روانشناسی صنعتی و سازمانی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد روانشناسی صنعتی و سازمانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وانشناسیa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">صنعتیa> سازمانیspan><br /><br />دف صلی وانشناس ار طالعه اربرد ن سته ز صول افتهای علم <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وانشناسیa> ست ه ر ابطه ین نسان ار و ثر یذارد.p> <pp> <pp> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>وانشناسی صنعتی سازمانی strong>div>روانشناسی,صنعتی,سازمانp> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;">تعریف ار:span><br />آدام اسمیت عتقد ست ه سعادت روت ر لت، سته ه یروی ار ردم ن ست. انری یلر یوید: ار زندگی، ازم لزومند؛ ار ن رای زندگی زندگی ن رای ار. هنری فورد عتقد ست خصی ه ز ار یریزد، ز زندگی یریزد. سکار ایلر یز فته ست ه رچه ار سخت اشد، یکاری ز ن سختتر ست…<br /><br /><span style="color: #ff0000;">تعریف وانشناسی ار:span><br />ر تعریف وانشناسی ار یتوان فت،‌ شتهی ز وانشناسی ه ر ن فتار دمی ر ابطه ا ار ورد طالعه رار ییرد. دف صلی وانشناس ار یز طالعه اربرد ن سته ز صول افتهای علم وانشناسی ست ه ر ابطه ین نسان ار و ثر یذارد.<br />نابراین، یتوانیم لمرو وانشناسی ار ا ه عنوان طالعه فتار دمی ر ن نبه ز یات دانیم ه:<br />ا « ار» پیوندی تنگاتنگ ارد فتار دمی ا ر ابطه ا ن تحت طالعه ررسی رار یهد.<br />رای ه داقل سانیدن ین شکلات نسانی ر ار، ز وانین افتهای وانشناسی ستفاده یند.<br />ر وانشناسی ار وشش صلی وانشناس ن ست ه:<br /> ر سازمان تولیدی ا دماتی ه تولید ن سته ز الاها دمات پردازد ه ولاً، یازهای «عقول» دمی ا تأمین ند انیاً، ر ین اه، فاه سمی رزشای خصی نسانی ردم یز ورد توجه رار یرد.<br /> ارایی اصه ثربخشی عالیت ارکنان سازمانا ر تولید توزیع الاها دمات، فزایش ابد.<br /> رایطی راهم ود تا ارکنان سازمانا، ا عتقاد علاقه ه عالیت پردازند.<br /> رزشای خصی نسانی ارکنان سازمانا م نان حفوظ اقی ماند وجباتی راهم ردد ه یمنی ارکنان ر زمینه سلامت سمی وانی، تأمین ود.<br /> بهداشت روانی ارکنان سازمانا ا تمام بعاد ن تأمین ود شد الندگی خصیت نان مراه ا فزایش ارایی ثربخشی عالیتان، وردظر رار یرد.<br /> سایل نسانی ر حیط ار ل ود گر خواهیم اقع ینانهتر یان نیم، «سایل شکلات نسانی ر حیط ار، ه داقل رسد … ».p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><br />تعریف وانشناسی صنعتی:span><br />ر تعریف وانشناسی صنعتی (ه کنون یگر ز ین صطلاح ستفاده میود) مده ست: طالعه فتار دمی ر نبهایی ز یات ه ه ار ربوط ست هرهیری ز انش اصل ز فتار دمی هت ه داقل سانیدن شکلات ی ر ار.<br />تعریف وانشناسی صنعتی سازمانی:<br />ین رشته روانشناسی ا نین تعریف رده ست: اربرد صول وانشناسی ر حل ار طالعه عواملی ه ر سازمانا ر ارکنان ثر یذارد. ه عتقاد سپکتور، وانشناسی صنعتی سازمانی، عنی افتن صول علمی ه ارگیری ن ر حل ار.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">اربردهای نونی وانشناسی ر حیط ارspan><br />مروزه ر اربرد وانشناسی ار ه پدیدهایی ظیر «تفاوتای ردی»، «ساختار سازمانی»، «پاداش ستمزد» «ساختار روهی ر سازمان»، «ظام تنبیه تشویق»، «راحی سایل ار»، «رایط ار»، «نگیزش ارکنان» ظایر ن توجه یود ابل پیشینی ست ه ر ینده یز توجه وانشناس ار ا وانشناسی صنعتی سازمانی ه ای «عوامل نفرد»، ه «عمل تقابل فتار دمی» عوامل یگری ظیر سازمان، رایط ار، هرهری، دمکای صنوعی عطوف ود.<br /><br />نبع:اردانانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله روانشناسی صنعتی و سازمانی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تحقیق کلی درباره روانشناسی کار , روان شناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات