معرفی رشته علوم سیاسی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته علوم سیاسی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی رشته علوم سیاسی strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>قدمهstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">نچه ردم ه ام سیاست سائل سیاسی ی ناسند ا سیاست ه فهومی ه ر رشته علوم سیاسی طرح ست، تفاوت سیار ارد انشجویان وفق ین شته یز ه ک سیاستمدار لکه ک سیاست ناس واهند د.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ر اقع علوم سیاسی ه ررسی ندیشه ا ظریه ای سیاسی ارکرد نها ر عرصه امعه ی پردازد ه عبارت یگر رشته علوم سیاسی عنی رائه کسری ظریه ا ا کسری بزارها اهکارهایی ه ر ساس نها ر امعه رایط شکلات ال ا ررسی رده ز پیش پا رمی ارد رای رکتها قدامات عدی عنی ترسیم ضا رای سیر ینده رنامه یزی ی ند مچنین ز تجارب ستاوردهای شر ه ر ول تاریخ ر عرصه جتماع ه ست ورده ست، هره ی رد.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>تعریفstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">سیاست هبری صلح میز ا غیر صلح میز وابط یان رد ,روهها احزاب (یروهای جتماعی )کارهای کومتی ر اخل ک شور ,روابط یان ک ولت ا ولتهای یگر ر عرصه هانی ست .p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">علم سیاست شته ی ز گاهی جتماعی ست ه ظیفه ن ناخت نظم صول قواعد اکم ر وبط سیاسی یان یروهای جتماعی ر اخل ک شور ,روابط یان ولتها ر عرصه ین مللی ست .p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ین شته ز گاهی دانش جتماعی ,ارکرد صول قواعد اکم رروابط یان یروهای جتماعی کشف یکند چگونگی ارکرد نها ا موزش ی هد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>رایشهاstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">علوم اجتماعی ارای هار رایش پژوهشگری جتماعی، رنامه یزی جتماعی، فاه تعاون جتماعی ردم ناسی ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ه ر مه ین رایشا انشجویان روس شترکی ز بیل: بانی علم سیاسی، امعه ناسی سیاسی، صول وابط ین لملل سیاست ارجه، هان سوم سائل ن، تاریخ وابط ین لملل ... ا یوانند.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ر انشگاهای سراسری مه ین رایشا جود ارد ما ر انشگاه زاد قط رایشای علوم سیاسی وابط ین لملل طالعات نطقهی تدریس یود.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>شنایی ا رایشای ین شته ر ارشناسی رشدstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>رشته علوم سیاسی رایش طالعات نطقه یstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">دف صلی ز تشکیل شته طالعات نطقه ی رائه موزشای ازم ه ادر یپلماتیک سایر تصمیم یرندگان سیاست ارجی شور ر سالای ینده ست را ه تخاذ تصمیمای ناسب ر بال تحولات سریع هانی تغییرات اگهانی ر سطوح اخل شورها قتضا یند تا زارت مور ارجه ر ر زمان من مکان سترسی طلوب ه طلاعات، زارشا تحلیلای رست ارشناسی، ز ارشناسانی رخوردار اشد ه من سب موزشای عمومی طور تخصصی یز ر زمینه سائل ختلف اخلی ر ک ز ناطق شورهای هان طلاعات ازم ا سب رده اشند. ز ینو شته ارشناسی رشد طالعات نطقهی ه نظور تبین ظری تحولات هانی اکاوی قش ایگاه نطقهی ز ضای دید ینلمللی ا ویکردی اربردی رائه یود.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ین وره شتمل ر 13 رایش نطقهی ست ه انشجویان پس ز ذراندن روس عمومی بق وابط ربوط ر سب علاقه ود کی ز ین رایشا ا نتخاب رده روس اص رتبط ا ن رایش ا یذرانند سپس پایانامه تحصیلی ود ا یز ر مین زمینه تنظیم رائه واهند رد. رایشای طالعات نطقهی ه ترتیب عبارتند ز: طالعات یران (سیاست ذاری عمومی)- طالعات لیج ارس_ طالعات اورمیانه- طالعات ریای زر- طالعات سیای رکزی_ طالعات نوب سیا- طالعات اوردور- طالعات نوب رقی سیا- طالعات روپایی- طالعات مریکای مالی- طالعات مریکای نوبی- طالعات فریقا- طالعات وراسیاp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>علوم سیاسی رایش وابط ین لمللstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">شته وابط ین لملل ز مله شته ای وپا ر عالم سیاست ه مار ی ود. سابقه ین بحث ه عنوان ک شته انشگاهی داکثر ه سال ای یان و جنگ جهانی ر یگردد. حققان انشمندان ه ور خص ر صدد شف تبین یشه ا گونگی فتار ولتها ر صحنه ین لملل ر مدند نابراین مان ور ه ز علت تشکیل ین شته شخص ست وضوع صلی ر ن شف، ررسی علت اوی فتار ولتها خیرا (جامع ین لملل) ر عرصه ین لملل ی اشد.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ا عله ر دن تش جنگ جهانی دوم وند تکامل شته وابط ین لملل دت رفته تا نون البهای کری ، ویکردها، ظریه ا دل ای وناگون سیاری رای رک سائل ین لملل رائه ردیده ست.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>علوم سیاسی رایش علوم سیاسیstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">علوم سیاسی ه ررسی ندیشه ا ظریه ای سیاسی ارکرد نها ر عرصه امعه ی پردازد رشته علوم سیاسی رائه کسری ظریه ا ا کسری بزارها اهکارهایی ست ه ر ساس نها ر امعه رایط شکلات ال ا ررسی رده ز پیش پا ر یدارد رای رکت ا قدامات عدی ترسیم ضا رای سیر ینده رنامه یزی یکند م نین ز تجارب ستاوردهای شر ه ر ول تاریخ ر عرصه جتماع ه ست ورده ست، هره ی رد.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">وضوع ین شته طالعه تحقیق رباره پدیده ای سیاسی ثل شکال ختلف حکومت و دولت ست. شف علل پدیده ای سیاسی، حوه داری سیاسی امعه یجاد رتباط حترمانه ا شور ای نیا ر عرصه وابط ین لملل ی اشد.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>علوم سیاسی رایش ندیشه سیاسیstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">علم سیاست پدیده ی ست ه ا تحولات شروطیت ر یران وقعیت دید علمای یعه ر هان عاصر پیوند ارد. ر سنت سلامی ز انش سیاسی ه علم دنی تعبیر یشود. ندیشمندان سلمان علم دنی ا ه و خش لسفه دنی قه دنی تقسیم یکردند. ه عتقاد سلمانان تفاوت عمده ین و اخه ز علم دنی ر ین ست ه کمت دنی غالبا جه ظری ارد. رعکس قه دنی، قه سیاسی یشتر اظر ه سیاست ست. قه سیاسی ،دین سان واجهه ی و سویه ا زندگی سیاسی یز حی سلامی ز ریق زبان ستگاه قه ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>علوم سیاسی رایش پلماسی وابط ین لمللstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">یپلماسی ، دیریت وابط شورها ا کدیگر یان شورها ا یگر ازیگران ین لمللی ست. ین ازیگران امل روهها ، سازمانها فرادی ستند ه ر نار ولت ا یپلماسی ا ه عنوان ظامی طلاعاتی رای یان فاع ز نافع علان تهدیدها ولتیماتومها ه ار یبرند. ر اقع یپلماسی جرای تماسی ست رای علام واضع ، مع وری طلاعات اضی ا انع ردن ک شور رای مایت ز واضع شوری یگر.p> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی رشته علوم سیاسی, علوم سیاسی, سیاسی, رشته علوم سیاسی, جتماعی, رنامه یزی جتماعیtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی رشته علوم سیاسی, علوم سیاسی, سیاسی, رشته علوم سیاسی, جتماعی, رنامه یزی جتماعیtitle> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته علوم سیاسی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رشته علوم سیاسی

معرفی رشته علوم سیاسی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات