معرفی رشته علوم قضایی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته علوم قضایی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته علوم ضایی strong>div>,علوم قضایی, رشته علوم قضایی, رشته علوم قضایی چیست,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>عرفی شته علوم ضاییstrong>span><br />ر رهنگ پربار سلامی ز مله ر رآن جید ر زوم کم ضایی، راساس نچه دا ازل رده ست، ه فعات تأکید ده ست.p> <p style="text-align: justify;">عایت ین ستور ه رقانون ساسی مهوری سلامی یران یز ورد شاره رار رفته ست، یجاب یند تا سانی ه تصدی مر ضا ا ر حاکم شور ر عهده ییرند من شنایی ا خرین تحولاتی ه ر عالم قوق خ یهد، تسلط افی ر نابع قه سلامی اشته اشند، ه وری ه ستقیماً توانند ا راجعه ه تب قهی، رجع حکام ربوط ا ستخراج مایند.p> <p style="text-align: justify;">ارشناسی علوم ضائی ر هت سترسی ه ین دف هم تنظیم ده ست ر ن تلاش ده ه ر عین عایت روس عمومی روس تخصصی صوب شته قوق، ا فزودن تعدادی احد قهی ر رنامه رسی تعدادی احد عربی ه عنوان روس پیشیاز، انشموختگان تسلط سبی ر وازین قهی پیدا نند.p> <p style="text-align: justify;">ارغلتحصیلان ین شته تواناییای ازم ا رای تصدی مر ضا ر حاکم مهوری سلامی یران پیدا ینند. علاوه ر ین ون انشجویان علوم ضایی، لیهروس تخصصی شته قوق ا یز طالعه ینند،‌ یتوانند وقعیتای غلی ارغلتحصیلان قوق ا یز اشته اشند. ین شته ز ر سه روه زمایشی علوم یاضی نی،‌ علوم تجربی علوم نسانی انشجو یپذیرد.<br /><span style="color: #800000;"><strong>رسای ین شته ر ول تحصیل :strong>span><br /><span style="color: #ff6600;">روس پایه:span><br />قدمه علم قوق، قوق زای عمومی،‌ قوق ساسی، قوق دنی شخاص مایت ز حجورین،‌ عربی .<br /><span style="color: #ff6600;">روس صلی تخصصی:span><br />قوق سازمانای ینلمللی، قوق داری، صول قه،‌ تون قه،‌قوق تجارت شخاص، قوق تجارت رکتا، قوق تجارتسناد تجاری، قوق تجارت رشکستگی، قوق دنی( موال الکیت، لیات راردادها، لزامات ارج ز رارداد، انواده، عقود عین، فعه، صیت ارثیینادرسی دنی، تون قوقی، ئین ادرسی یفری، ار تحقیقی، قوق ینلملل صوصی، رمناسی، قوق زای ختصاصی، واعد فقه، قوق تطبیقی، دله ثبات عوی، قوق ار، پزشکی انونی.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">نبع:motaleat.sanjesh.orgspan>p> div>  div>
معرفی رشته علوم قضایی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات