رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>شته رمت حیاء ناهای تاریخی strong>div>,رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی, مرمت و احیاء بناهای تاریخی, معرفی رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <p style="text-align: justify;">ز نجا ی ه طالعه، فاظت، رمت حیای ناها، جموعه ا، حوطه ا افتهای تاریخی عرصه ای سکونی شور رورت ارد، عماران هندسینی ه ر ین مر نی، رهنگی نری هارت ارند اید انند ک عمار نرمند شراف تسلط ازم ا ر بعاد تخصصی فاهیم مروزی رفه ود اشته اشند.p> <p style="text-align: justify;">من ینکه ظری وشیارانه عالمانه ه ذشته اشته اشند ارغ لتحصیلان ین شته ر اقع هندسین عماری واهند ود ه یاموزند گونه مروز ا ا هره یری ز تجربیات ذشته رای ینده سازند. فرادی واهند ود ه پلی ین عماری ذشته ینده ی توانند یجاد نند. ین فراد تاریخ ا اید وب شناسند ادر اشند ثار تاریخی ا تجربه تحلیل رده خوانند فاهیم رزشهای ن ا ستخراج وشیارانه کار یرند. ا یانی مروزی ه امعه عرفی مایند. ز ین و سه رحله موزشی ا اید ی نند:p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #390314;"><strong>1- strong>span>ناخت بانی یان عماری مروز ارآموزی نp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #390314;"><strong>2-strong>span> ناخت بانی یان عماری ذشته ارآموزی نp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #390314;"><strong>3-strong>span> ناخت گونگی فاظت عرضه رزشهای عماری ذشته ر تن زندگی مروز ارآموزی نp> <p style="text-align: justify;">ر وره ارشناسی تاکید رحله سوم ی اشد ه نبه ای جرایی ر ن یشتر حاظ ی ود. ر وره ای ارشناسی رشد کترای ین شته کث افی ر راحل ول وم ه نبه ای تجربه تحلیل تحقیقاتی یشتری ارد واهد د. ه ر ای ود ر ینده طرح واهد ردید. وره ارشناسی رمت حیای ناهای تاریخی کی ز وره ای موزش عالی ست ه دف ن تربیت ارشناسان تخصصین تعهد شنا ه یوه ای پیشرفته طالعه، رمت حیای جموعه ا افت ای تاریخی رزشمند شور ست. ارغ لتحصیلان ین شته ا ارآیی انش ظری علمی ی توانند یازهای شور ا ر مر گهداری رمت حیای علمی یراث رانبها تاریخی رطرف مایند.p> <p style="text-align: justify;"><br />داقل ول وره ارشناسی رمت حیای ناهای تاریخی 2 سال امل 8 یمسال 17 فته ی ی اشد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #390314;"><br /><strong>روس عمومیstrong> 23 احد (دول ماره 1)span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #390314;"><br /><strong>روس پایهstrong> 23 احد (دول ماره 2)span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #390314;"><br /><strong>روس صلیstrong> 42 احد (دول ماره 3)span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #390314;"><strong><br />روس تخصصیstrong> 55 احد (دول ماره 4 ا حتساب 6 احد پروژه هایی)span>p> <p style="text-align: justify;">علاوه ر کاتی ه ر قدمه ه نها شاره ده ر رورت همیت وره ارشناسی رمت حیای ناهای تاریخی اید ه ین کته هم شاره رد ه جود زاران نا جموعه افت تاریخی هم رزشمند ر شور توجه وز فزون امعه ه همیت ین واهد رزنده ر عرصه زندگی مروز قش وثری ه ولت رای ین یراث عظیم ر رنامه ای شد توسعه رهنگی، جتماعی، قتصادی شور ائل ست. ضور ارشناسان تخصصین شنا ه یوه ای پیشرفته طالعه رمت حیای ین ثار ا مری روری ساخته ست تربیت یروهای تعهد تخصص ز ز ریق موزش سطوح عالی ستمر رهنگ ساز یسر یست.p> <br /> <p class="daneshnamehtext"><br /> <br /> <br /> <br /> <h1><span style="color: #390314;">سطوح شته span>h1> p> <table style="border: 1px solid #390314; background-color: #feebf5; xheight: 48px;" class="daneshnamehtable" align="center" border="0" xwidt="288"> <tbody> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">دیف span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">ام انشگاه span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">اردانی span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">ارشناسیspan>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;"> رشد span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">کترا span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">1 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">زاهدان span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;"> * span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">&nbsp;span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">&nbsp;span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">&nbsp;span>td> tr> tbody> table> <p class="daneshnamehtext"> p> <p> <h1><span style="color: #390314;">رسهای شتهspan>h1> p> <table style="border: 0pt solid #390314; background-color: #fef4f9; xwidt: 416px; xheight: 823px;" class="daneshnamehtable" align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">دیف span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">ام رس span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">دیف span>td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;"> ام رس span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">1 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">سیب ناسی span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">2 span>td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">سیبناسی span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">3 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">شنایی ا استانناسی span>td> <td class="daneshnamehcell">4td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">شنایی ا افتها حوطهای وره سلامی span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">5 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">شنایی ا رمت تزئینات ابسته ه عماریspan>td> <td class="daneshnamehcell">6td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">شنایی ا عماری هان span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">7 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">شنایی ا نر تمدن سلامی span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">8 span>td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">شنایی ا نر تمدن رهنگهای مجوار span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">9 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">شنایی ا <span style="text-decoration: underline;">امپیوترspan>span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">10 span>td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">خلاق تربیت اسلامی 1 2 span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">11 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">نسان بیعت عماری 1 span>td> <td class="daneshnamehcell">12td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">نقلاب سلامی یشهای ن ز رن سیزدهم span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">13 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">یستایی 1 span>td> <td class="daneshnamehcell">14td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">یستایی 2 span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">15 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">پروژه هایی span>td> <td class="daneshnamehcell">16td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">تاریخ سلام span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">17 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">تربیت دنی 2 span>td> <td class="daneshnamehcell">18td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">ترکیب 1 span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">19 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">ترکیب 2 span>td> <td class="daneshnamehcell">20td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">تنظیم رایط حیطی 1 span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">21 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">تنظیم رایط حیطی 2 span>td> <td class="daneshnamehcell">22td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">یاضیات 1 span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">23 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">زبان ارجی 1 (ظری عملی) span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">24span>td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">زبان ارجی 2 (ظری عملی) span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">25 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;"><span style="text-decoration: underline;">زیستناسیspan>span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">26 span>td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">ناخت سازهای سنتی ناهای تاریخی span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">27 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">ناخت واد صالح span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">28 span>td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">راحی عماری 1 span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">29 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">راحی عماری 2 span>td> <td class="daneshnamehcell">30td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">رح رمت حیای افتهای تاریخی span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">31 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">رح رمت حیای نا span>td> <td class="daneshnamehcell">32td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">رح رمت حیای حوطهای استانشناسی span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">33 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">عناصر زئیات ساختمان 1 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">34 span>td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">عناصر زئیات ساختمان 2 span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">35 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">ارسی 1 span>td> <td class="daneshnamehcell">36td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">ارسی 2 span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">37 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">توگرامتری span>td> <td class="daneshnamehcell">38td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">وانین تشکیلات رمت span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">39 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">بانی ظری رمت حیای بنید افتهای span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">40 span>td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">تون سلامی span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">41 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">دیریت مور ساختمان span>td> <td class="daneshnamehcell">42td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">طالعه ناخت ناهای تاریخی یران span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">43 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">طالعه ناخت ناهای تاریخی یران سلامی 2 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">44 span>td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">عارف سلامی 2 span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">45 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">قشهرداریspan>td> <td class="daneshnamehcell">46td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">ندسیه (پرسپکتیو) span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">47 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">ارآموزی فاظت رمت 1 span>td> <td class="daneshnamehcell">48td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">ارآموزی فاظت رمت 2 span>td> tr> <tr> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">49 span>td> <td class="daneshnamehcell"><span style="color: #390314;">ارگاه<span class="daneshnameh"> عکاسی span>پایه span>td> <td class="daneshnamehcell">50td> <td class="daneshnamehcell" colspan="3"><span style="color: #390314;">امپیوتر عماری span>td> tr> tbody> table> <p class="daneshnamehtext"> p> <table style="border: 1px solid #390314; background-color: #feebf5; xheight: 48px;" class="daneshnamehtable" align="center" border="0" xwidt="288"> table> <table style="border: 0pt solid #390314; background-color: #fef4f9; xwidt: 416px; xheight: 823px;" class="daneshnamehtable" align="center" border="0"> table> <p class="daneshnamehtext"> p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #390314;">صنعت ازارکارspan>strong>p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #390314;"><br />span>strong>p> <p style="text-align: justify;">ارغ لتحصیلان ین شته ادر واهند ود ا طلاعات دانش عمومی، ظری تحقیقات ز ک رف ار عملی ز رف یگر زاران نای تاریخی ا ه ر ختیار احدهای ولتی ز بیل سازمان یراث رهنگی شور سایر زارتخانها رگانهای ولتی خش صوصی رار ارد، ورد رمت ازسازی رار هند من گهداری رمت ناهای تاریخی، سل وان ا رای عبرت موزی ز ثار ذشتگان اری مایند.p> <p style="text-align: justify;"><br />ین ارغ لتحصیلان واهند توانست ر رنامهیزی رای رمت ناهای تاریخی شور تعیین ولویتای روری ا ماهنگی سئولین ستگاههای یربط شارکت مایند سب رورت ر ورد ارهای جرایی رمت یز سهیم اشند.p> <p style="text-align: justify;"><br />div>div>
رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات