تاریخچه استاندارد - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخچه استاندارد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تاریخچهa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>strong>span>p> <p><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ISO 27001 ز سل <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> دیریت منیت طلاعات BS 7799 وسسه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> نگلستان (BSI) ، ی اشد. وسسه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> نگلستان دود و هه ست ه ر زمینه منیت طلاعات تحقیق عالیت ی ند.p> <p>ندیشه یجاد ک <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ر وزه منیت طلاعات ولین ار ر شور نگلستان کل رفت. ر پی سترش خدادهای منیتی زیان ای اشی ز ن، وایل هه ۹۰ یلادی ک روه اری یژهمنیت طلاعات ر وسسه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> نگلستان کل رفت، عالیت ا ین روه ر سال ۹۳ ا تدوین جموعه ستورالعمل ای جرایی دیریت منیت طلاعات رگرفته ده ز هترین تجارب زموده ده ه تیجه سید ین ساله وجب نتشار ولین سخه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> BS 7799 ر سال ۹۵ د...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong> تاریخچه ستاندارد strong>div> تاریخچه استاندارد p> <p>ر واخر هه ۹۰، ه نظور سترش راگیر مودن ستاندارد، وسسه ستاندارد نگلستان رنامه ی ا ه نظور ه سمیت ناختن رکت ای ارای صلاحیت میزی BS 7799 وسسه ای رائه هنده واهینامه تهیه مود. مزمان ا ین رکت، ک میته اهبری کل رفت ه ظیفه ن هنگام ردن نتشار BS 7799 ود. ین میته ر سال ۹۸ مجددا ر سال ۹۹ سخه ای وزآمد ستاندارد ا وانه ازار مود .رنهایت BS 7799 ر و خش جزا رائه د: : ستورالعمل ای جرایی ۲ : شخصات سیستمهای دیریت منیت طلاعات.p> <p>ه رور منیت طلاعات ه تیتر برها گرانی اربران امپیوتر ر سرتاسر هان تبدیل د. مزمان ا کارگیری ستاندارد BS 7799 ر رخی سازمانها مچنین لوگیری ز سترش ن ر رخی شورها، تقاضا رای نتشار ک ستاندارد منیت طلاعات تحت ظر ک وسسه شخص ین لمللی ظیر ISO فزایش افت نجر ه «پیگیری سریع» خش ول BS 7799 توسط وسسه ین لمللی ستاندارد (ISO) د ا نتشار ن رای خستین ار توسط وسسه ISO تحت عنوان ISO/IEC 17799 : 2000 ر سامبر سال ۲۰۰۰ ه وج ود سید.p> <p>ا راگیر دن ستاندارد دیریت منیت طلاعات سترش امنه فاهیم ن، تخصصین مر ه ین تیجه سیدند ه ین ستاندارد ا ر الب جموعه ی ز ستاندارد ای ا ویکردهای ختلف رائه هند. ر تیجه ر سال 2005 جموعه انواده ستاندارد ISO27000 رائه د.p> <p>خش ول BS 7799 ه لیل ینکه ر تمام سازمانها ر ر قطه ی زجهان ابل نطباق ستفاده ود ، رای ستاندارد دن توسط وسسه ین لمللی ستاندارد ISO ر الب ISO 17799 سپس ر الب ISO27002 پذیرفته د. سپس ا توجه ه سترش سیستم ای دیریت منیت طلاعات یاز ه ک ستاندارد خصوص ه ن خش وم BS 7799 یز ر الب ISO 27001 توسط وسسه ین لمللی ستاندارد رائه د.<br /> <br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
تاریخچه استاندارد گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات