آنچه از استاندارد باید بدانیم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آنچه از استاندارد باید بدانیم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>نچه ز <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> اید <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">دانیمa>strong>span><br />  <br /><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> رهنگ: ساسیت فراد ه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ودن حصولات صرفی ی تواند ه تدریج صرف الای دون <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ا ر امعه ز ین برد. دین ترتیب رای توسعه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> یچ اظری هتر ز ود ردم یست.<br />    کی ز تفاوتهای شمگیر فراد ا کدیگر گونگی رخورد نها ا سایل جتماعی قتصادی امعه ی ست ه ر ن زندگی <br />    ی نند. روهی ز نها سبت ه سائل تحولات جتماعی ساس وده ر زمانیکه حساس نند ارکرد ک پدیده ا هاد جتماعی غیرطبیعی ست ر رابر ن اکنش شان <br />    ی هند. روهی یگر ر رخورد ا سایل پدیده ای جتماعی ی تفاوت ستند...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>نچه ز ستاندارد اید دانیم strong>div>آنچه از استاندارد باید بدانیمp> <p>    ر وامع نونی ه سایل جتماعی قتصادی رهنگی ر م تنیده ده می توان ک عامل ا زیربنای عوامل یگر تلقی رد، شان ادن ساسیت ز سوی فراد امعه ر قابل سایل جتماعی ز رجه همیت الاتری رخوردار ست. <br />    ر رایط نونی امعه ه وزانه زاران وع الا ر قیاس سیع، تولید ه ازارهای صرف عرضه ی وند، ستاندارد ردن الاها دمات ز ا ظارت قیق ستمر <br />    صرف نندگان، وفقیت ندانی خواهد اشت.<br />    صرف نندگان ی ایست ه ین اور رسند ه ر بال پرداخت زینه، ی ایست الای ستاندارد ده ریافت نند ر ند تاثیر ضور ستاندارد ه شم می ید ما گر ستاندارد ا ز صحنه زندگی ذف نیم واهیم ید ه حصولات ختلف تولیدی یگر یفیت سابق ا خواهد اشت اید ر عضی وارد ه تهدیدی رای سلامتی فراد تبدیل وند. ا ین وصاف ی ایست مواره ستاندارد ا ه عنوان مانتی رای فظ یفیت حصولات الا ردن ن فظ نیم.<br />    هبود یفیت ه عنوان کی ز هداف ستاندارد ک رخواست ستمر ست <br />    تولید ننده ی ه صد قابت ستیابی ه ضایت شتری ا ارد ی ایست مواره هترین الا ا ه صرف ننده رائه هد. <br />    عایت ستانداردهای وناگون ستگی ه رایط علمی- صنعتی ر امعه ارد ا توجه ه یازهای امعه تجدید ظر ر ستانداردها روری ه ظر ی سد (عایت صل هبود ستمر). رای مونه، مکان ارد رای ضعیت هتر گارش، شکال دیدی ز بزارهای گارش راحی ود ه رای ردم اربری یشتری اشته اشد. <br />    وانین عمده رای تدوین ستاندارد ر تمامی شورهای توسعه افته توسعه یافته کسان ست ما عایت ن ز سوی تولید نندگان صرف نندگان ه عوامل تعددی ستگی ارد ه ر زیر ه نها ی پردازیم:<br />    <br />1- رهنگ امعه: کی ز عوامل تاثیرگذار ر تولید الای ستاندارد، ه سئله رهنگ ر امعه ر ی ردد. ر وامعی ه رهنگ ستفاده ز الاهای ستاندارد هادینه ده ست تولید ننده ی اند ه دون اشتن هر ستاندارد می تواند حصولات تولیدی ود ا ر ازار فروشد. ر قابل قدان ین رهنگ ر امعه وجب ی ود ه رخی ارخانه ا دون توجه ه سئله ستاندارد ه تولید نبوه الا پردازند، دون نکه گران روش ن ر ازار اشند. <br />    <br />2- توجه ا عدم توجه سازمان ای <br />    تولید ننده ه وانین ستاندارد: رای ثال امپو یگر حصولات هداشتی ز مله الاهایی ستند ه ی ایست بل ز تولید، هر ستاندارد اشته اشند، ر الی ه رخی ز تولیدکنندگان یرانی بل ز خذ هر ستاندارد روع ه تولید ینگونه حصولات ی نند. تعطیل ردن نین ارخانه ایی ه ا سرمایه لی حداث ی وند هها ارگر ر ن ار <br />    ی نند ا شکلات راوانی مچون یکاری ارگران تلاف سرمایه لی مراه واهد ود. ر الی ه گر تولید نندگان بل ز تولید نبوه، ارای جوز هر ستاندارد وند یچکدام ز شکلات عدی ه جود خواهد مد. بق انون گر الایی شمول ستاندارد جباری اشد، یچ ارگاهی دون تایید وسسه ستاندارد ق تولید ن الا ا دارد. <br />    ر ند ین جبار ر ورد ستانداردهای <br />    ین لمللی (ISC) صدق می ند ا ین ال، اشتن واهی امه ستاندارد سری یزو (مونه سری9000) رای تولید نندگانی ه ارای صادرات الا ستند ک رورت ست. ز رفی ر ال اضر وضوع تجارت هانی (ات) طرح ست. شورهای عضو ین تحادیه رصدد ستند ا ضع وانینی، تولید الاها ا شروط ر اشتن ستانداردهای هانی نند تا احدهایی ه اقد ستانداردهای یزو9000 ستند توانند الاهای ود ا توزیع نند. <br />    ی تردید رنامه یزی، پژوهش یاز سنجی ه مراه موزش ای ولیه، همترین قش ا رای یجاد تفکر ستانداردهای هانی یفا ی ند. <br />    ر ال اضر مزمان ا شد صنعتی قتصادی ر یران، دیران راکز تولیدی ر تلاشند تا مگام ا نیای صنعتی، تولیدات ود ا مراه ا ستانداردهای وز ر ازار عرضه نند. <br />    ا جرای ستانداردهای نترل یفیت ر ارخانه ای یران ی توان ه صرف نندگان الا ر اخل ا ارج ز شور ین طمینان ا اد ه تولید الا ه بنای وش دون کتوب هانی صورت ی یرد یفیت پایانی ن ر سطح ین لمللی کسان واهد ود. سترش وابط تجاری رکت ای تولید ننده یرانی ا هان ارج یجاب ی ند ه ر رزهای اخلی ود حصور مانیم. رای رود ه عرصه تجارت هانی اید قررات ین لمللی ا عایت نیم. ستانداردهای یزو خشی ز قررات ین لمللی ست. <br />    <br />    شنایی ا عضی نبه ای ستاندارد: <br />    یچکس ه رستی می اند ولین الایی ه ین و ایفه ز و لیت ختلف بادله د ه وده ست. لی ی توان دس زد ه ولین الای بادله ده ربوط ه روه وراکی ا وده ست ه ین لیل ه تا دت ای دید اخص <br />    رزش ذاری ر تولیدات حصولات شر، ک اده غذایی وده ه قش پول ا یز یفا ی رده ست. <br />    نابراین ه حتمال وی ولین گرانی ه ر ورد اد ستد الا جود اشته گرانی ر ورد میت قدار الای بادله ده وده ست. ه ور لی یفیت رایی رحله ی ست ه پس ز تامین یازهای مّ ولیه شر پدیدار ده ست. رای ثال قتی سی رسنه اشد رایش قط یزان غذا هم ست ه وع غذا. لی رمرحله عد مکن ست یگر میت ر یفیت رتری داشته اشد. <br />    ز زمانهای ذشته مواره سنجش یفیت ا شکال وش ای وناگون جود اشته ست. نسانهای استانی قتی بزاری ی ساختند ا کاری صید ی ردند نگام بادله پایاپای، ر قابل الا ا کار ز رف قابل، نسی ا ا رایط عینی لب ی ردند. ه یانی ازم ود الای ورد بادله ارای ستاندارد عینی اشد. لی پایه ذاری ستانداردها ز نقلاب صنعتی روع د. <br />    <br />    ستاندارد یست؟ ر ساس ک تعریف ساده، جود عدالت تناسب ین نچه ه ی هیم نچه ی ستانیم، ود وعی ستاندارد ست. ین تعریفی رست لی اقضِ فهوم ستاندارد ست. ر ین تعریف ه صورت پنهانی ه »قدار« شاره یش ز ر یز ه »ضایت« رفین عامله تاکید ی ود.<br />    ستانداردی ه ر راحل عد تجارت شر ه جود مد ستاندارد بدأ ود ه ود ستانداردی ز وع »یفیت« ست.<br />    ر ورد تخمین تعیین یفیت حصولاتی انند اویار یران ا پوشاک یتالیا رزش های الا ا ر نار وقعیت بدأ ساخت ن الا یان ی ردند. ین وش عنی توجه ه بدأ الا تجارت ین لمللی ز ایگاه همی رخوردار ست. <br />    نواع یگر ستاندارد امل ستانداردهای ارخانه ی، ستاندارد لی (انند ستاندارد یرانستاندارد نطقه ی (انند ستاندارد ازار شترک روپا) ستاندارد هانی (ه ز رف سازمان هانی ه تصویب ی سد) ی ود.<br />    <br />    ISO یست؟ ISO ام سازمانی ین لمللی ست ه ز لمه ونانی »ISOS « ه عنای »ساوی« شتق ده ست. یشه ین پیشوند (ISO) ر لماتی انند ISOMETRIC (م ندازه ارای بعاد ساوی) ISONOMY (تساوی وانین، ا تساوی فراد ر رابر انون) جود ارد. رتباط نطقی ین و لمه »ساوی« »ستاندارد«، نجر ه نتخاب ام ISO رای ین سازمان ده ست. <br />    سازمان هانی ستاندارد ر سال1948 ر نو تشکیل د ر ال اضر یش ز156 شور (ز مله یران) ر ن عضو ستند.<br />    علامت ختصاری سازمان ین لمللی ستانداردهای هانی ر زبان نگلیسی »ISO«، رگرفته ز عبارت (International Organization for Standardization) ست. مروزه ر ر شوری ا ر زبانی ین سازمان ا ا ام ISO ی ناسند.<br />    ار ین سازمان تدوین ستانداردهای <br />    ین لمللی ست.<br />    ین سازمان ک سازمان غیر ولتی ست ه ستقل ز سازمان لل عالیت ی ند. مچنین عضای ین سازمان مایندگان ولتها یستند لکه عضای سازمانها وسسات ستاندارد لی ستند. <br />    ستفاده ز ستانداردهایی ه توسط ISO تهیه ی ود ختیاری ست سازمان »یزو« یچگونه درتی ر ابطه ا جرا پیاده ردن ین ستانداردها دارد. رصد اصی ز ستانداردهای ین سازمان ه یشتر نها ر ابطه ا هداشت، یمنی حیط زیست ستند ر رخی ز شورها ه عنوان خشی ز قررات ورد ستفاده رار <br />    ی یرند. <br />    ما زاد ودن ستفاده ز علامت ISO ی تواند ر هن فراد ین کر غلط ا لقا ند ه ین سازمان ر زمینه صدور واهینامه یز عالیت ارد ا ین سازمان، سازمانی ا ه ز ین علامت ستفاده رده تایید ی ند ا ین سازمان ماینده جاز سازمان »ISO« ست. یچ ک ز رضیات اد ده رست یست. مچنین ظارت ر جرای ستانداردها طابق رایط تعیین ده ر یطه ظایف سازمان ISO یست. <br />    <br />    ISO 00 یست؟<br />    ولین ستاندارد تدوین ده ین سازمان ر سال1987 توسط میته176 (TC176) ه عنوان ستاندارد سری9000 ا دیریت یفیت کل رفت.<br />    ستاندارد ISO 00 ه نترل رایند تولید توجه ی ند. ر اقع ISO 00 ستانداردی رای دیریت یفیت ست ه دیریت حصول.<br />    ر دیریت یفیت یدگاه وینی ر بنای صول عیارهای پایه ی دیریت یفیت کل رفته عیارهایی تعیین ده ست. ین عیارها ر سری ستانداردهای ISO 00:2000 ه کل وثری ر ظر رفته ده ند ه عبارتند ز:‌<br />    سازمان شتری را، دیریت، شارکت مکاران، تفکر رایند را، تفکر سیستم رایانه دیریت، هبود ستمر، تصمیم یری بتنی ر وضوع رتباط ا تامین نندگان ه نظور نافع تقابل.<br />    ر لگوی جرای ISO 00:2000 وانینی ه نظور تحقق صول اد ده ر ک سازمان تدوین ده ست. <br />    <br />    دیریت یفیت ز هار خش ا کن صلی تشکیل ده ست ه عبارتند ز: <br />    لف: رح یزی یفیت Quality Planning <br />    : تصمین یفیت Quality Assurance<br />    : نترل یفیت Quality Control<br />    : هبود یفیت Quality Improvement <br />    <br />    ستاندارد ر یران<br />    ولین تشکیلات سمی ربوط ه ستاندارد ر یران، ر سال1304 جری مسی عد ز تصویب انون وزان قیاسها ر یران تاسیس د، ما تا سال1331 ین وسسه عالیت ندان همی نجام داد. تا نکه ر سال1331 ا توجه ه فزایش سطح بادلات تجاری یران ا سایر شورها زوم ظارت ر یفیت الاهای صادراتی شور، سته ولیه وسسه ستاندارد تحقیقات صنعتی یران ر زارت ازرگانی کل رفت ر سال1339 وسسه ستاندارد یران ه عضویت سازمان ستانداردهای ین لمللی (ISO) رآمد. ز ن زمان تاکنون ین وسسه کی ز عضای عال ین سازمان ست. <br />    وسسه ستاندارد یران ارای127 میته صلی یزو ه عنوان عضو ابت 111 میته یگر ه عنوان عضو اظر ست، مچنین بیرخانه ین لمللی میته ای نی وینده ا، ودهای یمیایی راورده ای هداشتی رایشی سازمان ین لمللی ستاندارد یز ر یران ستقر ست. <br />    وسسه ستاندارد تحقیقات صنعتی یران علاوه ر عضویت ر سازمان ای ستاندارد ین لمللی، ا میسیون ین لمللی لکترونیک (IEC) ، سازمان ین لمللی ندازه ناسی انونی (OIML) نجمن هانی سازمان تحقیقات صنعتی (WAITRO) یز مکاری ی ند. <br />    ین وسسه تنها سازمانی ست ه ی تواند ستانداردهای راورده ای تولید ده ر شور ا تایید رده جرای ن ا ا سب وافقت ورای عالی ستاندارد جباری ند. <br />    مچنین ین سازمان رای تعیین ستانداردهای راورده ای تولید ده ر شور ز خرین ستاوردهای علمی صنعتی هان ستفاده ی ند. <br />    جرای ستانداردهای لی ر یران اعث فزایش روش اخلی، صادرات ه نبال ن شد یشتر قتصاد شور ی ود ا تامین ردن یمنی سلامت حصولات، صرفه ویی ر قت زینه ا فزایش رآمد فاه عمومی ا رای شور ه رمغان ی ورد.<br />    <br />    زایای ستانداردهای یزو<br />    سازگاری ناوری ا ر سراسر نیا زمانی امل ی ود ه تمامی تولیدات دمات رایه ده، رمبنای ستانداردهای ین لمللی اشد.<br />    ین ماهنگی، وز ه وز ر ال سترش ست ه مین اطر ریداران حصولات یشتری ا پیش وی ود ی بیند ه ی توانند راحتی نها ا ا کدیگر قایسه رده ز ین نها زینه هتر ا نتخاب نند. ین سئله قابت دیدتری ا یان تولیدکنندگان پدید ی ورد ه ر هایت اعث رتقای یفیت حصولات پیشرفت امعه هانی واهد د. <br />    علاوه ر ین، ستاندارد هانی وانینی ا ر زمینه ای هداشتی، یمنی عایت سائل زیست حیطی رای ولتها تبیین ی ند.<br />    تاثیر ستانداردهای هانی ISO ا ی توان ر ب، وا ا اک یز شاهده رد. ین ستانداردها تی ر زمینه تشعشعات ادیواکتیو ا نتشار ازها ر وا م عالیت اشته حیط زیست ا رای زندگی شر سالم گه ی ارند. <br />    امنه سیع ستاندارد: ز سال1974 تاکنون، یزو یش ز15 زار ستاندارد ختلف ا نتشر رده ست. ین امنه تشکل ز وزه ای ختلفی (ز شاورزی تا دگذاری یجیتال سیگنالهای صوتی تصویری) ست. <br />    ستانداردهای ISO 14000 ISO 00 عروفترین ستانداردهای ISO ستند. ر ال اضر76 زار ارخانه ر149 شور هان، ستانداردهای ISO 14000 ISO 00 ا عایت ی نند.<br />    ستانداردها ISO 00 امل ک هارچوب رجع رای دیریت یفیت ست ه راحل تهیه تولید الاها ا عرضه دمات ا رزیابی ی نند. ستانداردهای ISO 14000 ، یز امل وانین دیریتی ر رتباط ا حیط زیست ست ه عملکرد ارخانه ای تولیدکننده ا نترل ی ند تا علاوه ر الا ردن تایج قتصادی ز عالیت ای تولیدی، ارایی تولیدکنندگان ا یز ر فظ هتر حیط زیست فزایش هند. <br />    یشتر ستانداردهای ISO خصوص تولید حصولات ا واد اصی ست، ما ستانداردهای ISO 14000 ISO 00 یچگونه حدودیتی دارند تمامی تولیدات ا دمات ا امل ی وند. ه وری ه ام »ستانداردهای دیریت وابط عمومی« ا ر نها ذاشته ند. <br />    ه ور لاصه ISO 00 زو انواده ستانداردهای دیریت یفیت ست ه ه تلاش رای الابردن یفیت حصولات توجه ی ند. <br />    ISO 14000 زو انواده ستانداردهای دیریت حیط زیست ست ر بق ن تشکیلاتی وظف ست تا ثار زیان ار اشی ز عالیت ای تولید نندگان ر حیط زیست ا ه داقل رساند. <br />    م کنون جامع روههای ختلفی ا سازمان ستانداردهای ISO مکاری ارند. همترین مکاران یزو، میسیون ین لمللی لکترونیک IEC تحادیه ین لمللی رتباط ITV ستند. ین و سازمان ر سوئیس ر هر نو شغول عالیت ستند تحاد نها توانسته ست ماهنگی یشتری ا رای ضع ستانداردهای دید یجاد ند. سازمان یزو ز عدود سازمانهای غیردولتی ست ه ر سازمان تجارت هانی (WTO) ضور ارد عضو اظر ین سازمان ست، ما ا تقاضاهای زیادی ه رای عضویت ایم ن ر ین سازمان ده ست، ه ظر ی ید زودی ن ا ر مع عضای ابت سازمان تجارت هانی بینیم. ضور یزو ه عنوان عضو ابت سازمان تجارت هانی <br />    ی تواند ر فع وانع علمی نی تجارت ر نیا وثر اشد.<br /> <br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
آنچه از استاندارد باید بدانیم گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات