رشته زبان ایتالیایی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد رشته زبان ایتالیایی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>شته زبان یتالیایی strong>div>,زبان ایتالیایی, رشته زبان ایتالیایی, مترجمی زبان ایتالیایی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><strong>شته زبان یتالیاییstrong><br />پس ز عقد رارداد رهنگی ین یران یتالیا ر سال 1338، ر زمینه تأسیس شته زبان یتالیایی، ر بتدا مکان تدریس ین زبان ه عنوان زبان وم راهم د ر پی ن ر سال 1354 وره ارشناسی زبان یتالیایی ایر ردید.ین شته ارای و رایش زبان یتالیایی ترجمی زبان یتالیایی ست.p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>رایش زبان یتالیایی:strong><br />دف شته زبان یتالیایی پرورش وق ستعداد دبی انشجویان رای پژوهش ر تون دبی زبان یتالیایی ماده ساختن نها رای ترجمه ثار یتالیایی ه ارسی العکس ه نظور بادله رهنگ، انش تمدن و شور یران یتالیا ست.p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>رسای ین شته ر ول تحصیل :strong><br /><span style="color: #ff0000;">روس شترک ر ر و رایش :span><br />صول وش ترجمه، یان فاهی استان، ترجمه تون ساده، زبانناسی مگانی، ساخت زبان ارسی، زیدهای دب ارسی.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">روس تخصصی رایش زبان دبیات یتالیایی:span><br />ناخت عر ثر، کتبای دبی، تاریخ دبیات، تحقیق ملهویسی، واندن پرسش، ستور پیشرفته، ستور تطبیقی، ستور تجزیه ترکیب.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">رایش ترجمی زبان یتالیایی:span><br />دف ترجمی زبان یتالیایی تربیت ارغلتحصیلانی ست ه هارتای هارگانه رک طلب، رف زدن، واندن نوشتن ا رای تسلط افی ه زبان یتالیایی سب مایند ه اری نون ترجمه تمرین افی ر زمینه ترجمه ، توانند تون طبوعات، نی، علمی ادبی زبان یتالیایی ا ه حو طلوب ه ارسی رگردانند عارف سلامی،‌ دب رهنگ یرانی ا ا ترجمه ه زبان یتالیایی ه وامع ارجی عرفی نند.p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;p> <p style="text-align: justify;">ارغلتحصیل ین رایش یتواند ر زمینهای قتصادی صنعتی ر رخی ز زارتخانها ؤسسات صوصی رای ترجمه دارک نی، تجاری اداری عالیت ند ر سانهای مگانی رای ترجمه طالب عمومی، وزنامهی بری رگردان زارشات برگزاری ضور اشته اشد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">روس تخصصی رایش ترجمی زبان یتالیایی:span><br />واندن تون طبوعاتی، ترجمه پیشرفته، ترجمه تون سیاسی، ترجمه تون دبی، ترجمه وار یلم، ترجمه نفرادی، زبان ومp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 8pt; color: #808080;">div>div>
رشته زبان ایتالیایی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات