ویولن

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ویولن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +ویولن را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> ساز زهی&nbsp;&nbsp;رشه ی&nbsp;ست. ین ساز وچک ترین عضو سازهای زهی-رشه ی ست. رای واختن عمولاً وی انه پ رار ی یرد ا&nbsp;رشه&nbsp;ه ر ست است وازنده ست واخته ی ود. ا ا مراه وید تا طالبی رمورد <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> طالعه نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html"><div class="mzc"><strong>یولنstrong>div>ویولن,ویولن سل,انواع ویولنa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: اید انست ه نتخاب ساز، نتهای اجرا یست، لکه بتدای اجراست. رید ک ساز، یازمند نتخابی قیق ناسب ست. ه مین لیل ا جود وشته ای سیاری ه ر وزنامه ا، جلات، سایت ا سانه ای ختلف ر ین زمینه جود ارد، ا ر ن دیم ه ا مکاری مفکری معی ز ساتید <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa>ست ای وفق، قاله ی امل، فید ایسته ا تقدیم ه علاقمندان نیم. گر نتظار ارید ه ر ینده ک وازنده وب اشید، اید رفه ی یندیشید مچنین رفه ی فتار نید. موختن <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> سخت یست، ما تلاش سیاری ی لبد. رای تلاش ر ین زمینه اید س میدواری ه نرجو تزریق ود. کی ز عوامل همی ه ر ین زمینه مک سیاری واهد رد، اشتن ک ساز وب ست. سازی ه صدای ن اعث راسیدن نرجو شود وقی ا ه و نتقل ند ه ی تواند عل واستن ا هتر صرف ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر رید ساز یلن اید ه کات زیر توجه اشت: span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- ساز ورد ظر باید ه یچ جه قص نی اشته اشد.ه یژه ر ورد ساییدگی وی ماغه ر ساز ای هنه اید قت مود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">۲- سالم کدست ودن سیم ا،سالم ودن یطانک تنظیم ودن وشی ا(وشی ا اید ز ر و رف ا سوراخ املاً فت اشند وتاه لند باشند.)span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">۳-صطلاحی ایج تحت عنوان سازشقیجود ارد ه ر ورد ساز ایی ا یفیت صدای پایین امرغوب ه ار یرود.غلب،ین وع ساز ا ا رای نرجویان&nbsp; بتدی توصیه یکنند.دیهی ست ه ین توصیه املاً ادرست ست علاوه ر ین ه ر شکلات نی نرجو ی فزاید و ا ز پیشرفت از ی ارد اعث اهش نگیزه و یشود ز مان بتدا و ا ز واختن یلن لزده ایوس یکند.ر تیجه توصیه یشود نرجو ر د مکانات قدورات ویش تی لامکان ز ساز ای رغوب وش صدا ستفاده ماید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- ر ورد رشه م اید قت رد ه سالم ی قص اشد.رشه ایی ه وب نها ه رف یرون وس ارد ا وی نها صاف کدست یست ا ه علت قص ر وگیر رشه ه احتی سفت ا ل میشوند ناسب یستند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">۵- مانطور ه زیر انه ی ر ذشته عمول بود ما مروزه زء اینفکی ز یلن حسوب یشود ، الشتک ا ولدر م ر تکنیک دید وازندگی سیله ی روری حسوب یشود ه مین هت نواع ختلف ن ساخته ده ورد ستفاده رار ی یرد.ین سیله ر زیر ساز رار ی یرد اعث یشود ه ساز الا تر یاید تا ا ن ا احت تر زیر انه ود رار هیم.ما ز نجا &nbsp;ه تهیه ن مکن ست رای عده ی شکل اشد یتوانیم ودمان نرا سازیم.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ساز <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> ا توجه ه اهر ساده ترش سبت ه سازی مچون پیانو، ابلیت تولید سان سریع ارد. ساخت تولید ک <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> ی یفیت ا اهری ریبنده سیار احت ست ین تفاق ا صرف زینه زمانی الی سیار اچیز رای تولیدکنندگان مراه ست. ه مین لیل عده زیادی ینگونه تصور ی نند ه ادگیری <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> ا توجه ه صرف زینه الی اچیزش سبت ه پیانو سیار م زینه تر ست. ر صورتی ه نین یست. ازم ست کر نیم ه ک <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> وب ی تواند ز ک پیانو وب م ران یمت تر اشد. تنها علت رز کر شتباه ردم سبت ه ین وضوع، سوء ستفاده تولیدکنندگان ز ساز <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> ست. نها دون نکه وچکترین ساسیتی سبت ه ساخت ک <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> اشته اشند، طعات وب ا وی م سوار ی نند ا نگ میزی زیبا، سازهای ی یفیت ود ا ا اهری ریبنده ه روشگاه ای ساز نتقال ی هند ینگونه ست ه ی توان ا زینه ی سیار اچیز ک <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> اشت. صد ا ین ست ه ما ا ز ین وانع اخبر سازیم صول رید ناسب صحیح ک <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> ا رای ما شکار سازیم. ر رید <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> اید ین ا ر ظر اشته اشید ه سازی هتر زوما سازی ه یمت یشتری ارد یست. مچنین سازی ا یمت رزان یز لیلی ر پایین ودن یفیت صدای ن یست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">قش ین ساز ه ر رکستر زرگ ه ه ور معی نفرادی سیار پر همیت ست. جهه هانی <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> ا ی توان ر سازگاری ن ا رهنگ ای ختلف ضور ین ساز ر وسیقی لل ختلف ید. ل رار رفتن یلن ر وی سطح انه ر زدیکی ردن وازنده ست. وازنده <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> ا رار ادن نگشتان ست پ شار ابجایی نگشتان، ول&nbsp;سیم ا تغییر ی هد ه اعث یجاد ت ای تفاوت ی ردد. <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> پرده ندی دارد وازنده ر ثر موزش &nbsp;تربیت نوایی&nbsp;ادر ه تشخیص&nbsp;ت ای&nbsp;ختلف ی ردد. رباره وازندگان بتدی اهی، <a class="hlink" title="یولن" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/violin.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یولنa> توسط وارهای سبی ازک، پرده ندی ی ردد ه ا ادگیری راگیر، رداشته ی ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله ویولن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ویولون معتاد

اخبار اکاایران

تبلیغات