آشنایی با رشته مهندسی کشاورزی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آشنایی با رشته مهندسی کشاورزی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>شنایی ا شته هندسی شاورزی strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>یباچه:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">شور یران ا جود 37 یلیون کتار راضی ارای ابلیت شاورزی، 18 تا 100 یلیارد تر کعب نابع بی ابل ستفاده سترش تنوع ب وایی ر 14 قلیم وناگون، پتانسیل سیار وبی ر خش شاورزی ارد. لبته رای توسعه ین خش هم ه ه ق ن ا حور توسعه قتصادی شور تلقی ردهند، اید ز شاورزی سنتی اصله رفت ا هرهیری ز انش شاورزی، ه شاورزی کانیزه زدیک د. انش تخصصی ه ر رایشای ختلف هندسی شاورزی موزش اده یود. ین شته ر سه رایش ب، قتصاد شاورزی اشینای شاورزی ز ین اوطلبان روه زمایشی علوم یاضی نی انشجو یپذیرد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایش ب‌:strong>span><br />دفینشتهستفادهز بر شاورزیست‌. نابراینکهندسب اید ا ب یژگیاین‌، ریقهستحصالب‌، ریقهنتقالبهحلصرف ریقهصرفبشنا اشد رایتسلطهوارد وقازمستهز انشاییگریز بیلزمینناسی‌، واشناسی‌، اکناسی‌، یاهناسی‌، راحی ساختتأسیساتبی کانیزمصرفبتوسطاک یاهطلاعاشتهاشد. هعبارتیگر ین رایش ‌، علمب اکست انشجویانربارهحوهساندنبتا زرعهتوسطانالا ا ولهاینتقالب بکهایتوزیعبر زمینزراعی‌، تأمینیاز حصولاتزراعتی اغیا وشایختلفبیاری‌، ارجساختنبایضافیز پیرامونیشههنظور تنفسیشهیاهتوسطبکهایزهکشی حداثسدهاینحرافی اکیرایبیاریِ شاورزیموزشیینند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>تواناییایازم :strong>span><br />هندسیشاورزیارای10 رایشستهر ینیانسهرایش هندسیب‌، هندسیقتصاد شاوری هندسیاشینایشاورزیز یناوطلبانروهزمایشییاضی نیانشجو یپذیرند. هعبارتیگر ر ینسهرایشانشجویاناید ر روسیاضی یزیکسلطوده توانند خوبیتجزیه تحلیلرده حاسبهنند ز عهدهروسهمینشتهز بیلقشهرداریا ستاتیکرآیند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>وقعیتغلیر یران‌ :strong>span><br />ر شور ا شاورزیحور توسعهناختهدهست حور شاورزییز بست‌. پساید ر ینزمینهسرمایهذارینیم‌. ر ند هر زمینهنابعبسرمایهذاریسیاریوبیدهست ینسرمایهذاریدامهیز ارد تا اییههرأتیتوانیمگوییمهگر زمانیر ملکتمانپولیرایاهسازیداشتهاشیم‌، تماً پولیرایستحصال توزیعبنار واهیمذاشت‌. نابراینارغلتحصیلانینشتهازار ار وبیارند ر یندهازار ار نها هتر یز واهد د. ر الاضر یز ارغلتحصیلانینشتهر خشصوصی‌، زارتیرو، زارتهاد شاورزی‌، هندسینشاور ب اک‌، پیمانکاریایختلف یلاتزمینهاریارند. رایثالر خشیلات‌، راحیستخر رایپرورشاهیر یطهار هندسینبست‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رسایینشتهر ولتحصیل :strong>span><br />روسشترکررایشایب‌، قتصاد شاورزی اشینایشاورزی‌:<br />یاضیاتعمومی‌ ، یزیکعمومی‌ ، یمیعمومی‌ ، مار حتمالات‌ ، رنامهویسیامپیوتر، واشناسی‌، بیاریعمومی‌ ، قتصاد شاورزی‌ ، اکناسیعمومی‌ ، زراعتعمومی، سّحی قشهرداری‌ ، اغبانیعمومی‌ ، عملیاتشاورزی‌، زراعتغلات‌ ، شناییا امپیوتر.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصیهندسیشاورزی ب :strong>span><br />ستاتیک‌، قاومتصالح‌ ، یدرولیک‌ ، قشهرداری‌ ، راحیسیستمایبیاری‌ ، صولزهکشی‌ ، یدرولوژیبایسطحی‌ ، بایزیرزمینی‌، هندسیزهکشی‌ ، پمپاژ یستگاهایپمپاژ، تأمینبربوستاها، صالح وشایساختمانی‌، یدرولیکنهار، راحیساختماناینتقالب‌، فاظتب اک‌ ، قتصاد هندسی‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایش قتصاد شاورزی:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">هندسیقتصاد شاورزی‌، وانینلانقتصاد ا ر خششاورزیپیادهیند تا توانز مکانات نابعوجود هترینستفادها رد یشترینسود ا هستورد. هعبارتیگر ر ینعلمسائلقتصادیر خششاورزیعمالیود تا ا ستفادهز نابعوجود عمز زمین‌، ب‌، ود، ذر، یروینسانی سرمایهداکثر حصول داکثر سود هستید. ینشتهتلاشیند ز کسو عالیتشاورزان دیراناحدهایشاورزیا هینهند ز سوییگر ر هبود رنامهیزیسیاستمداران دیرانولتیر خششاورزیقشاشتهاشد.رباره تفاوت و شته قتصاد رایش قتصاد شاورزی هندسی شاورزی رایش قتصاد شاورزی اید فت ه ر ند روس ختصاصی ر و شته کی ست، ما انشجویان شته قتصاد رایش قتصاد شاورزی پایه شته تحصیلیان ر علم قتصاد ستوار ست انشجویان شته هندسی قتصاد شاورزی پایه روسشان ر انش شاورزی ستوار ده ست ه عبارت یگر انشجوی قتصاد شاورزی ا انش شاورزی عوامل بیعی ز بیل ب، اک وا شنایی ازم ا دارد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>تواناییایازم :strong>span><br />انشجوییههشاورزیعلاقهارد ز ار عالیتر زارع امداریا ذتیرد، یتواند ر ینشتهپیشرفتند ونکارغلتحصیلهندسیقتصاد شاورزیمیتواند ز حیطایوستایی طبایتولید شاورزیاصلهگیرد ر پشتیز، حاسباتقتصادیود ا نجامهد. مچنین انشجوی ین شته اید ر رس یاضی توانمند اشد تا تواند ه وبی حاسبه رده طلاعات ه ست مده ا تجزیه تحلیل ند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>وقعیتغلیر یران‌ :strong>span><br />تأسفانهر شور ا ایگاهارغلتحصیلانهندسیشاورزی ز ملههندسقتصاد شاورزیهرستیشخصیست ر الاضر 40 زار هندسشاورزییکار ر شور اریمهز انشگاهایولتی زاد ارغلتحصیلدهند. لبتهینهنعنا یستهارغلتحصیلانینشتهیچوقعیتاریدارند لکهارغلتحصیلینشتهر صورتتوانمندییتواند ر رکتایصوصیرحایقتصادی شاورزیرائههد ا ر هاد شاورزیهرنامهیزیوتاهدت‌، یاندت لند دترایاحدهایشاورزیثلزارع‌، رغداریا ارخانهایصنایعغذاییپردازد ا ر ورد عللوفقیت عدموفقیتاحدهایختلفشاورزی حوهسرمایهذاریر زمینهحصولاتشاورزیتحقیقند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصیهندسیقتصاد شاورزی :strong>span><br />ازاریابیحصولاتشاورزی‌ ، قتصاد رد، قتصاد لان‌، قتصاد یاضی‌، قتصادسنجی‌ ، دیریتزرعه‌ ، قتصاد نابعبیعی‌ ، تهیه رزیابیرحایشاورزی‌ ، وشتحقیق‌ ، قتصاد توسعه سیاستشاورزی‌، سابداری‌، قتصاد تولید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایشاشینایشاورزی‌:strong>span><br />حاسبه اشینای ورد یاز رای ک زرعه گهداری سیدگی ه تعمیرات رنامهیزی رای زمان حوه ار اشینای ورد ظر ه سیله ارغلتحصیل ین شته نجام ییرد. هعبارتیگر هندسیاشینایشاورزی‌، اربرد هندسیکانیکر شاورزیست دفنتربیتارشناسانیستهتوانند ر زمینهایاربرد، گهداری‌، تعمیر ترویجاشینایشاورزی‌، رنامهیزینطقهی‌، کانیزاسیونشاورزی جری رزیابپروژهایعملیاتیعالیتمایند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>تواناییایازم‌ :strong>span><br />سیاریز اوطلبانزمونسراسریتصور ینند ههندسیاشینایشاورزیمانهندسیکانیکستر الیهینشتهر قطعارشناسیدفاصلهندسیشاورزی هندسیکانیکست انشجویانینشتهاید ز ر و علمطلاعاتافیاشتهاشند. مچنینانشجویانینشتهاید ر و رسیاضی یزیکوی توانمند اشند ونروسینشتهرتباطزیادیا ینو رسارد. رایثالانشجویاناشینایشاورزیاید ز قاومتطعاتاشینایشاورزیطلاعاشتهاشند. ر تیجهازمستروسیز بیلقاومتصالح ستاتیکخوانند. از همینلیلانشجویانینشتهز یناوطلبانروهیاضی نینتخابیوند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>وقعیتغلیر یران‌ :strong>span><br />گر کهندسراحز واصکانیکیحصولاتشاورزیطلاعداشتهاشد، تیجهار، یفیتوبیخواهد اشت‌. رایثالگر رار ستر کارخانهتراکتورسازی‌، تراکتوریرایرو ردنوشهایندمراحیود، اید تیغهمباینرایریدنینحصولسابدهاشد زاویهرششخصردد لبتهینار ر یطهتخصصهندساشینایشاورزیست‌. وشبختانهر الاضر دیرانارخانجاتساختاشینایشاورزییز همینتیجهسیدهند ارغلتحصیلانینشتههور سبیز رصتایغلیوبیرخوردارند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصی :strong>span><br />ستاتیک‌، قاومتصالح‌، ینامیک‌، کانیکسیالات‌، ترمودینامیک‌، قشهشیصنعتی‌، راحیجزایاشین‌، واد ساختمانیدواتشاورزی‌، تکنولوژیوتور، ناخت اربرد تراکتور، اشینایشاورزی‌ ، رق لکتریسیته‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, شنایی ا شته هندسی شاورزی, هندسی شاورزی, شاورزی, معرفی رشته مهندسی کشاورزی, عرفی شته انشگاهtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, شنایی ا شته هندسی شاورزی, هندسی شاورزی, شاورزی, معرفی رشته مهندسی کشاورزی, عرفی شته انشگاهtitle> div>  div>
آشنایی با رشته مهندسی کشاورزی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات