هنر نقاشی روی سفال

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد هنر نقاشی روی سفال ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/news201792119201729430.html"><div class="mzc"><strong> نر قاشی وی سفال strong>div>,جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: نر قاشی وی سفال p>div> div> <h1 > <label > label> <br /> <i >i> <div > کاایران: نر قاشی وی سفال div> h1> <div > <p>ین شته نری، اخه ی رصنعت سفالگری سنتی یرانی حسوب ی ود ه توسط نرمندان یره ستی ر عصار ذشته ه امعه نری شور عرضه ده ست.p> <p> ه زارش کاایران: ا مال تاسف غلب نرمندان ین شته دیع شم واز منام زیسته ا مترین توقع نتظار اهکارهایی فریده ند ه ین ثار زینت خش انه ای هل وق، وزه ا گارخانه ای نری ر پهنای شورهای ختلف، ویژه یران زمین ده ست، لی فرینندگان ین ثار ر قر تنگ ستی وزگار سپری رده ند.p> <p>سفالگری ود شته ی ز صنعت ست ه اید دمت ن ه عصار ولیه زندگی نسان وی ره زمین رمی ردد، ا ینحال ر حوطه ای تاریخی فاری ده ر یران، سفالینه ای نری ارای دمت تاریخی ر لات اره یران ربوط ه زاره ای ول تا هارم قبل از میلاد دست مده ست.p> <p>ه عقیده صاحب ظران، استگاه صلی نر قاشی وی سفال ا ی توان لات اره یران انست وید ین دعا جود سفالینه ای تاریخی ز وران ختلف تاریخی ست ه ر زمان اضر ر سترس ی اشد.p> <p>ارشناسان یراث رهنگی ستان ذربایجان رقی ، ا تشریح تلاش ای ین سازمان راحیای رخی شته ای نرهای ستی ، ادآورشدند: زسال  ۳تاکنون ا غاز کار رکز موزشی &#8220;انه سفال&#8221; ر تبریز تلاش ای سترده ی ر هت حیای ین نر صیل عمل مده ست.p> <p>رشاد ه فرین فت: غاز کار ین رکز قطه عطفی ر حیای ین نر فزایش یفی تولیدات ن ر ین ستان حسوب ی ود.p> <p>ه فته ی، م کنون  ۲۰۰نفر نرمند ناخته ده راین خش ر ذربایجان رقی عالیت ارند تولیدات ن ا زینت خش اقچه ا کوراسیون ای اخلی هل نر ضیلت ست.p> <p>ین ارشناس سازمان یراث رهنگی، ردشگری صنایع دستی فزود: اهنمایی نرمندان ین خش رای ضور ر مایشگاه ا مایش ای نری رداخل ارج ز شور خش یگری ز تلاش ای ین سازمان ر حیای ین صنعت دیع شم &#8211; واز ی اشد.p> <p>ی ادآور د: ر مین ابطه خیرا کی ز نرمندان ین صنعت ر تبریز ا مک یراث رهنگی تولیدات ود ا ر مایشگاهی ر هر وبی، ر مارات تحده عربی ه مایش ذاشت.p> <p>ا مال تاسف غلب نرمندان ین شته دیع شم واز منام زیسته ا مترین توقع نتظار اهکارهایی فریده ند ه ین ثار زینت خش انه ای هل وق، وزه ا گارخانه ای نری ر پهنای شورهای ختلف، ویژه یران زمین ده ست، لی فرینندگان ین ثار ر قر تنگ ستی وزگار سپری رده ند.p> <p>مچنین ر هت مگرایی تبادل تجربیات فید ین نرمندان ین شته نجمن وستداران سفال ر ین ستان اه ندازی ده ست.p> <p>ین نجمن ا تشکیل لسات دواری تعامل ناسبی ین وستداران نرمندان شته قاشی وی سفال ر ین ستان یجاد رده ست.p> <p>ه غم رخی تلاش ا ر هت حیای ین نر صیل ر ور تحسین، نوز تولیدات ین خش نبه صرف عمومی پیدا کرده ست.p> <p>ک نرمند ین شته عتقد ست تنها اه عمومی ردن تولیدات ین خش روج ز تولید ه یوه ستی ارد ردن ناوری وین ه عرصه تولید نبوه فزایش عالیت ا ر ن ی اشد.p> <p>سین حمدی، واستار مکاری انشگاه خش ای پژوهشی ر هت مک ر کارگیری ناوری ای وین ر تولید ر صنایع دستی ظیر سفالینه ای ارای قاشی ای سنتی رای صدور ه ارج ز شور صرف اخلی د.p> <p>ر هت ترغیب ردم امعه نری رای ستفاده ز تولیدات ین خش ر زندگی روزمره، ر تابستان مسال ز سوی سازمان یراث رهنگی، ردشگری صنایع دستی، شنواره ی ا عنوان &#8220;شنواره سفال سرامیک&#8221; ر هر رند رگزار د ه خستین ام ر هت شنا ردن عموم ردم ا تولیدات زیبایی ای ن ا حسوب ی ود.p> <p>نتظار دیهی ز سوولان ین خش ین ست ه ظیر ین ردهمایی ا صورت دواری ر سطح سترده ر هرستان ای یگر ستان، ر زمینه یگر شته ای نری یز رگزار ود.p> <p>تولید سفال رای ستفاده شر مروزی ه عنوان صرف عمومی رای ستفاده ر نازل زندگی عمومی ا جود ایگزین ای ختلف سهل لحصولی ون ینی، لامین، پیرکس، روف لزی عابی ستیل غیره &#8230; ور ز نتظار ست.p> <p>نچه ر ین رصت اید ه ن شاره رد زوم فظ شته ای نری رتبط ا زندگی جداد ذشته ین سرزمین ه عنوان ارنامه ویتی ردم ی اشد ه تی ر سطحی حدود ی تواند دافع تمدن یرینه یران زمین اشد.p> <p>جود اشیکاری سیار لپذیر تعلق ه وران ای ختلف تاریخی ا ضامین تعالی لی ذهبی ر تارک ناهای استانی ذهبی وید ین دعای هم ست ه ین اخه نری یشه ر داب سنن با جدادی ا اشته ازم ست ست نرمندان ن ه عنوان افظان ک نر ستی دیع اندگار ورد وازش مایت رار یرد.p> <p>ارشناسان یراث رهنگی ستان ذربایجان رقی ، ا تشریح تلاش ای ین سازمان راحیای رخی شته ای نرهای ستی ، ادآورشدند: زسال  ۳تاکنون ا غاز کار رکز موزشی &#8220;انه سفال&#8221; ر تبریز تلاش ای سترده ی ر هت حیای ین نر صیل عمل مده ست.p> <p>سفال ود صنعتی یرپا حسوب ی ود نوز م ر وامع بتدایی ه عنوان صنعتی ر هت تامین کی ز یازهای صلی ن وامع حسوب ی ود.p> <p>سفالگری ه و یوه ستی ا ستفاده ز رخ ستی ز خستین حظات غاز زندگی نسان ر وی ره زمین تداول ده ست.p> <p>اک رغوب وجود ر هرستان رند ر ذربایجان رقی ه ا ام ائولن ناخته ده ست، هترین رغوب ترین اک رای تولید سفالینه ای ورد صرف ه عنوان روف وده نرمندان شته ای ختلف ظیر نرمندان اخه قاشی وی سفال ز عادن غنی ائولن رند ر نطقه زنوز هره افر ی رندp> <p>&nbsp;p> div> <div > <i >i> نبع : سایت انشجو div> <div > div>.<p class="source">نبع : <span>salamatdigital.comspan>p>
هنر نقاشی روی سفال گردآوری توسط بخش صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی سایت آکاایران
تبلیغات