معرفی رشته فیزیک - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته فیزیک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته یزیک strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>دفstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">ر عرفی علم فیزیک کتر پروین ستاد یزیک انشگاه میرکبیر یوید: «یزیک علم زندگی صلا علم یات ست» . ا کتر نیژه هبر ستاد یزیک انشگاه تهران عتقد ست ر یزی ه ر طراف ویش یینیم ه یزیک بط پیدا یند. مچنین پاسخ ه سیاری ز سوالهایی ا ه میشه هن شر ه ن شغول وده ست ه سیله علم فیزیک یتوان اد. ثل ین ه نیا گونه وجود مده ست؟ ز ه تشکیل ده وچکترین زء ن یست؟p> <p style="text-align: justify;">ر ل یتوان فت ه هان ر زرگترین قیاس تا یزترین قیاس ر رتباط ا علم فیزیک یاشد.p> <p style="text-align: justify;">کی یگر ز ستادان انشگاه یز یزیک ا انش شف ستفاده عملی ز وانین وابط اکم ر پدیدهای بیعی یامد ه بنای ین انش ر تجربه زمایش ستوار ست.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>اهیت :strong>span><br />شته یزیک ر د یسانس عبارت ست ز یزیک بیرستانی ه ضافه یزیک رن یستم . ز سوی یگر یتوان فت ه یزیک ر د یسانس فاهیم یزیکی بیرستانی ا عمیقتر رده رز رخورد ا سائل یزیکی ا موزش یهد».p> <p style="text-align: justify;">کتر پروین یز یوید: «یزیک انشگاهی ر پایه تاب یزیک الیدی رخی تب یگر ه ه زمینهای یزیک درن یپردازد، رار رفته ست عنی ه ظر ن گر سی طالبی ا ه ر یزیک الیدی وشته ده ست ه رستی فهمد اید ه و یسانس یزیکش ا دهند».p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong><br />رایشای قطع یسانسstrong>span><br />شته یزیک ر وره ارشناسی ارای 5 رایش تمی ولکولی ، ستهی ، الت امد ، واشناسی جوم ست (لبته یزیک ارای رایش بیری یز ست ه ا ر ینجا ه ررسی ن میپردازیم را ه رایش بیری ه عنوان ک رایش تخصصی ر علم فیزیک طرح میاشد) ه تعداد احدهای تخصصی ر ک ز ین رایشا ر وره ارشناسی سیار حدود ست ه مین لیل رایشای وق ر ین وره تفاوت حسوسی ا کدیگر دارند.p> <p style="text-align: justify;">رای طلاع رچه یشتر ه عرفی جمالی ر ک ز رایشهای ین وره یپردازیم.p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #003366;"><br />رایش تمی - ولکولیspan>strong>p> <p style="text-align: justify;">یزیک تمی- ولکولی ه ربوط ه یزیک دید ست ز زمانی تولد د ه انشمندان توجه دند وچکترین زء ر بیعت تم یست لکه تم ز جزای وچکتری ه ام لکترونا سته تشکیل ده ست. عنی تم ز ستهی تشکیل ده ست ه لکترونایی ر طراف ن یردند.p> <p style="text-align: justify;">کتر نیژه هبر ستاد یزیک انشگاه تهران ر دامه سخنان ویش یوید: «ر ین یان یزیک تمی ه ررسی قل نتقالای لکترونای طراف سته یپردازد واص نها ا ورد ررسی رار یهد. عنی ا ر یزیک تمی اری ه ین داریم ه سته ز ه تشکیل ده ست لکه سته رایمان رکزی ا ار ثبت ست یشتر توجه ا لب لکترونای طراف سته یود».p> <p style="text-align: justify;">کتر وشنگ وحانیزاده ستاد یزیک انشگاه تهران یز ر عرفی یزیک تمی یوید: «گر ا پذیریم ه ر ل، علم فیزیک ه و خش نیای زرگ نیای وچک تقسیم یود. نیای زرگ یزیک ، ربوط ه نیای وزمره ست ر ن رکت تومبیلا، وشک، اهواره ر ل تمام رکاتی ه یینیم ورد ررسی رار ییرد، یزیک تمی ه نیای یهایت وچکا رمیردد را ه ا ر یزیکتمی ه ررسی ساختار رهی ه ام تم یپردازیم ین ه تم گونه تشکیل ده ه یژگیایی ارد؟»p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>رایش یزیک ستهیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">کتر هبر ر عرفی یزیک ستهی یوید: «ر یزیک ستهی، ود سته، ورد طالعه رار ییرد عنی تخصصان انشمندان ررسی ینند ه سته ز ه تشکیل ده ه یروهایی ین جزای سته کمفرما ست ر تیجه اکنشای نجام ده،‌ قدر نرژی زاد یردد؟»p> <p style="text-align: justify;">کتر ویلو یز ر عرفی ین رایش یوید: « نرژی ستهی ادیوایزوتوپا سائلی ستندکه ر یزیک ستهی ورد ررسی رار ییرد».p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong><br />یزیک الت امدstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">رایش الت امد ربوط ه سیستمای س رهی خصوصا امدات ست.p> <p style="text-align: justify;">سامان قیمی عراقی ر دامه یوید: «بتداییترین ار ر ین رایش ررسی لورهای امدات واص پتیک ، کانیک ، لکتریکی صوتی مواج ست ه ر ن نتشر یود ه ین ررسی نجر ه پدیدهای ختلفی ثل بر سانایی، یم سانایی ا پخش نتقال رما یرددp> <p style="text-align: justify;">کتر پروین یز یوید: «طالعه انش ربوط ه ریستالا یژگیای یزیکی نها ه رایش الت امد ر یرددp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #003366;"><strong>رایش واشناسیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">و رایش جوم واشناسی سیار حدودتر ز سه رایش تمی - ولکولی، ستهی الت امد رائه یود. رای ثال ر سال تحصیل 79-78 رایش واشناسی تنها ر انشگاه رمزگان رائه ده رایش جوم صلا رائه شده ست.p> <p style="text-align: justify;">ما ر عرفی ین رایش سامان قیمی عراقی یوید:p> <p style="text-align: justify;">«رایش واشناسی ، طلاعات پایهی تنوعی رباره نواع پدیدهای وی رخورد علمی ا نها رائه یهد مچنین ا طالعه ینامیک ضعیت وا یتوان ررسی رد ه رایط وا گونه تغییر رده ه پارامترهایی رای یجاد ین تغییر ازم ست؟»p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>رایش جومstrong>span><br />سه خش صلی ین رایش ا جوم صدی، خترشناسی یهانناسی تشکیل یهد.p> <p style="text-align: justify;">سامان قیمی عراقی ر دامه یوید: «ر خش جوم ه نبه شاهداتی ارد، پدیدهای ختلف جومی ا صد بت رده سپس ز نها عکس رفته یف نها ا یسنجد.p> <p style="text-align: justify;">ر خترشناسی نبه ظری ارد ضعیت ستارگان ورد طالعه رار ییرد عنی ررسی یود ه ر ستاره ر ه رحلهی رار ارد ه تفاقاتی رایش خ یهد؟p> <p style="text-align: justify;">خش یهانناسی ا ین ه زیاد نبه جومی دارد ما ه رحال پیشرفتش ا دیون علم جوم ست. ه ین عنی ه دلای ختلف یهانناسی اید ا ادهای صدی طابقت ندفتنی ست ه ین یهانناسی ه صورت لاسیک ه گونگی یجاد هان تشکیل ساختارهای هکشانی انند وشها بر وشها یپردازد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong><br />ینده غلی ، ازار ار، رآمدstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">مروزه گر شوری خواهد پیشرفت ند اید پژوهش ند یزهای دیدی سازد. گر خواهد پژوهش ند اید ه زمایشگاهها رود گر خواهد ر زمایشگاهها ار ند،‌ حتیاج ه تیم علمی ارد ر ک تیم علمی یز میشه تخصصان اخهای ختلف یزیک ضور ارند ون ر اری ه خواهیم نجام دهیم اید نیان یزیکی اشته اشد.p> <p style="text-align: justify;">کتر پروین ر دامه ی وید: «رای ثال گر خواهیم ک ستگاه لکتریکی سازیم ول اید دانیم ه وانین یزیکی ر ن اکم ست عد ز ناخت ن وانین، یتوان ستگاه ورد ظر ا ا ستفاده ز ن نر ساخت.p> <p style="text-align: justify;">«گر سی یزیک ا وب وانده اشد ر سازمانهای ختلف شور ز بیل صداوسیما، رنامه ودجه، خابرات مچنین ر صنایع ختلف فید اقع ده وفق یردد. ون انشجویان یزیک طلب ختلفی ز بیل لکتریسیته کانیک یوانند ر زمینهای ختلف ید سیعی پیدا ینندp> <p style="text-align: justify;">قای صحبتزاده انشجوی کتری یزیک انشگاه هید هشتی ر ورد وقعیتای غلی ارغلتحصیلان یزیک یوید: «ارغلتحصیلان ین شته ر د ارشناسی یتوانند ر صنعت خابرات رتباطات ، یروگاههای ستهی ، راکز تولید طعات غیرهادی سلولای ورشیدی، صنایع تولید گهداری یزر ر صنعت، پزشکی ظامی سازمان نرژی تمی عالیت نندp> <p style="text-align: justify;">اریوش یرازی ارغلتحصیل ین شته یز یوید: «گر سی ه مید ه ست وردن ک وقعیت غلی ناسب، اردرشته یزیک شود، اید داند ه ر نتها قط ک درک یسانس ه ست واهد ورد. رای ین ه شتهای علوم پایه ز مله یزیک ر امعه ا وقعیت اری ناسبی دارند ر هایت گر انس اشته اشند ذب لاسهای تقویتی صوصی یوندp> <p style="text-align: justify;">لبته ین ر ورد انشجویانی صدق یند ه شته یزیک نتخاب هل ا سی ه عد نها وده ست ر اقع ه مید ین ه قط ر انشگاه پذیرفته وند ین شته ا نتخاب ردهند گرنه انشجویانی ه ا علاقه قت تامل سیار ین شته ا نتخاب ردهند تی ه صورت صوصی یز ر ین شته عالیت یند. رای ثال کی ز ارغلتحصیلان ین شته ارگاهی رای ساخت سایل پتیکی ایر رده ست ا تعدادی ز ارغلتحصیلان ا رکت یران ودرو رای عضی ز پروژهای ین رکت رارداد ستهند ون انشجویان ین شته اد ییرند ا سائلی ه ر پیش ویشان رار ییرد راحتی رخورد رده دلسادهی رای ل سائل رائه دهند.p> <p style="text-align: justify;">تواناییای ورد یاز ابل توصیه:p> <p style="text-align: justify;">سماعیلیان انشجوی کتری یزیک ستهی انشگاه هید هشتی یوید: «یزیک نهای یاضی عنی صفر ه مین لیل انشجویان ین شته اید ز ظر یاضیات ر سطح سیار الایی اشندp> <p style="text-align: justify;">سامان قیمی عراقی یز عتقد ست ه انشجوی ین شته اید ه یزیک علاقهند اشد ه ین عنی ه ز نچه اد رفته ست تواند ر زندگی روزمره ویش ستفاده ند.p> <p style="text-align: justify;">رای ثال ا توجه ه علومات یزیک بیرستانی ود ررسی ند ه بی ه ز یر ب ییزد را ه تدریج اریک یود سطح قطع ن ر ین نگام ه ه دی یسد؟p> <p style="text-align: justify;">یک عواملی ه اعث د یوتن ا فتادن سیب پی ه انون اذبه برد، نجکاوی فرط، صبر ردباری، طالعه زمایشای ستمر درت تحلیلی مراه ا تفکر راوان ود ه ا شاهده پدیدهای تکراری عادی زندگی روزمره وانینی ا شف رد.p> <p style="text-align: justify;">کتر نیژه هبر ر ین اره یوید: «رخلاف شتهای هندسی ه ا تفاقات علمی ار ارند ر شتهای علوم پایه ز مله یزیک ه گونگی پیشمدهای علمی توجه ینند ر اقع ه نبال افتن لایل رایی ر پدیده ا تفاق ستند ه مین لیل چهایی ه ستعد،‌ اهوش نجکاو ستند، یتوانند ر ین شته وفق ردند.p> <p style="text-align: justify;">ما تاسفانه ون ر بیرستان یزیک خوبی موزش اده میود انشموزان تنها ه فظ رمولا یپردازند، میتوانند ین نچه واندهند نچه ر نیای ارج جود ارد، رتباط رقرار نند ر تیجه نجکاوی نها تحریک میود تعداد ندکی ز انشموزان ا ستعداد ه شته یزیک علاقهند ده ین شته ا نتخاب ینندp> <p style="text-align: justify;">هم ین ست ه انشجوی یزیک ز نچه ر طرافش تفاق یفتد ه احتی گذرد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>ضعیت یاز شور ه ین شته ر ال اضر:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">مروزه گر ا ه کر پیشرفت ساخت سایل صنایع ختلف شورمان ز ظامی رفته تا پزشکی باشیم اید ین صنایع ا ه صورت ماده ز شورهای یگر خریم ه ین ار حتیاج ه سرمایهی زاف ارد اعث ابستگی شور ا ه شورهای صنعتی یردد»p> <p style="text-align: justify;">کتر هبر یز ر مین زمینه یوید: «ا ر یران صنایع ندانی داریم صنایع وجود یز یشتر ونتاژ وده بتکاری یست ما گر وزی خواهیم صنایع پیشرفتهی اشته اشیم اید واص واد ا دانیم تا توجه ویم ه طور یتوان ز نها ستفاده هتری کنیم ضعیت ن ا هبود بخشیم نین پیشرفتی تنها ا توسعه پیشرفت علم فیزیک مکانپذیر ست را ه تخصصان یزیک یتوانند وجب هبود یفیت حصولات شته ا سایل دید راحی کند. عنی ا ه ای ین ه واد ام ود ا یلی رزان صادر نیم ه اری انش یزیک نها ا ه حصولات ساخته تبدیل کنیم را ه ین حصولات رزش فزوده سیار زیادی ارد.p> <p style="text-align: justify;">ار شور پیشرفتهی ثل اپن نجام اد. ون ین شور ه اری صنایع یمهسانا، ترانزیستور لکترونیک پیشرفت رده ست،‌صنایعی ه علم زیربنایی نها یزیک یاشدp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #003366;"><strong>کات تکمیلیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">کتر ادی ویلو ستاد هندسی ستهی انشکده یزیک انشگاه صنعتی میرکبیر یوید: «یشتر احدهای رسی انشجویان رایشای ختلف شته یزیک، ر وره یسانس شترک را ه انشجویان یزیک تنها ر سال خر تحصیلی قدام ه نتخاب رایش ود ینند ر رایش یز تنها 9 احد تخصصی عنی سه رس تدریس یود ه مین لیل میتوان ین ک یسانس رایش یزیک الت امد ا ستهی ا سایر رایشهای تفاوتی ائل د عنی ک یسانس یزیک ر یچک ز رایشها تخصص میود».p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">کتر عراقی ستاد یزیک انشگاه صنعتی میرکبیر ا تاکید ر مین مر یوید: «ر انشجوی یزیک ر وره ارشناسی اید 130 احد گذراند ه روس تخصصی ر ک ز رایشها قط 9 احد ز ین 130 احد ست دون ک 9 احد میتواند تغییری ر یدگاه انشجویان یجاد ند ر انشجو قط ناختی زئی سبت ه رایش ورد ظر ود پیدا یند. تازه، اه مین 9 احد یز ه ونهی شترک ما ر روسی ختلف ر ر ک ز رایشها تدریس یود عنی تابها ا احدهای رسی ر رایش، تفاوت ست ما ر ل مه ه طلاعات کسانی ست پیدا ینند. ر تیجه ک یسانسه یزیک، ک ارشناس یزیک ه عنای عام ن ست ارشناس ا تخصص ر کی ز رایشهای وق ه مار میید <br /><span style="color: #999999;">نبع:daneshnameh.roshd.irspan>p> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته ای انشگاه, عرفی شته یزیک, شته ای انشگاه, شته یزیک, یزیک, رایش تمی - ولکولی, یزیک ستهی, یزیک الت امد, واشناسیtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته ای انشگاه, عرفی شته یزیک, شته ای انشگاه, شته یزیک, یزیک, رایش تمی - ولکولی, یزیک ستهی, یزیک الت امد, واشناسیtitle> div>  div>
معرفی رشته فیزیک گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات