معرفی رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته تکنولوژی تولیدات یاهی strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>یباچه:strong>span><br />اردان تکنولوژی تولیدات یاهی تخصص ازم ا ر زمینهایی ون باشرت ر عملیات اشت، اشت رداشت حصولات عمده زراعی، بارزه ا فات مراض یاهی علفای رز ه ست یورد. اوطلب ین شته اید ر رس زیستناسی توانمند وده وحیه ار ر حیطای شاورزی وستایی ا اشته اشد. ارغلتحصیلان ین شته یتوانند ر رکتای تعاونی وستایی، راکز دمات شاورزی، وستایی عشایری، رکتای شت صنعت احدهای تولیدی،‌ هاد شاورزی خش صوصی عالیت نند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />رسای ین شته ر ول تحصیل:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>روس پایه:strong>span><br />یمی عمومی، یاضیات عمومی، یاهناسی عمومی، یزیک واشناسیp> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />روس صلی:strong>span><br />اکناسی عمومی، امپروری عمومی، زراعت عمومی، اغبانی عمومی، قتصاد شاورزی تعاون،‌ دیریت، سابداری ازاریابی، وشای بیاری، قدمات ترویج موزش شاورزی، ناظر قشهرداری، عملیات شاورزی.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>روس تخصصی:strong>span><br />زراعت صوصی، اغبانی صوصی، شرهناسی فع فات، ارچناسی یماریای یاهی، بارزه ا علفای رز، عملیات ارگاهی، اشینای شاورزی، ارورزی، ارآموزیp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #999999;">نبع:parsidoc.comspan>p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته تکنولوژی تولیدات یاهی, شته تکنولوژی تولیدات یاهی, تکنولوژی تولیدات یاهیtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته تکنولوژی تولیدات یاهی, شته تکنولوژی تولیدات یاهی, تکنولوژی تولیدات یاهیtitle> div>  div>
معرفی رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات