چگونه در خانه ورزش کنیم ؟

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چگونه در خانه ورزش کنیم ؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <p > کاایران: یا می توانید ه اشگاه ای رزشی روید؟ یا ی انید ه رزش ایی رای دن فید ستند؟ فردا زیادی ه صوص انم ا جود ارند ه نا ه لایل ختلف رایط فتن ه اشگاه ای رزشی ا دارند. ما بر سیار وب ین ست ه ی توانید ر ر ایی اقد یاز ه زنه تمرینات ود ا رای سلامتی اشتن عضلات ویتر زیباتر نجام هید. ا ر او ن و ۲ تا ز هترین تمرینات ا رای ورزش در خانه رار اده یم.p> <p >p><div ><div ><div ><h2>1حرکت نا (Push-Up)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html"><div class="mzc"><strong>گونه ر انه رزش نیم ؟strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: گونه ر انه رزش نیم ؟p>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p > ه زارش کاایران: ستانتان ا ستقیما ر زیر انه ایتان رار هید<br /> پاهایتان ا ه ندازه عرض انه ایتان از نید.<br /> الت ستقیم ود ا فظ نید، اید دنتان املا ستقیم اشد ه کلی ه ز پشت سرتان تا پشت اسن املا ر ک سطح اشد.<br /> ردن ود ا ه ونه ی گه ارید ه شاری ر وی ن باشد. ردنتان ا ا انه ایتان ر ک ط گه ارید.<br /> مانطور ه ه سمت پایین ی وید، رنجتان ا زدیک دن گه ارید.p> <h3 >ارهایی ه باید جام هیدh3> <p >سرتان ا ل کنید ا چرخانید<br /> انه ایتان ا ه وشتان زدیک کنید.p> <h3 >سان تر دنh3> <p >رای سان تر دن ی توانید اصله ین پاهایتان ا یشتر نید تا بات یشتری اشته اشید.<br /> مچنین ر وایل ی توانید زمانی ه ا پایین مدید ا زانو ایتان زمین ا مس نید ما قت اشته اشید ه الت ستقیم دنتان پشت ان ایتان تغییر کند. ین رکت کی ز هترین رکات رای ورزش در خانه اقد یاز ه سیله ی اشد.p>div><div ><div ><h2>2حرکت پلانک (Plank)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >ست ای ود ا ستقیما وازی ا انه ای ود رار هید.<br /> عضلات اسنتان ا نقبض نید.<br /> دنتان ا ر ک سطح صورت تخت گه ارید.<br /> سعی نید تعادل ر رکز دنتان ا فظ نید<br /> سعی نید ه زمین ا ین ستانتان گاه نید.<br /> ین رکت ا ی توانید ه صورتی ه رنج ایتان ا وی زمین گذارید، نجام هید. رکت پلانک کی ز هترین رکات رزشی حسوب ی ود.<br /> ین رکت علاوه ر تاثیراتی ه ر عضلات کم، سینه، مر &#8230; ارد اعث هتر یستادن یز یشود.p>div><div ><div ><h2>3حرکت پل اسن (Glute Bridge)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >ر وی زمین راز کشید.<br /> ستان ود ا ه سمت لو ر نار دنتان رار هید.<br /> زانو ای ود ا  ه کلی ه زاویه ی متر ز ۵ رجه یجاد ی نند، م نید.<br /> مراه ا عمل تنفس ر نگام ازدم ا شار ر وی پاشنه پا اسن ود ا الا ورید تا مرتان صاف ود.<br /> مراه ا عمل م اسنتان ا پایین ورید ه الت بل ازگردید.p>div><div ><div ><h2>4حرکت سپایدر انج (Spider Lunge)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >رای نجام ین رکت انند رکت پلانک ستانتان ا ر وی زمین وازی ا انه ایتان رار هید. ر وی پنجه پا ایستید.<br /> ر رحله ول پای است ا رکت هید نار پنجه ست است رار هید.<br /> وباره ه الت بل ازگردید.<br /> ین ار ا رای پای پ نجام هید.p>div><div ><div ><h2>5حرکت پلانک تپ (Plank Tap)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >ین رکت املا شابه رکت پلانک ی اشد ا ین تفاوت ه تحرک ست ر ین رکت اید ر التی ه رار ارید ست است ود ا ر وی سر انه پ رار هید سپس ه الت بل رگردید. ال ست پ ا ر وی سر انه است رار هید ه الت بل رگردید.p>div><div ><div ><h2>6حرکت سکات (Squat)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >ین رکت ا اید ر وقعیت یستاده نجام هید اید پاهایتان ا می یشتر ز عرض انه از نید.<br /> سر سینه ود ا الا گه ارید.<br /> ر ین رکت اید ه رامی ه سمت پایین الت شستن رکت نید یزان پایین مدنتان ست ودتان ست. قت اشته اشید ه ر ه پایین تر یایید شار یشتری ارد واهد د.<br /> کته سیار هم ین ست ه اید راقب اشید زانو ایتان ز پنجه پا لوتر رود.<br /> سپس وباره اید لند وید ین ار ا ه ندازه افی نجام هید. مچنین قت اشته اشید ه زانو ایتان ا ه اخل کشید، پاشنه پایتان ا ز زمین لند کنید زنتان ا ر وی پنجه پا رار دهید.p>div><div ><div ><h2>7حرکت انج ه نار (Side Lunge)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >ر ین رکت املا صاف انند تصویر ایستید، سپس ر رکت ول پنجه پای است ود ا ابت گه ارید ه سمت پ رکت نید. پای پ م ود ما پای است املا صاف ه سمت پ رکت ی ند. سپس ا مان رکت ه الت بل رگردید ین ار ا رای رکت ه سمت است نجام هید.<br /> قت اشته اشید زانویی ه م ی ود ز نگشتان پا لوتر رود.p>div><div ><div ><h2>8حرکت سکات پرشی (Squat Jump)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >ر ین رکت انند تصویر پاها ا ه ندازه عرض انه از نید ه صورتی ه زانو ایتان زاویه ی ۹۰ رجه یجاد ی نند پایین یایید ستان ود ا قیقا وبروی سینه ود شیده گه ارید. ال ا الا پرید املا دنتان ا کشید. پاها املا صاف اشد. زمانی ه ی پرید ستانتان ا ه سمت عقب رکت هید.p>div><div ><div ><h2>9حرکت پرش انج (Jumping Lunge)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >ر ین رکت اید ک پا ا لو رار هید زانو پای لو زاویه ۹۰ رجه اشته اشد پای یگر ا عقب گه ارید ه وری ه زانو زدیک زمین اشد ما زمین ا مس کند. سعی نید زن ود ا ین پای لو پای عقب توازن نید. ستانتان ازو ا خالف پا ا رکت یکنند گر پا عقب ی اشد ست لو اشد. ال پرید وقعیت پا ا ست ا ا تغییر هید.p>div><div ><div ><h2>10حرکت دلیفت تک پا (Single-leg deadlift)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >رای نجام ین رکت اید املا صاف ایستید. سر سینه ود ا الا گه ارید. سعی نید ه وبی زن ود ا ر وی پای ابت توزیع نید. کی ز پا ا ا املا صاف ه عقب برید دنتان ا و ه پایین رکت هید ه وری ه نگشتانتان ه سمت پایین روند. ه ندازه ی ه دنتان نعطاف ارد مر ا م نید. سعی نید سرتان ا یز ر الت نثی اقد رکت گه ارید.p>div><div ><div ><h2>11حرکت (Reverse Lunge)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >رای ین رکت ر وقعیت یستاده املا صاف رار گیرید. ک پا ا ک ام ه عقب برید. زانوی پای لو ر زاویه ۹۰ رجه رار گیرد. زانوی پای عقب یز باید زمین ا مس ند. سر سینه ا الا گه ارید. ال پای لو ا ابت گه ارید ه الت یستاده رگردید ین ار رای پای یگر نجام هید تکرار نید.p>div><div ><div ><h2>12حرکت اک وت (Walkout)h2>div> <figure > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013554659853.html">,[categoriy]a>div> <figcaption ><div>div>figcaption> figure><p >p> <h3 >حوه نجامh3> <p >رای نجام ن اید ر وقعیت یستاده صاف رار گیرید. ز مر و ه پایین م وید م ستان ود ا وی زمین رار هید. ا ستانتان و ه لو رکت نید پاهایتان ابت صاف ماند. تا ایی روید ه مر املا صاف ستانتان ا انه ا وازی ود. قت اشته اشید انه ایتان ا مع کنید ه وری ه ه وش ایتان زدیک ود. سعی نید ین رکت ا ر رنامه ود رای ورزش در خانه رار هید.p> <div data-type="vote" data-nonce="08cdf745bb" data-post="17270"> div>div>div>div>.<p class="source">نبع : <span>howcanu.comspan>p>
چگونه در خانه ورزش کنیم ؟ گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات