رشته مدیریت وکمیسردریایی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد رشته مدیریت وکمیسردریایی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>شته دیریت کمیسردریایی strong>div>,رشته مدیریت وکمیسردریایی, نیروی‌ دریایی‌, معرفی رشته مدیریت وکمیسردریایی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>شته دیریت کمیسردریاییstrong>span><br />تهیهطعاتدکیشتیا وازملکترونیکی کانیکیوجود ر شتی‌، سوختشتی واد غذاییرایارکنانیرویریایی‌، تقسیمندی ا هاییپرسنلیرویریایی‌، پیشینی رائهرحایموزشمندمتارکنانیرویریایی ستخدامیروینسانیدید ر عهدهفسرانمیسر ریاییست‌.p> <p style="text-align: justify;">همینلیلارغلتحصیلانینشتهاید ربارهتخصصایختلفیرویریاییطلاعاتسبتاً وبیاشتهاشند تا توانند ا هاییپرسنلیرویریاییا هرستینجامهند ر تهیهطعاتدکیستگاهایختلفچار شکلشوند.<br /><span style="color: #800000;"><strong>تواناییایازم :strong>span><br />تواناییایازم وقعیتغلیینشتهر خشعرفیشتهایانشگاهعلومریاییماممینیکر دهست‌.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">فتنیستینشتهز یناوطلبانر سهروهزمایشییاضی نی‌، علومتجربی علومنسانیانشجو یپذیرد.span><br /><span style="color: #800000;"><strong>رسایینشتهر ولتحصیل :strong>span><br /><span style="color: #ff0000;">روسپایه‌ :span><br />وانشناسیار، قوقساسی‌ ، قتصاد رد، قتصاد لان‌، صولسابداری‌، یاضیات اربرد نر دیریت‌، مار اربرد نر دیریت‌ ، امپیوتر اربرد نر دیریت‌ ، وشتحقیقر دیریت‌ ، توسعهقتصادی رنامهیزی‌ ، بانیدیریتسلامی لگوهاین‌ .<br /><span style="color: #ff0000;">روسصلی تخصصی‌:span><br />بانیسازمان دیریت‌ ، دیریتفتار سازمانی‌ ، دیریتنابعنسانی‌ ، تحقیقر عملیات‌ ، سابداریصنعتی‌ ، دیریتتولید، تجزیه تحلیل راحیسیستم‌ ، ازاریابی دیریتازار، صولاوبری‌، صولهندسیریایی‌، تدارکاتر ریا، دیریتپرسنلیر رتش‌، صولترابری‌، دیریتتدارکاتر ساحل‌، قوقریایی‌ ، صولیمه یمهریایی‌، قتصاد ترابری‌، دیریتالیر رتش‌، سابداریولتی‌، سیستمرید نبارداری توزیع‌، قوقازرگانی‌ ، زبانتخصصی‌، ارآموزی‌.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">نبع:motaleat.sanjesh.orgspan>p> div>  div>
رشته مدیریت وکمیسردریایی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات