معرفی رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته تکنولوژی اشینهای شاورزی strong>div>,رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی, ماشین‌آلات کشاورزی, ماشین‌هاو تجهیزات کشاورزی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><strong>عرفی شته تکنولوژی اشینهای شاورزیstrong><br />تسطیح تهیه زمین، اشت، رداشت گهداری حصولات زراعی اغی امی یازمند ه اشینلات ختلف تعددی ست ه اربرد نها یروی نسانی اهر ارآیی ا یواهد.p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;p> <p style="text-align: justify;">ین یروی نسانی،‌ لاء وجود ر ین زارعین هندسین اشینای شاورزی ا پر یند. ارغلتحصیلان ین شته یتوانند ر زارت هاد شاورزی،‌ راکز دمات شاورزی وستایی عشایری، رکتای شت صنعت احدهای تولیدی شاورزی عالیت مایند.p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>رسای ین شته ر ول تحصیل:strong><br /><span style="color: #ff0000;">روس پایه:span><br />سم نی، یاهناسی عمومی، یاضیات، یزیک لکتریستیه غناطیسp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">روس صلی:span><br />زراعت عمومی، اغبانی عمومی، اکشناسی عمومی، وشای بیاری، قدمات ترویج موزش شاورزی، سـّحی قشهرداری، عملیات شاورزیp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">روس تخصصی:span><br />تکنولوژی وتور، ناخت اربرد تراکتور، اشینای تسطیح راضی، اشینای اکرزی، اشینای اشت اشت، اشینای رداشت، اشینای تجهیزات ابت زراعی، عملیات ارگاهی،‌ سرویس تعمیر تراکتور ماشینای شاورزیp> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">نبع:motaleat.sanjesh.orgspan>p> div>  div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تکنولوژی گانف , تسطيح القبر

معرفی رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات