معرفی رشته روانشناسی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته روانشناسی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته اطلاعات علمی و صنعتی از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی رشته روانشناسی strong>div>,معرفی رشته روانشناسی, رشته روانشناسی, روانشناسی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>قدمهstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong><br />strong>span>p> <p style="text-align: justify;">شتهی املاً اربردی لبته نزوی تاسفانه ه اور عضیغیر روری! زندگی عنی حوه رک هم ا ز حیط عکسلعمل فتار ا ر رابر ن.p> <p style="text-align: justify;">وانشناس ه ررسی حوه دراک حیط توسط وجود زنده عنی ا انشموزان ز حیط ود گونگی فتار ا ر رایط اص ی پردازد.رچه وجود زنده امل غیر نسان یز یود لی دف صلی ین شته ررسی ضعیت نسان ست.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>تعریفstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">وانشناسی، علم اربردی طالعه فتار رایندهای هنی ر ساس افتهای علمی تحقیق ده یاشد. فتار ه عالیتا عمالی شاره ارد ه ابل شاهده ابل ندازه یری یاشند، انند صحبت ردن اه فتن، ما رایندهای هنی ه عمال رایندایی شاره ارد ه ه صورت ستقیم ابل یدن رک ردن یست مود نها ا یتوان ر فتار یگر رایندا شاهده رد، انند تفکر ا یجان ترس. مروزه، وانشناسی ز سنین ردسالی وجوانی ذشته پا ه رحله وانی زرگسالی ذاشته ست ه رجهی ز بات ستحکام سیده ست (املو، 1370).p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #cc0086;"><strong>وانشناسیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">وانشناسی ا ر ظر رفتن یازهای بیعی نسان رک وح زمان ، ه عنوان پرچمدار طالعه پیچیدگیای شر مروز ست. ر ک تعریف ساختار کن ز وان ناسی، «وان ناسی عبارت ز شف روغهایی ست ه ه ود ی وییم مچنین تعیین د رز است است» ر ین تعریف نسان وجودی ست ه خست اید ود ا تح ند. ر تیجه صداقت تمام عیار ا ود پایه وان ناسی ست. ین تعریف وان ناسی ا ا ود ناسی پیوند ی زند.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>رایشهاstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">وانشناسی شته سبتا دیدی ست ه نوز راحل تکاملی ا ی ذراند. ا جودی ه نجمن وان ناسی مریکا تا نون 53 زمینه ختلف وانشناسی ا ناسایی رده ست، ما ه لیل تنوع فتارهای نسانی، زمینه ای تازه ه ور ستمر ر ال پدید مدن ستند.p> <p style="text-align: justify;">ه لیل نکه وانشناسی ا وضوعات یگری ز بیل زیست شناسی، لسفه، نسان ناسی امعه ناسی یز رتباط ارد، اخه ای دید پژوهشی اربردی ه ور ستمر ر ال کل یری ست.p> <p style="text-align: justify;">رخی ز شته ای وانشناسی م کنون املا ا فتاده ند سیاری ز انشگاه ا ه رائه وره ای موزشی درک انشگاهی ر نها ی پردازند.p> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%">,معرفی رشته روانشناسی, رشته روانشناسی, روانشناسی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <p style="text-align: justify;"><strong>ین شته ا امل وارد زیر ست:strong>p> <p style="text-align: justify;"><strong><br />strong>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>وانشناسی ودکان ستثنایی:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">اخهی ز انش وانشناسی ست ه ه تعریف لیه سایل ربوط ه ودکان ستثنایی ز ستره ودکان تیزهوش تا ودکان عقب انده هنی، ودکان ابینا م ینا، ودکان اشنوا م نوا، ودکان ارای اتوانی ای تکلمی، ودکان ارای اتوانی ای رکتی هنی، تمامی مور تعاریف ربوط ه پیشگیری ناخت موزش ین ودکان یپردازد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>وانشناسی الینی:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">وانشناسی الینی اخهی ز وانناسی ست ه ه رک، پیش ینی رمان ابهنجاری، اتوانی شفتگیای ناختی، یجانی، زیست ناختی، وان ناختی، جتماعی فتاری مک یند ر ستره سیعی ز معیتهای ر ستجوی رمان اربرد ارد. قشای ش انه ن عبارت ست ز: رزیابی تشخیص، داخله رمان، شاوره، موزش ظارت ر ار واندرمانگرا، پژوهش دیریت. غالب ارهای وانشناس الینی ر استای رمان تشخیص، موزش پژوهش ست.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>زیست وانشناسی:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">زیست وانناسی اخهی ز وانناسی ست ه ه تحلیل گونگی تاثیر غز نتقال هندهای عصبی ر فتارها، فکار حساسات یپردازد. ین شته ا یتوان ه صورت ترکیبی ز وانناسی پایه علم عصاب ر ظر رفت. ین شته ا امای یگری ون وانناسی زیست ناختی، وانناسی یزیولوژیک علم عصاب فتاری یز ناخته یود. زیست وانناسان ه ررسی گونگی تعامل رایندهای زیستناختی ا یجانات، ناختا سایر رایندهای هنی یپردازند. شته زیست وانناسی ا شتهای یگری ون وانناسی تطبیقی وانناسی تکاملی رتباط ارد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>وانشناسی شد:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">وانشناسی شد اخهی ز علم وانناسیست ه ه توصیف تبیین تغییرات ر ول زندگی رد یپردازد ز شتهای ختلف زیستناسی، امعهناسی، تعلیم و تربیت پزشکی مک ییرد. گر ه وانناسی شد ه تمام راحل زندگی نسان ز تولد تا رگ یپردازد، ما ر ودکی وجوانی تأکید ارد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>وانشناسی انونی:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">وانشناسی پزشکی انونی ر راحل شد تحول ود ه هداف کدیگر زدیک دهند. ر اقع ر و شته ا ساله نحراف جتماعی سر ار ارند ه وجب یجاد منیت ر امعه یوند. وانشناسی انونی ه ررسی علل فتار ردی تغییر ین فتارها ر یطه انون یپردازد تلاش یند فتارهایی ه ز حاظ انونی ابهنجار شمار یوند ورد ررسی تفحص رار هد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>وانشناسی درسه:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">وانشناسان درسه ر اخل سیستم موزشی ار ینند ه انشموزان ر زمینهای یجانی، جتماعی تحصیلی مک ینند. دف وانناسی درسه، مکاری ا ولیاء، علمان انشموزان ر هت یجاد ک حیط موزشی سالم ا تمرکز ر یازهای انشموزان ست.p> <p style="text-align: justify;">وانناسی درسه ک رفه سبتاً دید ست. نجمن لی وانناسی درسه (NASP) ر مریکا ر سال 1968 تأسیس د ین شته ه ور سمی ه عنوان ک تخصص کتری توسط نجمن وانناسی مریکا (APA) ناخته د. ر سال 2002، وانناسی درسه کی ز 10 رفه پرطرفدار ر مریکا وده تقاضا رای وانناسان درسه مچنان و ه فزایش ست.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>وانشناسی صنعتی-سازمانی:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">کی ز اخهای دید علم معرفت ه ساله یروی نسانی دیگر نبهای ربوط نیای ار ا ر انون توجه ود ارد،وان ناسی صنعتی سازمانی ست. ین اخه ز انش طالعه علمی ابطه یان نسان دنیای ار ا جهه مت ود رار اده ست. ر اقع ،اربرد سط گسترش صول وانشناسی ست ه سایلی ه نسان ر تجارت صناعت ا نها ست ه ریبان ست. ز نجا ه اخه وانشناسی صنعتی سازمانی کی ز اخهای اربردی عال شته هم وانشناسی ست مچنین شور یز ر ستانه توسعه قتصادی صنعتی ست ذا ستفاده ز دمات شاوره وانشناسی صنعتی سازمانی کی ز روریات نیای تولید ار ست دون ین ونه دمات تولید ا یفیت ر نیای پر قابت علی ا شکل وبروست. دمات شاورهی ا ل صل شکلات ارکنان ر بعاد ختلف یتواند تخصص، نرژی توان ارکنان ا ر ختیار هداف اموریت سازمان رار هد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>وانشناسی جتماعی:strong>span>p> <p style="text-align: justify;">وانشناسی جتماعی طالعه وضوعات، شکلات سایل رتبط ا وانشناسی امعهست. وانشناسی جتماعی، ثرات ضور یگران ا ر فتار رد ا فتار ود ا تحت تأثیر روه ورد ررسی طالعه رار یهد. وشن ست ه تأثیر یگران ر رد ستلزم جود وابط تقابل ین ود ا یگران ست، نابراین ه ک تعریف یگر وان ناسی جتماعی ه عنوان علم طالعه فتار تقابل ین نسانا ا علم طالعه تعامل نسانا ناخته یود.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0086;"><strong>وانشناسی ر یرانstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">وانشناسی تحت عنوان علم لنفس ا خلاق ، یش ز زار سال ه عنوان کی ز اخهای صلی لسفه ر راکز علمی یران تدریس ده ست. ز ازی بن سینا اصر سرو تا لاصدرا متر تفکری ا سراغ اریم ه ر ثار ود ه ین علم پرداخته ست.p> <p style="text-align: justify;">ه غم ونق کوه غازین ، تا وایل هه 1340 عالیت شمگیری ر وانشناسی جود داشت ین علم ا ه عنوان خشی ز رنامهای رشته فلسفه علوم تربیتی ا ه صورت خشی ز ورهای تربیت علم تدریس ید. هه 1340 ا اید هه سترش سازمانی وانشناسی ر یران امید، ون ی ین ه سال وره یسانس وانشناسی خست ر انشگاه تهران عدها ر سایر انشگاههای یران تأسیس ردید. ر انشگاه تهران وره وق یسانس وانشناسی وجود مد ؤسسه وانشناسی نیان ذارده د. رخی ز ین تحولات اصل وششهای کتر حمود صناعی ود ه ر مان وره پا ه صحنه وانشناسی یران ذاشت. دمت زرگ کتر صناعی ترجمه تاب صول وانشناسی ر سال 1342 ود.p> <p style="text-align: justify;">ر سال 1344 کتر سعید املو نیان ذار وانشناسی الینی یران ولین لینیک رکز شاوره اهنمایی ر انشگاه تهران ا تأسیس رد عدها تدریج نین راکزی ر یگر انشگاهها تأسیس د. ا سترش ورهای وانشناسی ر انشگاههای شور وششهای راوانی ر زمینه تألیف ترجمه کتب رسی ر ین شته ه عمل مد. ز ن مله صول وانشناسی عمومی (1348) تالیف کتر سیروس عظیمی ، لیات وانشناسی علمی (1349) ه ترجمه کتر میر وشنگ هریار کتر ضا اپوریان. صول وانشناسی (1352) ه ترجمه قتباس کتر حمد ساعتچی.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">نبع : tebyanspan>p> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته روانشناسی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آینده رشته روانشناسی , رشته روان شناسی , رشته روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات