان رود ه انشگاه ه صوص اوطلبان علاقهند ه شته پزشکی ین ست ه انشگاه ثل ک یف رعکس ست ه رود ه ن شکل روج ز ن سیار ساده ست. ر الی ه ه فتهانشجویان ین شته، ک انشجوی پزشکی اید مادگی طالعه، تحقیق پژوهش ا ر د سیار سترده راگیر اشته اشد؛ عنی گر انشجو سیار وشا علاقهند باشد تنها رای عنوان "کتری" ارد ین شته ده اشد، تی میتواند درک کترای عمومی ود ا ه ست یاورد. زیرا وره پزشکی عمومی سبت ه شتهای یگر، ولانیتر ست ر ی ین دت انشجو اید رسای تعدد، تنوع، جیم سبتاً پیچیده شواری ا طالعه ند.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>وقعیت غلی ر یرانstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">مروزه ز وشه نار ینویم ه رای ارغلتحصیلان پزشکی ازار ار ناسبی جود دارد. ر الی ه نوز ر سیاری ز هرهای وچک ناطق حروم ا مبود پزشک واجه ستیم. ز سوی یگر ارغلتحصیل پزشکی تماً باید ر طب نشیند سخه نویسد، لکه ر زمینه پزشکی غلای ختلفی ست ه یتوان نجام اد. رای ثال زمینهای تحقیقی سیاری ر ین شته جود ارد. مّ تأسفانه تعداد ارغلتحصیلانی ه ایلند ر ین زمینه ار نند، سیار نگشتمار ست.p> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته پزشکی, شته پزشکی, پزشکی, روس علوم پایه, روس یزیوپاتولوژی, روس ارآموزی الینیtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته پزشکی, شته پزشکی, پزشکی, روس علوم پایه, روس یزیوپاتولوژی, روس ارآموزی الینیtitle> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته پزشکی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

معرفی رشته ی پزشکی

معرفی رشته پزشکی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات