مدیریت بهره‌وری و ارتقای کیفیت زندگی شغلی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مدیریت بهره‌وری و ارتقای کیفیت زندگی شغلی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p>دف ز شد توسعه قتصادی جتماعی ر ر شوری، راهم ساختن فاه سمانی عنوی <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">راa> ردم ن شور ز ریق رضای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">واستهa>ا تأمین یازهای نهاست.p> <p>p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>دیریت هرهری رتقای یفیت زندگی غلی strong>div>مدیریت,صنعت,زندگیp> <p style="text-align: justify;">شد توسعه قتصادی شورها غلب ا عیارهایی ظیر رآمد لی رآمد سرانه سنجیده ندازهیری یود. وانعی ا ه ر سر اه شد قتصادی رار ارند یتوان ه و خش ساسی، حدودیت عرضه فزایش وزافزون تقاضا، تقسیم رد.<br /><br /> <br /><br />یزان تقاضا رای الاا دمات ه علت فزایش معیت فزایش سطح نتظارها توقعای ردم هور سرساموری و ه زونی ست. رای فزایش تولید پاسخگویی ه یازهای وزافزون شر پرکردن کاف ین عرضه تقاضا سه اه ل جود ارد:<br /><br />-توسعه یزیکی نابع (سرمایه)<br /><br />۲- اهش صرف<br /><br />۳-فزایش هرهری<br /><br />هرهری ا فزایش ایمی ستمر سبت یاضی ین تایج ه ست مده ه نابع ه ار فته، یویند. ر اقع تحقق دفای سازمان تولید داکثر الاا دمات ا داقل صرف نابع نسانی ادی ز ریق هبود یوهای دیریت ناوری ست. انشمندان ارشناسان قتصادی ابت ردهند ه اهلای ول وم اهلایی م تأثیر، حدود شوار ست، رعکس، اهل سوم عنی فزایش هرهری اهلی سریع، طمئن، ؤثر اطع ست.<br /><br />ال اید فت ار گونه صورت گیرد تا هترین تیجه ز ن اصل ود؟ دون ک، شارکت ر تخاذ تصمیمات ر حیط ار ر فزایش ازدهی ردی یز ضایت خصی، ؤثر ست ما سأله ن ست ه ر ورد ر اری یا ین وضوع مکانپذیر واهد ود. اید توجه اشت ه ولا‌ً فرادی ه ارشان ا وست ارند ز نجام ن ذت یرند، هور عمول ز ظر یفی، حصول هتری رایه ینند ازده ارشان طلوب ست. علاه ه ار ذت ز نجام ن ابسته ه عوامل تعدد یگری ز مله وع ار، حیط ار، عوامل جتماعی غیره ست.<br /><br />رزشای جتماعی رهنگی ه دفای ک امعه ا تعیین ینند، ر حوه مکاری فراد داره مور ؤثرند. حققان پژوهشگران ر ین مر تفاق ظر ارند ه رای فزایش سطح هرهری عامل ا علت یژهی ا میتوان رایه رد، لکه رتقای هرهری علول ترکیبی ز عوامل وناگون ست. رایط اص قلیمی، تکا ه شاورزی سنتی، ساخت افت رهنگی امعه، اورها عتقادات جتماعی، ظام اکم جتماعی، سیاسی قتصادی، نگ شمکشای اخلی ر رخی شورها، اعث تفاوت ر یزان هرهری ر شورهای ختلف ست. مچنین ر پارهی وارد، ختلا شورها ا ز ظر یزان هرهری یتوان علول رایط ازرگانی گونگی وابط قتصادی ینلمللی ن شورها انست.<br /><br />ین قاله من تعریف هرهری یفیت زندگی غلی رتباط ین نها، ه یان هداف رنامهای ربوط ر ین زمینه یپردازد عوامل لیدی تأثیرگذار ر یفیت زندگی غلی ا توضیح یهد، مچنین رخصوص وانعی ه وجب یود رنامهای یفیت زندگی غلی تأثیری ر فزایش ارآیی هرهری داشته اشد ا ن ا اهش هد طالبی یان یود. ز رفی، ابطه ین یفیت زندگی غلی تأثیر ن ر فزایش هرهری ورد ررسی تحلیل رار ییرد. سپس تیجهیری پیشنهادهای ازم رایه یود.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">هرهری یست؟span><br /><br />اید هور سمی دی، خستین ار غت «هرهری» ر قالهی توسط ردی ه ام ویزنی ر سال ۷۶۶ یلای ه ار رده د. ر سال ۸۸۳ ردی ه ام یتر هرهری ا دینونه تعریف رد: «درت توانایی تولید ردن» ه ر اقع ر ینجا هرهری، شتیاق ه تولید ا یان یند. ر سال ۹۵۰ سازمان مکاری قتصادی روپایی تعریف املتری ز هرهری ه ین رح رایه اد: «هرهری ارجسمت ستاده ه کی ز عوامل تولید ست». دین ترتیب یتوان ز هرهری سرمایه، هرهری سرمایهذاری، هرری واد ام یروی نسانی، سته ه ینکه ستاده ر رتباط ا دامیک ز عوامل تولید اشد، ام رد. سازمان ینلمللی ار عتقد ست ه حصولات ختلف ا دغام هار عامل صلی تولید یوند. ین هار عامل عبارتند ز: زمین، سرمایه، ار سازماندهی. سبت ترکیب ین عوامل ر حصولات، عیاری رای سنجش هرهری ست.<br /><br />ژانس هرهری روپا، هرهری ا ه رق زیر طرح یسازد:<br /><br />- هرهری رجه ستفاده ؤثر ز ر ک ز عوامل تولید ست.<br /><br />۲- هرهری ر رجه ول، ک یدگاه کری ست ه مواره سعی ارد، نچه ا ر ال اضر وجود ست، هبود خشد. هرهری بتنی ر ین عقیده ست ه نسان یتواند ارها ظایفش ا ر وز هتر ا خذ تایج رتر ز وز پیش (هبود ستمره نجام ساند.<br /><br />ا توجه ه ررسی تعاریف الایتوان تیجه رفت: دف ز هرهری عبارت ست ز: ستفاده هینه ز نابع ادی، یروی نسانی، تسهیلات غیره ه وش علمی، اهش زینهای تولید، سترش ازارها، فزایش شتغال وشش رای فزایش ستمزدهای اقعی هبود عیارهای زندگی، هوری ه ه سود ارگر، ارمند، دیریت عموم صرفنندگان اشد.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">تعاریف دید هرهری:span><br /><br />رزش فزوده حصول هایی سبت ه سرمایهذاری تولید ست. هرهری یفیت رتر ست ه زینهای سرمایهذاری ا اهش اده اشد. هرهری قط عیارهای قتصادی الی یست لکه یدگاهی ست ه عالیتا ا وشمند یند. هرهری هور زوم ه عنی ار یشتر یست لکه لوگیری ز عالیتای ادرست یهوده ست. هرهری عبارت ست ز جموع ارآیی ثربخشی. هرهری عبارت ست ز ضایت شتری ز یفیت الا دمات.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">تعریف اهوی یفیت زندگی غلیspan><br /><br />یفیت زندگی غلی ا یتوان ر و فهوم تعریف رد:<br /><br />- تعریف عینی ز یفیت زندگی غلی ه عبارت ست ز جموعهی ز رایط اقعی ار حیط ار ر ک سازمان، انند یزان قوق زایا، مکانات فاهی، هداشت یمنی، شارکت ر تصمیمیری، موکراسی سرپرستی، تنوع غنی ودن شاغل ...<br /><br />۲- تعریف هنی ز یفیت زندگی غلی، عبارت ست ز تصور رز تلقی فراد ز یفیت زندگی هور خص. ه تعبیر یگر، یفیت زندگی رای ر رد ا روهی ز فراد ا رهنگ رز تلقی شابه، یژگی اص ود ا ارد.<br /><br />ر ک تعریف لی یتوان فت یفیت زندگی غلی ه عنی تصورات هنی دراک ر رداشتای ارکنان ک سازمان ست ه طلوبیت یزیکی وانی حیط ار ود ا ر ن سازمان ارند.<br /><br />«نتونی ابینز» یوید، هن ا ایگاهی ست ه هنم ا ه هشت هشت ا ه هنم تبدیل یسازد. ا توجه ه ینکه ر رهنگای ختلف وناگون تصورات هنی رک رداشت فراد ر وامع شورهای ختلف رباره زندگی ار تفاوت ست، نابراین اخصای ندازهیری یفیت زندگی یز تفاوت واهد ود. ا جود تمایز ر دراکا رداشتا ز یفیت زندگی غلی، ر وامع ختلف، تحقیقات نجام ده، شان یهد ه عضی ز اخصا ر غلب وامع، شترک ستند. ز مله اخصای شترک ه ر غلب وارد ه ن شاره یود عبارتند ز: قوق زایا، دمات رمانی، دمات فاهی، یمه ازنشستگی واردی ز ین بیل ه در سلم ین عوامل خشی ز یفیت زندگی غلی ا تشکیل یهد ما یتوان فت، خش عمده ساس یفیت زندگی غلی ه رداشتای هنی وانی ا ز حیط اریان ربوط یود. ین مر عواملی ز مله تناسب غل اغل، تناسب وحیه فراد ا رهنگ سازمان، هرهر ودن ود ا فید حساس ردن ر حیط ار ا ر رمییرد.<br /><br />حیط ار ر صورتی ارای یفیت ست ه ر ن فراد ه عنوان عضو صلی سازمان ه ساب یند، ر سازمان رصت ادگیری اشته اشند، توانند سیر توسعه غلی ا ی نند رصت پیشرفت اشته اشند. مچنین رایط حیط اعث پرورش شد توانایی فراد ود ر ن ارها ه وبی نجام پذیرد.<br /><br />اخصای یگری ه یفیت الا حیط ار تلقی یوند، عبارتند ز: حیطی ه ر ن ارکنان ر ل سایل تصمیمیری شارکت اشته اشند، ر طلاعات سهیم وده ورد رزیابی سازنده رار یرند، ارای وحیه ار ستهمعی مکاری اشند ر هایت ینکه ارها ا الش مراه باشد ز منیت افی رخوردار اش<br /><br />ا توجه ه نچه فته د، یتوان ظهار رد ه تأکید ر عوامل لموس عینی زندگی ر حیط ار، ین ظریه ا تقویت یند ه فزایش ین عوامل، هرهری نابع نسانی ا فزایش یه<br /><br />دونک جود عوامل فاهی تأمین عیشت، تا د زیادی سایش کر رامش یال ارکنان ر سازمان ا تأمین یند ا ه عبارت یگر، وجب ضایت غلی ارکنان یود ما یا ر هایت ه فزایش هرهری نابع نسانی نجر واهد د؟ نسان وجودی پیچیده ا تواناییای ینتها ست ه ز وه ه عل رآوردن ین تواناییا ز اه طالعه وان، اورها رزشای و، یش ز طالعه یژگیای یزیکیش، ا ا ر رقراری رتباط ین هرهری یفیت زندگی غلی اهنمایی<br /><br /><span style="color: #ff0000;">تعریف عملیاتی یفیت زندگی غلی:span><br /><br />صطلا یفیت زندگی غلی (Quality work life) ر سالای خیر واج زیادی اشته ست داقل سه ستفاده ایج ز ین صطلا جود ارد. ول ینکه QWL شاره ه جموعهی ز تایج رای ارکنان ظیر ضایتمندی غلی، رصتای شد وانناختی، منیت غلی، وابط ناسب ارفرما، ارکنان یزان پایین وادث ارد. اید ین ایعترین ستفاده ز ین صطلا اشد،QWL مچنین ه جموعهی ز ارها ا عملکردهای سازمانی ظیر دیریت شارکتی، غنیسازی غلی، سیستم پرداختی ه عملکرد وب ا تشویق یند، تضمین غلی رایط اری طمئن شاره ارد. الارهQWL غلب ه ک وع رنامه تغییر سازمانی شاره ارد. ر ین ابطه رنامهایQWL مکن ست ه عنوان اهبرد دیریت نابع نسانی ه عملکردهای QWL ابرای هبود رنامهای ن هبود یزان ارآیی سازمانی ظیر هرهری یفیت ه ار یرد، ر ظر رفته ود.تصویر ماره ک رتباط عانی تفاوت QWL ا شان یهد.<br /><br />رنامهایQWL ارچوبی ا رای ماهنگی، یجاد، قا ا دامه هبود عملکردها فزایش ارآیی سازمانی راهم یورد. ین رنامها امل جموعهی ز هدافی وده ه ر صدد ست ه ن ست پیدا ند جموعهی ز صول رزشایی ه ایل ست تمام عالیتا ا نترل ند. رای نجام ین رنامها، اهبردها مچنین جموعهی ز نابع ه رای جرای اهبردهای ادشده ر سازمان ختصاص اده ده، ورد یاز ست.<br /><br />رنامهایQWL ارچوبی ا رای ماهنگی، یجاد، قا ا دامه هبود عملکردها فزایش ارآیی سازمانی راهم یورد. ین رنامها امل جموعهی ز هدافی وده ه ر صدد ست ه ن ست پیدا ند جموعهی ز صول رزشایی ه ایل ست تمام عالیتا ا نترل ند. رای نجام ین رنامها، اهبردها مچنین جموعهی ز نابع ه رای جرای اهبردهای ادشده ر سازمان ختصاص اده ده، ورد یاز ست.<br /><br />راساس صول اهبردهای رنامه یفیت زندگی غلی، عملیاتی ا یز یتوان ر سازمان ه عنوان سیله رای یل ه هداف ن ر ظر رفت. ر ند عملیات ورد ستفاده ر رنامهای ختلف یفیت زندگی غلی تنوع ستند ما ر رگیرنده یوهای تصمیمیری شارکتی رای یجاد مکاری ر یان روهایی ظیر میتها، تحادیها، دیران ... ستند.<br /><br />یوهایی رای سازمان ادن ار تغییر رایط اری ظیر رنامهای غنیسازی غلی، ستفاده ز روهای اری ستقل، یجاد رنامهایی ا ابلیت نعطاف زمانی یجاد میتهای منیت ارگران م ز همیت اصی رخوردار ست. عملیات یگرQWL امل یوهایی رای دارهردن نابع نسانی ظیر ستفاده ز رنامهای تقسیم سود رکت ه سوی تقلیل یروی ار قوق ر ا پرداخت بتنی ر هارت، زینش بتنی ر ظام ایستگی، یجاد ق تقدم ر بات ستخدام، سرمایهذاری زیاد ر موزش سایل قتصادی زوم رقراری رتباطات ر سازمان ست. ر عوض، یجاد عملیات QWL اید ا تغییر کل پویاییسازمانی غاز ود. گر وفقیت میز اشد، عملیات دید ا یجاد رصتای یشتر رای رآورده ساختن یازهای ارکنان توسعه رفیتا ا ستعدادهایشان ر ین ار غاز یود نجر ه ل ؤثرتر شکلات، عملیات ؤثرتر ر هایت یروی ار تواناتر ر سازمان یود.<br /><br />تأسفانه، رنامهایQWL میشه نجر ه قتباس ا پذیرش عملیات QWL میود. هور ثال، ر سیاری وارد مایت اکافی دیریت ز QWL یتواند نجر ه رنامهی ود ه ر عمل ه جرا ر میید. همین حو، عملیاتQWL مواره نجر ه هبود تایجQWL ارآیی سازمانی میود. رای ثال، اهی وقات عملیات دید، دون مادگی ازم موزش افی ه جرا ر یید تایج نفی ز ن رفته یود. الاره، رخی سازمانا دون وشن ودن هداف، صول اهبردهایی ه اید ز ن ستفاده نند، تلا ر جرای عملیات QWL ارند ر تیجه غلب ر یابند ه رنامه QWL وفقیت تأثیر متری ارد.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">قاصد همیت هرهری:span><br /><br />رکتا دیران مواره ر پایه سوددهی رزیابی یوند. نابراین اهای فزایش هرری مواره ورد علاه مگان ست. فزایش هرهری ز ین حاظ هم ه مار یید ه ا اهش هرهری، سطح زندگی ردم یز اهش یابد، فزون ر ن گر مین وند دامه ابد، سل نونی زندگی دتری سبت ه سل پیشین واهد اشت. وتاهسخن یتوان فت، توجه ه یفیت زندگی غلی هرهری هور عمول عنی تأکید ر وشایی ه سازمان ا گرگون تحول یند تا ضایت غلی هرهری ارکنان ا فزایش هد، خالت ر ار عملکرد نها ا زونی خشد شار عصبی، ترک دمت غیبت ا اهش ی هد.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">هداف رنامهای یفیت زندگی غلی:span><br /><br />توجهی ه کنون ه یفیت زندگی غلی یود، ازتابی ست ز همیتی ه مگان رای ن ایل ستند.<br /><br />ارکنان یواهند تا ر پیامدهای قتصادی غیراقتصادی ارشان، تغییراتی اده ود. ماری ز گاهان ر ین اورند ه کود هرهری اهش یفیت حصول ر رخی ز سازمانا اشی ز استیای یفیت زندگی غلی تغییراتی ست ه ر علاهندیا جحانای ارکنان پدید یید. ارکنان یواهند ر ارشان ظارت خالت یشتر اشته اشند. نان یل دارند انند ک هره ر ک سیستم ه ساب یایند. نگامیه ا ارکنان ا حترام فتار ود توانند ندیشه ود ا یان نند ر تصمیمیریا شارکت اشته اشند، اکنشای ناسبتری ز ود شان واهند اد. نابراین دف ولیه رنامهای یفیت زندگی غلی، یجاد سازمانایی ست ه م ر رایه رنامها دماتی ه رزش ن ه سیله امعه تعیین یود، ؤثرتر اشد م زمینهی پاداشهندهتر رای ارکنان ه جود ورد.<br /><br />ر کثر وارد رنامهای یفیت زندگی غلی ا ین ندیشه روع یود ه هبران سازمانی عتقدند یتوانند تغییراتی ر حوه عالیت سازمانایشان ه جود ورند تا ر تیجه ن، نرژی لایت عضای سازمان ا رای رآورده ساختن هداف سازمانی هتر سیج نند ر عین ال اعث وند سازمان کانی البتر ضایتندانهتر رای ار اشد. رنامهایQWL سیلهی ا رای ناسایی جرای ین تغییرات ه جود یورد.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">تأثیر تقابل هرهری یفیت زندگی غلی :span><br /><br />ا توجه ه تعاریفی ه ز هرهری یفیت زندگی غلی رایه د، تأکید ر عوامل لموس عینی زندگی ر حیط ار ین ظریه ا تقویت یند ه فزایش ین عوامل، هرهری نابع نسانی ا فزایش یهد. حساس فید، ارآ ؤثر ودن ر ک حیط اری، خش همی ز یفیت زندگی غلی ست.<br /><br />ر مودار ک لاظه یود ه فزایش هرهری حساس فید ودن ه ود کی ز یازهای نسانی ست عامل همی ر فزایش یفیت زندگی غلی ست. ابطه و سویه هرهری یفیت زندگی غلی، ابطهی تعاملی تصاعدی ست. عنی باید تنها ه عطای قوق زایا کتفا رد، لکه اید ار ا زیی ز یفیت زندگی غلی انست، ر پاسخ ه ین پرسش ه ه سانی اید تقویت ننده ین ابطه وسویه اشند؟ تردیدی یست ه ین ظیفه ه عهده هبران سازمانی ست زیرا ین شخاص ه عنوان تصمیمیرندگان سازمان یتوانند ر رهنگ سازمان اورهای شترک فر د تأثیر ذارند.<br /><br />مانطور ه ر مودار ماره ک شاهده یود، تغیرهای عمده ه ر سیر تأثیر یفیت زندگی غلی ر هرهری رار ارند، عبارتند ز: بعاد رایط ناسب رای ارکردن، یجاد تناسب ین غل اغل، رزشیابی جا هوقع، اشتن رصت رکت ر سیر غلی، رتقا ... تغیرهای عمدهی ه ر سیر هرهری ر یفیت زندگی غلی رار ارند عبارتند ز: حساس وفقیت ر تیجه حساس ضایت ز ار، شارکت ر ار، منیت غلی ... ه ینها خش عمدهی ز یفیت زندگی غلی ا تشکیل یهند.<br /><br />یجاد ابطه تقابل ین هرهری یفیت زندگی غلی یجاد اورهای شترک ر سازمان‌، ا ه ارگیری هبری دیریت صحیح کل ییرد ه ه و رط ستگی ارد: دیران رای هبری سازمان ارای هارت ازم اشند. ۲ دت دیریت نها وتاه باشد تا رصت موزش، تغییر رهنگ یجاد رزشای شترک ا اشته اشند.<br /><br />گر پنج تن ز ارکنان پنج سازمان ختلف خواهند رنامه QWL سازمان ود ا توصیف نند، هور حتمال پنج تصویر تفاوت ز QWL ه جود یید.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">رنامه یفیت زندگی غلی :تا هندازه امع واهد ود؟span><br /><br />رنامه یفیت زندگی غلی مکن ست ر سراسر سازمان طرح ا حدود ه احدهای اصی ظیر ک خش ا ک سمت ود. هداف رنامه هبود یفیت زندگی غلی QWLو ارآیی سازمان مکن ست هور سیع یان ود تا مکان نواع تعبیر تفسیرهای حلی جود اشته اشد ا هداف، مکن ست هور حدود شخص وند (ظیر فزایش ضایتمندی غلی هرهری.) جرای عملیات دید ر رخی ز یطهای عملکرد سازمانی (ظیر سیستم پرداخت) مکن ست ا حدودیت عنوان وند ا تمام یطهای عملکرد سازمانی مکن ست حتمال تغییر اشته اشند. سیاری ز تغییرات وناگون مکن ست کباره صورت گیرد ا پروژهمکن ست ر ک زمان ه ک تغییر توجه اشته اشد.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">ارآیی رنامهای یفیت زندگی غلی:span><br /><br />ایان کر ست، رای ین پرسش ه یا رنامهای یفیت زندگی غلی هور طعی ر ارآیی تمام سازمانا خالت ارند، واب سادهی جود دارد. ه رنامه ادشده ه یچیک ز تجارب اص ن شانهنده وشدارویی رای ز ین ردن عفای سازمانی یستند<br /><br />ر ال اضر تعدادی ز طالعات وردی پیرامون رنامهای وفقیتمیز یفیت زندگی غلی ه ر ن، م تایج ارآیی سازمانی م تایج رنامها رای ارکنان حاظ ده اشد، جود ارد، اضح ست ه پارهی ز رنامهای یفیت زندگی غلی اید کست ورده تلقی وند ر سیاری ز وارد، ترکیبی ز وفقیت پیشرفت ه شم یورد. رخی ز اخصای ارآیی سازمانی مکن ست هبود پیشرفت شان دهند، ر صورتی ه مکان ارد اخصای یگر شانهنده اهش اشند. مکن ست ارآیی سازمان فزایش ابد، ر الی ه تایج مور یگر اهش ا فزایش شان هد.<br /><br />گر ه لگوهای تایج ا بات یستند ما ا عتقدیم وارد افی ز تغییر وفقیتمیز جود ارد ه ک وشنفکر کاک ا تقاعد سازد رنامهای یفیت زندگی غلی یتوانند هور عمدهی ارآیی ا تحترایط اص فزایش هند. ه ر ال، ک سؤال الب یگر ه واب شخصی دارد ین ست ه وانعی ه رخی ز رنامهای یفیت زندگی غلی ا ز هبود فزایش ارآیی سازمانی از یارد، دام ستند؟ ه تقریب ر ورد واب ن توافق می جود ارد. ر ینجا تعدادی ز عواملی ا ه ه اهر همترین عوامل ستند، نتخاب رده ه رح ن یپردازیم:<br /><span style="color: #ff0000;"><br />- داخلات امناسبspan><br /><br />تمام داخلات، توانایی تأثیرگذاری ر ارآیی سازمان ا دارند، رای ثال قدامایی رای ذاب ردن حیط رایط ار ظیر غذاخوری ناسب مکانات تفریحی مکن ست ر ضایت ارکنان، دون تأثیرگذاری ر ارآیی سازمان خالت اشته اشد. کی ز صاحبظران رض رده ست ه رنامهای یفیت زندگی غلی اید هارتای ارگران، نگیزش ارکنان، ماهنگی سازمانی رتباطات هتر ا رای تأثیر طلوب ر ارآیی سازمان ه مراه اشته اشند. عوامل وقعیتی م ر ین ابطه قش همی ارند ما ک داخله مکن ست ر کی ز تعییننندهای ارآیی سازمانی ر ک سازمان ؤثر اشد ر سازمان یگر تأثیر همی ر ای گذارد. هور ثال سطح الا ستقلا عدم تمرکز سازمانی لات ر یاز ه نواع ختلف رتباطات ماهنگی ر قایسه ا سطوح پایینتر عدم تمرکز ستقلا ارد. تشخیص هور عمول ستلزم ماهنگ ردن رنامها عملیات یفیت زندگی غلی ا یازها رایط سازمانی ست.<br /><br />۲<span style="color: #ff0000;">-داخلات عیفspan><br /><br />تمام داخلات درت کسانی دارند، تغییر ر سیستمای پاداش ظیر رنامهای هرهری، تقسیم سود تغییرات ر رح شاغل، هور حتمالی هور اتی، توانایی یشتری رای تأثیرگذاری طلوب ر تایج ارآیی سازمانی (علاه ر تایج رنامهای یفیت زندگی غلی رای ارکنان) ر قایسه ا سیاری ز داخلات ایع یگر ارد.<br /><br />تغییرات ساسی غلب پیچیده ستند رای رح ناسب، یاز ه ارشناسان اص ارند. علاه ر ین، حتمال ارد روهی ز ارکنان ر سطوح ختلف سازمانی ه لالی تمایل ه پذیرش تغییرات داشته اشند.<br /><br />ین اعث یود تغییرات دید پیچیده نتزاعی تواCم ا طر ه ظر رسند، جرای نین تغییراتی ا یوهی ماهنگ ا رآیندهای تغییر ز پایین ه الا‌، یتواند ه عنوان سیلهی رای ه ست وردن تعهد ارکنان ادشده، سبت ه تغییرات ؤثر اشد، ما ین ار ستلزم زمان، تلا موزش زیادی ست.<br /><br />۳<span style="color: #ff0000;">- مایت دیریت سطح الاspan><br /><br />مایت ز الارای تغییرات سازمانی جرای وفقیت میز ن روری ست. وافقت دیریت سطح الاز ک رنامه تغییر یتوانند ه اهش قاومت دیران سطح پایینتر ر قابل ین تلا ینجامد.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">- گرش دیریت سطح یانیspan><br /><br />ررسیا شانگر ین اقعیت ست ه ر ل، سطوح یانی دیریت یشترین قاومت ا ر قابل رنامهای یفیت زندگی غلی ز ود شان یهند. داقل لالی ه رای ین قاومت جود ارد ن ست ه دیران سطح یانی غلب حساس ینند رنامهای ادشده ستلزم هارتای ین ردی، روهی هبری ست ه نها ر ود میینند.<br /><br />وم ینکه دیران سطح یانی غلب عتقدند رنامهای یفیت زندگی غلی سؤولیت اری نها ا دون ینکه زایای ضافی پاداش ه نها تعلق گیرد، فزایش یهد. روهای شارکتی غلب واستهای قتیر پر زینه انزد دیران سطح یانی یرند، ز ینو، ین دیران تصور ینند ه رنامهای یفیت زند ی غلی صولا‌ً رای سود ساندن ه ارکنان سطح پایینتر دیران سطح الاتر ه جود مدهند. ز سوی یگر، ساس قاومت دیران سطح یانی، اهی وقات تهدید ستقیم منیت غلی نان ست. ه ر ال اید توجه اشت ه کثر رنامهای یفیت زندگی غلی نجر ه ذف بقات ا سطوح دیریت یانی میود.<br /><br />۵<span style="color: #ff0000;">- قدان ستانداردهای سنجش هرهریspan><br /><br />گر کی ز هداف رنامهای یفیت زندگی غلی فزایش هر ری سازمانی اشد، وشن ست ه سنجش ارآیی هرهری سازمانی اید شخص ند یا تلا رای تغییر ؤثر وده ست ا ه؟ رخی ز سازمانای صنعتی کثر سازمانای غیرصنعتی اقد ستانداردهای عنیاری ز هرهری یگر اخصای ازم رای سنجش عملکرد ستند. انستن ینکه یا رنامهای یفیت زندگی غلی ر راکز ولتی، انکا، دارس، یمارستانا روشگاهای زنجیرهی تفاوتی ا ر ارآیی سازمانی یجاد رده ست، ار شکلی یست رای دیریت ین وضوع ه ز تجارب یگران یاموزد ریابد ه گونه یتواند هبودی ا ر سازمان ود یجاد ند، سیار رزشمند ست.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">-وام تغییراتspan><br /><br />رخی ز رنامهای یفیت زندگی غلی ه دت ولای دامه افته پارهی م ر ندک زمانی ز ین فتهند. ر ک تیجهیری لی هظر یسد رای پایداری وام، تغییرات رنامهای یفیت زندگی غلی اید یشه عمیقی ر عملکرد وزانه سازمان دوانند ر عملیات ختلف سازمان، پایه ساس اشته اشند.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">سیر تکاملی رنامهای یفیت زندگی غلی:span><br /><br />رنامهای یفیت زندگی غلی اید ه لال وناگون ی زمان تکامل اصل ند. تغییرات حیطای سازمانی رنامهای ادشده اید د ظر دیران سازمانی رار رفته اشند. کثر تعهدا ر قابل رنامهای یفیت زندگیشغلی ز وعی وحیه پیشگام ودن ه مراه ا وبهو دن ا الشای دید ست، ه جود ییند. زیرا فراد سازمانا ه فعات ز تجربهای ود رسایی یموزند. الشای دید میشه جود ارد، تی گر شکلات دیمی ل وند، شکلات دید ه جود ییند. قتی تغییرات سازمانی عمیقتر یوند، مکن ست سانی ا ه بلا‌ً یرف ا امیتغییر ودهند، راسان ند. سانی ه ر رنامه رکت اشتهند، مکن ست حدودیت انش هارت ود ا ر یجاد تغییر ریابند حتمل ست یده وشن صریحی ر ورد سیر ینده داشته اشند<br /><br />اهی وقات تغییرات پذیرفته یوند ه ثر نسدادی ر تغییر عدی ارند، هور ثال پذیرش ک رنامه رخصی تشویقی ر ک ارخانه ساخت طعات تومبیل، نین ثری اشت. ارکنانی ه ارشان ا بل ز پایان یفت تمام یردند، یتوانستند ارخانه ا ترک نند. نها مواره ر ین کر ودند ه دون یجاد تغییرات ضافی، ر ه سریعتر ارخانه ا ترک نند ا رخصی گیرند. دین هت تشکیل لسات میتهای رنامه ا شواری وبهو د، زیرا فراد ختلف، ارخانه ا ر زمانای ختلف ترک یردند.<br /><br />اید توجه اشت ه رنامهای یفیت زندگی غلی میتوانند ه دت ولای اقی مانند، گر ینکه رنامها تکامل سترش پیدا نند. ر غیر ین صورت، تغییراتی ه بلا‌ً ه جود مده مکن ست ز ین روند.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">تیجهیری رایه اهکار:span><br /><br />جرای رنامه یفیت زندگی غلی، ارسادهی ست ه ز یدگاه عملیاتی مکان‌‌پذیر دنی ست ستگی زیادی ه یروی نسانی سازمان ارد ز ظر زینه، ثربخش ست.<br /><br />ک رنامه یفیت زندگی غلی ر ینجا ه عنی رآیندی ست ه ه سیله ن مه عضای سازمان ز اه رتباط از تناسبی ه رای ین قصود پیشینی ده ست، ر تصمیماتی ه ر غلایشان ه صوص ر حیط ارشان ثر یذارد ه وعی سهیم اشند ر تیجه شارکت شنودی نها ز ار یشتر ود شارهای عصبی اشی ز ار رای نها اهشابد. ر اقع یفیت زندگی غلی شان هنده وعی رهنگ سازمانی ا یوه دیریت ست ه ارکنان راساس ن حساس الکیت، ودگردانی، سؤولیت عزت فس ینند.<br /><br />نابراین مانطور ه یان د رنامهایی ه رای هتر ردن یفیت زندگی غلی هرهری هار رده یوند، قصودهای تفاوتی ا ر ظر ارند. ا ین مه، ون رنامهای یفیت زندگی غلی یتوانند مان قصودهایی ا ه رنامهای هبود هرهری ر ظر ارند، تأمین نند، نابراین یتوان نها ا راساس گونگی ست افتن ه قصودها رزیابی رد.<br /><br />رزیابی نافع رنامهای یفیت زندگی غلی انند یگر عالیتای دیریت مور ارکنان نابع نسانی قط راساس پول رزشای ادی کل مییرد.<br /><br />رآیند رزیابی هرهری سبت ه رزیابی رنامه‌‌ای یفیت زندگی غلی ز پیچیدگی متری رخوردار ست، زیرا پیامدهای ن یشتر ابل ندازهیری ستند، رای مونه هرهری ا یتوان ز اه عملکرد غلی رد اهش ر غیبت ترک دمت غیره رزیابی رد رنامهای هرهری ر سطح رکت ا سازمان ا یتوان ر الب سودهی، توان قابت، درت پایداری، قا غیرهندازهیری رد<br /><br />فزایش هرهری یفیت زندگی غلی یتواند ز اهای ختلف ه ست ید. ز ینو، هم ن ست ه ر سازمانی ه ناخت ضعیت ود پردازد یاز ود ا شخص نچه ا ارای یشترین ثر طلوب ست، تعیین ند، نگامیه نین اهی پیموده د، ر سازمانی یتواند ز یان ندین رنامه ه کثر نها هور ستقیم ه عالیتای دیریت مور ارکنان نابع نسانی ربوط یوند، ه نچه لخواه ست، پردازد. صرفظر ز رگونه رنامهی ه رگزیده یود، واها ر ین کم ینند ه شارکت ارکنان ر راحی ا جرای رنامها ر یزان امیابی ن رنامها یفزاید.<br /><br />وانناسی فتاری عتقد ست هرهری ه حساس وفقیت ینجامد ین حساس، اعث نگیزه ار یشتر یود. ر صورتی ه ه ین وفقیتا پاسخ جا اده ود، ر فراد ضایت ه جود واهد مد ه ضایت خش عمدهی ز یفیت زندگی غلی ا تشکیل یهد<br /><br />p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;">نبع:اردانانp>
مدیریت بهره‌وری و ارتقای کیفیت زندگی شغلی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات