رشته زبان وادبیات کردی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد رشته زبان وادبیات کردی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>شته زبان ادبیات ردی strong>div>,زبان کردی, ادبیات کردی, رشته زبان وادبیات کردی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><strong>شته زبان ادبیات ردیstrong><br />زبان ردی ر اخهای انواده زبانی ندو یرانی ست ا زبان ارسی رابت سیار ارد تا ایی ه تاریخناسان پرآوازه ر ین اورند ه ردهای مروز، وادگان ادهای یروزند. ین زبان ه ر ول تاریخ الندگیش، نجینهی رزشمند ز رهنگ دب ا ر ود پرورانده ست، ه خشای ختلفی تقسیم یود ه ر ک ز نها ا ندک تفاوتی ر ساختار، اژگان یژگیای واشناختی، دبیات خصوص ود ا ارند ه وی م جموعه ین دبیاتا ه ام زبان دبیات ردی ناخته ده ست.p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;p> <p style="text-align: justify;">دف شته زبان دبیات ردی، شنایی ا نبهای دبی، زیباناختی پیشینه تاریخی ین زبان غنی هن ررسی تأثیر دبیات ردی ارسی ر وی کدیگر ست.فتنی ست ه ون زبان دبیات ردی رتباطی زدیک ا زبان دبیات ارسی ارد، ین شته انند زبان دبیات ارسی ز ین اوطلبان روه زمایشی علوم نسانی انشجو یپذیرد.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #800000;"><strong>رسای ین شته ر ول تحصیل:strong>span><br /><span style="color: #ff0000;">روس پایه:span><br />ئین گارش سم لخط، ستور زبان، واشناسی اجناسی، پیشینه زبان ردی هجهای ن، لیات زبانناسی، وش تحقیق رجعناسی، رهنگگاریp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">روس صلی:span><br />عر ثر سبک راسانی ر دب ارسی، عر ثر سبک عراقی ر دب ارسی، عر ثر سبک ندی ازگشت ر دب ارسی، ثر عاصر ارسی، عر عاصر ارسی، صرف رزبان عربی، حو رزبان عربی،تون ظم ثر لاسیک ر دب عربی، ثر عاصر عربی، عر عاصر عربی، زبان نگلیسی ختصاصی، تون دبی ری، تون ثر عاصر، تون عر عاصر، تأثیر رآن دیث ر دب ردی، دب ولکلور، فسانها اسطورها، ادبیات تطبیقی، عروض قافیه، اهکارهای دب هان ه زبان ردی، وزنامهگاری.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">روس تخصصی:span><br />تاریخ دبیات دبورانی، تاریخ دبیات ( دب رمانج مالتاریخ دبیات (دبرمانج نوبتاریخ دبیات (دب عاصردیع، عانی یان، کاتب دبی هان، سبکای دبی رادبردی، لیات قد دبی، قد ر دب استانی، دبیات استانی ر دب ردی، صول وش ترجمه، ترجمه تون.<br /><span style="color: #808080;">نبع : medical1387.tebyan.netspan>p> div>  div>
رشته زبان وادبیات کردی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات