معرفی رشته موزه داری - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته موزه داری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته موزه داری strong>div>,اخبار, علمی, اخبارعلمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>یباچه:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">معوری گهداری ثار شیا ر جموعها وزها سابقه یرینه ارند. یکن گرش صحیح مروزی ه وزه ایگاه ن ا ز حل گهداری تماشای شیا ه حلی ا شخصات ک رکز پژوهش موزش ک رکز رهنگی رای ذران طلوب وقات راغت ا هوردهای علمی تربیتی سوق اده ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">ر ین گرش وزه، ؤسسهی علمی رهنگی ست ه تأمل ندیشه پژوهش ستقیم ر وی ثار وناگون - ز ثار بیعی فرینش لقت رفته تا ستاوردهای رهنگ تمدن نر نسان - ا یسر یسازد تخصصان ازدیدکنندگان عمومی ا ا نر ندیشه، صنعت پیشه مور جتماعی قتصادی ئون وناگون زندگی یروز مروز شنا أنوس یسازد.وزه ه عنوان ک ؤسسه علمی رهنگی، یازمند ارشناسان علاقهندی ست ه ا سب انش آگاهیای علمی، گرش صحیح سبت ه وزه ایگاه جتماعی موزشی ن، توانند وزها ا ر اه توسعه شد رهنگی، تربیتی علمی شور دایت مایند.مروزه دود 100 وزه ر شورمان جود ارد ه ثار، شیاء، سناد مدارک ابل توجهی ر زمینهای تنوع استانناسی،‌ ردمناسی،‌ نرهای سنتی، سناد دارک ، تب نسخ طی، تاریخ بیعی، زمینناسی، یاهناسی، ‌پست خابرات، واهرات سکها... ارند؛p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;">علاوه ر توسعه می یفی وزهای علی، یجاد وزه ر زمینهای یگر، ون نر عماری، علوم نون ورد یاز ست. ارغلتحصیلان وره ارشناسی وزهاری یتوانند ا سب انش هارتای ظری عملی شنایی ا مور داری نی وزهاری، ر وزهای وناگون عهدهار طالعه فاظت نی ز ثار شیای وزهی اشند مور ربوط ه وزهاری ا ز بت بط ثار ر فاتر، تهیه سناد دارک ازم تا طالعه ستقیم وی ثار شیا نجام هند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #993300;"><strong>رسای ین شته ر ول تحصیل:strong>span>p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />روس پایه:strong>span><br />تاریخ عمومی یران،‌ ارگاه عکاسی پایه، شنایی ا نرهای سنتی یران،‌ شنایی ا استانناسی وشای ن، ارگاه راحی پایه، شنایی ا ردمناسی وشای ن، شنایی ا فاظت رمت ثار وشای ن، عکاسی نی ز شیاء وزهی، ارگاه راحی تخصصی.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>روس صلی:strong>span><br />وزهاری، شنایی ا نر عماری پیش ز سلام یران، تاریخ نناسی ثار، سیبناسی، نر تمدن سلامی، شنایی ا افتا حوطهای وره سلامی یران، طوط واندن تیبهای سلامی، تاریخچه تابت، رح شیاء ر تمدن سلامی، شنایی ا وزهای یران هان ، طوط استانناسی یران، ارگاه مانندسازی شیاء وزهی، تهیه تدوین اهنمای وزه حوطهای تاریخی، ارآموزی ر وزها، ارآموزی ر ارگاه رمت موال رهنگی، تبدیل حوطها ناهای تاریخ ه وزه، ارآموزی اوش استانناسی، امپیوتر وزه، وش تحقیق ثار شیای وزهی، وزهاری سایر علوم، زبان تون تخصصی وزهاری، ناخت واد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><br />روس تخصصی:strong>span><br />نسان،‌بیعت،‌وزه، پژوهش ر ثار شیای وزهی، ارآموزی ر وزهای تخصصی، ساله هایی.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;"><br />نبع : پارسی اک span>p> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته موزه داری, موزه داری, وزه, گهداری ثار, شد رهنگی, نرهای سنتیtitle> <title>خبار, علمی, خبارعلمی, علمی اربردی, سایت علمی, قلات علمی, تایج علمی, نجمن علمی, علمی یران, قاله علمی, عرفی شته موزه داری, موزه داری, وزه, گهداری ثار, شد رهنگی, نرهای سنتیtitle> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته موزه داری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

موزه داری

معرفی رشته موزه داری گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات