موسیقی

موسیقی چیست؟

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد موسیقی چیست؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +موسیقی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> نری&nbsp;ست ه ز&nbsp;صداها&nbsp;تشکیل ده ست. عناصر عمول <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa>&nbsp;رتفاع&nbsp;(ه&nbsp;حن&nbsp;&nbsp;ارمونی&nbsp;ا ر ر ارد)،&nbsp;یتم&nbsp;( فاهیم ربوط ه ن، امل&nbsp;رب (<a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa>)،&nbsp;تر، &nbsp;فصل ندی&nbsp;(articulation)،&nbsp;ورته، یژگی ای صوتی نگ صدا (timbre) افت (<a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa>) افت ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html"><div class="mzc"><strong>وسیقی یست؟strong>div>موسیقی,موسیقی ایرانی,موسیقی بی کلامa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: وسیقى ا ترانه&nbsp;ه ر وا &nbsp;صدایی&nbsp;فته ی ود ه نیدنی وش یند اشد نسان ا وجودات زنده ا چار تحول ند. <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> یان حساسات نسان ست ه سیله صوات. <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa>&nbsp;نری&nbsp;ست ارای وا &nbsp;سکوت. رائهٔ تعریف کادمیک <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> وضوعی ست ه رای رن ا ورد حث شمکش صاحبنظران وده ست. مچنان یچ تعریفی ز <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> جود دارد ه ورد بول مهٔ هل ین نر اشد. بق کی ز پذیرفته ده ترین ین تعاریف، <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ه صواتی فته ی ود ه گاهانه تولید وند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پیشینیان <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ا نین تعریف رده ند: عرفت لحان نچه لتیام لحان دان ود دان امل ود.&nbsp;رسطو&nbsp;<a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ا کی ز اخه ای&nbsp;یاضی&nbsp;ی انسته یلسوفان سلامی یز ین ظر ا پذیرفته ند، مانند&nbsp;بن سینا&nbsp;ه ر خش یاضی&nbsp;تاب فا&nbsp;ز <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ام رده ست لی ز نجا ه مه یژگی ای <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> انند یاضی سلم غیرقابل تغییر یست، لکه وق ریحهٔ سازنده وازنده م ر ن خالت تام ارد، ن ا&nbsp;نر&nbsp;یز ی انند. ر ر صورت <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> مروز انش نری سترده ست ه ارای خش ای وناگون تخصّصی ی اشد. صدا ر صورتی <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> امیده ی ود ه تواند پیوند یان ذهان یجاد ند رزی ز نس&nbsp;نتزاع&nbsp;ن ا حدود کند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ا الا فتن سطح رهنگ نر علوم د صداهاى وشایند، صداهایى ستند ه ز ظمى اص پیروى ى نند ین نها سبت اى عینى جود ارد. راى مین عدد ر وسیقى اراى همیت سیارى ست. تا ائى ه یثاغورث عتقد ست ه عدد صل جود ر فرینش ست.&nbsp;پیروان و جسام ا ر ک عدد ى اشتند عتقد ودند ه ون رات سمانى فلاک ز کدیگر اصله اى عینى ارند، ز سبت نها غمه ا ساخته ى ود وازها ر صل اشى ز رکت فلاک ستند.&nbsp;<br/>بوعلى سینا ى وید: وسیقى علمى ست یاضى ه ر ن ز گونگى غمه ا، ز ظر لایمت تنافر گونگى زمان اى ین غمه ا حث ى ود تا علوم ود ه حن ا گونه اید تألیف رد.&nbsp;span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">، <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> راتر ز تعریف ر لفاظ ست گفتی ن یز ر مین ست. <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> بران اکامی ای زبان ست یوه ی رای یان حساسات املموس.&nbsp;حساساتی ه می انیم ه ستندنجا ه زبان ز فتن از ی اند، <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> أمنی ی ود رای وح، زبانی ی ود رای یان حساسات اگفته ای اشناختهspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ر ه ست، سرچشمه ی ز رون نسان ارد خلوقی ست ه «ز وح دمی ان رفته ه وح دمی ان ی هد» <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیaنین ز ل رآمده ی ست ه اجرم ر ل ی شیند. لی ز ه لی رآمده ر ه لی ی شیند؟span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وح پویا حساسات تغیر ه رتباطی ستقیم ا رایط سنی، وادث وناگون ارد ه ی وید ه ی واهد؟ اید داند «ه ی واهد» لی نچه ا ه ی واهد ی ناسد. ر ر حظه ه <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> وش ی هیم، ز ن ذت ی ریم مین افیستspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لبته <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> قط غذای وح زبان حساسات یست، لکه رمانی رای سم یز ست. تحقیقات شان اده ست <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ه ترکیبی ز صداهای وناگون ست، ر وی عملکرد تابولیسم دن تأثیر ی ذارد ثری ستقیم ر وی خشهای صلی دن ز مله غدد وناگون،&nbsp;لب، ستگاه تنفسی، غز ارد <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ه عنوان ترکیبی «نظم» «زیبا» ز صوات، تأثیری ثبت ر وی سم یز ی ذارد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لی ناخت تأثیرات ستقیم ن ر وی دن یاز ه رود ه نیای علم <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> رمانی ارد. لبته رتباط وح سم نسان از م ه ا ی وید ه ر ر حظه، ذت ردن وح ز ک <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ترادف ست ا تأثیر ثبت ن ر وی سم نسانspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یش ز وهزار سال ست ه غرب شرق ه درت <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ر رانگیختن حساسات ذعان رده ند. ه دی ه سانی ه غدغه فظ منیت ولت ا اشته ند <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ا طرناک تلقی رده ند. ما تشریح ین مر ه <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> گونه نین تاثیری ر ا یگذارد سیار شوار ست. هم لیل ین مر ندان سخت یست. دیمی ترین ایج ترین ظریه ای غربی نر، نر ا تقلید بیعت یدانند. ما <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> تماماً ا ین تعریف سازگار یست. <a class="hlink" title="وسیقی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/whats-the-music.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وسیقیa> ادر ه ازنمایی شکال رنگ ها ا توصیف هان ر الب اژگان یست توانایی ش ر تقلید صواتی ه ر عالم بیعت جود ارند سهم سیار وچکی ست. ما ین الب نری غیرمفهومی غیر تقلیدی ه جموعه ی ز صوات ظام افته ست ه حو عینی تجربیات زیبایی ناسانه ی راهم ی ورد ه ر بعاد راتب ختلف ارای رزشند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>span>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات