معرفی رشته کتابداری و اطلاع رسانی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته کتابداری و اطلاع رسانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی رشته کتابداری طلاع سانی strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />عرفی شتهstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br />پیشرفت ای سریع علمی فزایش یزان نتشارات کتوب غیر کتوب رایند ستیابی ه طلاعات ا پیچیده شکل رده ست. رورت رخورد علمی نی ناسب ا شد وز فزون نتشارات رای خیره ازیابی طلاعات ه نظور تسریع فزایش سترس پذیری ن رای مه اربران ر سطوح ختلف امعه همیت رشته کتابداری طلاع سانی ا فزون رده ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">راکز طلاع سانی ر زمینه ای ختلف وضوعی تخصصی، طلاعات ورد یاز پژوهندگان ا ردآوری، تجزیه تحلیل ماده ستفاده ی نند. تابخانه ای انشگاهـــی ه عنوان پشتیبان رنامه ای موزشـــی پژوهشــــی راکز موزش عالی، تابخانه ای موزشگاهی ه عنوان تقویت ننده رنامه ای رسی تابخانه ای عمومی ر هت فزایش رهنگ دانش عمومی دمات نابع ازم ا راهم ی ورند. یجاد، تجهیز، داره تابخانه ا راکز طلاعاتی، رائه دمات هتر نان رورت موزش تخصصان ین شته ا یشتر مایان ی سازد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">انش موختگان ین روه من شنایی ا بانی ظری تابداری طلاع سانی ز توانایی ای زیر رخوردار ی وند:p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">*نجام مور تخصصی، نی دماتی تابخانه ا راکز طلاع سانیp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">*ظارت ر عالیت ا فع شکالات نی تخصصیp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">*رنامه یزی داره نواع تابخانه ا راکز طلاع سانیp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">*جرای مور پژوهشی ر سائل تابداری طلاع سانیp> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">شور یران ا معیت دود 70 یلیون ه 48 یلیون فر ز نها اسواد ستند، متر ز 1500 تابخانه عمومی ارد ه تعداد تاب هترین زرگترین نها ه زحمت ه 500 زار لد ی سد. ین ر الی ست ه شور مسایه ا، ذربایجان، ا معیت دود 60 رصد معیت یران 000/10 تابخانه ارد ر شورهای پیشرفته ک تابخانه رای روع ار اید 600 تا 700 زار لد تاب اشته اشد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">لبته ر شور ا معیت ستفاده ننده ز مین داقل مکانات یز سیار ندک ست تابخانه ا ر یران عالیت شمگیری دارند. ر اقع شور ا ا ین ه زمانی هدتمدن انش وده زرگترین تابخانه ای عالم فیس ترین تب ا اشته ست کنون ر زمینه تاب تابخوانی چار قر رهنگی ست تابخانه ا، راکزی ساکن ساکت ستند ه قط ر وران متحانات انش موزان ا انشجویان، رائت انه نها لوغ ی ود.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">دون ک کی ز علل صلی ین شکل، بود تابداران تخصص علاقمند ر تابخانه ای شور ست. ارشناسانی گاه، اتجربه تحصیل رده ه توانایی رزیابی یازهای تابخانه احد طبوع ود ا اشته اشند ر ریان نتشار تابهای دید رید تابهای ناسب رار یرند. ین فراد اید ادر ه سازماندهی نابع وده، ا هرست ویسی ناسب مکان ست ابی راجعه ننده ه تابهای ورد ظر ا راهم ورند فراد اص انند علولان، ابینایان سالمندان یز توانند ز مکانات وجود ر تابخانه خوبی ستفاده نند ر هایت اید ضعیتی راهم ید ه حساس یاز رای راجعه فراد ه تابخانه یجاد ود. دف رشته کتابداری طلاع سانی ه ر انشگاهها راکز موزش عالی شور ا رائه ی ود، تربیت مین سته ز تخصصان ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">تابخانه ه نزله هادی جتماعی ر ظر رفته ی ود ه ز پنج سمت تشکیل ده ست. ین پنج خش عبارتند ز : 1- خش نتخاب تهیه نابع ه اید ا یاز راجعه ننده مکانات نطقه ی ماهنگ اشد2- خش هرست ویسی رای ستفاده هینه راجعه ننده ز نابع وجود ر تابخانه3- خش مانت 4- خش رجع5- خش فظ گهداری نابع.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ر ین یان، تابداری جموعه عالیت ایی ست ه ردی ه عنوان تابدار بکه ی ه عنوان تابداری نجام ی هد تا رآورده ایش عنی تاب، شریه، جله یلم، صفحه وسیقی یسک ای امپیوتری ه ست راجعه ننده رسد. ه عبارتی تابداری لقه اسط ین ازار صرف طلاعات تولید طلاعات ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">تاب ارای و عنی ست: کی عنای حدود امنه ی سته ه مان وراق کتوب ه م پیوسته لد ده ست صطلاحاً ه ن ?صورت وتنبرگی تاب? ی ویند، یگری عنای سترده ن ست، ه ه ر ثری ه ه ونه ی بت بط ده اشد فته ی ود. ز ین یدگاه، وار صفحه، وح شرده تی نچه ر ینترنت ابل سترسی ست "تاب" تلقی ی ود.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">پسوند "اری" ر تابداری یز ه عنای داره ردن دیریت ردن تاب ر مان عنای سترده ن ست. نابراین تابداری ه سامان ادن تاب ی پردازد. ما ین سامان ادن تاب ه ه عنا ست؟ اید فت ه یچ ثری ا ین دف تهیه تدوین می ود ه ه مان صورت نفعل یستا اقی ماند. لکه دف ن ست ه انش طلاعی ا ه یگران نتقال هد. ر ین یان، سامان ادن تاب ه عنای ماده ردن ن رای ستیابی سان سریع ی اشد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">تابداری ارای و عنصر ساسی "تاب" (ا مان عنای سیع) یگری "نسان" (ه عنوان وجودی واننده ا اننده ار) ست رشته کتابداری موار ردن سیر رتباط یان و عنصر تاب ستفاده ننده ز تاب ی اشد. رای ن ه توانیم ین رتباط ا مکان پذیر نیم، اید گونگی پیوند یان ن و ا یز یاموزیم.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">تمام روس پایه ختصاصی ر رشته کتابداری (صوصاً وره ارشناسی) ر ساس مین سه ظیفه تدوین ده ست. عنی انشجوی ین شته نابع تون ا ی ناسد، ز یژگی نواع واد نتشار افته گاه ی ردد، حتوای نها گونگی تبدیل ندیشه ای وجود ر هن ویسنده ه پدیده ی عینی ابل ناسایی ا رک ی ند ابلیت ا توانایی ای سانه ای وناگون ز بیل تاب (ه عنای حدودجله، وزنامه، وار، وح شرده، ینترنت انند نها ا رمی ابد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ز سوی یگر روسی یز ر رنامه ین شته ست ه رای ناخت نسان، گونگی کل یری انش عرفت فراد ر هن نان، تاثیر حیط، رهنگ امعه، رداشته ا اورهای نان ابل ستفاده اشد اید راجعان ا ه رستی شناسیم، ا حیط رهنگی نها شنا اشیم یازهای طلاعاتی نها ا تشخیص هیم.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">لبته انستن یژگی ای تاب واننده ه تنهایی رای نجام ظیفه تابدار فایت می ند. رای ین ار ازم ست ا رآیند رتباط گاه اشیم دانیم ر ه رایطی رتباط سان ی ود تحت ه رایطی چار ختلال ی ردد. پس ازم ست ه ا وزه رتباطات یز م یش شنا اشیم. ه مین لیل سه لع ثلث، تاب، واننده رتباط ی سالیان وضوع طالعه پژوهش علاقمندان وده، ثاری ه ز ین طالعات رجای انده، ستمایه ناسبی رای رنامه ای رسی رشته کتابداری ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ه رات ی توان فت ه ز مله عوامل پیشرفت سلمانان ر سده ای ولیه ر زمینه ای علمی رهنگی، ه توجه نان ه تاب تابخانه رتباط اشته ست. را ه مواره مع وری تب سودمند فید ه عبارت یگر تابخانه ای عظیم، شانه ترقی پیشرفت ک لت لوه اقعی توجه نها ه علم انش ست. ما مروزه ا جود ن ه ا ر عصر رتباطات انواده هانی ه سر ی ریم، توجه ازم ه تابخانه ا ه رکز صلی طلاع سانی ستند، می ود قش هم ا رزش تابخانه ا ر د خزن تاب، تابدار ا ر د مانت هنده تاب پایین ورده یم. دف رشته کتابداری ین ست ه تابخانه ا ایگاه اقعی ود ا ه ست ورده، اعث شد رهنگی امعه وند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">فتنی ست ه رشته کتابداری ر قطع ارشناسی ارای و رایش "علوم نسانی" "علوم پایه" ست ه انشجویان رایش علوم نسانی روسی ر زمینه بانی علم قوق، غرافیای هری، قتصاد، تاریخ دیان دیریت طالعه ی نند انشجویان رایش علوم پایه ر زمینه یاضیات، یزیک، یمی، مار، زمین ناسی یزیولوژی طلاعات پایه ا ه ست ی ورند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>توانمندی ا یژگی ای ازمstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">غل تابداری ر شور ا ه عنوان ک غل م زحمت ی ردسر ناخته ی ود. زیرا ر هن سیاری ز فراد، تصور ک تابدار ساوی ست ا ردی ه یشتر ساعت ار ود ا ه ستراحت ا فتگو ا وستان مکاران ی ذارند اه یز تابی ا ه راجعه نندگان مانت ی هد ام ن ا ر فتری بت ی ند. ما قیقت مر ین ست ه ک تابدار تخصص علاقمند ر ساعات ار، ردی عال پویا ست تمامی قت و صرف طالعه، تحقیق رقراری رتباطی سازنده ا راجعه نندگان ی ود. ه مین لیل انشجوی ین شته اید ود ا رای اری پر ز عالیت تحقیق هت سب انش یشتر ماده سازد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">رشته کتابداری ا انش ندوزی سر ار ارد. نابراین ر ردی ه امنه طالعات و سترده تر اشد، ابلیت پیشرفت یشتری ر ین شته ارد، ردی ه ز مه س مه یز یاموزد موخته ا ا ر ار ود ه ار رد. زیرا ناعت ه انسته ای وجود ود ا ی یاز ز رتقاء هبود انش عرفت انستن، فتی طرزا رای رشته کتابداری ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">راگیری هسته پیوسته کیبایی ردباری ر رخورد ا طرافیان پرسش نندگان یز و یژگی عمده ست ه انشجویان ین شته اید ر ود پرورانند اید توانند ا ردم رتباط رقرار نند. مچنین صرار ر تحمیل ظرات ود ه یگران ودداری ز نیدن تحلیل ردن راء نان، تابدار ا ه تدریج ر ارچوب سته دون وزنه ی حبوس ی ند سبب ی ود ه ه یگران تاب تحمل و ا اشته اشند ه و تواند یگران ا تحمل ند. پس سعه صدر، ردباری، عطش انستن همیدن، تلاش رای رتباط سازنده ا یگران ز مله یژگی ای سی ست ه ایل ست ه عرصه تابداری اه ابد ر سئولیت ای غلی ود یز امیاب اشد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ین شته ز ین اوطلبان ر سه روه زمایشی یاضی نی، علوم تجربی علوم نسانی انشجو ی پذیرد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>ینده غلی ازار ارstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ا توجه ه پیشرفت سریع وامع نسانی فزایش یزان نتشارات ر زمینه ای ختلف انش شری، یجاد سترش تابخانه ا مری لزامی ست. ز ین و تابداری کی ز شته ایی ست ه شم نداز رصت ای غلی ن سیار وشن ست. تابخانه ای عمومی ر سراسر شور تابخانه ای دارس قاطع ختلف نوز شم ه اه تابدارانی ست ه وره ای انشگاهی ا ی رده اشند. خش عظم رصت ای غلی تابخانه ای انشگاهی تخصصی راکز طلاع سانی یز نوز ماده پذیرش ارغ لتحصیلان ین شته ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ر بود ارغ لتحصیلان ین شته، ارشناسان شته ای یگر سوولیت ا پست ا ا رعهده رفته ند. علاوه ر ن، تابخانه ا ر ه سیع تر وند جموعه ای نها ر ه سترده تر پیچیده تر ردد، تعداد تابداران اغل ر نها یز فزایش ی ابد ین مه سبب ی ود ه ارغ لتحصیلان ین شته متر غدغه افتن غل اشته اشند. رنامه ای رسی ین شته یز ه ونه ی ست ه ابلیت انشجویان ا رای بول سؤولیت ر تابخانه ای ختلف راکز طلاع سانی وناگون راهم ی ورد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">لبته اید ه ین کته یز توجه اشت ه راکز تابخانه ایی ه ر صدد ستخدام ارغ لتحصیلان ستند، فراد ایسته تر ا ترجیح ی هند ین ر انشجویان ست ه ز غاز رود ه شته، ه ودسازی سترش انش عمق خشیدن ه هارت ای ود پردازند ز ین ریق شم نداز غلی ود ا پیشاپیش ترسیم مایند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رس ای پایهstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">وانشناسی جتماعی ،وانشناسی عمومی،تاریخ تمدن،بانی امعه ناسی،تاریخ دبیات یران،تاریخ دبیات هان،تاریخ عمومی لسفه،تون ختصاصی نگلیسی 1 2 ،تون ختصاصی رانسه 1 2p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #993300;"><strong>رس ای صلیstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">تابخانه تابداری ،جموعه سازی 1 2 ،سازماندهی واد 1 2 3 4 ،رجع ناسی عمومی (ارسی عربی) ،ساختمان تجهیزات تابخانه ،واد سمعی صری , واد دمات تابخانه رای زرگسالان وسواد ،واد دمات تابخانه رای ودکان وجوانان،اشین ویسی ارسی ،اشین ویسی اتین ،داره تابخانه ،رجع ناسی عمومی (اتینصول ار رجع ،زارش ویسی،ارآموزی 1 2 3 4p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #993300;"><strong>روس تخصصی رایش علوم نسانی جتماعیstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">مار حتمالات قدماتی ،بانی امپیوتر رنامه ویسی، بانی سازمان دیریت، بانی علم قوق، بانی تاریخ جتماعی یران ،غرافیای هری وستاشناسی ،لیات علم قتصاد، وانشناسی ودک وجوان ،تاریخ دیان، شنایی ا انکهای طلاعاتیp> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روس تخصصی رایش علوم پایهstrong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">تاریخ علوم ،زمین ناسی،یاضیات عمومی،یزیک عمومی،یمی عمومی،مار حتمالات،یزیولوژی عمومی،شنایی ا انک ای طلاعات علوم پایه،بانی امپیوتر رنامه ویسی،رنامه ویسی اربردیp> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #999999;">نبع:forum.it98.irspan>p> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی رشته کتابداری طلاع سانی, عرفی رشته کتابداری, تابداری طلاع سانی, تابداریtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی رشته کتابداری طلاع سانی, عرفی رشته کتابداری, تابداری طلاع سانی, تابداریtitle> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته کتابداری و اطلاع رسانی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رشته کتابداری

معرفی رشته کتابداری و اطلاع رسانی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات