تاریخچه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سیر تحول آن چگونه بوده است - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخچه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سیر تحول آن چگونه بوده است ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تاریخچهa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وسسهa> ستاندارد تحقیقات صنعتی یران سیر تحول ن گونه وده ست؟strong>span>p> <p>ستاندارد ردن پدیده دیدی یست ر زندگی شر ز یرباز جود اشته ست. ستاندارد یز انند سیاری ز پدیدهای بیعی، ناخت رداشتی ست ه نسان ز حیط پیرامون ود ارد. ین مر ر بتدا ه صورت اخودآگاه تحقق افته ست. رای ثال پیدایش سیستم مارش هی ه م کنون یز ورد ستفاده ست، ه ذشتهی سیار ور از یردد ر اقع لگو رفته ز تعداد نگشتان و ست نسان ست...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>تاریخچه وسسه ستاندارد تحقیقات صنعتی یران سیر تحول ن گونه وده ست strong>div>تاریخچه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سیر تحول آن چگونه بوده است؟ p> <p>طابق ا ررسیا تاریخی نجام ده ر یران، ر زمان کومت اریوش ول پادشاه خامنشی، زنهای ستاندارد دهی ر ساس احدی ه ام رشه ساخته ید ه ر رشه عادل 3/83 رم ود. <br />بق ررسیای نجام ده یتوان نین ذعان اشت ه ستانداردهای عمده ر عهد استان رون ذشته ه ور لی بل ز نسانس نقلاب صنعتی ه نبه عمومی اشته یاز ه ن یشتر ز وارد یگر حساس ده ست، ستانداردهای وزان قیاساست. پس ز نقلاب صنعتی ا توجه ه تحول نیادی ر رز تفکر جتماعی شد ختراعات تولیدات صنعتی،‌ ستانداردهای صنعتی یز ه جود مد ه یتوان ه «صل اهش نواع» ر نار «صل تعویض‌‌پذیری» شاره رد. <br />شد تکنولوژی ستفاده ز اشین لات دید، فزایش تولیدات صنعتی ر تیجه قابت ر ازارهای اخلی ارجی ا ه نبال اشته ست. ز ین و ر وند تکامل ستاندارد ردن، ستانداردهای یگری ز بیل وشای ررسی زمون، توصیف یژگیا، صطلاحات، یین ار، نون نترل یفیت سیستمای دیریت یفیت همیت افتهند. <br />ز عمر رایند ستاندارد ردن ستاندارد ویسی ر یران دود 80 سال یذرد. ولین رکت دون ر رتباط ا ستاندارد ستاندارد ویسی ر یران ا تصویب انون وزان قیاسا ر سال 1304 مسی غاز د ر سال 1322 ه حاظ رورت تعیین یژگیای الاها توجه تولیدکنندگان ه همیت الاهای ستاندارد ده، تشکیلاتی رای تهیه تدوین ستانداردهای لی ه یژه ظارت ر یفیت الاهای صادراتی ارداتی ه صورت ک داره ر زارت ازرگانی قت یجاد د. ر سال 1339 ا تصویب انون جازه تاسیس وسسه ستاندارد یران،‌ار سمی وسسه ذکور ر ارچوب هداف سئولیتای تعیین ده ر ین انون دامه افت ر استای عالیت ود ر سال 1344 ه نگام تصویب ساسنامه وسسه ا لحاق زمایشگاههای اقع ر هر صنعتی رج، ‌عبارت تحقیقات صنعتی یز ه ام وسسه ستاندارد یران فزوده د. <br />ولین ستانداردهای تهیه ده ه وضوع یژگی رجهندی ردن الاهای صادراتی پرداخته ه صورت زمایشی تدوین د. دف ز تدوین ستاندارد زمایشی ر اقع جرای زمایشی ین ستانداردها ز رف تهیهنندگان صادرکنندگان شخص دن قایص عایب ن ود. <br />تا سال 1343 تهیه تدوین ستانداردها ه ور زمایشی صورت یرفت تا ین سال دود 17 ستاندارد ه صورت زمایشی تهیه ده ود ه عموماً ربوط ه الاهای سنتی ه نظور مک ه هبود صادرات ود. وش ار وسسه ر ین سال تغییر رد تصمیم رفته د تا ر تمامی زمینها، ستانداردهای ازم تدوین ود مچنین تهیه ستانداردها یز ز الت زمایشی ه الت طعی تغییر رد. <br />فتنی ست ر سال 1345 رای خستین ار علامت ستاندارد یران ر وی الاهای یرانی شاهده د. ر ین سال و رکت یرانی سازنده اشی یسکویت، وفق ه ریافت پروانه ستفاده ز علامت ستاندارد رای حصولات ود دند. <br />پس ز پیروزی انقلاب اسلامی، رورتای گرگونی ر ساختار قتصادی شور، توجه یشتر ه مر یفیت تدوین ستانداردهای لی، رورت نجام تحقیقات زمایش رباره یفیت الاهای تولیدی یز تجمع قررات پراکنده، نجر ه تصویب انون صلاح وانین قررات وسسه ستاندارد تحقیقات صنعتی یران ر همن اه سال 1371 توسط جلس ورای سلامی د. مچنین ر رداد اه سال 1376 جدداً‌ صلاحاتی ر انون وسسه ستاندارد عمال د. <br />رای ترویج اربرد ستانداردها یتوان ه قش وسسهای لی ستاندارد ز ریق یجاد تقاضا رای ستانداردهای الاهایی ه مک تبلیغ تشویق، جرای رحای تایید حصول، قش تعلیمی علمان ر دارس، قش ولتا ا توجه ه ثر مایتی نها ر اربرد ستانداردها، قش رکتا ز قطه ظر ستانداردسازی ر نها اربرد ستانداردها ر زمینهای یژه الاخره قش تحادیهای تجاری صنعتی تحادیهای رفهی هندسان ستاندارد شاره رد. <br />وشن ست ه ه نظور جرایی دن ر ه هتر ستانداردهای تدوین ده توسط وسسه ستاندارد ر شور ا یز زوم توجه ه عوامل وق تلفیق ین نها سیار هم روری ست،‌ زیرا ه ور لی دف هایی ن ست ه ستانداردهایی ه وسسات لی ستاندارد تهیه ردهند ه ور امل سیع ورد ستفاده رار رفته رهنگ ستاندارد ای ود ا ر امعه از ند.p> <p>یرایش تلخیص:کاایرانp>
تاریخچه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سیر تحول آن چگونه بوده است گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات