روز جهانی استاندارد دو - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد روز جهانی استاندارد دو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته اطلاعات علمی و صنعتی از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وزa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">هانیa> ستاندارد وstrong>span>p> <p>م<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وزa> یفیت، واسته یلی زودگذر تبلیغاتی یست؛ زیرا وضوع رگ زندگی طرح ست ی توجهی ه ن، وجب ز ست فتن شتریان اهش رآمد ی ود.p> <p>ه استی، ا یرانیان گونه اید یفیت ا ر د طلوب ناسب ن گه اریم؟ گونه اید یفیت لبی ا ه ردم نتقل نیم؟ گونه ی توان ین ار سترگ زرگ ا ر سازمان ای یرانی نجام اد؟ ستاندارد، کی ز اه ایی ست ه ی تواند یفیت حصولات ا یمه ند یازها نتظارها ا رآورده سازد...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>روز جهانی استاندارد و strong>div>روز جهانی استاندارد دوp> <p><span style="color: #ff0000;">تعریف ستانداردspan><br />ستاندارد ستاندارد ردن، ز پایه ای علم ن وری ست ه ر پیشرفت صنعت قتصاد قشی سزا ارد. ستاندارد عبارت ست ز: ظمی بتنی ر تایج ابت علوم، نون تجربه ای شری ه ه صورت واعد، قررات ظام ایی ه نظور یجاد ماهنگی حدت ویه، فزایش یزان تفاهم، تسهیل رتباطات، توسعه صنعت، صرفه ویی ر قتصاد لی فظ سلامت یمنی عمومی ه ار ود.p> <p><span style="color: #ff0000;">همیت ستاندارد<br />span>سیاری نین ی پندارند ه ستاندارد قط رای فظ نافع صرف ننده ست. لبته ین ظر رستی ست ستاندارد ه یازهای ردی قتصادی صرف نندگان توجه ارد، لی ستواری ظام صنعت ن وری یز ز هداف ستاندارد ه مار ی ید. ی توان فت سود اصل ز عایت ستاندارد، رای تولیدکنندگان یش ز صرف نندگان ست. ا جرای وانین قررات ستاندارد، زینه ای نبارداری ساخت بزار اشین لات اهش ی ابد؛ رآیند تولید نظم ی ود؛ رایش عملکرد ارخانه ا ه صورت تعادلی تنظیم ی ردد؛ سناد، قشه ا رح ای ربوط ه تولید حصولات ر ساس ظام قیق ازیابی سریع، بقه ندی ایگانی ی ود؛ مکاری یان احدهای وناگون ر سازمان ا ارخانه رای پیشبرد رآیند تولید یسر ی ردد؛ تفاهم ارکنان ر سائل نی تحقق ی پذیرد سرانجام ا تولید الای یفیت ار سته ندی طلوب، ضایت صرف نندگان یز لب ی ود. ه ین ترتیب، ستاندارد، الوده ستواری ا رای پیشبرد توسعه صنعت قتصاد راهم ی سازد.p> <p><span style="color: #ff0000;">عرفی ؤسسه ستاندارد یرانspan><br />ؤسسه ستاندارد تحقیقات صنعتی یران، تنها سازمان یرانی ست ه ر ساس انون ی تواند ستاندارد سمی رآورده ا ا تعیین تدوین جرای نها ا ا سب وافقت ورای عالی ستاندارد، جباری علام ند. ظایف دف ای ؤسسه عبارت ست ز: تعیین، تدوین شر ستاندارد لی، نجام تحقیقات ه نظور تدوین ستاندارد، الا ردن یفیت الاهای اخلی، مک ه هبود وش ای تولید فزایش ارآیی صنایع ر هت ودکفایی شور، نترل یفی الاهای صادراتیِ شمول ستانداردهای جباری لوگیری ز صدور الاهای امرغوب ه نظور راهم وردن مکانات قابت ا الاهای شابه ارجی فظ ازارهای ین لمللی، زمایش تطبیق مونه الاها ا ستانداردهای ربوط، علام شخصات ظهار ظر قایسه ی صدور واهی امه ای ازم.p> <p>ین ؤسسه ز عضای سازمان ین لمللی ستاندارد ست. ز ین و، ر جرای ظایف ود، م ز خرین پیشرفت ای علمی نی صنعتی هان هره ی رد م ه رایط لی یازمندی ای اص شور توجه ی ند.p> <p><span style="color: #ff0000;">ستاندارد، طمئن ترین سیر توسعه شور<br />span>ر هان صنعتی مروز، مه یز ر ال تحول ست. ر ین عرصه، ستانداردهای دیدی ه ه دیریت یفیت وسوم ست، قط ه تیجه حصول هایی سنده می ند، لکه ط تولید ا ز بتدا تا نتها زیر ظر ی یرد. ین دیریت رنامه یز دفمند، پویایی ا ه خش ای سازمانی دیه ی هد. سرمایه ذاری ر اه هبود یفیت الاهای تولیدی رای پاسخ ویی ه یازهای صرف نندگان اخلی اه ابی الاها ه ازارهای هانی اهش اردات، هم ترین صل ر توسعه قتصادی ست. ر شور ر ال توسعه ه فزایش هبود رافت صنعتی ا ر أس رنامه ای ود رار اده اشد، رمی ابد ه ستاندارد ردنِ اخص ای تولید دمات مچنین سنجش نترل یفیت حصولات، ز مله کات صلی ر رنامه ای توسعه ست.p> <p><span style="color: #ff0000;">عایت ستانداردspan><br />تعامل نسان ا ا م زندگی ر عصر اضر، ه یژه ا شد ن وری، ه ندازه ی پیچیده ده ست ه گر رای مه وارد، ستاندارد عیّی تعریف شود فراد لزم ه جرای ن گردند، زندگی اقت رسا ی ود. شر ر ول عمر ویش ا عایت وانین قررات، وعی ستاندارد ا ه جود ورده ر اه فاه سایش ودش ه ار رفته ست. ز ین و، ر ه ستانداردسازی توسعه ابد تعهد ه عایت ستانداردها یشتر ود، ز پیشرفت تعالی امعه بر ی هد. تعریف ستاندارد ر مه عالیت ای ردی جتماعی لتزام ه عایت نها ر امعه، ه تنها وجب فزایش زینه ر قیاس لی می ود، لکه ز سیاری ز زینه ا ایعات رگ میرها لوگیری ی ند.p> <p>ستاندارد، قوق صرف ننده<br />ر میشه وزگار، ردم یازمند دمات مدیگر وده ند. ز ین و، یاز ه الاهای صرفی دمات، یازی روری ست ه ر ونه ختلال ر تولید توزیع ن، ی تواند امعه ا ه الش کشاند فزون ر زیان ای ادی، زیان ای عنوی ا یز توجه صرف ننده ند.p> <p>ی مان، عدالت جتماعی فظ قوق ولیه هروندان یجاب ی ند رای لوگیری ز خداد نین وادث عضلاتی، تدابیری ندیشیده ود. خستین ام، ضع وانین ناسب ست ه ولاً ظام تولید، توزیع صرف ا سامان خشد ز قوع سارت ای ادی عنوی ه لیل عایت کردن قوق صرف ننده، لوگیری ند. انیا ر صورت خ ادن سارت، رجعی جود اشته اشد ه ا سان ترین سریع ترین وش، توان رای بران سارت ارده ه صرف ننده جازات ؤثر تخلف قدام رد. ر مهوری سلامی یران، ؤسسه ستاندارد تحقیقات صنعتی یران، ین ظیفه هم ا ر عهده ارد.p> <p><span style="color: #ff0000;">ستاندارد، ر دمت منیت صرف نندگانspan> <br />ستفاده ز وازم انگی غیراستاندارد، مه ساله تلفات انی سارت ای الی شم یری ه ار ی ورد سبب پدید مدن شکلاتی ی ود. رای ثال، ترمیم پوست هره ی ه ر ثر عواملی انند تصال سیم ای رق نفجار سایل غیراستاندارد انگی ه دت سیب یده ست، ه صرف زمان ولانی زینه ای لان یاز ارد. مچنین سارت ای اشی ز توزیع سترده ک رآورده غذایی غیربهداشتی ر امعه، قط ا پول بران می ود؛ زیرا ثار زیان ار اشی ز ه طر فتادن سلامت عمومی، سیار راتر هم تر ز سارت ای ادی اشی ز عرضه ین الاست. ال گر ثار زیان ار اشی ز ستفاده ز سایل اشین لات غیراستاندارد ا ه ارگاه ا ارخانه ای وچک زرگ صنعتی تولیدی سترش هیم، عمق ین اجعه یشتر مایان ی ود. ه فته ارشناسان، ر هان پرشتاب مروز، ر بال تنوع دن سایل تولیدی ستفاده سترده ز یروهای رق، از یگر واد نرژی زا، تدابیری تخاذ ده ست ه طرهای اشی ز هره یری ز ین نرژی ا، ه داقل رسد. ین تدابیر ر تدوین وانین قررات ستاندارد لی ین لمللی، ه صورت مری روری رای فظ سلامت ردم هان رآمده ست.<br /> <br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
روز جهانی استاندارد دو گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات