معرفی رشته باستان شناسی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته باستان شناسی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته استان ناسی strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #008000;"><strong>قدمهstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">شته استان ناسی ر یران زیر جموعه شته علوم نسانی ه ساب ی ید . لبته ز ند سال پیش انشکده ای نر یزاقدام ه اه ندازی شته استان ناسی ر قطع اردانی ردند ما ه اچار انشجویانی ه راین قطع ر انشکده ای نر ارغ لتحصیل دند، عد ز ک وره یگر رکت ر نکور سراسری ی توانند تحصیلات ود ا ر قطع ارشناسی ر زیرمجموعه علوم نسانی دامه هند.p> <p style="text-align: justify;">ر شته استان ناسی انشجویان یش ز 130 احد رسی ا ر زمینه ای پیش ز تاریخ (وره ای پارینه سنگی، یان سنگی وسنگیوره تاریخی وره سلامی ی وانند.p> <p style="text-align: justify;">مچنین انشجویان ی اید ک صل یز ه عمولا کی ز و ترم خر انشجویان ی اشد، ر حل فاریی ه انشگاه ر ظر ی یرد ضور ابند هارت ایی ا ر ین زمینه یاموزند.p> <p style="text-align: justify;">رخی شته استان ناسی ا ا تاریخ کی ی انند ا ین ه ین شته ا املا شابه شته تاریخ ه ساب ی ورند ما ر ین اره اید تاکید نم ه ین ورشته گرچه شابهت ایی اهم ارند ما کی ه ساب وردن ین و م شتباه ست.p> <p style="text-align: justify;">شته استان ناسی تا ک قطعی (تقریبا ز زمانی ه شر توانست نویسد) ز رخی طلاعات شته تاریخ ستفاده ی ند ما مه ن ا ه ار می یرد.p> <p style="text-align: justify;">شته تاریخ جموع وشته ا ثار ه ا انده ز ذشتگان ا امل ی ود ما شته استان ناسی ی اید ود ه نبال ین ثار گردد.p> <p style="text-align: justify;">شته تاریخ ا توجه ه ثار وجود ه حث ی پردازد ما شته استان ناسی ا توجه تی اه دسیات ه اوش ر زمین ی پردازد . گرچه مانطور ه فتم ز شاره ایی ه رخی ورخین ر تاب ای ویش رده ند م ستفاده ی ند ه مونه ن ا ر فاری ای بین النهرین ی توان ید ه استان ناسان ر ینجا املا ز وشته ای تاریخی یشتر ز ن ز تون ینی ستفاده ردند.p> <p style="text-align: justify;">استان ناسان ا توجه ه افته ایی ه ر اوش ا ه ست ی ید ی اید رهنگ حوه زندگی حتی وابط جتماعی ذشتگان ا تدوین نند.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>تعریف رحstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">استان ناسی ز ک سو سیر تاریخ ا تعیین ی ند ز سوی یگر ادر تاریخ ست. وشن ردن ذشته ر امعه ز هت سائل قتصادی، رهنگی، جتماعی، سیاسی ا ذهبی ز صول ساسی ین شته ست. دف ز تحصیل ر ین شته، تربیت یروی تخصص ارآمد رای ررسی ناسایی ثار تاریخی اوشهای استان ناسی ر ناطق ختلف شور، مچنین تامین ادرهای تحقیقی، رهنگی نری سازمانی ربوط ی اشد. شته استان ناسی ر قطع ارشناسی ه طالعه ثار استانی سه وره پیش ز تاریخ، تاریخی سلامی ی پردازد. انشجویان ر ی هار سال ا ثار استانی وران پیش ز تاریخ ایران، بین النهرین صر تمدن رهنگ سلامی شنا ی وند.p> <p style="text-align: justify;">استانناس ردی ست ه ر حلای استانی اوش یند، افتها ا ورد طالعه رار یهد پس ز تعیین رزش ادی عنوی تخمین دمت ثار، نها ا ر ازارهای عتیقه ه روش یساند.p> <p style="text-align: justify;">ر ذشتهی ه ندان ور، امعه ا نین یدگاهی سبت ه استانناس اشت. ر اقع ردم استانناس ا ا «عتیقه معن» ا «عتیقهروش» کی یانستند. اری ه سیاری ز اهزادگان رباریان دوره قاجار پهلوی ه عنوان ک سرگرمی ساده، رای کسب درآمد یشتر نجام یادند. ما ر قیقت استان ناس ک تاجر ا عتیقهمعن یست. لکهکحققست‌؛ حققیهواهد ازما رایتحقیقاتود ز ریقررسی‌ ، پژوهش اوشر قاطختلفهانهوزیحلتردد، سکونتا ر وععالیتنسانیودهست‌، هستیورد سعیارد تا ذشتها راساسافتهایود ازسازیند. استانناسیز کسو سیر تاریخاتعیینیند ز سوییگر ادر تاریخست‌. ر اقعوشنردنذشتهر امعهز ظرقتصادی‌، رهنگی‌، جتماعی‌، سیاسیا ذهبیدونراجعههظر استانناسانشوار ا تیغیرممکنست‌.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>زیرشاخه ا اربردstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">استان ناسی ر قطع ارشناسی ارای رایش زیر اخه اصی بوده ر ی وره موزشی هار ساله لیه رسها ر فت ترم رائه ی ود ک ترم فاری ر حل رائه اده ی ود.p> <p style="text-align: justify;">ی ند سال ذشته ه ور توسط رهرسال فر ر شته استان ناسی پذیرفته ده ند. ر من شته استان ناسی ر یران تا قطع کترا تدریس ی ود.p> <p style="text-align: justify;">اشتن طلاعات ناسب ر زمینه تاریخ غرافیای یران شورهای مسایه مچنین تسلط ه زبان نگلیسی رای انشجویان ین شته روری ه ظر ی سد.p> <p style="text-align: justify;">استان ناسی ا ار تلاش ر رمای ویر ر سرمای وهستان ا تحمل سختیها شکلات سیار مراه ست . عروف ست ه ی ویند استان ناسی 50 رصد وی زمین 50 رصد زیر زمین ست.ه مین لیل استان ناسی می تواند رای فراد علاقه ند ه پشت یز شینی شته ناسبی اشد .p> <p style="text-align: justify;">استان ناس اید علاقه ند ه ار ر بیعت اشد . عنی گر وانی عاشق اوش ستجو شف جهولات قاط تاریک تاریخ ذشته باشد ، می تواند ر ین شته وفق ردد.p> <p style="text-align: justify;">اربرد ین شته یز ز ام ن پیداست، ین شته ر شور ا ه نوز سیاری ز ثار تاریخی ن شف شده ی تواند ایگاه ناسبی اشته اشد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>شته استان ناسی ر یرانstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">تنها ک سال پس ز تاسیس انشگاه تهران ، عنی ر سال 1314 ، شته استان ناسی ر انشکده دبیات ائر دین ترتیب تدرس علمی استان ناسی ر یران غاز د . دین ترتیب زمینه ساماندهی پژوهشهای استان ناختی داره عملی ن ر سطح شور ه سیله ارغ لتحصیلان یرانی شته استان ناسی انشگاه تهران راهم مد . استان ناسی ا ستیابی ه اه لهایی ه نسان ذشته رای سائل وناگون افته ود ه ا مکان ی هد تا ه مک بزار وین ارآمد ترین پاسخ ا ا رای سائل شابه مروزی یابیمp> div>  div>
معرفی رشته باستان شناسی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات