آشنایی با تابلوهای دیجیتال تبلیغات - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آشنایی با تابلوهای دیجیتال تبلیغات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span>شنایی ا تابلوهای یجیتال <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تبلیغاتa>a>span>span>strong>p> <p style="text-align: justify;"><strong>strong><br />قدر رباره تابلوهای یجیتال ه ر <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تبلیغاتa>a> ورد ستفاده رار ییرند؛ طلاعات ارید؟<br />صلیترین قطه وت تابلوهای یجیتال ه ر <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تبلیغاتa>a> ورد ستفاده رار ی‌‌یرند،ینست ه ی‌‌توانند پیاما ا ه سرعت رحسب رایط تغییر هند ه عبارت هتر، پیاما ا ا رایط وری، نطباق هند.<br />▪ زایای تابلوهای یجیتالی ا ی‌‌توان ه رح زیر هرست رد:p> <p style="text-align: justify;"> p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>شنایی ا تابلوهای یجیتال تبلیغات strong>div>تابلوهای تبلیغاتی,بیلبورد,تبلیغات بصریp> <p style="text-align: justify;"><br />- تبلیغات پیاما ی‌‌توانند ه سرعت تغییر نند شتریان ه ین ترتیب ی‌‌توانند ر عرض تبلیغات دید، رتبط نعطف رار یرند.<br /><br />- تبلیغات ختلف ی‌‌توانند ه سرعت ه وز وند، ی‌‌نه یازی ه زینه یزیکی ر بال تغییر تبلیغ اشد.<br />- اربرد صلی تابلوهای تبلیغاتی بکه یجیتال (DSNS) ر عرصه تبلیغات ر قطه رید ست. ر نین قاطی تبلیغاتنندگان یاز ه ین ارند ه الاها دماتشان ه رزی پیوسته عرفی ود.<br /><br />- نعطاف بکهای تابلوهای یجیتال اعث ی‌‌ود تا تبلیغات سبت ه شتریان ختلف ز ساسیت ازم رخوردار اشد. ه عنوان ثال ا تکا ه ین بکه ی‌‌توان زمان ورد ظر شتری ا رای رید ر ظر رفت. تابلوهای تبلیغاتی پلاسما ا LED ر راکز وچک زرگ رید ه لوغ م ستند، صب ی‌‌ود ر ضاهای داری روشگاها ه ونهی رار ی‌‌یرند تا زنان سن ر ول وز، دیران وان نگام اهار ۳ تا ۹ سالها م ز ساعت هار عدازظهر ه عد ا نا واجه وند.<br /><br />- نافع تابلوهای تبلیغاتی بکهی یجیتال راتر ز تبلیغات وده ی‌‌تواند ه عنوان ک بزار موزش ر حل ار م عمل ند، ه ونهی ه م ارکنان م شتریان توانند ز ویدادهای ر ال قوع ر روشگاه بردار وند م رضاً دانند رید ود ا ز ه کانی نبال نند ا دامیک ز اهای روج ز راکز رید لوتتر ست.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">● تجارب شورهای وناگونspan><br />ر مریکا ر سیر ستفاده ز تابلوهای تبلیغاتی بکهی یجیتال شکلاتی روز رده ست. نوز دلای الی ستفاده ز ین بکها ر مریکا امشخص انده سی می‌‌اند سرمایهذاری ر وزه ارکنان تجهیزات ر ین زمینه، ه قت ه ار ی‌‌شیند. رکتایی ه ر ین عرصه ارد عمل دهند، ست ه سرمایهذاریای سنگینی زدهند. هتر ست بتدا ر ین زمینه تحقیق رد نگاه ه حل قابت کر رد. ه میزهی ز تکنولوژیا توجه نید، را ه ارشناسان پیشینی ی‌‌نند ترکیبی ز تابلوهای تبلیغاتی ا پیامای تحرک ابت ی‌‌تواند واب دهد.<br />ر روپا یز ندین پژوهش رای رزیابی یزان تأثیر تابلوهای یجیتال نجام ده ست. ین پژوهشا عمدتاً ر ین وضوع تمرکز اشته ست ه ه یزان ز فزایش روشا ر تیجه ستفاده ز تبلیغات رای حصولات دمات ر وی نین تابلوهایی وده ست.<br /><br />تیجه ک تحقیق ه ر وی ک بکه تبلیغات تلویزیونی ر روشگاه ASDA صورت رفت (عبه سوپرمارکت وال مارت نگلیس) اکی ز ین ود ه و روشگاه ه ز ین بکه تبلیغی ستفاده ی‌‌ردند، ازده رصد فزایش روش اشتند.<br />زمونای یگری م ر ین اره ه عمل مده ست. ر سال ۲۰۰۴ تیجه ک تحقیق ر ک روشگاه نگلیس شان اد ه حصولات اصی تی تا ۵ رصد فزایش روش اشتهند.<br /><br />تحقیق یگری م ه ر سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ ر ۸۲ روشگاه COMPUSA ه عمل مد، شان اد یانگین روش الاهای ورد تبلیغ ۲۹ رصد فزایش اشته ست.<br /><br />ارشناسان ین صنعت عتقدند گرچه فزایش روشا ر وقعیتای تفاوت، ا کدیگر رق اشته ست، ما داقل یانگین ین۰ تا ۲۰ رصد وده ست ین مر ر کانایی خ اده ست ه ز تابلوهای تبلیغاتی بکهی یجیتال ستفاده ی‌‌ردهند.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">● تجهیزاتتابلوهای تبلیغاتی بکهی یجیتالspan><br />رای اهندازی تابلوهای تبلیغاتی بکهی یجیتال ه ه یزهایی یاز جود ارد؟<br />پاسخ ین ست: ه سیستمای مایش ند سانهی لکترونیک ابل ار ا بکه یز ه رمفزارهای دیریت حتوا ه ابلیت ه وزسازی حتوا ز اه ور ا اشته اشند. حتوای یجیتال ر ین بکها ز ک سرور رکزی دایت ی‌‌ود ر ول ینترنت رکت ی‌‌ند.<br /><br />ر ال اضر صفحات مایش LCD پلاسما رای تبلیغات اخلی صفحات مایش LED م رای تبلیغات یرون ز انه، ز حبوبیت رخوردارند. رای تابلوهای تبلیغات بکهی یجیتال ز رمفزارهای مساز ا سایر اهلا ستفاده ی‌‌ود ه ین ترتیب تبلیغاتهندگان ی‌‌توانند حتوای ورد ظر ود ا ز ریق بکه دایت نند.<br /><br />ترجمه تلخیص: کتر ونس کرخواه<br />پایگاه بری نر یرانp>
آشنایی با تابلوهای دیجیتال تبلیغات گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات