رشته مهندسی مخابراتICT - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد رشته مهندسی مخابراتICT ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>شته هندسی خابراتICT strong>div>,مهندسی, مخابرات, معرفی رشته,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. <span style="color: #b60149;">تعریف دفspan>strong>p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #b60149;"><br />span>strong>p> <p style="text-align: justify;">وره ارشناسی رشد هندسی خابراتICTمجازی رکب ز روس ظری ار تحقیاتی رزمینه خابرات ست. دف ز یجاد ین وره، تربیت انش موختگانی ست ه ا عالیت ر زمینه ای رنامه یزی، رح پیاده ردن بکه ای خابراتی رح ساخت تجهیزات دارات خابراتی، توانند نحو وثری پاسخگوی یازها مبودهای شور اشند. ارع لتحصیلان ین وره یتوانند علاوه ر ار موزشی ا پژوهشی ر انشگاهها، ر سطح راکز تحقیقاتی، صنایع خابراتی الکترونیکی، رکت خابرات، رتش سپاه، صدا سیما، زارت فت، اه ترابری یگر رگانهایی ه ر سطح سیع ا سائل خابراتی وبرو ستند. عالیت مایند.p> <p style="text-align: justify;"><strong>2 . <span style="color: #b60149;">ول وره کل ظامspan>strong>p> <p style="text-align: justify;">داقل ول ین وره 3 یمسال ست، دین عنی ه انشجویانی ه اچار ه رفتن روس برانی یستند، نانچه ار رسی تحقیقاتی ود ا نحو طلوبی نجام هند، ی توانند وره ا ر 3 یمسال ه پایان رسانند.p> <p style="text-align: justify;">ظام موزشی ن احدی ست دت تدریس 1 احد ظری 17 ساعت 1 احد زمایشگاهی 51 ساعت ی اشد.p> <p style="text-align: justify;"><strong>3. <span style="color: #b60149;">تعداد احدهای رسیspan>strong>p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #b60149;"><br />span>strong>p> <p style="text-align: justify;">انشجو رای تکمیل وره ارشناسی رشد ICT صورت جازی اید داقل32 احد رسی تحقیقاتی شرح زیر ا وفقیت گذراند.p> <p style="text-align: justify;">صلی 27 احدp> <p style="text-align: justify;">سمینار 2 احد<br /> پروژه تحقیق 3 احدp> <p style="text-align: justify;">مع 32 احدp> <p style="text-align: justify;">علاوه ر وارد وق، ر انشجو ین وره ه بلاً ر وره ارشناسی ا یسانس، روس برانی انگذرانده اشد، اید ا وفقیت نها ا گذراند، ز روس برانی احدی ه انشجو تعلق می یرد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #b60149;"><strong>تعداد روس:strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #b60149;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;">32 احد امل 12 احد جباری، 12 احد ختیاری، 2 احد سمینار 6 احد پروژهp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #840025;"><strong>روس جباری:strong>span> 4 رس ز 5 رس زیر:p> <p style="text-align: justify;">1) پردازش سیگنال یجیتالp> <p style="text-align: justify;"><br />2) لکترومغناطیس اربردیp> <p style="text-align: justify;"><br />3) شبکه مخابرات اده اp> <p style="text-align: justify;"><br />4) تئوری خابرات یجیتالp> <p style="text-align: justify;"><br />5) راحی دارات زیر سیستم ای ادیوئیp> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #840025;"><strong>روس ختیاری:strong>span> ر بنای روس پیوستp> <p style="text-align: justify;"><strong>4. <span style="color: #b60149;">روس برانیspan>strong>p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #b60149;"><br />span>strong>p> <p style="text-align: justify;">روس زیر ز وره ارشناسی مهندسی برق (رایش خابرات) ا ظر میته تحصیلات تکمیلی، ه عنوان ورس برانی وره حسوب ی وند:p> <p style="text-align: justify;">خابرات 2 3 احد<br /> یدانها مواج 3 احد<br /> لکترونیک 3 3 احد <br /> دارهای خابراتی 3 احد<br /> صول یکرو امپیوتر ا جزاء امپیوتر 3 احدp> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>5.<span style="color: #b60149;">رایط زینش انشجو:span>strong>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #840025;"><strong><br /> وره ای ارشناسی پیشنیاز:strong>span> ین وره ر ساس رای ارغ لتحصیلان ارشناسی مهندسی برق (رایش خابرات) رنامه یزی ده ست، یکن ارغ لتحصیلان یگر رایش ای ارشناسی مهندسی برق (لکترونیک، نترل درت ....) ارشناسی ای هندس لکترونیک، نترل درت یز ارشناسی ای امپیوتر یزیک ی توانند ر ن رکت مایند، شروط ر نکه روس« برانی » تعیین ده ا ا وفقیت گذرانند.p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: #840025;"><strong>زمون رودی:strong>span> زمون رودی طور تبی ز روس پایه، صلی تخصصی ارشناسی مهندسی برق (رایش خابراتی اشد یکن نحوی تنظیم ی ردد ه سانیکه روس تخصصی خابرات ا گذرانده ند. ما پایه وی ر کی ز وره ای ارشناسی پیش یاز ا ارند، مکان وفقیت ر نرا اشته اشند.انستن ک زبان ارجی علمی: تسلط ر ک زبان ارجی علمی ه حوی ه انشجو تواند سهولت ز تون علمی ن زبان ستفاده ماید، روری ست.p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: #840025;"><strong>صاحبه تخصصی:strong>span> روه موزشی مکن ست ر صورت تشخیص ا سانیکه ر زمون رودی وفق ده ند، ر زمینه ای تخصصی، صاحبه فاهی عمل ورد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #b60149;"><strong>رنامه موزشی پژوهشی:strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #b60149;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #aa022e;">روس صلی:span>strong>p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #aa022e;"><br />span>strong>p> <p style="text-align: justify;">ر انشجو اید داقل هار رس ( 12 احد) ز روس صلی زیر ا گذراند.p> <div> <div>div> div> <table style="border: 1px solid #a30034; xheight: 142px; background-color: #fff4f7; xwidt: 340px;" id="table13" align="center" border="1"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" valign="top"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">مارهspan>span>p> td> <td dir="rtl" align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">ام رسspan>span>p> td> <td valign="top" xheight="23"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">احدspan>span>p> td> tr> <tr> <td dir="rtl" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">1span>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">راحی دارات زیر سیستم ای ادیوئی 3span>span>p> td> <td dir="rtl" xheight="23"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td dir="rtl" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">2span>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">لکترومغناطیس اربردیspan>span>p> td> <td dir="rtl" xheight="20"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td dir="rtl" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> تئوری خابرات یجیتالspan>span>p> td> <td dir="rtl" xheight="20"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td dir="rtl" valign="top"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">4span>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> پردازش سیگنال یجیتالspan>span>p> td> <td dir="rtl" xheight="20"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td dir="rtl" valign="top" xwidt="38"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">5span>span>p> td> <td align="center" xwidt="247"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> بکه ای خابرات اده <span lang="fa">span>span>span>p> td> <td dir="rtl" xwidt="33" xheight="20"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #840025;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> tbody> table> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #b60149;"><strong>روس تخصصی: strong>span>انشجو اقیمانده احدهای رسی ود ا ا وفقیت میته تحصیلات تکمیلی،ز یست روس تخصصی ختیاری ه رح دول یل داکثر تا و رس ز روس صلی تخصصی ارشناسی رشد سایر رایش ای مهندسی برق یگر شته ا خذ ی ماید.p> <table style="border: 1px solid #b40342; background-color: #fff4f7; xwidt: 274px; xheight: 2401px;" id="table14" align="center" border="1"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" align="center" valign="top" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">مارهspan>span>p> td> <td dir="rtl" align="center" xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">ام رسspan>span>p> td> <td align="center" valign="top" xheight="21"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">احدspan>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">1span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> رآیندهای تفاقیspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">2span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">تئوری پیشرفته خابراتspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> پردازش سیگنال یجیتالspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> 4span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">تئوری طلاعات دینگI span>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">5span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">یاضیات هندسی پیشرفتهspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">6span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> نتنIIspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">7span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> ایکروویوIIspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">8span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> لکترونیک وریspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">9span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">بکه ای خابرات اده اspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">10span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">سیستمهای سویچینگ span>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">11span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">تئوری نتشار مواج راحی بکه ای ادیوئیspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> 12span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">سیستمهای نتقالIIspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">13span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">صول سیستمهای ادار span>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">14span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> پردازش فتار span>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">15span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">پردازش تصویر span>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">16span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">خابرات اهواره ی span>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">17span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">خابرات سیار span>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">18span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">هندسی ترافیک ر خابراتspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">19span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> سنجش ز اه ورspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">20span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">ررسیهای قتصادی ر خابراتspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">21span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> باحثی ر خابرات یجیتالspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">22span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> تئوری طلاعات دینگIIspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">23span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">صول مز گاریspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">24span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> یلترهای فقیspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">25span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">یبر وری سیستمهای خابرات وریspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">26span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">پردازش طلاعات وریspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">27span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">تئوری صفspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">28span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">بکه ای عصبیspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">29span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">ناسایی ماری لگوspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">30span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">ناسایی ساختاری لگوspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">31span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> ینایی اشینیspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> 32span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">باحث یژه ر هندسی خابراتIspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">33span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> باحث یژه ر هندسی خابراتIIspan>span>p> td> <td align="center"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">34span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">باحث یژه ر هندسی خابراتIIIspan>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">35span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> بکه ای دون سیم پیشرفتهspan>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">36span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">راحیMicrowave&amp;RF&nbsp;&nbsp; ر خابرات دون سیم span>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">37span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> خابرات دون سیم وشمندspan>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">38span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">صول تکنولوژی طلاعاتspan>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">39span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">لکترونیک سیستم ای ادیوئیspan>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">40span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">لکترومغناطیس اربردیspan>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">41span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> تئوری خابرات یجیتالspan>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> <tr> <td align="center" xwidt="43"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">42span>span>p> td> <td xwidt="217"> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="center"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"> دارات زیر سیستم ای ادیوئیspan>span>p> td> <td align="center"> <p style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: #aa022e;"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;">3span>span>p> td> tr> tbody> table> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"> p> <p dir="rtl" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="font-family: yekan; font-size: 10pt;"><br />span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #b60149;"><strong>سمینار خابرات: strong>span>p> <p style="text-align: justify;">سمینار خابرات امل سمتهای زیر ی اشد:p> <p style="text-align: justify;"><br />- عرفی زمینه ای تحقیقاتی اری، شکلات سائل شور ر زمینه خابرات.p> <p style="text-align: justify;"><br />- عرفی زمینه ای تحقیقاتی ه انشجویان مکن ست پروژه ود ا ز یان نها رگزینند.p> <p style="text-align: justify;"><br />- تهیه زارش توسط ر انشجو رائه ن ر ک سمینار.p> div> section> <section id="innerbottom" class="grid-block"><div class="grid-box xwidt100 grid-v"><div class="module mod-box portal_color6 deepest"> div>div><div class="grid-box xwidt100 grid-v"><div class="module websurf deepest"> <div id="showcase-107-54faf22c96861" class="wk-slideshow-showcasebox" data-widgetkit="showcase" data-options="{"style":"showcase_box","autoplay":1,"interval":20000,"xwidt":"auto","xheight":"auto","duration":200,"index":0,"order":"random","buttons":0,"slices":1,"animated":"fade","caption_animation_duration":20,"effect":"slide","slideset_buttons":0,"items_per_set":7,"slideset_effect_duration":20}"> <div id="slideshow-107-54faf22c96861" class="wk-slideshow"> <div class="slides-container"> <ul class="slides"> <li> <div class="bannergroupstyle-body color-color"> <div class="banneritem"> <div style="text-align:center; xwidt: 170px;xheight:200px;float:right;"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%">,مهندسی, مخابرات, معرفی رشته,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>div> <div style="float:left;xwidt:330px;"> <ul class="line line-icon mod-box" style="padding: 3px 10px 0px; margin: 5px 0px -2px; xwidt: 300px; float: left; border-color: rgb(244, 242, 242); line-xheight: 120%; box-shadow: 1px 3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, 0.23);"> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> ماره وبایلتان ا ام ودتان گذارید 0912Alili> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> مه مراه ولی ا تما خوانند (عجله نید)li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> تور یش یژه وروز(ا یمتی تفاوت) li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> زیره یی زیبا یدنی + عکس li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> دیدترین وشی ای سامسونگ بینید li> <li style="padding-bottom:5px;"> یمت وز سیم ارت 0912 li> ul> <br/> <ul class="line line-icon mod-box" style="padding: 5px 10px 0px; margin: 8px 0px -2px; xwidt: 300px; float: left; border-color: rgb(244, 242, 242); line-xheight: 120%; box-shadow: 1px 3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, 0.23);"> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> ز باس جلسی تا سیله ای ونه-لیک نید li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> رای عید ن.روز انه ود ا یک تر زیبا تر نید li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> (تما بینید) زیره یی گفت نگیز یدنی + تصویر li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> دیدترین خرین یمت رخ رز،سکه،لار li> <li style="padding-bottom:5px;"> روج سخت دفوع شک ی تواند ...li> ul> <br/> <ul style="padding: 5px 10px 0px; margin: 8px 0px -2px; xwidt: 300px; float: left; border-color: rgb(244, 242, 242); line-xheight: 120%; box-shadow: 1px 3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, 0.23);" class="line line-icon mod-box"> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> یگر گران وهای زائد ود باشید li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> کی ز هترین تل ای شهد ا یمتی ناسب li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> دیدترین زیباترین ل رایی یوه رایی سالli> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> رای وروز مسرتان ا سورپرایز نیدli> <li style="padding-bottom:5px;"> راج پاییز زمستان ارک ای عتبر(عجله نید)li> ul> <br/> <ul style="padding: 5px 10px 0px; margin: 8px 0px -2px; xwidt: 300px; float: left; border-color: rgb(244, 242, 242); line-xheight: 120%; box-shadow: 1px 3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, 0.23);" class="line line-icon mod-box"> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> عکس ای ینستاگرامی - یلی البه تما بینید li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> انم ا:ین سیله ا ا اید ر انه اشته اشید li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> از ــاهش زنli> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> دیدترین زیباترین ل رایی یوه رایی سالli> <li style="padding-bottom:5px;"> 5000 زار تومان ارت ارژ ایگان li> ul> div> <div class="clr">div> div> div> li> <li> <div class="bannergroupstyle-body color-color"> <div class="banneritem"> <div style="text-align:center; xwidt: 170px;xheight:200px;float:right;"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%">,مهندسی, مخابرات, معرفی رشته,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>div> <div style="float:left;xwidt:330px;"> <ul class="line line-icon mod-box" style="padding: 5px 10px 0px; margin: 5px 0px -2px; xwidt: 300px; float: left; border-color: rgb(244, 242, 242); line-xheight: 120%; box-shadow: 1px 3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, 0.23);"> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> زار تومان ارژ 50 یلیون یال ایزه(اورش عجیبه ه؟) li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> دیدترین وشی ا سامسونگ (تما بینید) li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> را نزل ما زیباترین نزل نیا باشد؟ li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> یست امل سیسمونی li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> موزش نگ ردن تخم رغ سفره فت سینli> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> یمت دیدترین ودروهای وز li> <li style="padding-bottom:5px;"> تور یش یژه وروز(ا یمتی تفاوت)li> ul> <br/> <ul class="line line-icon mod-box" style="padding: 5px 10px 0px; margin: 8px 0px -2px; xwidt: 300px; float: left; border-color: rgb(244, 242, 242); line-xheight: 120%; box-shadow: 1px 3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, 0.23);"> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> دیدترین باس ای وروز (انتو،یف،فش ...) li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> دیدترین درن ترین وشی ای چ تی سی li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> هترین تل ای شهد ا تخفیفی گفت نگیز li> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> ین سکناس ای عجیب نیا و<b> تماb> بینیدli> <li style="padding-bottom:5px;"> دیدترین وشی ای چ تی سی li> ul> <br/> <ul class="line line-icon mod-box" style="padding: 5px 10px 0px; margin: 8px 0px -2px; xwidt: 300px; float: left; border-color: rgb(244, 242, 242); line-xheight: 120%; box-shadow: 1px 3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, 0.23);"> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> رای سال مسر ود ا گفت زده نیدli> <li style="padding-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #D3D3D3;"> div>div>div>div>div>div>div>div>div>
رشته مهندسی مخابراتICT گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات