معرفی رشته مطالعات زنان - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته مطالعات زنان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته مطالعات زنان strong>div>,رشته مطالعات زنان, معرفی رشته مطالعات زنان, کارشناسی ارشد مطالعات زنان,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><strong>عرفی شته مطالعات زنانstrong>p> <p style="text-align: justify;">سخن ز زن ، سخن تازه ی یست. یگمان زآن زمان ه شر تکلم موخت ن ا ه سمت نر بشتاری سیل اد، ز زن ه عنوان کی ز رکان لقت اد موده ست.<br />دا نسان ا فرید ن ا ر و نس زن رد حسن تقویم مود ضرتش ه ود تبارک رستاد.ز ن زمان رکس ز ریچه ی ه زن گریست.و ا ر الب صف اه تا رحلة لوهیت تقدیس مود ه ستایشش پرداخت اه ... تقبیحش مود. ر عین ال سخن ز قوق زن میشه و ست را ه شان ز مری ست رو ذاشته ده ه نگ ی توجهی اغ غض ا ی مایاند اکی ز م نگاشتن ا نگاشتن ست.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>ه استی را اید ز قوق زن صحبت مود را ایدآن ا ه امعة انشگاهی سپرد ؟ را ر&nbsp; ین بین سلام ر صحبت ز زن قوق و تاْید ده نچنانکه سوره ی ستقل ز تاب حی ا ه ود ختصاص اده ست؟strong>span><br />وشبختانه ر یران سلامی ا هادینه دن نقلاب سلامی ه هبری مام احل ساسیت توجه یژة مام ه سائل زنان ا اهد وده یم.مام مینی ر فتار ر عمل ا هارت رایت صول وضوع قوق زنان صلاح هبود ضعیت نان ا زء ستراتژیهای ساسی نقلاب سلامی کی ز حورهای ازگشت ه سلام اب حمدی (ص) عرفی موده ند ین توجه توام ا ور ندیشی مام اعث د ه نقلاب سلامی مروز پرچمدار ظام رزشی قوقی سلام رای زنان ر قابل ظامهای رزشی سکولار ائیک شود. دون ک ستمرار نین رکتی ه مام غاز ر ن ودند مروزه دون پشتوانة افی علمی کادمیک مکان پذیر یست.<br />ر و هة خیر راکز انشگاهی هان اهد پدید مدن شد دید ا همیتی تحت عنوان مطالعات زنان وده ند. ین شته ه ه صورت یان شته ی ا پیوند وضوعی ا شته ای ختلف علوم نسان تأسیس شته سرعت رایشهای تعدد تئوریک اربردی افته ستردگی راوانی ه حاظ حتوایی اشته ست.<br /><span style="color: #df2a8f;"><strong><span style="font-size: 8pt;">شتة مطالعات زنان ر پی ین اور وده ست ه ر ثر رون تمادی اکمیت یدگاههای نفی تحجرانه سبت ه زنان ز بعاد وناگون نسانی ، انوادگی جتماعی جود حرومیتهای دی سبب ده ه مروزه ناچار رای صلاح ین عضل ه سئلة زن توجه اصی بذول ود شته مطالعات زنان ا دف تربیت ارشناسان، شاوران دیران صاحب ظر ر عرصه ای ختلف قتصادی،رهنگی جتماعی ه توانمندی رائة ریق ر سائل ربوط ه زنان ا اشته اشند توانند یدگاههای تعادل نسیتی ا ر لیة سطوح جرائی سیاستگذاری شور رائه نند شایش ابد.span>strong>span><br />ه مین نظور ر ساس أی صادره ز ر سیصد شتاد شمین لسة ورای عالی رنامه یزی ورخ 19/10/1378 رنامة موزشی ورة ارشناسی رشد شتة مطالعات زنان تصویب سید در سال 1380 رای ولین ار ر یران ، مزمان ر سه انشگاه تربیت درس ، علامه باطبائی (ه ) لزهراء (س) ا پیشگامی انشگاه تربیت درس ر و رایش قوق زن ر سلام زن انواده غاز ه ار مود ه ر ال اضر قط رایش قوق زنان ر سلام عال ست.<br />مچنین ورای رنامه یزی موزش عالی ر فتصد پنجاه شمین لسه ورخ 11/2/89 ود رنامه موزشی وره کتری شته مطالعات زنان رایش قوق زن ر سلام ا صوب مود.<br /><strong>هداف :strong><br /><span style="color: #df2a8f;">- عرفی اْ قش زن ر هان ستی ز ید اه سلامspan><br /><span style="color: #df2a8f;">- تربیت یروی نسانی تخصص رجهت موزش پژوهش ر مور زنانspan><br /><span style="color: #df2a8f;">- تربیت یروی نسانی هت سیاست ذاری طلوب ر سطوح رنامه یزی شورspan><br /><span style="color: #df2a8f;">- تقویت ینش علمی سبت ه سئلة زن هت صلاح گرشهای جتماعی رهنگیspan><br /><strong>قش شته :strong><br /><span style="color: #df2a8f;">- تربیت ارشناس ر مور زنان هت شاوره ر لیة سطوح جرایی شورspan><br /><span style="color: #df2a8f;">- تربیت ارشناس هت جرای رحهای ربوط ه زنان ر لیة سطوحspan><br /><span style="color: #df2a8f;">- تربیت ار ناس هت سیاستگذاری رنامه یزی ر مور انوانspan><br /><span style="color: #df2a8f;">- رح واضع لی ینش سلامی سبت ه زن ه صورت علمی ر سطح انشگاهی رای ولین ار ر یران هانspan><br />رنامه رسی قطع ارشناسی رشد مطالعات زنان ر بان اه 1387 پس ز ازنگری ای ازم توسط میته تخصصی نتخب عاون موزشی زیر علوم، تحقیقات ناوری ه تصویب ورای عالی رنامه یزی سید ه انشگاه ای بلاغ ردید ه شخصات ن ه رح یل ی اشد :<br /><strong>شخصات لی وره ارشناسی رشد مطالعات زنانstrong><br />مروزه قوق زن کی ز باحث ساسی ر جامع قوقی سیاسی هان حسوب ی ود. حران ویت زن انواده کی ز ویدادهای تلخی ست ه امعه نونی ا ه دت ورد سیب رار اده ست. ز نجا ه صیل ترین یازهای دمی ر رف انواده تامین ی ردد، سعادت سلامت امعه ه سلامت سعادت زن( سته لقت پرورش هنده نسانیت) ستگی ارد.p> <p style="text-align: justify;">توجه ه ایگاه زن انواده مر سیار همی رای مه وامع شری ست. ما وری ز عنویت لتزام خلاقی ها ردن رزشهای نسانی لاء اکمیت ندیشه ینی انونگذاری لهی، الش ذکور ا ا ن ست واجه موده ایگاه زن انواده ا گرگون ساخته ست. ذا پرداختن ه سایل باحث زنان انواده ر بنای علوم فید حکام قررات ین سلام مری روری ست.p> <p style="text-align: justify;">من ینکه شنایی ه باحث وز ظریه ای انشمندان، گاهی ورد یاز هت پاسخ ه سوالات بهات ازم ست. علاوه ر ین ه "قوق زن ر سلام" ر شورهای سلامی طرح ست، ر جامع علمی پژوهشی شورهای غیر سلامی یز ورد حث ررسی دی ست. ز ین و رورت ارد ین وضوع ورد توجه دی رار یرد بعاد ختلف ن ررسی ود.p> <p style="text-align: justify;">ر ین ساس ر ندیشمندان رباب تفکر ه یژه راکز موزش انشگاهی ازم ست ه ر هت تحکیم تثبیت نای انواده وشش موده ا ستمداد ز برگان ین عرصه هت تامین ین هداف رنامه یزی صحیحی ر پایه تفکرات ینی ویت لی رایه مایند. میته نتخب عاونت موزشی زارت علوم، تحقیقات ناوری پس ز اهها تلاش ار علمی شورت ا صاحبنظران انشگاهی وزوی هت تحقق هداف ذکور، رنامه موزشی وره ارشناسی رشد مطالعات زنان صوب 1378 زارت علوم، تحقیقات ناوری ا ورد ازنگری ا علام رایط ازم صوب رده ست رایط جرایی ن ا شخص موده ست.<br /><strong>رورت همیت ورهstrong><br />انواده ه عنوان همترین پایدارترین تشکل روه جتماعی قش سزایی ر امعه توسعه ن ارد. ناخت قیق قوق سولیتهای عضای انواده سلامی ه زن(ه عنوان مسر ادر) قش ساسی ر ن ارد، تا ر هت تربیت رنامه یزان سیاستگذاران ینده زمینه تقویت ایگاه زن انواده دمهایی رداشته ود. ذا ر میته نتخب ازنگری شته مطالعات زنان ر و رایش 1- زن انواده 2- قوق زن ر سلام ه تصویب سید.<br /><strong>هداف ورهstrong><br /><span style="color: #df2a8f;">-رک یدگاههای سلام رباره زن انواده ر پایه نابع صیل ر هت تبیین بانی ندیشه ینی رح ظام قوقی سلامspan><br /><span style="color: #df2a8f;">-فاع ز سلام ر رابر پرسشها بهات طرح رباره زن انواده ا ستناد ه نابع ینی علوم وزspan><br /><span style="color: #df2a8f;">- رتقا توسعه پژوهش ر سایل زن انواده ا طالعات عمیق سلامیspan><br /><span style="color: #df2a8f;">-قد ررسی ظریه ا کاتبspan><br /><span style="color: #df2a8f;">-تولید علم ومی ر وزه مطالعات زنان، رتقا ایگاه زنان انواده ر امعه ر ساس تعلیمات سلامیspan><br /><span style="color: #df2a8f;">-زمینه سازی رای تربیت ظریه پردازان ارشناسان تعهد هت سیاستگذاری طلوب ر سطوح ختلف رنامه یزی شورspan><br /><strong>ول وره ارشناسی رشد:strong><br />وره ارشناسی رشد اپیوسته مطالعات زنان پنج یمسال تحصیلی ست.<br /><strong>&nbsp;ول وره کتری:strong><br />ول ین وره هار سال ی اشد.<br /><strong>رایط رود ه وره ارشناسی رشد اپیوسته مطالعات زنان:strong><br />سانی ی توانند اوطلب رود ه وره ارشناسی رشد اپیوسته ین شته وند ه ارای رایط زیر اشند:<br />لف: پذیرفته دن ر متحان رودی صاحبه علمی<br />: ارا ودن واهی امه ارشناسی ز اخل شور ا عادل ن ز شورهای یگر ه تشخیص راجع صلاحیتدار ا عادل وزه.p> <p style="text-align: justify;">div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته مطالعات زنان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مطالعات زنان

معرفی رشته مطالعات زنان گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات