معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته لهیات عارف سلامی strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>یباچه:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">عرفت ه عنای ناخت ست. ناختی ه ولین رحله ز شنایی دم ذاشتن ر سیر ربلهی ست رچه عرفت یشتر سیعتر ردد؛ شنایی رب املتر واهد د تا ایی ه پیوسته لب نسان ابسته ه دای تعال یود ر مه ال توجه و واهد ود یتواند اهنمای حمت ماینده هربانی خشش لهی ردد. دف ز شته لهیات عارف سلامی دم ذاشتن ر مین سیر ست. دم ذاشتن ر سیری ه ه اری طالعه، تحقیق،‌ پژوهش تلاش توکل یتوان ه ناخت ود داوند ست افت. ین شتهارایشرایشعلومرآن دیث‌، قه بانیقوقسلامی‌، قهافعی‌، تاریخرهنگ تمدنللسلامی‌، لسفه کمتسلامی دیان عرفانست‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایشعلومرآن دیث:strong>span><br />‌ر رایشعلومرآن دیثانشجویان12 احد تفسیر رآنریمیذرانند هر ین12 احد ا أنزول‌، فهومیات تفسیرهایهمرآنریمشنا یوند. مچنینانشجویان12 احد رسیر زمینهعلومرآنیطالعهینند هر ین12 احد ا علوماصیهر پژوهشگر رآناید ا نها شنا اشد ثلبحثجمل بین‌، نطوق فهوم‌، شنا یوند هازمههم رکرآن تفسیر تبییننست. علاوهر باحثرآنیانشجویانینرایشر خشدیث‌، ا علملحدیث‌، رایـ¹لحدیث‌، قهلحدیث‌، جامعدیثییعه هلتسنن صطلاحاتدیثشنا یوند؛ عنیانشجویانهور جمالیتاریختطور، تحول پیدایشعلمدیثز یدگاههلتشیع تسنن‌، عنا فهومصطلاحاتعلمدیث فهوم حتوایحادیثا طالعهینند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رسایینشتهر ولتحصیل :strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #993300;">روسشترکر رایشایختلفلهیات عارفسلامی‌:span>strong><br />تاریخسلام‌ ، نطق‌ ، صرف حو عربیاربردی‌، عرابرآن‌، ترجمهعربیهارسی ارسیهعربی‌ ، رائت رکفاهیمتونقهی تفسیری‌، رائت رکفاهیمتونعرفانی‌، رائت رکفاهیمتونعاصر، رائتطبوعاتاستفادهز ادیو تلویزیون‌، کالمه حاضره ، علوملاغی‌، تاریخزبانفرهنگعربی‌، وشتحقیق‌ ، بانیامعهناسی‌، زبانتخصصی‌ ، بادیقه‌، بادیصول‌، شناییا علومسلامی‌ (عرفان لسفه‌)، قهقدماتی‌ ، شناییا دیانزرگ‌، تفسیر .p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصیرایشعلومرآن دیث‌ :strong>span><br />تاریخرآن، تاریختفسیر رآنریم‌ ، تاریخدیث‌ ، رایـ¹لحدیث‌ ، قهلحدیث‌، علومرآنی‌ ، تفسیر رآنریم‌ ، تأثیر رآنریمر پیدایشعلومدبی‌، روریر هجلبلاغه‌، علوملاغت‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایشقه بانیقوقسلامی‌:strong>span><br />رایشقه بانیقوقسلامی‌، ظایف قوقنسانا ز یدگاهتشریعاتلهییانیند، قوقیهز ویکمت ر ویحور صالحردمندانهست ر زمینهابطهیاننسان دا، ابطهنسانا ا کدیگر ا ظایفنسانسبتهود بیعتیاشد. ز مین ا یتوان توجه تفاوت یان شته قه بانی قوق سلامی شته قوق ر فهوم عام ن د. زیرا شته قوق، صولی ا یان یند ه ز ظر عقل عرف شری، عایت نها ر زندگی رای یجاد ظم منیت ازم ست. صولی ه مکان ارد بق تشخیص عقل، صلحت وقت ما وری اشته اشد. ما قه یانگر صالحی ست ه ر تکامل نسان تأثیر ارد. نابراین ز ظر قوق سلامی، صول وانین باید تنها عامل ظم منیت اشد، لکه اید نسان ا یز ه مال رساند. ز ین ابت حکام قهی مکن ست ه عتبار اودانه اشته اشند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصیرایشقه بانیقوقسلامی‌:strong>span><br />قه‌ ، قهقارن‌ ، صولقه‌ ، یاتلاحکام‌ ، تاریخقه قها ، حادیثقهی‌ ، قوقزایصوصیسلام‌، قوقینلمللسلام‌، یینادرسیر سلام‌ ، قوقزایعمومیسلامی‌، واعد قهدنی‌، قوقانواده‌، لیاتقوق، قوقتطبیقی‌ .p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایشقهافعی‌:strong>span><br />سیاریز روسین رایش ا رایشقه بانیقوقسلامیکسانست. ر رایشقهافعیحکامعملیسلامانند عبادت‌، عاملات‌، ناکحات‌، زا، ضا هادت مچنینصولز یدگاهذهبافعیموزشادهیود. فتنیستهرایشقهافعیتنها ز یناوطلبانهلسنت‌، انشجو یپذیرد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایشتاریخرهنگ تمدنللسلامی‌:strong>span><br />رایشتاریخرهنگ تمدنللسلامی‌، انشجویانا ا تاریخ غرافیایمالکسلامیشنا یند؛ عنیانشجویانا رهنگ‌، عادات سومسلمانایقاطختلفهانز ملهسلمانایسیاینوبرقی‌، مالفریقا، روپا مریکا شنا یوند. مچنینا تاریخسلامز زمانهور پیامبر کرمتا زمانال‌، تاریختشکیلاتسلامی‌ (شناییا ظام تشکیلاتولتایسلمانعمز ظامالی‌، ظامداری‌، تشکیلاتسیاسی ...) تاریخعلوم‌ (علومعقلی قلیهز سلامزادهدهست‌) تاریخاحیهی‌، تاریخسالمار، آخذ ناسیتاریخی‌ (ناختنابع آخذ تاریخی‌)، تاریخگاری‌ (شناییا یوهایتاریخگاریر سلام نواعتاریخگاریعمز قایعامه‌، عاجملرجال‌، بقات‌، حواللاد، حوالمم ...) تاریخنر عماریسلامی تاریخموزش پرورشسلامیشنا یردند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />روستخصصیرایشتاریخرهنگ تمدنللسلامی‌:strong>span><br />ضعنونیهانسلام‌، تاریخگاریر سلام‌‌، تاریخنرهایسلامی‌‌، تاریخسلامز غاز لافتعباسیتا پایانلویه‌، تاریخسلامز سلاجقهتا سقوطغداد، تاریخسلامر صر ام‌ ، تاریخسلامر غرب ندلس‌، لیاترهنگ تمدنسلامی‌، تاریختشکیلاتسلامی‌ ، تونتاریخی‌ ، سلامر رخورد ا غرب ستعمار، سلامناسیر غرب‌ ، تونغرافیائی‌، تاریخموزش پرورشر سلام‌ ، غرافیایتاریخیسلام‌ ، تاریخعلومر سلام‌ ، تاریختشیع‌ .p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایشلسفه کمتسلامی‌ :strong>span><br />ر تاریخعلم ندیشه،‌ ا رایسیدنهقیقت گاهیز از ستی فرینشهو اهصلی ساسیر یوریم‌، اهعقل اهعشق‌. ر تاریخلسفه عرفانسلامییز ینو اهجود ارد رایشفقیقت‌، ر و وششف هود ستدلال نطقورد توجهودهست‌. ر ینیانرفدارانصالتعقلعتقدند هیتوانا ستدلال رهانهعرفت ناختسید ز از فرینشگاهیافت‌. عتقادیهر رایشلسفه کمتسلامییز ا نوبرو یویم ر اقعانشجویانینرایشهطالعه پژوهشر ینزمینهیپردازند ظامموزشینها رپایهطالعهکاتبلسفیثلشّء، شراقا لاصدرا ستوار ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصیرایشلسفه کمتسلامی:strong>span><br />لسفهسلامی‌ ، لام‌ ، کمتعملی‌ ، نطق‌ ، تاریخلسفهسلامی‌ ، تاریخلسفهغرب‌ ، تونلسفیهزبانارجی‌ ، عرفان‌ .p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایشدیان عرفان‌:strong>span><br />ر رایشدیان عرفانانشجویانا تاریخهور سترشدیانزنده‌ (دیانیهنوز پیروانسیاریارند) شنا یوند سهخشساسیحکام داب‌، عقاید خلاقا ر ر ینیطالعهینند. لبتهر ینطالعهخصپژوهشگر ر صدد ثباتقانیتا طلانیناصییستلکهر صدد ناسایی رکواضعشترکیاشد. دیانزندهیهانشجویانطالعهینند، راساساستگاهنها هسهروهزیر تقسیمیود:p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br />لف‌) دیاناورمیانههاملدیانسامی‌؛ عنیهودیت‌، سیحیت سلامیود هپیامبراننها سلشانهضرتبراهیمیسد ینزرتشتهاستگاهنیرانست‌.<br />‌) دیاناور ور هدیانشورهایین اپنست امل‌ "نفوسیوس‌"، "تائو" "ینتو" یردد.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br />‌) دیانبهزیرهند هعبارتند ز:<br />ندو، ودا ین‌. مچنینانشجویانینرایشعرفانا هعنوانکیز باحثقایسهیر دیانطالعهینند ا دبیاتعرفانیسلامشنا یوند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصیرایشدیان عرفان‌ :strong>span><br />عارفیعه‌، تاریخرقسلامی‌، تاریخلسفهسلامی‌، تاریخلسفهغرب‌، لیاتعلملام‌، تفسیر عرفانیرآن‌، تونعرفانیارسی‌، تاریختصوف‌، توندیان عرفانهزبانارجی‌، دیانبتدایی دیم‌، دیانیرانبلز سلام‌، ینهود سیحیت‌، دیانند، ینودا اور ور، وشناسیدیان‌ .p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>تواناییایازم :strong>span><br />ر انشجویشتهلهیات عارفسلامیاید هزبان دبیاتعربسلطوده هنعلاقهند اشد را هرایرود هادیرآن دیث طالعهتاریخ تمدنشورهایسلمان تبعرفانی لسفیسلامیا تحقیق طالعهر ویقه بانیقوقسلامیشناییا عربیکرورتجتناباپذیر ست‌. مچنینانشجویینشتهازمستها زباننگلیسیشنا اشد تا تواند عارفسلامیا سط سترشهد ر ینزمینهتبلیغند. ینشناییرایانشجویانرایشدیان عرفانروریتر ستونتبذهبیدیانیگر هزبانعربیوشتهشدهست رایطالعهینتباید داقلهزباننگلیسیهعنوانزبانینلمللیسلطود. ر منانشجوی ین شته اید سائل باحثا قایعتاریخیا هوبیتجزیه تحلیلند هینکهتنها هجمحفوظاتود یفزاید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>وقعیتغلیر یران :strong>span><br />ارغلتحصیل رایشعلومرآن دیثثلارغلتحصیلانسایر شتها ا شکلازار ار وبرو ست ما ا ینجود کارغلتحصیلتوانمند یتواند ر راکز پژوهشیثلائر¸‌لمعارفا پژوهشگاهعلومنسانیا راکز موزشیعالیتند. ارغلتحصیل رایشقه بانیقوقسلامیوقعیتارییشتریارد. را هینرایشنبهاربردیارد. رایثالیتواند هعنوانکیلادگستری‌، شاور قوقی ارشناسقوقیعالیتند ا فترخانهسناد سمی فتر زدواج لاقایر ماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ارغلتحصیلوب توانمند رایشتاریخ تمدنسلامییز یتواند ر زارتمور ارجه زارترهنگ رشاد سلامیشغولهار ردد گر هللماشد هارهایپژوهشی وشتنتابایتاریخیویورد. ا توجههوعروسرایشدیان عرفان‌، ارغلتحصیل ینرایشیز اید ر زارتمور ارجه‌، زارترهنگ رشاد سلامی‌، سازمانتبلیغاتسلامی سازمانایشابهعالیتند ما تأسفانهکثر سؤولانا ینشته توانمندیارغلتحصیلاننشنا یستند تصور ینند هیازیهناختندیانیگر فتگو ا نها یست گر مر عضیز راکز ر ینزمینهتلاشیود، ینفتگوها عمیق نیادییست ر تیجهثر خشمیاشد. لبتهر الاضر عضیز راکز پژوهشیغیردولتیثل‌ "ؤسسهفتگویدیان‌" ر ینزمینهعالیتینند تعدادیز ارغلتحصیلانینرایشیز ذبراکز وقدهند، ما ر خشولتیر ینزمینهار شمگیرینجامشدهست‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">نبع:parsidoc.comspan>p> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته لهیات عارف سلامی, عرفی شته لهیات عارف, عرفی شته لهیات, شته لهیات, لهیاتtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته لهیات عارف سلامی, عرفی شته لهیات عارف, عرفی شته لهیات, شته لهیات, لهیاتtitle> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

معارف و الهیات

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات