معرفی رشته اویونیک هواپیما - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته اویونیک هواپیما ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته ویونیک واپیما strong>div>,معرفی رشته اویونیک هواپیما, رشته اویونیک هواپیما, الکترونیک هواپیمایی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>عرفی شته ویونیک واپیماstrong>span><br />ر سمان تیره ب، ند راغ وچک ه شم یورد. ین ند راغ ه لبان یوید ه ه اند رودگاه زدیک ده ست کنون اید ا رکاتی کروباتیک، ود ا ه سطح اند زدیک ند ر الی ه واپیما تکانای دیدی یورد، رخای لو عقب واپیما ا کی پس ز یگری ر وی اند نشاند!ین صحنهی ست ه مه ا ارها ر یلمای ستند سینمایی جنگ جهانی اول وم یدهیم.p> <p style="text-align: justify;">ما واپیماهای پیشرفته نونی ز ناوریای دید هره ییرند ستگاهای اوبری ه ر ابین و ه وی لبان رار ارد، وقعیت اند رودگاه ا شان یهد یوید ه یا واپیما ر استای اند ست ا ه پ است نحرف ده ست؟p> <p style="text-align: justify;">ه مین لیل، مروزه ک لبان اهر، ردی ست ه یشترین گاهی هارت ا ر ستفاده ز لات قیق لکترونیکی امپیوتری وجود ر ابین ارد؛ سایلی ه یمنی ک پرواز، ر رو سلامتی قت عمل نها ست از ه مین لیل، ر سازمان واپیمایی ر شوری، صب، اهندازی، گهداری تعمیر سیستمای لکترونیکی مک اوبری وجود ر واپیما ز همیت وقلعادهی رخوردار ست. ظیفهی ه ر عهده تخصصان ویونیک واپیما یاشد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;">ر اقع ویونیک، لکترونیک واپیمایی ه عنای تخصصی ن ست؛ عنی تخصص ین شته، طلاعات ازم ا ر زمینه ورهای ILS، VOR، DME ورهای تخصصی یگر ه ست یورد. رای ثال تعمیر گهداری سیستم ILS ه مک یند تا واپیما، سیر اند ا تشخیص اده ر وی ن نشیند، ر شته تخصصی ویونیک واپیما موزش اده یود.span>p> <p style="text-align: justify;">فتنی ست ه انشجویان ویونیک واپیما، پس ز ارغلتحصیلی، راساس قررات موزشی انشکدهواپیمایی شوری، رای رکت ر زمون خذ درک ینلمللی لکترونیک واپیما، ه ستاندارد پرواز سازمان واپیمایی شوری عرفی یوند.<br /><span style="color: #800000;"><strong>تواناییای ازم :strong>span><br />ر صنعت واپیمایی، توانمندی ر روس یاضی یزیک سیار هم ست. مچنین انشجویان اید ا علاقه پشتکار سیار، ر ین صنعت عالیت نند؛ عنی باید احدهای زمایشگاهی لاسای رس ا اری ه ر هت پشتسر گذارند دفشان رفتن درک اردانی ا ارشناسی اشد. لکه ازم ست ا نگیزه دف، سرکلاس رس ضور اشته اشند تا توانند ر ینده ز تحصیل ود، ر سازمان واپیمایی شور اری گیرند.<br /><strong><span style="color: #800000;">وقعیت غلی ر یران :span>strong><br />یا یانید ه 68% وادث وایی ه نگام رخاستن رود واپیما خ یهد ر الی ه رخاستن رود مدن تنها 6% ز عملیات وایی ا تشکیل یهد.مار وق یانگر ن ست ه تخصصای ویونیک، لکترونیک خابرات واپیمایی، ر سازمان واپیمایی ر شوری همیت وقلعادهی ارد ذب یروی ارآمد توانمند ر زمینهای اد ده، ک رورت جتناباپذیر ست.p> <p style="text-align: justify;">سازمان واپیمایی شوری یران یز رای تأمین یروی اهر توانمند ر تخصصای ورد یاز، ر ساله تعدادی انشجو ر شتهای تعمیر گهداری واپیما، لکترونیک واپیمایی، ویونیک واپیما خابرات واپیمایی ذب یند ه تعداد ابل توجهی ز ین انشجویان، هیژه ر شتهای مراقبت پرواز، لکترونیک واپیمایی، ویونیک واپیما خابرات واپیمایی، ر صورت اشتن توانایی انش ازم، ذب سازمان واپیمایی شوری یوند. کته سیار هم ین ست ه سیاری ز اوطلبان زمون سراسری، تصور ینند ه ر صورت پذیرش ر شتهای انشکده واپیمایی شوری ز مله ویونیک واپیما، لکترونیک واپیمایی خابرات واپیمایی عالیت ر سازمان واپیمایی شور، ز رآمد الایی رخوردار واهند ود ز متیازات سیاری ثل سترسی ه لیت ایگان رای ستفاده ز طوط وایی اخلی ارجی شور هرهند یوند. ر الی ه تنها، ‌رکتای واپیمایی، متیازات اد ده ا ارند سازمان واپیمایی شوری رتباطی ا طوط وایی دارد.<br /><span style="color: #800000;"><strong>رسای ین شته ر ول تحصیل :strong>span><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>روس پایه:strong>span><br /><span style="color: #000000;">یاضی عمومی، یاضی اربردی،‌ یزیک،span><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>روس صلی تخصصی:strong>span><br />دار لکتریکی، لکترونیک، دارهای نطقی، قشهشی صنعتی، رنامهویسی امپیوتر، سیستمای رتباطی واپیما، سیستمای مک اوبری واپیما، ادار اربرد ن ر واپیما ، لکتریک واپیما، لات قیق واپیما، سیستمای نترل توماتیک، ارگاه نوری وشای وشکاری، زبان تخصصی واپیمایی (سیاری ز رسای ین شته مراه ا زمایشگاه ست).p> <p style="text-align: justify;">div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته اویونیک هواپیما شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رشته اویونیک چیست؟

معرفی رشته اویونیک هواپیما گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات