معرفی رشته ایمنی شناسی (ایمونولوژی) - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معرفی رشته ایمنی شناسی (ایمونولوژی) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>عرفی شته ایمنی شناسی (یمونولوژی) strong>div>,رشته ایمنی شناسی, رشته ایمونولوژی, معرفی رشته ایمونولوژی,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلیdiv> p> <p style="text-align: justify;"><strong>عرفی شته ایمنی شناسی (یمونولوژی)strong><br /><span style="font-size: 8pt;"><strong>شته ایمنی شناسی -strong>span>خاطر پیشرفت ای زیاد ر ند هه خیر ر زمینه ایمنی شناسی (Immunology) نبوه انش طلاعات ظری عملی ه ر ین شته علمی راهم ردیده ست، علم ایمنی شناسی عنوان ک شته علمی جزا ستقل ز سایر علوم پایه ناخته ده ست ر کثر انشگاههای عتبر نیا وره ای موزشی ه نتهی ه انشنامه ای علمی ر سطح ارشناسی رشد الاتر ی ود ایر ردیده ست.p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;p> <p style="text-align: justify;">ر یران یز ه نظور تأمین یروی نسانی عالم تعهد ر شته ایمنی شناسی نجام دمات تشخیص زمایشگاهی یماریها ستیابی ه اههای تحقیق تتبع ر ین علم یل ه ودکفائی علمی، ور ارشناسی رشد ایمنی شناسی ر انشگاههای اجد رایط ایر ی ردد.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #800080;"><strong>تعریف دف:strong>span><br />ین وره کی ز وره ای موزشی علوم پایه ر روه پزشکی ر قطع ارشناسی رشد ست دف ن تربیت فراد ر سطح ارشناسی رشد (وق یسانس) رای نتقال موزش طلاعات علومات ایمنی شناسی عملی ه یگران ا ستفاده ز وشهای فتاری زمایشگاهی سب توانائی ر تفسیر تعریف قیق ز پدیده ا اکنشهای یمونولوژی ست.p> <p style="text-align: justify;">مچنین ر ین شته انشجویان ر زمینه تکنیکهای ختلف یمونولوژی ه ر تشخیص یماریها کار یود موزش افی ی ینند تا توانند ر تشخیص زمایشگاهی یماریها ر راکز پزشکی، موزشی پژوهشی دمت مایند ا وش ای ظری عملی تحقیق شنا ی ردند تا توانند ا ستفاده ز انش ود ر جرای پروژه ای تحقیقاتی مکاری مایند.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #800080;"><strong>ول وره شته ایمنی شناسی (یمونولوژی) :strong>span><br />ول توسط وره ارشناسی رشد اپیوسته ایمنی شناسی ۲ سال ست انشجویان ایستی وضوع تحقیقات ربوط ه پایان امه تحصیلی ود ا داکثر تا پایان سال ول تحصیلی شخص مایند. ا قررات ئین امه ای موزشی وره ای ارشناسی رشد اپیوسته رای ین وره یز جرا ی ردد.p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #800080;">احدهای رسی شته ایمنی شناسی (یمونولوژی):span>strong><br />تعداد احدهای ین وره ۳۲ احد ی اشد ر صورت زوم انشجو علاوه ر ین احدها، اید رحسب یاز ا ظر ساتید روه ر هارچوب صوب ورای عالی رنامه یزی، قدمتاً رخی ا تمام احدهای روس مبود ا برانی ندرج ر ین رنامه ا گذراند.<br />- روس لزامی ۲۳ احد<br />- روس ختیاری ۲ احد<br />- پایان امه احدp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #800080;"><strong>قش توانایی:strong>span><br />انشجویانی ه ین وره ارشناسی رشد ا ا وفقیت ه پایان ی سانند ر زمایشگاههای راکز رمانی هداشتی ر مر تشخیص زمایشگاهی یماریهای عفونی غیرعفونی دمت واهند ود ی توانند پروژه ای تحقیقاتی ا ه جراء گذرانند، علاوه ر ن ارغ لتحصیلان ارشناسی رشد ایمنی شناسی ی توانند رصورت اشتن صلاحیتهای ازم موزش عملی (زمایشگاهی) ایمنی شناسی ا ر انشگاهها راکز موزش عالی یگر عهده ار وند.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #800080;"><strong>رورت همیت شته ایمنی شناسی (یمونولوژی) :strong>span><br />لفیاز امعه ه یروی نسانی موزش یده ر زمینه ایمنی شناسی تا توانند تشخیص زمایشگاهی یماریها ا تا نجا ه ربوط ه سنجش رزیابی تغیرهای سلولی لکولی سیستم یمنی دن ی ردد ا قت ازم ستاندارد طلوب عهده ار وند.p> <p style="text-align: justify;"><br />یاز امعه ر پزشکی امعه گر ه فراد ا تحصیلات عالی ر شته ایمنی شناسی رای سائل ربوط ه پیشگیری ز یماریها ا اکسیناسیون، رزیابی اکسیناسیون صونیت، تحقیق ر ارآئی اکسن ای دید، تولید ساخت اکسن ا، نتی ن ا، نتی سرمها، نتی ادیهای نوکلونال سایر رآورده ای یمونولوژیک.p> <p style="text-align: justify;"><br />نجام دمات پژوهشی ر راکز انشگاهها ؤسسات راکز تحقیقاتی موزش یمونولوژی عملی (زمایشگاهی) ه انشجویان ر انشگاهها راکز موزش عالی ر صورت اشتن رایط ازم.p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #800080;"><strong>زمون ارشناسی رشد:strong>span><br /><span style="font-size: 8pt;"><strong>روس متحانی رایب:strong>span><br />- ایمنی شناسی عمومی (۳)<br />۲-یوشیمی (۲)<br />۳-یکروب ناسی ()<br />-زیست شناسی سلولی مولکولی (۲)<br />۵- زبان عمومی (۲)p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #800080;"><strong>دارک تحصیلی ورد پذیرش:strong>span><br />ارشناسی شته ای: علوم زمایشگاهی، زیست شناسی ( رایشهای انوری، سلولی ولکولی، یکروبیولوژی، عمومی نتیک) ایمنی شناسی، اکتری ناسی، یوشیمی، یکروب ناسی، یزیولوژی، گل ناسی، ویروس شناسیdiv>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معرفی رشته ایمنی شناسی (ایمونولوژی) شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ایمونولوژی چیست؟ , ایمنی شناسی

معرفی رشته ایمنی شناسی (ایمونولوژی) گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات