معرفی رشته زبان آلمانی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته زبان آلمانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته زبان لمانی strong>div>,زبان آلمانی, معرفی رشته زبان آلمانی, گرایش های زبان آلمانی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>عرفی شته زبان لمانیstrong>span><br />ارشناسان زبانای ارجی ه عنوان پل رتباطی ین زبانا، رهنگا تمدنای ختلف، قش سیار همی ا ر عهده ارند ا ا ا ندیشها ثار ویسندگان،‌ انشمندان‌، تفکران یلسوفان هان شنا یسازند. ه مین لیل شتهای زبان ارجی ر شور ا همیت یژهی ارد کی ز ین شتها، زبان لمانی ست ه ارایو رایشدبیات ترجمیست‌.<br /><span style="color: #000000;"><strong>رایشترجمیزبان لمانی:strong>span><br />انشجویترجمیزبانلمانییهار سالکالمه‌، گارش رامر زبانلمانیا ز پایه هور صولیرا ییرد ر تیجهیتواند امهایداری ازرگانی تونطبوعاتیا ترجمهرده ر راحلپیشرفتهتر، کثر دبیا کتابا ز زبانلمانیهارسیا رعکسترجمهند.p> <p style="text-align: justify;">لبتهانشجویانرایسیدنهینرحلهاید تلاشپیگیر ستمر اشتهاشند زیرا یشتر نها ر انشگاهز صفر روعینند تیروفلفبایلمانیا ر انشگاه را ییرند، پساید قتزیادیصرفرده طالعهزاد اشتهاشند تا عد ز ارغلتحصیلیترجموبیوند.<br /><span style="color: #000000;"><strong>رسایینشتهر ولتحصیل :strong>span><br /><strong><span style="color: #993366;">روسشترکررایشایزبانلمانی‌:span>strong><br />ستور زبانلمانی‌ ، رکفهومتن تمرینیان‌ ،فت نود زمایشگاه‌ ، تجزیه تحلیلستوریتن‌ ، تمریناژگان صطلاحات‌ ، ستور پیشرفته‌ ، صولتحقیق‌ .<br /><strong><span style="color: #993366;">روستخصصیرایشترجمی‌:span>strong><br />زبانناسیمگانی‌ ، ملهویسی قدماتنشاء ، ترجمهسادهز لمانی‌ ، زبانوم‌ (کزبانروپایی‌)، صولترجمه‌، بانیگارشارسی‌، نشا ، رآمدیر دبیات، ترجمهسادهز ارسی‌ ، ترجمهامهایداری ازرگانی‌ ، ررسیترجمهایتونسلامی‌ ، تلخیصتون‌ ، ترجمهپیشرفتهز ارسی‌ ، ترجمهتونعلومنسانی‌ ، ترجمهتونطبوعاتی‌ ، ررسیتطبیقیساختمانستور زبانارسی زبانلمانی‌.<br /><span style="color: #000000;"><strong>رایشزبان لمانی:strong>span><br />انشجویرایشزبان دبیاتلمانیپسز نکهکالمه‌، گارش رامر زبانلمانیا ر د همیدنزبان تواناییسخنفتن وشتننراگرفتتا دودیا تاریخلمانی‌، مایشنامه‌، عر مانلمانیشنا یود. مچنینا ساختار غوی صرف حو زبانلمانیشنا ده هطابقتنا زبانارسییپردازد هینیاس‌، ود نِ پایهیترجمهست‌. ر اقعانشجویزبان دبیاتلمانییروستعدد ا ترجمهیز شنا یردد ما تأکیدصلیینرایشر ویدبیاتست‌.<br /><strong><span style="color: #993366;">روستخصصیرایشزبانلمانی‌ :span>strong><br />زبانناسیمگانی‌، ملهویسی قدماتنشا، ترجمهسادهز لمانیهارسی‌، واندنتونساده‌ ، واندنتونپیشرفته‌، نشا، ترجمهپیشرفته‌، واندنا تفسیر، رآمدیر دبیات‌، تلخیصتون‌، ررسیند مایشنامه‌ ، زیدهیز دبیاتردمیهان‌، ررسیثار نثور، صولامهگاری‌ ، ترجمهتونسلامی‌، ررسی قد عر، سخنرانی حث‌ ، ررسیثار ترجمهدهز لمانیهارسی‌.<br /><strong><span style="color: #000000;">تواناییایازم‌ :span>strong><br />زبانلمانیکیز زبانایشکلنیا ست گر انشجو ا عشق علاقهنا طالعهکند، میتواند ر ینشتهوفقود؛ عنیانشجوییهشتهزبانلمانیا کنبعرآمد داند، ر هایتمیتواند ترجموبیود وننینانشجوییهلطالعه‌، تحقیق تفکر یست رسا ا هصورتوطیار اد ییرد ر هایتیز قطکدرکتحصیلیهستیورد.<br /><strong><span style="color: #000000;">وقعیتغلیر یران :span>strong><br />رصتایغلیزبانلمانیانند شتهزبانرانسهست‌.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">نبع:motaleat.sanjesh.orgspan>p> div>  div>
معرفی رشته زبان آلمانی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات