معرفی رشته تلویزیون وهنرهای دیجیتالی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته تلویزیون وهنرهای دیجیتالی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته تلویزیون هنرهای یجیتالی strong>div>,رشته تلویزیون وهنرهای دیجیتالی, معرفی رشته تلویزیون وهنرهای دیجیتالی, معرفی رشته تلویزیون,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>عرفی شته تلویزیون هنرهای یجیتالیstrong>span><br />عدهی عتقدند ه "خرب رتباط" اموش ننده تخیل تلف ننده قت ست؛ یزی ه انع ز شد خصیت یود عدهی ن ا ک سیله رتباطمعی وی، سریع پرگیرنده، سرگرمی ناسب رای وقات راغت، تمایل ه سب تجربهی عمیق ر سائل ختلف اهی رای فزایش انش عضویت ر انوادههانی یانند.p> <p style="text-align: justify;">سخن ز تلویزیون،‌ عجوبه رن یستم ست یدگاهای تفاوت تناقضی ه سبت ه ن جود ارد؛ یدگاهایی ه ر ک ز نبهی رست ستند. زیرا ین سانه یتواند ز ک سو عتیادی خرب ز سوی یگر یوهی وین راگیر رای موزش طلاعسانی اشد. ر اقع ین ردانندگان رنامهسازان ن ستند ه سمت سویش ا تعیین ینند.p> <p style="text-align: justify;">ز مینو تربیت موزش رنامهسازان تخصصان ین سانه همیت سیاری ارد؛ ویژه ر شور ا ه ین سانه سیار راگیر ست وقات راغت شر عظیمی ز یروی وان شور ا ا ه ود ختصاص یهد. ه مین لیل ر ساله انشکدهصدا سیمای مهوری سلامی یران ز ریق زمون سراسری عدهی ز اوطلبان علاقهند ا رای تحصیل ر ین انشکده زینش یند. <br />فتنی ست ه انشکدهصدا سیما تا سال ذشته انشجویان ود ا ر شته "تولید سیما" یپذیرفت، ما ز زمون سراسری سال 1383 انشجویان ر و شته دید "ارشناسی تلویزیون نرهای یجیتالی" "ارگردانی تلویزیون" پذیرفته یوند.شتهارشناسی تلویزیونی نرهای یجیتالی ارای و رایش رافیک ایانهی نیمیشن ایانهی ست.<br /><span style="color: #800000;"><strong>رایش رافیک ایانهی:strong>span><br />رافیک ک نر اربردی ست ه ه تبلیغ، رائه، شاعه یان تصویری الاهای تبلیغاتی رهنگی یپردازد. انشجوی رافیک ایانهی ر صدا سیما راحی صحنه، کور، باس، تیتراژ وارد شابه رای رنامهای تلویزیونی ا موزش ییند. <br />رای ثال علام ضعیت وا ر بکه بر ه صورت رافیکی نجام ییرد ا زیرنویس،‌ اشیه تیتراژ ر ر رنامهی ه جود ارد، ه رافیک ایانهی ربوط یود.p> <p style="text-align: justify;">ر اقع ارشناس رافیک ایانهی رد لاق نرمندی ست ه ر نار ارگردان یشیند هنیت ارگردان ا پیاده یند رباره نگ، کل کور ظر یهد تا خاطب ا ک رنامهتلویزیونی رتباط هتری رقرار ند.<br /><span style="color: #800000;"><strong>رسای ین شته ر ول تحصیل:strong>span><br /><span style="color: #800080;"><strong>روس شترک ر ر و رایش:strong>span><br />بانی رتباطات، ردمناسی سانهای تصویری، شنایی ا نر ر تاریخ، عکاسی، تاریخ تلویزیون ناوری سانهای دید، کمت هنر اسلامی، رتباطات صری، شنایی ا لسفه ، تلویزیون ،‌ زبان ساختار، پژوهش گارش ر تلویزیون، صه ر دیان، رک یان صری، خاطبناسی تلویزیون، لسفه نر، تاریخ نیمیشن، راحی ، عکاسی نرهای یجیتالی، سیر تحولات رافیک، بانی سایبرمدیا، اربرد ایانه ر یلم تلویزیون، راحی رافیک، ونهناسی رنامهای تلویزیونی، بانی نیمیشن یجیتالی، رمفزارهای رافیکی، بانی رافیک، تدوین یجیتالی، بانی تبلیغات تلویزیونی، لوهای صری یجیتالی، زیباناسی نرهای یجیتالی، تلویزیون موزشی، نیمیشن تعاملی.<br /><strong><span style="color: #800080;">روس تخصصی رایش رافیک ایانهی:span>strong><br />ارگاه رافیک یجیتالی ، ورنالیسم تلویزیونی، راحی ب، پروژه هایی.<br /><span style="color: #ff6600;">رایش نیمیشن ایانهی:span><br />ند سال پیش یأت دیره کی ز دارس یالت یندیانای مریکا جبور د،‌علامیه شدار هندهی ا نتشر ند، بنی ر ینکه:"تین ؤتانت ینجا ترتلز(1) جود ارجی دارد" تا چها رای پیدا ردن ن ه رون ریچه اضلابا خزند. ین علامیه یانگر تأثیر نیمیشنای تلویزیونی ر وی ودکان ست. لبته نیمیشنتنها رای ودکان الب یست،‌ لکه زرگسالان یز ه نیمیشن علاقهند ستند. ز مینو سال میلادی ذشته، پرفروشترین یلم سینمایی سال،‌ک نیمیشن ود.p> <p style="text-align: justify;">مروزه ه لیل فزایش سرعت ار، یجیتال ه مک نیمیشن مده ست سیاری ز ارهای تبلیغاتی، موزشی ارتونا ه صورت یجیتالی ست. لبته نیمیشن سنتی نوز ایج ست حث قاشی ردن ریم ه ریم یلمبرداری ردن ه صطلاحاً ه ن قاشی "تک ریم" فته یود، نوز رسوم ست ارآیی ارد، ما نیمیشن ایانهی ر سطح سیار سیعتری ستفاده یود.<br /><span style="color: #ff6600;">روس تخصصی رایش نیمیشن ایانهی :span><br />ارگاه نیمیشن یجیتالی ، نیمیشن و عدی، وسیقی نیمیشن، نیمیشن سه عدی، ویسندگی رای نیمیشن، پروژه هایی<br /><span style="color: #800000;"><strong>توانایی‌‌ای ازم :strong>span><br />شته تلویزیون نرهای یجیتالی کی ز شتهای یمهتمرکز زمون سراسری ست ه ز ین اوطلبان روه زمایشی نر انشجو یپذیرد. ین اوطلبان پس ز رکت ر زمون سراسری اید ر زمون تخصصی انشکده صدا سیما یز رکت نند. سپس ز یان فرات رتر ین و زمون تا 4 رابر رفیت شته تلویزیون نرهای یجیتالی عرفی یوند تا ر صاحبه نری رکت رده هور ستقیم ورد رزیابی رار گیرند ر هایت ز ین ین 4 رابر رفیت، علاقهندترین مادهترین اوطلبان پذیرفته واهند د.p> <p style="text-align: justify;">ر ین یان انشجوی نیمیشن اید راحی ا خوبی شناسد ا وانین رکتی ترکیب‌‌ندی تصاویر شنا اشد. ون عامل صلی عف نیمیشنای یرانی،‌ راحی عیف عدم شنایی ا یزیولوژی رکت ست مچنین انشجوی ین رایش اید ه سینما،‌ عکاسی وسیقی علاقهند وده هل سافرت تماشای ضاهای تازه دید اشد.p> <p style="text-align: justify;">ر صل انشجوی ین رایش ثل سایر شتهای نری اید وب بیند گاهی عمیق نرمندانه سبت ه ر یزی ه ر طراف و جود ارد، اشته اشد.ر ار سانه، اشتن سواد صری یز یلی هم ست؛‌ عنی شم انشجوی ین شته اید اسواد اشد. وب ا ز د طلوب ا ز امطلوب نگا، رما طوط ا ز کدیگر خوبی تشخیص هد.p> <p style="text-align: justify;">ین ار ه اری زیاد یدن وب یدن اصل یود. ز مین و سعی یود ر صاحبه ضوری، سواد صری اوطلب سنجیده ود؛‌ اری هم پیچیده ه زمان زیادی ا ه ود ختصاص یهد.ر صاحبه ضوری، اوطلبان مونه ارهای بلی ود عم ز راحی، تابلوهای قاشی سایر نرهای رتبط ا یز ه مراه یورند؛ ون دف ین ست ه توانمندترین مادهترین انشجویان ر ین انشکده پذیرفته وند.<br /><strong><span style="color: #800000;">وقعیت غلی ر یران:span>strong><br />تا ند سال پیش تمامی انشجویان انشکده صدا سیما ر دو رود ه ین انشکده، ورسیه صدا سیما یدند. ما ر ال اضر سازمان صدا سیما تعهدی رای ستخدام هارگیری ارغلتحصیلان انشکده دارد قط تعهد ک انبه رفته یود، بنی ر ینکه ر صورت یاز سازمان صدا سیما، ر ارغلتحصیل تعهد ه نجام دمت ه یزان و رابر دت تحصیل ر انشکده واهد ود حل دمت ارغلتحصیلان ا یز سازمان راساس یاز راکز ود، ر سطح یران تعیین واهد رد. <br /><br />ز مینو تنها ارغلتحصیلانی ه ر ی تحصیل انشجوی وفقی ودهند، ‌ذب سازمان یوند؛ عنی گر انشجویی ر وران تحصیل، وب رس خوانده هارت ازم ا ه ست یاورده اشد، ه تنها ر سازمان ستخدام خواهد د،p> <p style="text-align: justify;">لکه پس ز ارغلتحصیلی،‌ زینه تحصیل ر ین انشکده ا یز اید پردازد.رباره ازار ار زاد ارغلتحصیل نیمیشن ایانهی اید فت ه ازار ار نیمیشن و اخه ارد؛ کی اخه نری ست یگر اخه تجاری تبلیغاتی یاشد. ر اخهنری ارغلتحصیلان ین شته یتوانند ذب راکز نری موزشی؛ ثل انون پرورش کری ودکان وجوانان،‌موزش پرورش ا سازمان تبلیغات سلامی شوند ر اخهتجاری تبلیغاتی یتوانند ارهای ختلفی نجام هند ه ز ن مله یتوان ه تهیهCDهای تبلیغاتی رای رکتا ارخانها شاره رد.p> <p style="text-align: justify;">div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته تلویزیون وهنرهای دیجیتالی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تلویزیون و هنرهای دیجیتال

معرفی رشته تلویزیون وهنرهای دیجیتالی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات