فراهم شدن تماس صوتی برای کاربران تلگرام

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد فراهم شدن تماس صوتی برای کاربران تلگرام ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div ><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/news201792013531219782.html"><div class="mzc"><strong>راهم دن تماس صوتی رای اربران تلگرام strong>div>,سایت سرگرمی، تفریحی، مدل لباس، خواندنی، عکس، اس ام اس،آشپزی آکا ایران,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: راهم دن تماس صوتی رای اربران تلگرام p>div>p><h2 > کاایران: راهم دن تماس صوتی رای اربران تلگرامh2><p>&nbsp;p><div >پیام سان تلگرام ر ه وزرسانی وین ود الا ین مکان ا رای اربرانش راهم رده ه تماس صوتی رقرار نند.div><p>ه زارش آکا ایران ه قل ز هر، «تک رانچ» ر زارشی وشت: دین ترتیب ه زودی اربران <strong>تلگرامstrong> مکان ستفاده ز دمات دیدی وسوم ه Telegram Calls ا راهم ی ند.p><p>&nbsp;p><p> ه زارش کاایران: لبته رار ست ین دمات ر رحله ول رای اربران ستقر ر روپا راهم ده سپس ر سراسر هان ابل ستفاده اشد.p><p>&nbsp;p><p>ر ال اضر کثر پلیکیشنهای پیام سان مکان تماس صوتی یدئویی ا رای اربرانشان راهم رده ند الا تلگرام یز ارد ین ود ده ست.p><p>&nbsp;p><p>تلگرام علام رده ه ز وش صنوعی رای فزایش یفیت تماسها ستفاده ی ند. ر ین صوص علام ده ه وش صنوعی تلگرام ز طلاعات تماسی ختلفی ظیر سرعت بکه ستفاده ی ند.p><p>&nbsp;p><p>ین رکت مچنین رای تأمین منیت فظ ریم خصی اربرانش ر ابلیت دیدی ه راهم رده ز مان ارچوب ه ار رفته ده ر Secret Chat ود ستفاده ی ند.p><p>&nbsp;p><p>کته ابل توجه ین ست ه علا ین ابلیت وین تنها رای ر وی تلفنهای وشمند بتنی ر سیستم عامل ندروید ابل ستفاده ست.p><p>&nbsp;p><p>پاول وروف نیانگذار تلگرام عدم ه ارگیری ین ابلیت ر سیستمهای مراه بتنی ر سیستم عامل iOS ا توجه پل تعلل ولانی دت ین رکت ر تأیید ین دمات وین انسته ست.p><p>&nbsp;p>div><p >p>div>div>.<p class="source">نبع : <span>jazzaab.irspan>p>
فراهم شدن تماس صوتی برای کاربران تلگرام گردآوری توسط بخش اطلاعات عمومی،دانستنیها،معلومات عمومی،آیا می دانید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات