میناکاری

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد میناکاری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +میناکاری را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد نر <a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریa> <span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">نری ست ه سابقه ی ر دود پنج زار سال ارد ز&nbsp;span>صنایع دستی<span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;حسوب ی ود. مروزه ین نر یشتر ر وی&nbsp;span>س<span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;نجام ی ود لی ی توان ر وی&nbsp;span>لا<span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"> &nbsp;span>قره<span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;یز ن ا ه عمل ورد. ا ا مراه وید تا طالبی ر ورد نر <a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریa> طالعه نید.span>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html"><div class="mzc"><strong>یناکاریstrong>div>میناکاری,میناکاری روی سفال,میناکاری روی طلاa>&nbsp;span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نر <a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ر وران اجار یناکاری ه قدار م جود اشته شیایی انند سرقلیان وزه لیان وزه ادگیر لیان ا یناکاری ی رده ند. ر ربار پادشاهان اجار خصوصاً ناصرالدین شاه ه لیان شیدن ز سرگرمی ای و وده&nbsp; لیان ای یناکاری ده جود اشته ست. مچنین ر انه ای شراف زرگان ن عصر یز ین بیل شیاء یناکاری ده وجود وده ست. شیاء یگری انند مربند ، فتابه گن ، نفیه ان ، لابپاش ، وشواره ، شکدان وطی سیگار یناکاری ده یز وجود ست .span>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">لا تنها لزی ست ه ه نگام وب دن ینا کسید می ود ز ینرو مکان جرای رحی مراه ا زئیات ا باهت ر ه تمامتر ر وی ینا ا یجاد ی ند ر الی ه یناهای سین قره ی نین یفیتی ا دارند. کل یری ینا یز ز ترکیب کسیدهای لزات ند ونه مک ر جاورت رارت الا ی اشد ه رنگ ها ر ول زمان ر ساس ما وجود ی یند. مروزه ر یران انون تولید <a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریa> هر&nbsp;span>صفهان<span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"> ی اشد ستادان رجسته ی ر تولید ثار ینا شغول ه عالیت ستند.span>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">نر یناکاری ا ی توان کی ز ختراعات لاقه شر انست ؛ زیرا ین نر امل عل نفعالهای پیچیده یست ه ه م بط اده ی وند. ز ک سوی عوامل ساده ی ز بیل سیلیکوم ینیوم پتاسیم ز سوی یگر سنگ یمتی ه ترکیب نها ینا ا ه جود ی ورد. ز ین و ین ک نر زمایشگاهی ست ر قیقت اده ی ست ز ترکیب کسیدهای لزات ه ر ثر رارت، نگ ای ورد ظر ا ه ست ی هد ر ختلاط ا مک ه ست ی ید&nbsp; ر ین عمل&nbsp; رنگ ها ا رجه رارت ول زمان رارت رتباط زیاد پیدا ی ند. نابراین رای سترسی ه ین پدیده نری زیبا اید تش رارت ه قت راقبت هار ود. ینا ه بعاً فاف ست ، فافیت یشتر ود ا ز کسید لع ه ست ی ورد ه&nbsp; ترکیبات ن ز زمان ای دیم تا ه مروز ابت دون تغییر انده ست.span>&nbsp;span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نواع <a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریa>strong>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ینا ه حاظ وش تولید ه و سته تقسیم ی ود:span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">1- ینای انه ندیspan>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">2- ینای قاشیspan>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp;ینای انه ندی:strong>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ینای انه ندی یوه ی دیمی ست ه ه «ینای سیمی» یز عروف ست ز فتول ای سیارنازک ستفاده ی ود. فتول ا ا&nbsp;ه&nbsp;کل لخواه رمی ورند&nbsp; ا سب وی طعه ار رار اده ا&nbsp;ک عاب یشه ی وی ن ا ی پوشانند.سپس ن ا رداخلکوره ی ا دود&nbsp;۰۰۰درجه رارت رار&nbsp;ی هند&nbsp;&nbsp;فتول ا ه طعه ار وش ی ورند. ر رحله عد نگ ای خصوص&nbsp;<a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریa> ا ه ه&nbsp;کل پودر&nbsp;ی اشند ا ر وی سطح ار پر ی نند. عد ز نکه&nbsp;سطح ار کسان موار د ن ا ه&nbsp;دت ۳&nbsp;قیقه رداخل وره ی ا رارتی دود۱۰۰۰ رجه رار ی هند. فتول ای رنجی عد ز رارگرفتن ر وره&nbsp;سیاه&nbsp;ی وند&nbsp; اید ا سیدکاری نگشان ه الت خستین ازگردد.span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ینای قاشی:&nbsp;strong>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وشی ه مروزه ر صفهان رسوم ست ه ین صورت ه قش ای ینا ر وی عابی فاف &nbsp;کل&nbsp;ی یرد. دین نظور رای&nbsp;<a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریa>&nbsp;بتدا&nbsp;ستادی&nbsp;سگر&nbsp;ا&nbsp;واتگر ی ایست ه ی ربوطه ابراساس&nbsp;رح ورد ظر سازد سپس ستادی یناکار وی&nbsp;نرا عاب سفید&nbsp;نگ دهد. رحله عابدهی&nbsp;سه ا&nbsp;هار&nbsp;ار نجام ی یرد ر ار یز مراه ا رار رفتن رکوره ا ۰۰ رجه&nbsp;رما ست&nbsp;تا نگ&nbsp;عاب&nbsp;ابت&nbsp;ود. سپس قاشی وی ین سمسفید نگ نجام&nbsp;ی ود&nbsp; وباره ی ه&nbsp;وره ی ود تا ر رجه ی&nbsp;رحدود ۰۰ تا ۵۰۰ رجه&nbsp;پخته ده نگها ه کل لخواه ر یند. ماکنون ز&nbsp;نگ ای یمیایی&nbsp;رنقاشی ی ستفاده &nbsp;ی ردد&nbsp;ال نکه ر ذشته نگهای&nbsp;ه ار رفته&nbsp;ده یاهی ا عدنی ودند.&nbsp;فافیت ینا یز ز جود&nbsp;کسید لع دست ی ید.span>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ایج ترین ثار یناسازانspan>span>span>strong>p> <uL style="LIST-STYLE-TYPE: disc"> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شقاب، لدان، اسه دح، ابهای عکس، تابلوهای ینا ه ا نرهای یگر انند&nbsp;لاکاری،&nbsp;خاتم کاری،&nbsp;ینیاتور،&nbsp;واهرسازی&nbsp;ترکیب ی ود.span>span>span> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رها، پنجره ا ریح ای <a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریa> ده ر کان ای ذهبی ه یژه رم مامان یعی.span>span>span> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شیای تزیینی: عبه ای رایش زنانه، عبه ای&nbsp;خاتم کاری&nbsp; <a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریaسرویس ایخوری ربت وری، لیان، عبه رآن، زره، یینه، لمدان، مربند، بابهای <a class="hlink" title="یناکاری" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/handicrafts/enamels.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یناکاریaلاب پاش، لبوم عکس، نفیه ان، غلاف نجر.span>span>span> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زیور لات: وشواره، سینه یز، لوبند، نگشتر، دال.span>span>span>li>ul> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;نگهایی ه ر یناکاری ه ار ی ود ر سه وع ست :span>span>span>strong>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگهای یاهی ه ر یت سازی م ه ار ی ود.span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگهای عدنی ه ر قاشی یناکاری ه ار ی فته .span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگهای لزی ه وی ینا ار ی نند&nbsp;span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ون یناکاری نری ست ه ی سالیان خیر واج ونق اصل رده ، ستادان زرگ ن م ر عصر پهلوی هور رده ند، م کنون زرگترین ستاد یناکار صفهان قای کر لله صنیع زاده ست ه ز اندان قا جف، قاش عروف صفهانی ( ک رن پیش ) واده صنیع مایون ست ه و یز ز ستادان شهور ر ن قاشی ه مار ی فته ینک یز ر یابان هار اغ صفهان ارگاه غازه ارد سفارشهای زرگ عمده یناکاری عمولاً ه و اده ی ود.&nbsp;span>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رداوری: خش صنایع دستی کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله میناکاری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

انواع میناکاری

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات