آشنایی با رشته ی مهندسی نفت - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آشنایی با رشته ی مهندسی نفت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته اطلاعات علمی و صنعتی از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>شنایی ا شته هندسی فت strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">یات ر ره زمین ه دام ر نب وش رکت ست،‌ یشترین نرژی نبشی، رمایی یمیایی ود ا ز فت ییرد. ر اقع ه اری ین اده یاتی ست ه وچکترین وتور اشین تا غولساترین اوگانای سنگین ه رکت ر یید زاران وع تولیدات صنوعات صنایع سنگین دید پتروشیمی، ودهای یمیایی، رآوردهای ارویی،‌ پارچها لیاف صنوعی، ‌پلاستیکا،‌ سبا،‌ رآوردهای هداشتی رایشی پوششای ستحفاظی ساخته یود. وشبختانه شور ا ه ر ل لیج فت یز ارس رمیده ست، ه عنوان کی ز نابع عادن زرگ فت از هان ه مار یود. ز مین و تربیت یرو نسانی تخصص ارآمد رای هرهرداری رست هینه ز ین سرمایه داداد وابگویی فراد ه یازای تی صنعت فت شور، سیار روری ست. ه مین نظور جموعه ارشناسی هندسی فت ه ارای هار رایش هندسی کتشاف فت، هندسی ستخراج فت خازن فت، هندسی ستخراج فت فاری هندسی ستخراج فت هرهرداری ز نابع فت یاشد،‌ ر انشگاه صنعت فت ز سال 1378 ایر ده ست. ساسروسین شته ر مه رایشا بتنیر کانیکسیالات‌، ینامیکازها، ترمودینامیکسیالات‌، نتقالرم قتصاد هندسیست دفنتربیتهندسینارآمدیستهتوانند وشایهینههرهرداریز نابعفت از ا راحی جرا نند.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روسشترکررایشایختلفهندسیفتstrong>span><br />یاضیعمومی‌، عادلاتیفرانسیل‌، یاضیاتهندسی‌، یمیعمومی‌، یمیلی‌، یزیک‌، رنامهویسیامپیوتر، زمینناسیعمومی‌، وازنهنرژی واد، ستاتیک قاومتصالح‌، ترمودینامیک‌، کانیکسیالات‌، نتقالرارت‌، نترلرآیندها، زمینناسیفت‌ ، بانیرآیندهایصنایعفت‌، واصسنگایخزن‌، واصسیالاتخزن‌، ارگاهعمومی‌ ، اربرد یاضیاتر هندسییمی‌، بانیاهزمایی‌، مودارگیریاه‌ ، هندسیخازن‌، زمینناسیساختمان‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایشهندسیکتشافstrong>span><br />ولینرحلهرایهرهرداریا رداشتفت‌، شفوزهایفتیستهینار توسطرزهگارینجامییرد. هندسینکتشاف‌، مواجصوتیا هعماقزمینرستاده سپسمواجرگشتیا ندازهیری پردازشینند تا هجود ا عدمجود فتر رونزمینپیبرند. ینرایشرتباطزدیکیا زمینناسیارد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصیرایشهندسیکتشافstrong>span><br />ئوفیزیک‌، ئوشیمیلی‌ (فت‌)، تخمین رزیابیخایر فتی‌، زمینناسییران ناطقمجوار، وشایفزایشرداشتز خازن‌، عملیاتزمینناسییران‌، هندسیخازنفت‌، یکروپالئونتولوژی‌، صولفاری‌، لفاری سیمانکاریاها، زمینناسیفت‌، اهگاری‌، زمینناسیهندسی‌، زمینساخت‌، کانیکحیطایاپیوستهسنگی‌، زمینناسیناطقریایی‌، زمینناسیعمومی‌، سنگناسی‌ (سوبی ذرین گرگونی‌)، انیناسی‌، رداشتزمینناسی‌، زمینناسیساختمانی‌، توژئولوژی سنجشز اهور، پتروفیزیک‌،کانیکسیالات‌‌، سیلناسی‌(یرینهناسی‌)، سوبناسی‌، ینهناسی‌، ررسینی قتصادی‌، بانیهندسیفت‌، زمینناسیزیرزمینی‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایشهندسیفاریstrong>span><br />راحیتجهیزاتفاری نجامعملیاتر ناسبترینرایط رزیابیثراتتکنولوژیفاری ستخراجر حیطزیستشور رائهاهایناسبرایلوگیریز تخریبن‌، زو عالیتایینرایشست‌. کهندسفار وشاییا رائهیهد هزینهفاریا پایین اندمانار ا الا یرد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصیرایشهندسیفاریstrong>span><br />بانیهندسیرق‌، ینامیک‌، هندسیفاری‌ ، سیمانفاری‌، لفاری‌، هندسیفاریپیشرفته‌ ، سیدکاریر عملیات‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>رایشهندسیخازنفتstrong>span><br />انشهندسیخازنهینیپردازد ها ر کوزهفتیر عماقزمینثلاً ر عمق2 ا 3 زار تریهقدار فت از اریم هقدار ز نابلسترسییاشد ا هسرعتییتوانز خزنورد ظر رداشترد؟ هندسیفترایشخازن‌، وعخزنفتا از مچنینشار، ما عمقنز سطحزمینا شخصیند زیرا وارد وقر حوهرداشت ستخراجفتز خازنتأثیر ارد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصیرایشهندسیخازنفتstrong>span><br />کانیکسیالاتو ازی‌، نتقالرم‌، ترمودینامیک‌، هندسیخازن‌، طالعاتخازن‌، عملیاتهرهرداری‌، وشایفزایشبرداشتخازن‌، دیریت صیانتز خازن‌. رایشهندسیهرهرداریز نابعفتمروزهکثر خازنفتشور ا چار فتشار دهند همینلیلفتهصورتبیعیهسطحزمینمیسد ر تیجهضور هندسینهرهرداریز نابعفت‌، کرورتجتناباپذیر ست‌. فرادیها ستفادهز وشایعلمیهتر صولیتر، ز خازنفتیهرهرداریینند.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روستخصصیرایشهندسیهرهرداریز نابعفتstrong>span><br />کانیکسیالاتوفازی‌، صولئوفیزیککتشافی‌، هندسیخازن‌ ، هندسیفاری‌، عملیاتهرهرداری‌، وشایفزایش رداشتز خازن‌، تخمینخازنر اهایکتشافی‌، زمایشگاهفت‌.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>تواناییایازمstrong>span><br />علاوهر و رسیاضی یزیکهو رسپایهر تمامیشتهایهندسیز ملهشتههندسیفتست‌، رسزباننگلیسییز ر ینشتههمیتیژهیارد. ر منهلیلینکهوعار ارغلتحصیلانینشتهسنگینست حیطارشانیز ارجز هر ست‌، انشجویانینانشگاهز یناوطلبانرد نتخابیوند. رایثالکهندسفاریر زارتفتاید 15 وز ارجز هر ور ز انوادهاشد سپسکفتهرخصیارد.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>وقعیتغلیر یرانstrong>span><br />طعاً ولینازار ار وجود رایارغلتحصیلانینشتهزارتفتستما انشگاهصنعتفتر الاضر انشجویانینشتها ورسیهمیند لکهگر سطحعلمیانشجوییوباشد، ر هایتذبزارتفتیود. لبتهر الاضر یشز 70 رصد ز انشجویانذبزارتفتیوند ابقینها یز ذبصنایعیماییصوصییوند را هیشتر احدهایشتههندسیفتا شتههندسییمیشترکست.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">نبع:atcce.comspan>p> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, شنایی ا شته هندسی فت, هندسی فت, شته هندسی فت, فت, وقعیتغلی هندسی فت, تواناییایازمهندسی فتtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, شنایی ا شته هندسی فت, هندسی فت, شته هندسی فت, فت, وقعیتغلی هندسی فت, تواناییایازمهندسی فتtitle> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آشنایی با رشته ی مهندسی نفت شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مهندس نفت

آشنایی با رشته ی مهندسی نفت گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات