نقاشی مینیاتور ایرانی و تصاویری از شاهکارهای نقاشی مینیاتور

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نقاشی مینیاتور ایرانی و تصاویری از شاهکارهای نقاشی مینیاتور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/news20179211915034752.html"><div class="mzc"><strong> قاشی ینیاتور یرانی تصاویری ز اهکارهای قاشی ینیاتور strong>div>,جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: قاشی ینیاتور یرانی تصاویری ز اهکارهای قاشی ینیاتور p>div> div> <h1 > <label > label> <br /> <i >i> <div > کاایران: قاشی ینیاتور یرانی تصاویری ز اهکارهای قاشی ینیاتور div> h1> <div > <p><strong>قاشی مینیاتور چیست؟strong>p> <p> ه زارش کاایران: ینیاتور ر غت ه عنی وچک تر شان ادن ست خفف ده لمه رانسوی «ینی وم اتورال» ست ه دوداً ز وره اجاریان ر زبان ارسی مروز صطلح ردید. ر ال اضر ر یران ه قاشی ای یرانی، ه دیم ه وین، ه ز سبک وش روپایی پیروی کرده ارای صوصیات قاشی سنتی اشند، قاشی ینیاتور ی ویند ین تعریف ه صورت ک غلط ین ا پذیرفته ده ست.p> <p>قاشی ینیاتور ه ه عتقاد کثر حققان ر یران تولد افته عد ه ین اه رده ست، ز وره غول ه صورت تقریباً امل تر ه یران ازگشته نرمندان یرانی، تلاش ی ائبه ی ا ر تکمیل توسعه ن صرف رده ند. قاشی ینیاتور ز مله نرهایی ست ه ابلیت ه تصویر رآوردن تمامی بیعت ا ر البی وچک ارد.p> <p>ینیاتوریست، نرمندی ست ه ن ه ا ود ی ندیشد، ا ی پندارد ه یننده علاقه ند ه یدن ن ست، تجسم ی خشد ه یچ جه تابع قررات وانین اکم ر ضای قاشی یست. کاتب قاشی ینیاتورهای یرانی، ز ولین رون عد ز سلام غاز ده ست. قاشی ینیاتور یرانی ر رون ولیه عد ز هور سلام، ر ترکیب ا ط عربی تداوم افته هترین سخه ای رآن ریم ا نرمندان بتکر یرانی وشته ند ه تزئین تذهیب صحف ریف پرداخته ند.p> <p><strong>زرگان قاشی ینیاتورstrong>p> <p>نرمندان زرگ قاشی ینیاتور عبارتند ز: «ضا عباسی» ه ربوط ه وره صفوی ست. «سلطان حمد» «یرزا علی» زو گارگر ای تراز ول دیم ستند. «حمود رشچیان» «حمدباقر قامیری» م زو زرگان عرصه گارگری وین ستند.p> <p><strong>وشهای ختلف راحی ینیاتور:strong>p> <p>یوه ای قاشی ینیاتور ر یران سیار تنوع ست. ر ک ز ستادان عروف قاشی ینیاتور، تغییراتی ر وش یوه ایی ه بل ز ود تداول وده، ارد موده ند. ین وشها ا ر راحی ی توان طور لی ه سه سته تقسیم رد :p> <p><strong>راحی ینیاتور نگی:strong>p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/news20179211915034752.html">,جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت,[categoriy]a>div>p> <p>عکس قاشی ینیاتورp> <p>ر ین رحهای ینیاتوری، ر عضی ز سمتها نگ کار فته ست. ر ین یوه ز قاشی ینیاتور، ز نگ لائی تماً ستفاده ده ست. زمینه رح ه ال ود اقی ی اند سمتهای ختصری ز قاشی ینیاتور ه نگی ست، ز نگهای سمی وحی مراه ا م ستفاده ده لی کثر ار ا طوط لم و راحی ده ست. رحهای نگی ینیاتور یشتر ر وره صفوی، ر ثار ضا عباسی تداول ردید.p> <p><strong>۲راحی ینیاتور اقد نگ:strong>p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/news20179211915034752.html">,جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت,[categoriy]a>div>p> <p>راحی ینیاتور اقد نگp> <p>ینگونه رحهای قاشی ینیاتور طوری ه ز ام ن شخص ست قط ا لم و نگ سیاه وی زمینه ای وشن ار ی ود. ین وش ر تمام وران ینیاتور یران جود اشته ست. اهی م ه ای نگ شکی ز نگهای تیره ثل نگ هوه ی، رمز بی ستفاده ده ست.p> <p><strong>۳- راحی ینیاتور سفید لم:strong>p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/news20179211915034752.html">,جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت,[categoriy]a>div>p> <p>قاشی ینیاتور سفید لمp> <p>رحهایی ینیاتوری ه ا لم و نگ سفید، وی اغذ ا صفحه تیره نگ ار ده اشد، راحی سفید لم امیده ی ود. ر بتدا ین وش قاشی ینیاتور، یشتر رای تزئین راحی وی لد ای وغنی ه کثراً سطح نها شکی ود، ستفاده ی د. علاوه ر نگ سفید، اهی م ختصر نگ لائی ا نگهای وشن یگر، ر ینگونه راحی ا ستفاده ی ود.p> <p><strong>وضوع قاشی ای ینیاتورstrong>p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/news20179211915034752.html">,جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت,[categoriy]a>div>p> <p>رای تزئین اشیه   وشته ای تب طی یز ز قاشی ینیاتور ستفاده ده ستp> <p>وضوع قاشی ینیاتور، عمولاً کار کارچیان، یوانات ختلف، پرندگان، ژدها، سیمرغ ژدها، رشتگان، یوان، راویش، وپانان مراه ا وسفندان ود، ستاد اگرد، وانان ر التهای ختلف شسته یستاده، زندگی وستایی شاورزی تفاقات هم  تاریخی ست اهی رای تزئین اشیه شعار وشته ای تب طی یز ز قاشی ینیاتور ستفاده ده ست.p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/news20179211915034752.html">,جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت,[categoriy]a>div>p> <p>تصاویر قاشی ینیاتور یرانیp> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/news20179211915034752.html">,جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت,[categoriy]a>div>p> <p>&nbsp;p> div> <div > <i >i> نبع : تبیان div> <div > div>.<p class="source">نبع : <span>salamatdigital.comspan>p>
نقاشی مینیاتور ایرانی و تصاویری از شاهکارهای نقاشی مینیاتور گردآوری توسط بخش صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات