معرفی رشته کاردانی شیمی و پدافند جنگهای شیمیایی، میکروبی و هسته ای - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته کاردانی شیمی و پدافند جنگهای شیمیایی، میکروبی و هسته ای ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته اردانی یمی پدافند نگهای یمیایی، یکروبی سته ی strong>div>,معرفی رشته های دانشگاهی, معرفی رشته پدافند جنگهای شیمیایی, معرفی رشته کاردانی شیمی و پدافند جنگهای شیمیایی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>عرفی شته اردانی یمی پدافند نگهای یمیایی، یکروبی سته یstrong>span><br />دف ین شته تربیت اردان قابله ا نگای یمیایی،‌یکروبی ستهی ست ه سپاه پاسداران نقلاب سلامی رگانای ظامی ه جود نها یاز سیار ارند.ین شته ارای سه اخه یمیایی، یکروبی ستهی ست ارغلتحصیلان ن یتوانند ا سب هارتای ازم، ر زمینه پدافند نگای یمیایی، یکروبی، ستهی ر سازمانای زمی یگر رگانای رتبط عالیت مایند.<br /><strong>رسای ین شته ر ول تحصیل :strong><br /><span style="color: #ff0000;">روس ظامی:span><br />تاکتیک نگفزار، دیریت رماندهی، یینامها سازمان، رتباط خابرات<br /><span style="color: #ff0000;">روس پایه:span><br />واشناسی، یمی عمومی، یمی عمومی عملی، یزیک عمومی،‌زیستناسی عمومی، صول نگهای یمیایی، یکروبی ستهی، وانشناسی مداد ه صدومین یمیایی، یکروبی، ستهی ، ناخت فاظت نفرادی معی یمیایی ، یکروبی، ستهی ، یاضیات پایه، قدمات مار.<br /><span style="color: #ff0000;">روس تخصصی اخه یمیایی:span><br />فاظت زمایشگاهی، یمی لی عملی، یمی تجزیه عملی، یمی لی، یمی عدنی،‌ یمی تجزیه، یوشیمی، عوامل یمیایی نگی،‌ تأثیر عوامل یمیایی ر حیطزیست، کانیزم تأثیر عوامل یمیایی نگی ر وی وجودات زنده، ناسایی عوامل یمیایی نگی (شکار سازی) ، نبارداری مل قل فاظت ز واد یمیایی، ناخت فعلودگی عوامل یمیایی، انور ر نطقه لوده.<br /><span style="color: #ff0000;">روس تخصصی اخه یکروبی:span><br />فاظت زمایشگاه یکروبی، یکروبیولوژی عمومی، اهای نتقال، اکتریناسی زمی، ارچناسی زمی، یروسناسی زمی، تکاختهای زمی، یوشیمی، عملیات نثیسازی، فاظت معی، صول رماندهی پدافند، صول حوه اربرد نگفزارهای یکروبی، انور یکروبی، یمونولوژی.<br /><span style="color: #ff0000;">روس تخصصی اخه ستهی:span><br />فاظت ، یاضیات ابردی، یزیک پایه، یزیک دید، یزیک ستهی، عوامل ستهی، تأثیرات ستهی، عملیات نثیسازی، فاظت ثار شعه ر حیط،‌فاظت معی، صول رمانده پدافند ستهی،‌ شکارسازی، ‌انور.<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><span style="color: #808080;">نبع:motaleat.sanjesh.orgspan>p> div>  div>
معرفی رشته کاردانی شیمی و پدافند جنگهای شیمیایی، میکروبی و هسته ای گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات