معرفی رشته کارگردانی تلویزیون - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته کارگردانی تلویزیون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته ارگردانی تلویزیون strong>div>,معرفی رشته کارگردانی تلویزیون, رشته کارگردانی تلویزیون, معرفی رشته,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #9f0348;"><strong>یباچه:strong>span> بق ماری ه ر سال 1993 رفته ده ست، وجوانان مریکایی تا پایان بیرستان 19 زار ساعت ه تلویزیون گاه ینند؛ عنی یشتر ز دت زمانی ه ر لاس رس ضور ارند، قت ود ا صرف تماشای تلویزیون ینند. تأسفانه رکشور ا مار قیقی ر ین زمینه جود دارد. ما تأثیرپذیری سیار زیاد وجوانان وانان ا ز خصیتای تلویزیونی، یانگر ن ست ه وانان، خش عظیمی ز قت ود ا صرف تماشای تلویزیون ینند ر ین یان تله تئاترها، یلما سریالای تلویزیونی ه ر یطه ار ارگردانان تلویزیون ست، یشترین خاطب ا ارند.تخصص ارگردانی تلویزیون ز سال ذشته ر انشکده صدا سیما ر و رایش مایش ستند رائه یود.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #9f0348;"><strong><br />رایش مایش :strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />ارگردانی تلویزیونی ک شته اربردی ست دف ن تربیت یروی تخصص، تعهد لّق رنامهساز ر هت سیاستای سازمان صدا سیما ست؛ فرادی ه ه اری علومات هارتای نی، تکنیکی، نری تحلیلی، زمینه ساخت تولید نواع رنامهای تلویزیونی ا راهم یورند. ر اقع ارگردان تلویزیون سی ست ه هنیت ود ا ا ستفاده ز موزشای لاسیک کادمیکی ه ر صوص رنامهسازی تلویزیون ر ول وران تحصیل سب رده ست، ه تصویر یشد ا لاقیت وآوری ه تولید رنامهای تلویزیونی یپردازد. ر ین یان، انشجویان رایش مایش، ه طالعه، پژوهش تجربه ر ارگردانی نواع رنامهای استانی تلویزیون عم ز سریالا، رنامهای وتاه تلهتئاترها یپردازند. ه عبارت یگر، انشجویان ین رایش، وشای راحی تولید ک رنامه استانی ز عرصه یده تا ساخت ر ستودیو ا احد سیار، پخش رزشیابی ن ا را ییرند ر ین یان ا گونگی قد تحلیل رنامهای تلویزیونی، تحولات جرا، تصویرنامهویسی، لوهای اص، راحی صحنه، یوهای یان حو رتباط تنگاتنگ رم حتوا شنا یوند.فتنی ست ه تمامی ین روس مراه ا عالیتای عملی ارهای ارگاهی ست تا انشجویان ا ستفاده ز مکانات تجهیزات اربردی انشکده سازمان صدا سیما توانند، تجربه هارت ازم ا رای ساخت تولید رنامهای استانی تلویزیونی سب مایند.p> <div style="text-align: center;"><span style="color: #590128;"><strong>رسای ین شته ر ول تحصیلstrong>span>div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #9f0348;"><strong>روس شترک ر ر و رایش:strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />بانی رتباطات، ردمناسی سانهای تصویری، عکاسی، شنایی ا نر ر تاریخ، تاریخ تلویزیون ناوری سانهای دید، کمت هنر اسلامی، رتباطات صری، شنایی ا لسفه، پژوهش گارش ر تلویزیون، تلویزیون:p> <p style="text-align: justify;"><br />زبان ساختار، رک یان صری، خاطبناسی تلویزیون، لسفه نر، بزارشناسی تولید، ناخت عوامل مایش، ونهناسی یلم، بانی رنامهسازی تلویزیونی، ارگاه تصویر ور، بانی تدوین، بانی رنامهسازی تک وربینه، ونهناسی رنامهای تلویزیونی، بانی ارگردانی مایش، ستندشناسی، وسیقی ر یلم تلویزیون، تدوین یجیتال، لوهای اص، ارگاه ند سانهی، راحی دیریت تولید، تلویزیون موزشی، پروژه هایی.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #9f0348;"><strong>روس تخصصی رایش مایش:strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />ازیگردانی ارگردانی، رنامهسازی ستودیویی، تصویرنامه ویسی، سمینار رنامهسازان تلویزیونی، احد سیار، رنامهسازی تک وربینه، ارگاه مایش تلویزیونی.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #9f0348;"><strong><br />رایش ستند :strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />ا شتیاق وربین ا ه ست ییرد تابان ر وج معیت، ر ازارها، نار ودخانها ر اشیه نگلا ه نبال سوژه یردد. زمانی ز قایقا لالهای فته ر سینه وهساران صحنهای زیبایی یابد. زمانی یگر ز ازای هفتهر سینه وهشینان ویرنشینان گاهی یابد یینا، آداب و رسوم سور سوگ ناطق ختلف یران ا ه اری عدسی وربین ود ه تصویر یشد تا تنوع رهنگی تعدد یراثای رهنگی یران ا ه مایش ذارد.ین، خشی ز نیای ارگردانی ستند ست؛ نیایی ه یطه سیار سترده سیعی ارد ز ک سو امل زارش بری، رزشی جتماعی یود ز سوی یگر ستند ردمناسی ا بیعت ا ر رمییرد. ر اقع ستند، وراک سیار همی رای تلویزیون ست یلی ز رنامهای تلویزیونی؛ ز مله زارشای جتماعی، رزشی، ردمناسی ا ستندای بیعت ر ین یطه رار ارد. ز مینو، ز سال ذشته ستندسازی ه عنوان کی ز رایشای ارگردانی تلویزیون ر انشکده صدا سیما طرح ردیده ست انشجویان ین رایش ا موزش روسی ز بیل رم حتوا ر ستند تلویزیونی، ورنالیسم تلویزیونی جله تلویزیونی، طلاعات ازم ا رای ستندسازی سب ینند.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #9f0348;"><strong>روس تخصصی رایش ستند:strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />ستند تلویزیونی: رم حتوا، ویسندگی رای ستند، ستندسازی، تاریخ قد یلم ستند، ورنالیسم تلویزیونی، سمینار ررسی ستندسازان، جله تلویزیونی.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #9f0348;"><strong>ستند تلویزیونی:strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />رم حتوا، ویسندگی رای ستند، ستندسازی، تاریخ قد یلم ستند، ورنالیسم تلویزیونی، سمینار ررسی ستند سازان، جله تلویزیونی.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #9f0348;"><strong>تواناییای ازم :strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />صدا سیما ز مه نرها؛ ز مله وسیقی، عماری، دبیات، قاشی، راحی، طاطی عکاسی هره ییرد. ه مین اطر، انشجوی ارگردانی تلویزیون اید طلاعات نری ستردهی ر مه ین زمینها اشته اشد. ما تأسفانه اه اوطلبان رکتننده ر صاحبه ضوری ین انشکده، ز همترین دیهیترین طلاعات نری یبر ستند.p> <p style="text-align: justify;">رای ثال یچ طلاعی ز وسیقی لاسیک زرگترین وسیقیدانای ن ثل اخ ا تهوون دارند. تی اوطلبی ر پاسخ ه ین سؤال ه وسیقی لاسیک یست، فته ست ه وسیقی دون لام ا وسیقی لاسیک یویند!!مچنین رخی ز اوطلبان میتوانند نچه ا ه یواهند، گویند. نین فرادی میتوانند ارگردان وفقی وند؛‌ ون ارگردان اید تواند ا ازیگر ا یلمبردارش خوبی رتباط رقرار ند گوید ه ز و ه نتظاری ارد. مچنین انشجویان ین شته اید وابط جتماعی وبی اشته توانند ک روه ا خوبی داره نند. ز مینو، فراد وشهیر نزوی سانی ه نتظرند یگران ظایفشان ا ه نها وشزد نند، ر ین شته وفق خواهند د.ر ل اوطبان اید دانند ه ر ینجا یزی تزریق می‌‎ود تا ک فر ارگردان، راح ا رنامهساز ود. لکه ستادان انشگاه قط اه ا شانمیهند ود انشجو اید ا تلاش سیار طالعه راوان ه تیجه رسد.ر ین شته تسلط ه زبان نگلیسی یز سیار هم ست؛ ون انشجویان اید توانند ز نابع آخذ رجه ک ستفاده نند؛ نابعی ه کثر ریب ه تفاق نها ه زباننگلیسی ست.p> <p style="text-align: justify;"> الاخره ینکه نر، کی ز ادیای عشق ست ردی ه ارد ن یود، اید عاشق اشد. ار نری ا شارهای عصبی وحی سیاری مراه ست یشتر وقات یز ز هرت عروفیت ر ن بری یست. رای ثال یتوان ه "رژملیف" پدر سینمای استانی شاره رد ه ر واخر عمرش ر کی ز تروهای پاریس ر ال ستفروشی پیدایش ردند. یژگی عالم نر ین ست ه قتی دمای دید ییند، دمای دیمی راموش یوند. رای مین گر سی عشق علاقهاقعی ه نر داشته اشد، میتواند ر ین ادی وام یاورد. ر هایت ینه ک ستندساز اید ردی صبور، قیق تیزبین اشد. رای ثال، ک ارگردان ستند بیعت، اه ازم ست ه ساعتا ر وشهی نشیند تا ز پرندهی ه یواهد ر انه ود ه وجهش غذا دهد، یلمبرداری ند.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #9f0348;"><strong>وقعیت غلی ر یران :strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />سازمان صدا سیمای مهوری سلامی یران شتهایی ا ر انشکده صدا سیما رائه یهد ه انشجویان ن پس ز ارغلتحصیلی، غل تعریف دهی یز ر سازمان اشته اشند. ما رصتای غلی ارغلتحصیلان، تنها ه سازمان صدا سیما حدود میود ارغلتحصیلان ارگردانی تلویزیون یتوانند ر سازمانای ستندرکار تولید رنامه راکز رنامهسازی تبلیغاتی، هادهای ولتی ز بیل انون پرورش کری ودکان وجوانان، زارت موزش پرورش، سازمان تبلیغات سلامی زارت رهنگ رشاد سلامی عالیت مایند.p> <p style="text-align: justify;">نبع: تاب شنایی ا شته ای انشگاهی سازمان سنجش موزش شورتالیف انم یروزه سودایی نرم فزار سامان شته سازمان سنجشp> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته کارگردانی تلویزیون شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کارگردان تلویزیونی چیست؟

معرفی رشته کارگردانی تلویزیون گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات