روزجهانی استاندارد - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد روزجهانی استاندارد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>وزجهانی <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa>strong>span>p> <p> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ردن <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ز پایه ای علم ناوری ست ه ر پیشرفت صنعت قتصاد قشی ه سزا ارد اید ر هت فزایش سطح یفیت ا تلاش رد تا ه ناوری پیشرفته تولید ر حصول ایل مد. غلب نین ی پندارند ه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> قط رای فظ نافع صرف ننده ست. لبته ین ظر تا دی صحیح ست <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> ه یازهای ردی قتصادی صرف نندگان توجه ارد، ما ستحکام صنعت ناوری ا یز ر ظر ارد ی توان فت ه سود اصل ز عایت <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> رای تولیدکنندگان یش ز صرف نندگان ست، زیرا صرفه ویی ای اصل ز اهش نواع طعات واد ولیه غیرضروری ایعات، ه دری شمگیر ست ه ر <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ونه سرمایه ذاری ر زمینهa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> سازی رآورده ا دمات ا رای صاحبان صنایع وجه ی سازد، ه وری ه نان ر ندک زمان ی توانند...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>وزجهانی ستاندارد strong>div>روزجهانی استانداردp> <pتایج حسوس ن ا ه صورت بالغ خیره ده شاهده نند. ا جرای وانین قررات ستاندارد زینه ای نبارداری ساخت بزار   اشین لات تنزل ی ابد، رایند تولید نظم ی ود، رایش عملکرد ارخانه ا ه حو تعادلی تنظیم  ی ردد، گهداری سناد، قشه ا رح ای ربوط ه تولید حصولات بق ک ظام قیق ازیابی سریع، بقه ندی ایگانی ی ود، مکاری یان احدهای وناگون ر سازمان ا ارخانه رای پیشبرد رایند تولید یسر ی ود، تفاهم ارکنان ر سائل نی تحقق ی پذیرد سرانجام ا تولید  الای یفیت ار سته ندی طلوب، ضایت صرف نندگان یز لب ی ود ه ین ترتیب ستاندارد الوده ستواری ا رای پیشرفت توسعه صنعت قتصاد راهم ی سازد.<br /> <br />ر هان صنعتی مروز مه یز ست تحول ست. ر ین عرصه ستانداردهای دیدی ه ه  "دیریت یفیت" وسوم ست قط ه تیجه حصول هایی سنده می ند، لکه ک ط تولید ا ز بتدا تا نتها زیر ظر ی یرد. ین دیریت رنامه یز دفمند زندگی پویایی ا ه خش ای سازمانی دیه  ی هد. سرمایه ذاری ر هت هبود یفیت الاهای تولیدی رای پاسخ ویی ه یازهای  صرف نندگان اخلی اهیابی الاها ه ازارهای هانی اهش اردات، همترین صل ر ط شی توسعه قتصادی ست ر شور ر ل توسعه ه فزایش هبود رافت صنعتی ا ر أس رنامه ای ود رار اده اشد، ر ی ابد ه ستاندارد ردن اخص ای تولید دمات مچنین سنجش   نترل یفیت حصولات ز مله کات صلی ر رنامه ای توسعه ست.<br /> <br />ستاندارد ر دمت منیت صرف نندگان:p> <p>ستفاده ز وازم انگی غیر ستاندارد مه ساله تلفات انی سارات الی شمگیری ه ار ی ورد سبب روز شکلات عدیده انفرسا یرپایی ی ود. رای ثال داوای هره ی ه ر ثر عواملی انند تصال سیمهای رق نفجار سایل غیراستاندارد انگی شدت سیب یده ست ه صرف زمان ولانی   زینه ای لان یاز ارد، ا سارات اشی ز توزیع سترده ک رآورده غذایی غیر هداشتی ر امعه قط ا پرداخت های الای امرغوب بران می ود، زیرا ثار زیان ار اشی ز ه طر فتادن سلامت عمومی سیار راتر هم تر ز سارات ادی اشی ز عرضه ین الاست. ال گر ثار زیان ار اشی ز ستفاده ز سایل اشین لات غیراستاندارد ا ه ارگاه ا ارخانه ای وچک زرگ صنعتی تولیدی تعمیم هیم، عمق ین اجعه یشتر مایان ی ود. ه فته ارشناسان ر هان پرشتاب مروز ر بال تنوع دن سایل تولیدی ستفاده سترده ز یروهای رق، از یگر واد نرژی زا، تدابیری تخاذ  ده ست ه طرهای اشی ز هره یری ز ین نرژی ا بزار ه ارگیری نها ه داقل رسد. ین تدابیر ر تدوین وانین قررات ستاندارد لی ین لمللی تجلی ده ه صورت مری روری رای فظ سلامت ردم هان ر مده ست.<br /> <br />ستاندارد ر دمت مل قل:p> <p>مل قل ر ضای سیع ن ه بکه پیچیده رهم تنیده ی ز عوامل ه م پیوسته، ناوری ا سازمان ا طلاق ی ود. ه جم نبوهی ز ارهای ازم نگرید ه رای سرعت خشی ر جرای ن ا ه مور زیر یاز ست:p> <p>ا ه ا ردن سافران، ه ه قصد تجارت ا ا دف ذراندن تعطیلات، ه سیله تومبیل، توبوس، طار، واپیما شتی. رق سانی ز یروگاه ای رق ه نازل. ساندن حورهای پستی ه قصد. رسال نواع طلاعات ه قصی قاط هان مثال ن.p> <p>عملکرد ر اخه ی ز صنعت مل قل یازمند ناوری ا، رتباطات، سایل قلیه غیره ست. <br />دیهی ست ه جود ا ماهنگی ر یان عناصر ذکور ه ز بود ستاندارد سرچشمه ی یرد، ه ارایی هره ری لیه جزای تشکیل هنده صنعت مل قل طمه ارد ی ورد. نابراین ستاندارهای ین لمللی قشی ؤثر ر تسهیل عملکرد نواع ظام ای مل قل یفا ی نند. رای ثال ستاندارد ردن انتینرهای ترابری، نقلابی زرگ ر صنعت مل قل ریایی پدید ورده ست. ا ستاندارد دن ور گار، تلفن بکه ای ایانه ی ، رتباطات ین لمللی سرعت سترش شمگیری افته ست ترابری زمینی، ریایی وایی ر تیجه جرای ستانداردهای هانی یمن تر، سریع تر هره رتر ده ست.<br /> <br />ا جود روز ین تحولات گرف نوز اید قدامات زیادی صورت پذیرد. رای ثال، اید وزه ای تجاری وناگونی ر هان پدید ید ه سازمان ای صلی ستاندارد ین لمللی تواند نها ا تحت مایت ضاعف ود رآورد. ه ارگیری سترده ستانداردهای ین لمللی ر تولیدات تخصص دمات ه یجاد ک ازار هانی نجر ی ود ه ر ن تولید نندگان، عرضه نندگان ارگزاران بکه تولید عرضه ی توانند ا کدیگر ه قابت سالم پردازند. مچنین ستانداردهای ین لمللی رای ظام ای مل قل ز ریق رقراری رتباطات ماهنگ، رایط ورد یاز رای رسال تولیدات عرضه دمات ه صرف نندگان ر  ر قطه ز هان ا سریع تر قرون ه صرفه ی سازد.<br /> <br />کته ایان کر ین ه مر تجارت ر هان مروز ا پدیده ا افته ای دیدی واجه ست. ارگزاران صنعت مل قل ه رورت یجاد ک زنجیره مل قل هانی اقف ند. زنجیره ی ه احدهای مل قل ستاندارد ده ی ظیر انتینرهای اربری تجهیزات ورد یاز رای یجاد صحیح بکه ای اه هن اده ا، نبارها، رودگاهها نادر ا ر ظر ارد. ماهنگی هانی یان لقه ای ین زنجیر ه قط ه فع ست ندرکاران صنعت مل قل ست، لکه ه سود شتریان رف ای صنعتی نان یز ست:p> <p>یجاد زیربنای امعه طلاعاتی هان ا بکه ای ی ظیر ن، ستلزم تدوین جرای ستانداردهای  ین لمللی ست. م کنون ین ستانداردها ر وارد وناگونی ظیر بکه ای از تراکم طلاعات نیداری یداری ر ال جراست. ستاندارد ین لمللی ر صنعت مل قل قشی یژه ر کوفا سازی تجارت هانی رکت ه سوی یجاد ک ازار هانی اقعی هیا ی سازد.  <br /> <br />عار روز جهانی استاندارد سال 2002:p> <p>ستاندارد احد            زمایش احد             ابل پذیرش ر ر ا.<br /> <br />یزو یست؟p> <p>وسسه ین لمللی ستاندارد سازی (یزو) ک دراسیون ین لمللی تشکل ز هادهای لی ستاندارد ست. تعداد ین هادها الغ ر 140 هاد ی اشد ه ر ک ز ک شور رخاسته ند.p> <p>یزو ک سازمان غیردولتی ست ه ر سال 1947 یلادی (1326 جری مسی) تاسیس د.p> <p>ظیفه یزو رتقاء توسعه ستاندارد سازی عالیتهای ربوطه ر هان ا یدگاهی ست ه م ه یجاد تسهیلات ر زمینه تبادل ین لمللی الاها دمات توجه ارد م توسعه مکاری ر زمینه ای کری علمی نی قتصادی ا ر ظر ور دارد.p> <p>احصل عالیتهای یزو راردادهای ین لمللی واهد ود ه ه عنوان ستانداردهای ین لمللی نتشار ی ابد. سیستمهای دیریتی یزو ز ریق یش ز 430000 سازمان ر 158 شور ه جرا ر ی ید.p> <p>یرایش تلخیص:کاایران <br /> <br /> p>
روزجهانی استاندارد گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات