معرفی رشته کاردان فنی شیمی عملیات پالایش - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته کاردان فنی شیمی عملیات پالایش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته اردان نی یمی عملیات پالایش strong>div>,معرفی رشته کاردان فنی شیمی عملیات پالایش, رشته کاردان فنی شیمی عملیات پالایش, معرفی رشته کاردان فنی شیمی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <p style="text-align: justify;">فت ر شور ا دای ز رصت ای راوان الی ه وجود ورده . رصت ای غلی تعددی ا لق رده ه رزش ین اده دادادی ا و ندان رده شته اردانی نی یمی ز مله شته ایی ست ه فت وجود ورنده ن وده ، جموعه اردانی نی عملیات پالایش کی ز وره ای موزشی ر ظام موزشی عالی ر قطع اردانی ست ه دف ن تربیت اردان نی هت هره رداری ز احد ای پالایشگاههای فت از مچنین احد ای انبی ز بیل وغن سازی ، یرسازی ، پارافین سازی رآورده ای شابه ی اشد.p> <p style="text-align: justify;">ین جموعه ر رگیرنده موزش نی هم رآیندهایی ست ه رروی فت ام ا از بیعی ز سرچاه تا تولید رآورده ای فتی ز بیل از بیعی ایع ده - از ایع نزین ، فت سفید ، ازوئیل ، وغن ، یر ، فت وره ، پارافین واد شابه عمال یگردد . ین جموعه اتوجه ه خائر عظیم فت از بیعی شور ، رنامه یزی ولت رجهت توسعه پالایشگاه ای شور مچنین توسعه تولید وراک صنایع پتروشیمیایی وجود ینده ز همیت یژه ی رخوردار ست.p> <p style="text-align: justify;">اوطلبان پس ز بولی ر متحان زمون زینش رای شنایی ا شته تحصیلی ود تعیین تشخیص یزان علاقه ود بق رنامه تدوین ده ، وره ناخت ار ا ه دت ۲ فته واحد ای پالایش فت از یگذرانند طوط صلی ار موزی نخت ار ه رح زیر ست:<br /> شنایی ا بیعت ار ، شنایی ا ط تولید سایل بزار ار شنایی ا زمایشگاه سایل ندازه یری ، شنایی ا صول یمنی صنعت فت ، شنایی ا واد ولیه حصولات پالایشگاه.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000065;"><strong>ارغ لتحصیلان ین جموعه ر احدهای تولیدی ز ابلیت ای زیر رخوردارند:strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>• strong>span>هره رداری وزمره ز احدهای تولیدی پالایش فت از یعان از ر رایط طلوب نی زیر ظر ارشناس صنایع پالایش ازp> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: #0000ff;"><strong>•strong>span> ناخت ازم ز سایر خش ای پالایشگاهp> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: #0000ff;"><strong>• strong>span>رنامه یزی ظارت رفعالیت ارگران اهر حدهای پالایش نتقال علومات نی ه نهاp> <p style="text-align: justify;">ول وره موزشی ر جموعه اردانی نی عملیات پالایش ۵/۲ سال ست ظام موزشی ن طابق ئین امه صوب ستاد انقلاب فرهنگی « احدی » ست .p> <p style="text-align: justify;"><br /> زمان تدریس ر احد رسی ظری ۸ ساعت ، زمایشگاهی ۳۶ ساعت ارگاهی ۵۴ ساعت ارآموزی ۲ ساعت ر ول ک یمسال تحصیلی ست.p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000065;"><strong>صنعت وقعیت غلی شته اردان نی یمی عملیات پایشstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000065;"><strong>ارغ لتحصیلان ین وره تواناییها ابلیت ای زیر ا ارا واهند ود:strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: #0000ff;"><strong>-strong>span> هره رداری ز صنایع پالایش وجود جهه طلوب (ز حاظ نی قتصادی)<br /> <span style="color: #0000ff;"><strong>۲- strong>span>تطبیق رایط یفی می رآورده ای فتی ا تقاضا<br /> <span style="color: #0000ff;"><strong>۳- strong>span>رنامه یزی تولید وتاه دت ر احد ربوط<br /> <span style="color: #0000ff;"><strong>-strong>span> ناخت امل عالیتهای اردان نی عملیاتهای پالایش ر حوطه طاق نترل<br /> <span style="color: #0000ff;"><strong>۵-strong>span> رنامه یزی عالیت اردان نی عملیات پالایشp> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000065;"><strong>رنامه روس شته اردان نی یمی عملیات پایشstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br /> ستاتیک قاومت صالح<br /> ۲ صول فاظت حیط زیست<br /> ۳ قتصاد رح هندسی<br /> نتقال رم<br /> ۵ نتقال رارت زمایشگاه<br /> یمنی ر صنعت فت<br /> رنامه ویسی امپیوتر<br /> پروژه پالایش<br /> ۹ تاریخ علم<br /> ۰ ترمودینامیک<br /> ۱ ترمودینامیک اربردی<br /> ۲ تصفیه بهای صنعتی<br /> ۳ تقطیر ند زئی<br /> ۴ واص واد<br /> ۵ ورندگی ر صنایع فت<br /> ۶ وره ناسایی ار<br /> ۷ ینامیک<br /> ۸ وشهای ندازهیری میتهای هندسی<br /> ۹ یاضی عمومی <br /> ۲۰ یاضی اربردی <br /> ۲۱ یاضی اربردی ۲<br /> ۲۲ زبان تخصصی<br /> ۲۳ سینتیک رح اکتور<br /> ۲۴ یمی پالایش<br /> ۲۵ یمی تجزیه زمایشگاه<br /> ۲۶ یمی لی زمایشگاه<br /> ۲۷ یمی لی ۲ زمایشگاه<br /> ۲۸ یمی عمومی زمایشگاه<br /> ۲۹ یمی عمومی ۲ زمایشگاه<br /> ۳۰ یمی یزیک زمایشگاه<br /> ۳۱ عملیات زمایشگاه<br /> ۳۲ رآیندهای پالایش<br /> ۳۳ لسفه علم<br /> ۳۴ یزیک لکتریسیته غناطیس زمایشگاه<br /> ۳۵ یزیک وج رتعاش<br /> ۳۶ بانی مهندسی برق ۲<br /> ۳۷ بانی مهندسی برق زمایشگاه<br /> ۳۸ دیریت صنعتی<br /> ۳۹ قدمات هندسی پالایش زمایشگاه فت<br /> ۰ وارد یژه پالایش<br /> ۱ وازنه نرژی واد<br /> ۲ کانیزم نترل نندگان وایی<br /> ۳ کانیک سیالات زمایشگاه<br /> ۴ قشه شی صنعتی <br /> ۵ ارآموزی<br /> ۶ کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی<br /> ۷ ارگاه<br /> ۸ نترل رآیندها زمایشگاه<br /> ۹ وره ا ر صنایع فتp> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">نبع: شدspan>p> div>  div>
معرفی رشته کاردان فنی شیمی عملیات پالایش گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات