معرفی رشته تصویربرداری - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته تصویربرداری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته اطلاعات علمی و صنعتی از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی رشته تصویربرداری strong>div>,معرفی رشته تصویربرداری, رشته تصویربرداری, تصویربرداری,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>قدمهstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;">یا ی توان ینده ا شاهده رد؟p> <p style="text-align: justify;">یا ی توان ذشته ا ه تصویرکشید؟p> <p style="text-align: justify;">گونه مکن ست نسانی ک به انشمند د؟p> <p style="text-align: justify;">دام سیله ی تواند بدل ه طرناکترین سلحه هان ردد؟p> <p style="text-align: justify;">دام سیله ی تواندشفا خش ترین اروها اشد؟p> <p style="text-align: justify;">ی تردید واب قط ک لمه ست (یلم )p> <p style="text-align: justify;">سفر ه نیای سحر نگیز یلم تصویربرداری ا ولین دم غاز ی ود.p> <p style="text-align: justify;">سیاری ز ردم ین دم ول ا صرفا ا رید ک وربین رمیدارند ما !p> <p style="text-align: justify;">ما وربین ود خود می تواند اری نجام هد تی گر ز دید ترین وع جهزترین گرانبهاترین ن اشداین سیله ریف ساس ه یل اراده نسان ه ار ی پردازد آنچه واراده ند رحسب علومات طلاعات نی هنری بت ی ند پس اید ه علومات رست ست افت ین علومات رست صحیح دست می ید گر موزش ررشته تصویربرداری ر اخه اردانش.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>هداف اخه اردانش ر شته تصویر رداری:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">تربیت یروی نسانی تخصص رسطوح یمه اهر اهر استاد اری ر ستفاده ز نر تصویربرداری رای بت حظات تاریخی جتماعی سیاسی .p> <p style="text-align: justify;">تربیت یروی وردنیازدرسطح یپلم هت رائه دمات ربخش تصویربرداری(جالس- راکزصنعتی- یلمهای موزشی)p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong><br />تعریف هارت تصویربردار:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">تصویربردار سی ست ه ا تکاء ه انش بانی هنرهای تجسمی من عایت صول یمنی هداشتی تواند ز عهده مور زیر رآید:p> <p style="text-align: justify;">ماده سازی کارگیری صحیح تجهیزات وازم تصویربرداری،‌ورپردازی صحنه ای اخلی،‌ورسنجی تنظیم نگ، ور ادر وربین،‌تصویر رداری ،‌تصویر رداری وی ست،‌وشتن یلمنامه ای وتاه،‌راحی ستریبوردهای ساده، دیریت ارگردانی پروژه ای تصویر رداریp> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>تعریف هارت تدوینگر:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">تدوینگر سی ست ه ا تکاء ه انش نر تدوین کیس مچنین انش ستفاده ز ایانه تواند من عایت صول یمنی هداشتی،‌پس ز ماده سازی سخت فزار رم فزارهای ورد یاز ر تدوین یکس ایانه ی،‌عد ز ازبینی یلم ای رداشت ده تهیه تایم د خیره سازی یلم ای رداشت ده ر ایانه نها ا تدوین رده،‌صدا وسیقی ناسب ا وی ن یکس ماید پس ز راحل پردازش یلم خیره سازی ن ا رمت ای ناسب،‌ن ا صورت است یدئویی وح شرده تحویل هد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>ینده تحصیلی اری:strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />نرجو ا اشتن د صاب عدل یپلم رای اهیابی ه انشکده علمی اربردی مام علی (ع) ر شته یلم سازی شغول ه تحصیل ی ود.- ا ذاردن پیش انشگاهی نر ر نکور سراسری زاد شته نر رکت ی ند (اتوجه ه علاقه ندی خصی ه کی ز شته ای رافیک ،‌نرهای زیبا ،‌یلم سازی ....).- ر هایت ا اشتن هارت افی ر زمینه تصویربرداری تدوین یکس ایانه ی ا رفتن جوز ز زارت رهنگ رشاد سلامی ر وسسات تبلیغاتی ، صدا سیما ،‌فاتر عکسی تصویربرداری ... عالیت اشته اشد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">نبع : gkyazdspan>p> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته تصویربرداری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رشته تصویربرداری

معرفی رشته تصویربرداری گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات