هوش فرهنگی زیربنای سازگاری اجتماعی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد هوش فرهنگی زیربنای سازگاری اجتماعی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وشa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رهنگیa> زیربنای سازگاری جتماعیstrong>span> <br /> <br />رهنگ ر عنای لی عقاید رزش ا ا ه عنوان بنایی رای تفسیر فتارها تجربه ای نسانی ر روه ا ورد توجه رارداده ر ن تاکید ی ماید. رهنگ فهومی سیع ر عین ال ساده ی اشد مین امعیت ا سادگی ست ه ن ا ز حاظ عنایی رای ا ه ک فهوم املا نیادی تبدیل ی ماید. رهنگ ر ین عنا ه روه ایی شاره ی ماید ه ر ن نسان ا ر تجربه ای کدیگر ریک وده ه اسطه مین راکت ه هم نیا ائل ی وند. ر اقع مانطور ه «ولف» ۲۰۰۱ تاکید ی ماید رهنگ سیری ست رای رک هان ریقی ست رای کل هی ه فتارها. ز نجا ه رهنگ عناصر ن ارای رزش ا عتقادات سیاری ست ز نجا ه هان پر ز سیرهایی سیار یدنی ست ه مین لیل اهد فتارهای تفاوتی ستیم...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>وش رهنگی زیربنای سازگاری جتماعی strong>div>هوش فرهنگی زیربنای سازگاری اجتماعیp> <p>ر سال ای خیر ا طالعاتی ه ر وی رهنگ سازگاری نسان ا ا بانی رهنگی نجام ردیده ست ین تیجه یری ه ست ی ید ه عضی شخاص ه حو وثرتری ی توانند ا رهنگ ود رهنگ ای یگر سازگار ده ه حو هتری تنوعات رهنگی ا ورد پذیرش رار هند. ر ین ساس ود ه فهومی ارد عرصه تحلیل فتار توجیه سازگاری وردنظر د ه ر دامه ه ن پرداخته ی ود. وش رهنگی یست؟ وش رهنگی ا CQ عبارت ست ز توانایی رای شد ود ز ریق ادگیری پیوسته رک طلوب تنوعات رهنگی، رزش ا، تعقل رایی رک نسان ا ر ستر رهنگ تفاوت ای فتاری نها. (ندون ه ۲۰۰۵). ز نجا ه مروزه ا ر وقعیت ای اری ختلف تنوعی ه عالیت ی پردازیم فهوم هانی دن تداخل رهنگی ا امن زده ست ین توانمندی رای سازمان ا، ارکنان دیران ائز همیت سیار ست.<br />وش رهنگی وزه درنی ست، ز وشمندی ه مکان یانجی ری ر ضاهای اری تنوع تغیری ا طرح ی ند. عضی ز نبه ای رهنگی ساله املا ابل یدن ست شکارا ی توان ین وشمندی ا ر حوه رخورد رخی فراد ر فتارهایی ه نجام ی هند شاهده رد. ر ر ال هم یشتر وقعیت ا خش ای الش رانگیز رهنگ ا رتبط ند ا عقاید، رزش ا، نتظارات، گرش ا فروضه ایی ه ه ور شکار ا هان ابل شاهده رزیابی ند. رهنگ ا رنامه ایی ستند ه ا ا دایت ی نند تا ه حو اصی عمل ماییم همترین فهومی ه ر ینگونه فتارها ابل شاهده ست توجیه ر فتار سانی ست ه ر ک رهنگ طابق ا نجارهای ن عمل ی نند. فهوم ه نجار ودن ا رمال ودن ست، اعدتا رمال ودن رای رهنگی تفاوت ز رهنگ یگر ست ما ر رهنگی رای ود فاهیمی ز گونه زیستن ا طرح ی سازد. <br />نابراین وش رهنگی ه فراد مک ی ماید ه ه حو وثری تفاوت ای ین رهنگی ا نترل دیریت مایند. سی ه ارای وش رهنگی الایی ست صارهای رهنگی ا رک موده ی اند مین صارها ست ه ی تواند فتار ا یگران ا ارچوب ندی ماید مان ست ه ی تواند حوه کر ردن اکنش شان ادن ا ر وقعیت ای ختلف توجیه ماید ما مین رد ادر ست ه ین ندها صارها ا اهش هد. <br />ر عین ال سی ه ارای وش رهنگی الایی ست ین مادگی ا ارد ه ختلاف رهنگی ا رک موده ا درت ر ین عرصه عالیت ماید، عرصه ی ه پر ست ز تفاوت ختلاف. ر اقع وش رهنگی ه عنوان ک فهوم ر نیای عاصر مروز عبارت ست ز ک توانایی ناختی. (ندن ۲۰۰۵). ز ید ندن وش رهنگی عبارت ست ز تشخیص همیت سائل هم ر عرصه وابط ین ردی ه ندازه وش یجانی وش جتماعی ائز همیت ی اشد ن ا ی توان امل ننده IQ ا وش ناختی تصور رد.<br />علا ه ر ین ن ا ی توان توانایی رای صلا فتارهای لا ی غیرکلا ی انست ه ر وقعیت ای اص ا تعاملا ت یژه ی ادر ست فراد ا اهنمایی ماید. (جموعه نچه یان ردید توسط رلی انگ (۲۰۰۳) رائه ده ست توسط رلی سکویسکی (۲۰۰۵) ورد تایید رار رفته ست).<br />گر ه تحقیقات تجربی ر زمینه وش رهنگی سیار دید ی اشد ما تایجی ه ه ست مده سیار مید خش ست. مروزه تایج تحقیقاتی ه ر زمینه وش رهنگی نجام ده شان اده ست ه ن ا ی توان پیش ینی ننده سازگاری رهنگی تصمیم یری وفقیت میز نجام ظایف حوله انست (رلی سکویسکی ۲۰۰۵، رلی انگ ۲۰۰۳، ن نی انگ ۲۰۰۵علا ه ر CQ ا فزایش هم ا سبت ه تایج علمکردهایمان ابطه اشته ا عواملی ون توانایی ای عمومی ناختی، وش عاطفی شودگی رای تجربه ندوزی رتبط ست. <br />ه یگر سخن زمانی ه ا ثرات پیش ینی ننده CQ ا ررسی ی نیم ادریم سبت ه عملکرد تصمیم یری نین فرادی هم یشتری اشته اشیم. نابراین سانی ه ارای وش رهنگی الا ی ستند ه حو وثرتری ر صوص سائل رهنگی فتارهای رون رون رهنگی تصمیم یری ی نند. پژوهش ا مچنین شان اده ند ه CQ پیش ینی ننده سازگاری وقعیت ایی ست ه یژگی عمده ن تنوع رهنگی ی اشد.<br />ه ور لا صه توانایی الا ر CQ ابطه ثبتی ا حساس سازگاری وقعیت ایی ه یژگی ن تنوع ی اشد ارد. علا ه ر ین گاهی ه ولفه ای رتبط ا CQ هم ا ا ز فتارهای فراد فزایش ی هد. رای ثال: CQ اهبردی CQ فتاری پیش ینی ننده عملکرد انجام ظایف ی اشد. نابراین سانی ه توانایی الا ی ر سازگاری ا رایط رون رهنگی رون رهنگی ارند ادرند عملکرد الا ی ر جموعه ای اری ه ارای یژگی ای ند رهنگی ستند ارند. (ن نی نگ ۲۰۰۵) شابه ین سئله ین اقعیت ست ه سانی ه توانایی الا ی ر سازگاری ای فتاری (لا ی غیر لا ی) ر وقعیت ای اص رهنگی ارند خازن نعطاف پذیری ز نبه ای پاسخ هی فتاری ارند ه ر جرای ظایف ه نها مک ی ماید ه صوص ر ابطه ا جموعه ای تنوع رهنگی نابراین جود CQ فتاری ا فزایش عملکرد رتباط ارد ر هایت ن نی انگ (۲۰۰۵) تصریح ی ند ه CQ نگیزشی CQ فتاری ر دام پیش ینی ننده نبه ای رتبط ا سازگاری ند. رای ثال: فرادی ه علا مندند ر وقعیت ای رهنگی تجربه یندوزند، حساس عتماد ه فس یشتری موده ادرند ا ردمی ز رهنگ ای ختلف ا سانی ه زمینه ای رهنگی تفاوتی ارند ابطه هتری رقرار موده سازگاری یشتری ز ود شان هند. <br />مان وری ه پیش ز ین تاکید ردید فرادی ه توانایی ای لا ی غیر لا ی الا ی ارند هتر ادرند ر وقعیت ایی ه یژگی عمده ن تنوع ی اشد ه عالیت پردازند. نچه یان ردید مونه ی ود ز ابطه ین نواع سازگاری ا توانایی ای رتبط ا وش رهنگی، ائدتا سه وع صلی سازگاری عنی سازگاری عمومی، سازگاری تعاملی سازگاری اری ا CQ رتباط تنگاتنگی ارد. ه ور لا صه جود CQ نگیزشی CQ فتاری الا اسازگاری رتباط ثبتی ارد، نابراین ه ظر ی سد ه طالعات ر زمینه هم وش رهنگی ی ایست تداوم افته ن ا ه عنوان عاملی رای سازگاری عرفی مود.<br />  <br />نبع:یستا<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
هوش فرهنگی زیربنای سازگاری اجتماعی گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات