معرفی رشته اقتصاد حمل و نقل - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته اقتصاد حمل و نقل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته قتصاد مل قل strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">شته علوم قتصادی جموعه انش ای ربوط ه قتصاد ا ورد حث ررسی رار ی هد . ین جموعه ه اصل سلسله ی ز ندیشه ا تفکرات ست تا حور رار ادن ررسی نابع میاب تلاش رای ستفاده هینه ز نابع حدود بیعی مچنین یروی ارانسانی ر پی نست تا ا ینش قیق جزاء عناصر وناگون قتصادی ر نار کدیگراز نابع میاب اد ده ه ونه ی ستفاده ماید ه یشترین یزان مکن ز واسته ای نسانی تامین ردد .p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">دین سبب رایش ای ختلفی ر شته علوم قتصادی ه جودآمده ست ه کی ز نها رایش قتصاد مل قل ی اشد . دف ز تاسیس نین رایشی شنا مودن انشجویان ا فاهیم یژگی ای قتصادی مل قل ، وشه ی مل قل سنتی درن ، نتخاب سیله رزیابی دمات مل قل ، رزشیابی رح ا پروژه ای مل قل واردی یگر ز ین وع ررسی ظریه ای وناگون رائه ده ر زمینه رتباطی مل قل توسعه قتصادی ست . ر ین رایش مچنین کات یژهای ر صوص مل قل زمینی ، ریایی ، وایی ، طوط وله ای فتی ورد ررسی رار ی یرد .p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">مل قل ز و خش تشکیل ده کی زیر ساختارهای مل قل دیگری سایل مل قل . رای ستفاده هینه ز ین سیستم مل قل ین شته ر انشگاه زاد رگزار ی ردد تا مکان تربیت یروی نسانی اهر تخصص ورد یازکشور ر د ارشناسی راهم ند . توسعه مل قل مانطور ه مگان طلاع ارند ،ه ور وز فزون ز انش تکنولوژی الایی رخوردار ست پس نابراین ر یران م، مروز ی ایستی مراه ا ین فزایش انش تکنولوژی عنی نون دید مل قل یروهای اهر تخصصی تربیت نیم تا توانیم ین سیستم مل قل ا ه ز ظر زیرساختارهای مل قل ، ه ز ظر سائط مل قل صورت هینه ورد ستفاده رار هند .p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>ابطه علم قتصاد ا سایر علوم : strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ر ساس مین یدگاهها ، علم قتصاد اسایر علوم ه صوص علوم پایه م میختگی دیدی پیدا رده ، کی ز ارزترین شته ایی ه خیرا ر ین شته ورد ستفاده رار ی یرد یاضیات مار ست توصیه ی نیم انش ویان وره بیرستانی ه ارای زمینه وی یاضی مار یستند دامه ین شته ا ر وره ارشناسی ار ناسی رشد اید نتفی نند ر عکس انشجویانی ه ر وران بیرستان ز شته مار یاضی وی تر ر وردارند طمئنامی توانند ر وره ای سیار سیار الاتری ر ین شته وفق وند . لبته تاسفانه خیرا ر ارچوب موزش پرورش انش موزانی ا ه سمت ین شته دایت ی نند ه ز یاضیات عیف تری ر وردارند . ه مین لیل انشجویانی ه ر وره بیرستاناز شته قتصاد ارغ لتحصیل ی وند ر وره ارشناسی ارشناسی رشد چار شکلات سیار دیدی واهند د نابراین ا توصیه ی نیم ه انشجویانی ه ی واهند دامه تحصیل هند ه صوص ر شته قتصاد اید ز مار یاضی سبتا وی تری رخوردارباشند . ر فهوم عامیانه ی ویند قتصاد علم پول ست ما طمئنا قط علم پول یست . ا اید مکان ستفاده ز طلاعات ماری ا ه ونه ی اشته اشیم ه توانیم شکلات ینده ا م پیش ینی نیم.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رس ای شته:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">دیف ام رس1آشنایی ا رنامه ویسی سته ایکامپیوتری2آمار 13آمار 24ارزیابی رحهای قتصادی5اصول ازاریابی6اصول یمه7اصول سابداری 18اصول سابداری 29اصول سازمان دیریت10اقتصاد یران11اقتصاد خشی عمومی 112اقتصاد توسعه13اقتصاد مل قل 114اقتصاد مل قل 215اقتصاد رد 116اقتصاد رد 217اقتصاد هری18اقتصاد نطقهای19اقتصاد لان 120اقتصاد لان 221برنامه یزی قتصادی22برنامه یزی مل قل23بیمه مل قل24پژوهش عملیاتی25پول انکداری26تجارت ین لملل27تحقیقات ازاریابی28جغرافیای مل قل29حسابداری رکتها30حسابداری صنعتی 131حقوق تجارت32حقوق مل قل33روش تحقیق34ریاضیات 135ریاضیات 236زبان 337زبان ارجی 238زبان ارجی 339سازمانهای قتصادی ازرگانی ین لملل40مالیه ین لملل41مبانی امعه ناسی42مبانی قهی قتصاد سلام43نظام قتصادی صدر سلام44نظامهای قتصادیp> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>ازار ار:strong>span><br />انش موختگان وره ارشناسی علوم قتصادی ارغ رایشی ه ر ن ه تحصیل پرداختنداز توانمندی ای ازم رای تجزیه تحلیل سائل قتصادی ر زمینه ای ختلف صنعتی ،شاورزی ، ازرگانی دمات ر سطح ارشناسی هرمند ی ردند . ز سوی یگر انش موختگان رایش قتصاد مل قل ه لیل ررسی سائل یژه مل قل ز مله سرمایه ذاری ر توسعه مل قل ، ثرات دمات مل نقل ر های تمام ده الاها ،گونگی مل قل هری قش مل قل ر توسعه قتصادی ز توانائی ای ازم رای رائه دمات ر ین زمینه ا ر ستگاه ای یربط ر وردار ستند . زارت موراقتصادی ارایی ، زارت ازرگانی ، زارت اه ترابری ز مله ستگاه ایی ستندکه ارشناسان علوم قتصادی ا رایش قتصاد مل نقل ی توانند ر نها ه نجام عالیت ار شغول ردندp> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته قتصاد مل قل, قتصاد مل قل, مل قل, شته قتصاد مل قل, قتصادtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته قتصاد مل قل, قتصاد مل قل, مل قل, شته قتصاد مل قل, قتصادtitle> div>  div>
معرفی رشته اقتصاد حمل و نقل گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات