رشته هوانوردی و خلبانی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد رشته هوانوردی و خلبانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>رشته هوانوردی لبانی strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">شتهوانوردیارایسهاخهلبانی‌، راقبتپرواز اوبریواییستهر ینیانو اخهلبانی راقبتپرواز ز یناوطلبانروهایزمایشییاضی نی علومتجربیانشجو یپذیرند ها ر ینجا هعرفیینو اخه یپردازیم‌ :p> <p style="text-align: justify;"><br />اخهلبانیتنها اخهلبانیهز ریقزمونسراسریانشگاها راکز موزشعالیانشجو یپذیرد، اخهلبانیظامیستهانشجویاننر انشگاهعلوم نون وایی هید ستاریموزشیینند. دفز پذیرشانشجویوانوردی‌ (لبانی‌) ر انشگاهواییهید ستاری‌، تربیتلبانایورد یاز یرویواییمهوریسلامیست. یرویواییتعیینیند هانشجویانلبانیر دامشتهتخصصی‌ (لباننگی‌ ، موزشیا سافربری‌) موزشبینند. نچههمستینستهشتهوانوردی‌ (لبانی‌) انشگاهعلوم نون واییهید ستاریابستههیرویواییرتشمهوریسلامیست انشجویانینانشگاهز دو رود هانشگاهکانشجویظامیواهند ود ر هایتهعنوانکفسر هندسا ارشناسارغلتحصیلیوند.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>تواناییایازم :strong>span><br />کلبانهعنوانرماندهواپیماییهیلیونا لار رزشارد، رفولا ر واپیما یزند. همینلیلاید مادگیاملا رایحراز ینسؤولیتاشتهاشد هینمادگیر سهرحلهسنجیدهیود. ر رحلهولاوطلبرکتر زمونسراسریمادگیعلمیود ا ابتیند مچنینازمستهشتهوانوردی‌ (لبانی‌) ا زو کیز ۹ نتخابولرمنتخابشتهود رجردهاشد. ر رحلهعد اید ز حاظسمیر عایناتپذیرفتهود هر ینرحلهکاوطلبعلاوهر صوصیاتاهریهعبارتند ز:p> <p style="text-align: justify;"><br />داکثر سن۲۰ سالتمام‌ (تیگر دمتسربازیا نجامادهاشد باید یشتر ز ۲۰ سالاشتهاشدداقلد ۶۵ سانتیتر، اشتنزنیتعارفاید ز سلامتسمانیامل رخوردار اشد‌. ثلاً اید ید شمو وده وررنگیداشتهاشد همینلیلشماوطلبر سهرحلهعاینهیود مچنینوش لق ینی لبکاوطلبر سهرحلهعاینهده هایتاً وار غزیو رداشته ندانایشعاینهیود. ونرایثالگر اوطلبیند عدد ز ندانایلو ا داشتهاشد ر شار وّ الا چار التتهوعیود ا گر یشز ۳ ا ندانشترمیمدهاشد، ر ینپرواز شکلواهد اشتر هایتر صورتسلامتسمانیامل‌، ز اوطلبصاحبهعقیدتی فاظتییود. کانشجویلبانیاید سور، ترس جاعاشد مچنینازمستهعاشقینشتهوده ردینضبط نظماشد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>رسایینشتهر ولتحصیل :strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>روسپایه‌:strong>span><br />یاضی‌ ، یزیکپایه‌، مار حتمالات‌، عادلاتیفرانسیل‌.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>روسصلی‌:strong>span><br />امپیوتر رنامهویسی‌، رتعاشاتعمومی‌، ستاتیک‌، بانیهندسیرق‌، ینامیکعمومی‌، صولیمنیپرواز، لکترونیکعمومی‌، ئرودینامیکعمومی‌، صولوانوردی‌، وتورهایواپیما، سیستمایلکتریکی لکترونیکیواپیما، اوبریوائی‌ ، واشناسی‌، یزیولوژیوائی‌، وانین قرراتوانوردی‌.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>روستخصصی‌:strong>span><br />قاومتصالح‌، بانیدیریت تحقیقر عملیات‌، یرودینامیکسیالاتتراکمپذیر، نتقالرارتعمومی‌، کانیکپرواز اربردی‌، زبانتخصصی‌، پرواز ولیه‌، پرواز پایه‌ ، پرواز پیشرفتهظامی‌ ، پرواز تخصصیظامی‌.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>اخهراقبتپرواز :strong>span><br />ناه ه وی صندلی ک واپیمای ر ال پرواز ر راز کی ز هرهای زرگ پرجمعیت هان شستهید، سمان ا الی رام یسر صدا ه نگ قیانوس بینگ ییند. ما گر ه صفحه ادار مراقبت پرواز رودگاه ن هر گاه نید، ن ا مانند زرگراهی ملو ز تومبیل شاهده ینید ه ا سرعتی سیار ر ال رکت ستند. تاق عملیات (نترل اداری رودگاه واپیما) ر رودگاه ر هر، داره سمان پر ترافیک ن هر ا ه عهده ارد. ر ین تاق، سؤولان مراقبت پرواز ا شمانی قیق راقب، تغییرات حظهی امپیوتری صفحات سبزرنگ ادار ا زیر ظر ارند ا ستفاده ز ادار ادیو، واپیماها ا ر سمان دایت ینند به لبانا ستور یهند ه ه دام سمت ردش نند،‌ وج گیرند، رود یند سرعتشان ا زیاد ا م نند تا تداخلی پیش یاید ز یمنی امل رخوردار ردند. اخهراقبتپرواز هموزش پرورشتخصصانرجراقبتپرواز یپردازد. فرادیهر رجراقبت‌، نترلواپیماهایسافربری کاریا رعهدهارند تا نگامپرواز، لند دن شستن‌، تداخلیهجود یاید واپیما رود ا پروازییمناشتهاشد. کتخصصراقبتپرواز طلاعاتازما ر زمینهحوهزشاد، وعوا سمتاند پروازیز رجراقبتپرواز رفته راساسن‌، واپیما ا دایتیند. ر منارکنانراقبتپرواز، ولینسانیستند هز قوعسانحهگاهیوند نابراینمنعایتستورالعملربوط‌، اید ا سریعترینسیلهمکنرایجاتسرنشینانواپیمایسانحهیده ز ینرفتنثار واهد دارکؤثر ر روز سانحهقداممایند.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>تواناییایازم :strong>span><br />پاییکروفونصحبتردن‌، کتواناییست راقبپرواز اید ز ینتواناییرخوردار اشد؛ عنیاید تواند ر ر رایطیطلاعاتازما ر ختیار لبانا رار هد. رایثالگر وا راباشد لبانمچار ضطراب یجاندهاشد، ینسؤولراقبتپرواز ستهیتواند هلبانرامشهد اعثود هواپیما یمنر زمیننشیند. مچنینکراقبپرواز اید هزباننگلیسیسلطاشد. وناید ا لبانا نگلیسیصحبتند لبانا یز هزباننگلیسیپاسخدهند.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>رسای ین شته ر ول تحصیل :strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>روسپایه‌:strong>span><br />یاضیعمومی‌، یزیک‌، بانی رنامهیزیامپیوتر، عادلاتیفرانسیل‌.p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #993366;"><br />span>strong>p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #993366;">روسصلی‌:span>strong><br />بانیهندسیرق‌، کانیک‌، قشهشی قشهوانیوانوردی‌، لکترونیکعمومی‌، سیستمایمکاوبری‌، اوبری‌، واشناسیعمومی‌، سرویسواشناسی،‌ وانوردی‌، کانیکپرواز، زبانتخصصی‌، رودگاها، قوقواپیمایی‌، بانیدیریت‌، صولخابرات‌، صولادار، اربرد امپیوتر توماسیونر راقبتپرواز، مار حتمالاتهندسی‌.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>روستخصصی‌:strong>span><br />راقبتوانوردی رحپرواز، سرویسایترافیکوایی‌، سرویسایطلاعاتیوانوردی‌، ستورالعملایاوبری راقبتپرواز (نترلنطقهی‌، نترلتقرب رتفاعسنجی‌، رجنترل‌) ، ستورالعملاینترلواپیما هسیلهادار، موزشعملیادار، تجسس جات‌، ررسیسوانح‌، راحیستورالعملایپرواز، عملیاتواپیمایی‌، صلاحیتپرواز، سیستماوبری‌، رتباطات ظارتاهوارهی‌، وشتدریسواپیمایی‌، سیمولاتور رجنترل‌، سیمولاتور نترلنطقهی‌، سیمولاتور تقربپرواز.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993366;"><strong>وقعیتغلیر یران :strong>span><br />اخه لبانیتنها ر انشگاهعلوم نونواییهید ستاریرائهیود تمامیانشجویانینانشگاهز دو رود ورسیهیوند ا رجهستوانومیارغلتحصیلیردند ر ولدمتر یرویوایی،‌ سکنیناسب طابقوابطیرویواییریافتینند. اخهراقبتپرواز یز ر انشگاهعلوم نونواییهید ستاری انشکدهصنعتواپیماییشوریرائهیود. فتنیستتعدادیز انشجویانانشکدهصنعتواپیماییشوریز ترمومتحصیلی‌ ، ر صورتحراز رایطا توجههیاز رکتایواپیماییورسیهواهند د ر صورتسپردنتعهد دمتز نجامدمتظیفهعافیوندp> <p style="text-align: justify;"><br />ر ل رای لبان سافربری ی توانید ر لاسها وره ای خصوص سازمان واپیمایی رکت نید ه رایط سیار سختی ارد زینه سیار زیادی م ارد.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">نبع:blog.iranbm.comspan>p> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, شفیات علمی, زارش ای علمی, رشته هوانوردی لبانی, شته لبانی, وانوردی لبانی, رشته هوانوردیtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, شفیات علمی, زارش ای علمی, رشته هوانوردی لبانی, شته لبانی, وانوردی لبانی, رشته هوانوردیtitle> div>  div>
رشته هوانوردی و خلبانی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات