آیا میدانید جدید (77)

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آیا میدانید جدید (77) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div ><p ><p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792123231093852.html"><div class="mzc"><strong>یا یدانید دید (77) strong>div>,دانستنیها,آیا ,میدانید ,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: یا یدانید وین (77) p>div> p><p > کاایران: دانستنی های علمیتیجه تحقیقات پیچیده انشمندان ستندp><p > ه زارش کاایران: <p><strong>یا ی انید سری فتاد فتمstrong>p><div >وضوعاتی ستند ه ر عین سادگی ی توانند سیار الب سرگرم ننده اشند ! دانستنی های علمی ز مین سته وضوعات ستند لبته ین طلاعات مکن ست ز ظر ا ساده اشند ما ر صل اصل تحقیقات پیچیده انشمندان ست.div><p > <strong>یا ی انستید ه &#8230;strong> ول عمر سنجاب ۹ سال ست.p><p ><strong>یا ی انستید ه &#8230;strongعقرب زیر ور شعه اواری نفش یدرخشد.p><p ><strong>یا ی انستید ه &#8230;strong>لامینگو ی تواند زانوی ود ا ه عقب م ند.p><p ><strong>یا ی انستید ه &#8230;strong> پروکسید یدروژن اعث اکستری دن وی سر ی ود.p><p ><p >&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;p><p ><strong>یا ی انستید ه &#8230; strong>زرافه ی تواند وش ود ا ا زبان ۲۱ ینچی ود ا تمیز ند.p><p ><strong>یا ی انستید ه &#8230;strong> اد ه تنهایی یچ صدایی دارد گر ینگه ه یئی رخورد ند.<br /> <strong>یا ی انستید ه &#8230;strong> و شور ین مریکا یشترین تولید ننده سیـر ر نیا ا ارند.p><p ><strong>یا ی انستید ه &#8230;strong>تنهاچیزی ه راسیدحل می ود لماس ست قط یلی زیاد ن ا ز ین ی رد.p><p ><p >&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br /> <strong>یا ی انستید ه &#8230; strong>ولین ردمانی ه وب لزات ا غاز ردند یرانیان ودند ر هر سیلک ر طراف اشان.<br /> <strong>یا ی انستید ه &#8230; strong>زرگترین ریای نیا ریای دیترانه ست عمیق ترین قطه ن ه ۳۳۰متر یرسد.<br /> <strong>یا ی انستید ه &#8230; strong>ه ور توسط ما وزی ۵۰۰۰ لمه صحبت ی نید ه۸۰% ن ا ودتان ست!<br /> <strong>یا ی انستید ه &#8230;strong> غز یزیکدان ابغه ،لبرت نیشتن ۵ رصدازحجم غزانسان عادی زرگتربود.p><p ><p >&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br /> <strong>یا ی انستید ه &#8230;strong> ارها وش دارند ا زبان ی نوند، زیرا زبان نها ه مواج صوتی سیار ساس ست.p><p ><strong>یا ی انستید ه &#8230; strong>ررسیها شان ی هد ه نگها تی ر وی عکس لعملهای یزیکی دن ا م تأثیر ی ذارند.<br /> <strong>یا ی انستید ه &#8230; strong>نگ رمز شار ون ا الا ی رد نگ سبزی ه ر تاقهای عمل یمارستانها ستفاده ی ود، اعث رامش ی ود.p><p > <strong>یا ی انستید ه &#8230; strong>وعی اهی جود ارد ه اکمک اله ایش ه سطح ی ید ۹۰ انیه رهوا پروازمی ند ه کار عمه ود ی پردازد.p><p ><p >&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br /> <strong>یا ی انستید ه &#8230; strong>ختاپوس ارای زرگترین شمان ست ه اهی ه ۲۵ سانتیمتر عنی ه ندازه ک توپ الیبال ی سد.<br /> <strong>یا ی انستید ه &#8230;strong> قط پشه اده یش ی زند ز پروتین ون کیده ده هت تخم ذاری ستفاده ی ند.<br /> <strong>یا ی انستید ه &#8230;strong> ۵۵درصد سوانح وایی ر زمان شستن واپیما ۳۰ رصد ر نگام رخاستن واپیما رخ می دهد.p><p ><strong>یا ی انستید ه &#8230; strong>امگذاری وفان ا وفان ای رمسیری ه ور سمی ر سال ۹۵۳ غاز د.p><p ><p >یتوتهp><p >div><p >p>div>div>.<p class="source">نبع : <span>jazzaab.irspan>p>
آیا میدانید جدید (77) گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات